Compulsar novem dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G)
ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro:

aaien, iemand over zijn bol ~ : caressar le testa/capite (capite) de un persona
aalbes /ZN/ : ribes (ribes) rubre/rubie, ribes (ribes)
aalbes /ZN/ : baca de ribes (ribes) (rubre/rubie), ribes (ribes)
aalbessenblad /ZN/ : folio de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessencompote /ZN/ : compota de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessengelei /ZN/ : gelea (gelea) de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessenjam /ZN/ : confitura/confectura de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessenjenever /ZN/ : gin (E) de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessensap /ZN/ : succo de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessensaus /ZN/ : sauce (F) de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessenstruik /ZN/ : arbusto/frutice (frutice) de ribes (ribes) rubre/rubie
aalbessentros /ZN/ : racemo de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessenvla /ZN/ : crema dulce al bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalbessenwijn /ZN/ : vino de bacas de ribes (ribes) (rubre/rubie)
aalglad /BN/ : (ook FIG) glissante como un anguilla, multo glissante, (FIG) habilissime (habilissime)
aalmoes /ZN/ : almosna, caritate, eleemosyna (eleemosyna), obolo (obolo)
aalmoezeniersverblijf /ZN/ : almosneria (almosneria)
aalmoezenierswoning /ZN/ : almosneria (almosneria)
aalziekte /ZN/ : maladia (maladia) de anguillas
aambei /ZN/ : hemorrhoide, varice (varice) al ano
aamborstig /BN/ : curte de respiration, anhelante, dyspneic (dyspneic)
aamborstigheid /ZN/ : difficultate pro respirar, anhelation, dyspnea (dyspnea)
aan, daar is niets ~ : 1. (gemakkelijk) isto es facilissime (facilissime), 2. (saai) isto es multo enoiose
aanademen /WW/ : sufflar super (super)
aanbakken, hij zal nog aan de haard ~ : ille es sempre/semper (semper) in su casa
aanbedene /ZN/ : persona/femina (femina) (multo) amate
aanbeeld, steeds op hetzelfde ~ slaan/hameren : revolver sempre/semper (semper) al mesme canto, cantar/repeter sempre/semper (semper) le mesme canto
aanbeeld, tussen hamer en ~ zijn : trovar se inter (inter) le incude e le martello
aanbelanden, ik weet niet waar hij ~ zal : io non sape ubi ille arrivara (arrivara)
aanbevelen, zijn ziel Gode ~ : commendar su anima (anima) a Deo
aanbevelen, iemand voor een betrekking ~ : recommendar un persona pro un posto/function/empleo (empleo)
aanbevelenswaardigheid /ZN/ : character (character) (re)commendabile
aanbevelingsbrief /ZN/ : littera (littera) de recommendation
aanbidder, stille ~ : admirator secrete/anonyme (anonyme)
aanbidding /ZN/ : (REL) adoration, veneration, culto, latria (latria)
aanbieden, zijn geloofsbrieven ~ : presentar su litteras (litteras) credential/de credentia
aanbieden, iets te koop ~ : offerer un cosa in vendita (vendita), mitter in vendita (vendita) un cosa
aanbiedster /ZN/ : femina (femina) qui offere, presentatrice
aanblikken /WW/ : jectar un reguardo super (super), reguardar, mirar, (aanstaren) adocular
aanbranden, dat zal ~ : isto finira (finira) mal
aanbrengen, een misdadiger bij de politie ~ : denunciar un malfactor al policia (policia)
aandeelhouder, vergadering van ~s : assemblea (assemblea) de actionistas/de actioneros
aandeelhoudersvergadering /ZN/ : assemblea (assemblea) (general) de actionistas/de actioneros
aandelenindex /ZN/ : index (index)/indice (indice) actionari/del actiones
aandoen, modern ~ : haber un aere (aere) moderne
aandoening /ZN/ : affection, maladia (maladia)
aandoenlijkheid /ZN/ : character (character) pathetic, pathos (pathos)
aandoenlijkheid, de ~ van een verhaal : le patheticitate/le character (character) pathetic de un historia
aandrang, ~ van bloed naar het hoofd : congestion/affluxo de sanguine al testa/capite (capite)
aandrang, ~ uitoefenen op : exercer pression super (super)
aandrijven, een machine ~ door een as : mover un machina (machina) per un axe
aandrijven, op een vlot komen ~ : arrivar super (super) un rate
aandrijven, het is komen ~ : le mar lo ha deponite super (super) le costa
aaneenbinden /WW/ : ligar insimul (insimul)/in garba/in fasce
aaneenhechten /WW/ : junger, unir, attachar {sj} (insimul (insimul))
aaneenhouden /WW/ : tener insimul (insimul)/unite/reunite
aaneenketenen /WW/ : incatenar (insimul (insimul)), concatenar
aaneenlijmen /WW/ : collar insimul (insimul), agglutinar, conglutinar
aaneennaaien /WW/ : suer insimul (insimul)
aaneennagelen /WW/ : clavar insimul (insimul)
aaneenschakeling, ~ van ideeën : concatenation de ideas (ideas)
aaneensolderen /WW/ : soldar (insimul (insimul)), junger/unir per soldatura
aaneenspijkeren /WW/ : clavar insimul (insimul)
aaneenvlechten /WW/ : tressar insimul (insimul)
aanfloepen /WW/ : accender se improvisemente/subitemente/subito (subito)
aanfluiting, een ~ van alle recht : un caricatura/parodia (parodia) de lo que deberea (deberea) esser le justitia
aanfluiting /ZN/ : scandalo (scandalo), dishonor
aangaan, een schuld ~ : contractar/contraher un debita (debita)
aangaan, het ~ van een schuld : contraction de un debita (debita)
aangaande /VZ/ : re, concernente, relative a, quanto a, super (super)
aangeboren, ~ karakter : character (character) congenital
aangeboren, ~ ziekte : maladia (maladia) congenite/congenital
aangebrand, gauw ~ zijn : incholerisar se pro nihil (nihil), esser multo susceptibile
aangegeven, brief met ~ waarde : littera (littera) con valor indicate/declarate
aangekomene, de laatst ~n : le ultime (ultime) arrivatos
aangelegen /BN/ : adjacente, vicin, limitrophe (limitrophe), contigue
aangetekend, ~e brief : littera (littera) registrate/recommendate/de aviso
aangeven, de thermometer geeft 30 graden aan : le thermometro (thermometro) indica 30 grados
aangeven, een dief bij de politie ~ : denunciar un fur/robator al policia (policia)
aangezichtsligging /ZN/ : (MED) presentation de facie, position de testa/capite (capite)
aangezichtspijn /ZN/ : neuralgia (neuralgia) facial
aangezichtsverlamming /ZN/ : paralyse (paralyse) (-ysis) facial
aangrenzend /BN/ : adjacente, limitrophe (limitrophe), contigue, confin, vicin, contermine, propinque
aangrenzend, ~e kamer : camera (camera) contigue
aanhalen, de teugels ~ : tirar le bridas/redinas (redinas)
aanhalingsteken, een woord tussen ~s zetten : mitter/poner un parola inter (inter) virgulettas
aanhangen, een theorie ~ : professar un theoria (theoria)
aanhangsel /ZN/ : annexo, appendice (appendice)
aanhangsel /ZN/ : annexo, appendice (appendice), supplemento
aanhef, ~ van een brief : initio de un littera (littera), formula de apertura de un littera (littera)
aanhouden, dat zal nog wel even ~ : isto durara (durara) ancora un pauco/poco
aankaarten /WW/ : mitter/poner super (super) le tapis (F)/le tapete, intabular, abordar, toccar
aankijken, elkaar veelbetekenend ~ : cruciar un reguardo complice (complice)
aankomen, iets op het laatste ogenblik laten ~ : lassar un cosa pro le ultime (ultime) momento
aankomend /BN/ : proxime (proxime), que veni
aankondigen, zijn bezoek ~ : annunciar su visita (visita)
aankoop, ~ op krediet/op de pof : compra a credito (credito)
aankoper /ZN/ : comprator, acquiritor, acquisitor, mancipe (mancipe)
aankweken, een geest van verzet ~ : disveloppar un spirito (spirito) de resistentia
aanleg, ~ voor een ziekte : predisposition a un maladia (maladia)
aanleggen, een spoorweg ~ : construer un via ferree/un cammino de ferro/un ferrovia (ferrovia)
aanleggen, een dossier ~/opstellen van : reunir un documentation de/super (super)
aanleiding, naar ~ van : a proposito (proposito) de
aanleuning /ZN/ : appoio (appoio)
aanleuningspunt /ZN/ : puncto de appoio (appoio)
aanliggen /WW/ : adjacer (a), jacer presso, esser adjacente/contigue/limitrophe (limitrophe)/confinante/vicin
aanliggend /BN/ : adjacente, contigue, limitrophe (limitrophe), confinante, vicin
aanlijmen /WW/ : collar (a/super (super))
aanloop /ZN/ : impeto (impeto), impulso
aanloop /ZN/ : visitantes, visitatores, visitas (visitas)
aanloop, veel ~ hebben : haber/reciper multe visitas (visitas)
aanlooppeiler /ZN/ : radiogoniometro (radiogoniometro)
aanloopperiode /ZN/ : periodo (periodo) initial/de preparationes
aanlopen /WW/ : accurrer, (een aanloop nemen) prender un impeto (impeto)/impulso
aanlopen, morgen wordt Vlissingen aangelopen : deman on facera (facera) scala a Vlissingen
aanlopen, zo is hij tegen zijn vrouw aangelopen : assi (assi) ille ha cognoscite/incontrate su spo(n)sa
aanmelden, zich voor een baan ~ : presentar se pro un empleo (empleo)
aanmeldingstermijn /ZN/ : termino (termino) de registration/inscription
aanminnig /BN/ : amabile, amene (amene)
aanname /ZN/ : supposition, hypothese (hypothese) (-esis), assumption
aanpakken, de vijand ~ : attaccar le inimico (inimico)
aanpakken, je zult harder moeten ~ : tu debera (debera) travaliar/laborar plus
aanpalend /BN/ : adjacente, vicin, limitrophe (limitrophe), confinante, contigue, contermine
aanpappen, ~ met : facer se amico (amico) de
aanraking, bij de minste ~ : al minime (minime) tocco
aanranden, een vrouw ~ : attentar al virtute de un femina (femina), violar/stuprar un femina (femina)
aanschouwelijk, iets ~ maken/beschrijven : dar un idea (idea) clar de un cosa, demonstrar/describer graphicamente un cosa, facer un description plastic de un cosa
aanschouwelijkheid /ZN/ : claritate, vivacitate, impression del realitate, character (character) evidente, evidentia
aanslaan, het idee is bij iedereen aangeslagen : totes ha recipite le idea (idea) con enthusiasmo
aanslag /ZN/ : deposito (deposito)
aanslibbing /ZN/ : alluvion, deposito (deposito) alluvial
aanslibsel /ZN/ : alluvion, deposito (deposito) alluvial
aansluiten, deze treinen sluiten goed op elkaar aan : il ha un bon correspondentia inter (inter) iste trainos
aansluiting, in ~ op onze brief : in/como continuation de nostre littera (littera)
aansluiting, ~ van Spanje bij de Europese Unie : adhesion de Espania al Union Europee (Europee)
aansnijden /WW/ : abbordar, poner super (super) le tapete, intabular
aanspoelen /WW/ : jectar super (super) le/al plagia/al/le costa, portar al ripa
aanspoeling /ZN/ : alluviones, depositos (depositos) alluvial
aanspoelsel /ZN/ : alluvion, deposito (deposito) alluvial
aanspreekvorm /ZN/ : (RHET) apostrophe (apostrophe)
aanspreken, Bach spreekt me niet aan : Bach me dice nihil (nihil)
aanspreker /ZN/ : empleato de pompas funebre (funebre)
aanspreking /ZN/ : (RHET) apostrophe (apostrophe)
aanstaand /BN/ : proxime (proxime), que veni
aanstaand, ~e maandag : lunedi (lunedi) proxime
aanstaand /BN/ : proxime (proxime)
aansteken, een lucifer ~ : accender un flammifero (flammifero)
aanstellingsbrief /ZN/ : littera (littera) de nomination/appunctamento
aanstoot /ZN/ : (FIG) scandalo (scandalo)
aanstoot, steen des ~s : petra del scandalo (scandalo)
aanstotelijkheid /ZN/ : character (character) choccante {sj}/scandalose
aanstrijken, een lucifer ~ : accender/fricar un flammifero (flammifero)
aantal /ZN/ : numero (numero), quantitate
aantasting /ZN/ : maladia (maladia), alteration
aantekenen, een brief ~ : registrar/recommendar un littera (littera)
aantekenen, aangetekende brief : littera (littera) registrate/recommendate
aantekening /ZN/ : memorandum (memorandum)
aantekening, een uitgave van Erasmus met ~en : un edition annotate de Erasmus (Erasmus)
aantekening, ~ voor kraamverpleging : mention special pro obstetricia, diploma de neonatologia (neonatologia)
aantonen, ik zal ~ dat ik gelijk heb : io demonstrara (demonstrara) que io ha ration
aantoonbaar, een gemakkelijk ~ alibi : un alibi (alibi) facilemente provabile
aantrekkelijk, het is een zeer ~e vrouw : illa es un femina (femina) multo attrahente
aantrekkelijkheid /ZN/ : character (character) attractive, attractivitate, charme (F)
aantrekking /ZN/ : attraction, fascino (fascino)
aantrekkingskracht, een grote ~ uitoefenen op : exercer un grande attraction super (super)
aantrekkingskracht /ZN/ : fascination, fascino (fascino), charme (F)
aanvaarden, dit tragisch verlies moeten wij ~ : nos debe acceptar iste perdita (perdita) tragic
aanval, ~ van de cavallerie : carga del cavalleria (cavalleria)
aanval, ~ van hysterie : accesso/attacco de hysteria (hysteria)
aanval, ~ van waanzin : accesso de follia (follia)
aanval /ZN/ : (MED) (aandoening) crise, crisis (crisis), attacco
aanvallen, de speler viel de scheidsrechter aan : le jocator ha aggredite le arbitro (arbitro)
aanvechtbaar, ~e theorie : theoria (theoria) discutibile
aanvechtbaarheid /ZN/ : character (character) discutabile/contestabile, contestabilitate, discutibilitate, disputabilitate, impugnabilitate, recusabilitate, controvertibilitate
aanvechten, een theorie ~ : contestar un theoria (theoria)
aanvechten, een stelling ~ : contestar/impugnar un these (-esis (-esis))
aanverwant /BN/ : similar, analoge (analoge), connexe, proxime (proxime), affin
aanvlammen, de lucifer vlamde aan : le flammifero (flammifero) se ha accendite
aanvliegen, iemand ~ : attaccar un persona, jectar se super (super) un persona
aanvoegsel /ZN/ : supplemento, appendice (appendice)
aanvoerder /ZN/ : capite (capite), capitano, chef (F), leader (E)
aanvoeren, een leger ~ : commandar un armea (armea)
aanvullen, het tekort ~ : suppler le deficit (deficit)
aanvullend, ~ krediet : credito (credito) supplementari, supplemento de credito (credito)
aanvullingskredieten /ZN MV/ : creditos (creditos) supplementari/complementari/additional
aanwenden, het ~ : empleo (empleo), uso, utilisation
aanwending /ZN/ : empleo (empleo), uso, utilisation, practica
aanwennen, zich ~ : prender/acquirer/adoptar le costume/le habitude/le habito (habito) (de), habituar se (a), accostumar se (a)
aanwensel /ZN/ : mania (mania), tic
aanwijzen, met de vinger ~ : indicar per le digito (digito)
aanwijzer /ZN/ : (WISK) (index) indice (indice), index (index)
aanwinst, de jongste ~ : le ultime (ultime) acquisition
aanwippen, bij iemand komen ~ : facer un breve visita (visita) a un persona
aanzetten, een machine ~ : poner in marcha {sj}/activar un machina (machina)
aanzien /ZN/ : estima, consideration, deferentia, dignitate, distinction, qualitate, credito (credito), prestigio
aanzien /ZN/ : aspecto, facie, aere (aere), apparentia
aanzienlijk, ~ verlies : perdita (perdita) notabile/sensibile
aanzienlijk, ~ aantal : numero (numero) respectabile
aanzienlijk, de zieke is de laatste twee weken ~ opgeknapt : le malado ha meliorate sensibilemente in le ultime (ultime) duo septimanas
aanzuiveren, een schuld ~ : liquidar/pagar un debita (debita)
aanzuiveren, een tekort ~ : suppler un deficit (deficit)
aanzuivering, ~ van een schuld : liquidation de un debita (debita)
aap, al draagt de ~ een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding : le simia es semper (semper)/sempre un simia, anque vestite de seta
aap, de ~ uit de mouw laten komen : monstrar su character (character)/le intention secrete
aap, in de ~ gelogeerd zijn : trovar se in un situation incommode (incommode)/disagradabile
aapmens /ZN/ : anthropopitheco (anthropopitheco), pithecantropo (pithecantropo), homine simia
aard /ZN/ : character (character), indole, complexion, natura, natural, temperamento, genio
aard /ZN/ : natura, character (character)
aardachtigheid /ZN/ : character (character) terrose
aardamandel /ZN/ : amandola (amandola) de terra, cypero esculente
aardappel, een mud ~s : un hectolitro (hectolitro) de patatas
aardappelmeelfabriek /ZN/ : fabrica de fecula de patatas, feculeria (feculeria)
aardappelmeelindustrie /ZN/ : feculeria (feculeria)
aardappelmoeheid /ZN/ : maladia (maladia) del patata causate de anguillulas
aardappeloogstmachine /ZN/ : machina (machina) a/de recoltar patatas
aardappelpootmachine /ZN/ : machina (machina) a/de plantar patatas
aardappelschrapmachine /ZN/ : machina (machina) a/de grattar patatas, grattator de patatas
aardappelsorteermachine /ZN/ : machina (machina) classificatori de patatas
aardappelziekte /ZN/ : phytophtora (phytophtora), maladia (maladia) del patata
aardbaan /ZN/ : orbita (orbita) terrestre/del terra
aardbeiengelei /ZN/ : gelea (gelea) de fragas
aardbeistruik /ZN/ : epigea (epigea) repente
aardbeschrijving /ZN/ : geographia (geographia)
aardbeving /ZN/ : tremor de terra, seismo (seismo)
aardbeving, centrum van een ~ : epicentro seismic (seismic)
aardbeving, zeer zwakke ~ : microseismo (microseismo)
aardbevingsbestendig /BN/ : resistente al seismos (seismos)/al tremores de terra
aardbevingsbestendigheid /ZN/ : resistentia aseismic, resistentia al seismo (seismo)/al tremores de terra
aardbevingsbreuk /ZN/ : fallia del seismo (seismo)
aardbevingsduur /ZN/ : durata/duration de un seismo (seismo)
aardbevingsfrequentie /ZN/ : frequentia de seismo (seismo)
aardbevingsgebied /ZN/ : area/zona/region seismic (seismic)/de un seismo (seismo)
aardbevingsgolf /ZN/ : unda seismic (seismic)
aardbevingshaard /ZN/ : foco/hypocentro seismic (seismic)
aardbevingshypocentrum /ZN/ : hypocentro de un seismo (seismo)
aardbevingsintensiteit /ZN/ : intensitate de un seismo (seismo)
aardbevingskracht /ZN/ : fortia seismic (seismic)/del seismo (seismo)
aardbevingsmeter /ZN/ : seismographo (seismographo)
aardbevingsramp /ZN/ : catastrophe (catastrophe)/disastro seismic (seismic)
aardbevingsschade /ZN/ : damno(s) seismic (seismic)
aardbevingssimulator /ZN/ : simulator de seismo (seismo)
aardbevingsvoorspelling /ZN/ : prognostico de seismo (seismo)
aardbodem, met de ~ gelijkmaken : non lassar petra super (super) petra
aardbodem, op Gods ~ : super (super) iste terra, in iste mundo
aardboor /ZN/ : (MIJNW) trepano (trepano), sonda
aarde, tussen hemel en ~ : inter (inter) celo e terra
aarde, in de ~ levend : terricola (terricola)
aarde, in de ~ levend dier : terricola (terricola)
aarde, het eten van ~ : geophagia (geophagia)
aardedonker /BN/ : totalmente/completemente obscur, obscurissime (obscurissime)
aarde-etend /BN/ : geophage (geophage)
aardelektrode /ZN/ : electrodo (electrodo) de terra
aarden /WW/ : haber le character (character) de, resimilar (a)
aardeter /ZN/ : geophago (geophago)
aardewerk /ZN/ : potteria (potteria), olleria (olleria), ceramo (ceramo), ceramica
aardewerk, grof ~ : potteria (potteria) brute
aardewerkfabricage /ZN/ : potteria (potteria), ceramica
aardewerkwinkel /ZN/ : magazin de ceramica/de potteria (potteria)
aardgasverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de gas natural
aardgolving /ZN/ : undulation seismic (seismic)
aardig /BN/ : amabile, affabile, benevole, amene (amene)
aardig /BN/ : (as)satis (satis)/bastante grande
aardigheid, zo gaat de ~ eraf : assi (assi) on perde le placer
aardigheid, hij heeft nergens ~ aan : nihil (nihil) le interessa
aardkorst /ZN/ : crusta terrestre, cortice (cortice) del globo, lithosphera
aardkunde /ZN/ : geologia (geologia)
aardkundige /ZN/ : geologo (geologo), geologista
aardmeetkunde /ZN/ : geodesia (geodesia)
aardmeetkunst /ZN/ : geodesia (geodesia) practic/applicate
aardmeting /ZN/ : geodesia (geodesia)
aardolieraffinaderij /ZN/ : raffineria (raffineria) de petroleo
aardpeer /ZN/ : heliantha tuberose, tupinamba (tupinamba)
aardrijkskunde /ZN/ : geographia (geographia)
aardrijkskundeboek /ZN/ : manual de geographia (geographia)
aardrijkskundeleraar /ZN/ : professor de geographia (geographia)
aardrijkskundeles /ZN/ : lection de geographia (geographia)
aardrijkskundig, ~ woordenboek : dictionario geographic/de geographia (geographia)
aardrijkskundige /ZN/ : geographo (geographo)
aardschok /ZN/ : succussa seismic (seismic)/telluric, seismo (seismo)
aardsheid /ZN/ : character (character) terrestre
aardstraal, ontvankelijkheid voor ~en : radiesthesia (radiesthesia)
aardtrilling /ZN/ : legier tremor de terra, legier undas seismic (seismic)
aardvarken /ZN/ : orycteropo (orycteropo)
aardwarmte /ZN/ : calor geothermic, geothermia (geothermia)
aardwarmte, ~ als energiebron : energia (energia) geothermal/geothermic
aardworm /ZN/ : verme de terra, lumbrico (lumbrico) (terrestre)
aartsbisdom /ZN/ : archidiocese (-esis (-esis)), archiepiscopato
aartsbisschop /ZN/ : (ROM KERK) archiepiscopo (archiepiscopo) (metropolitan), metropolitano
aartsbroederschap /ZN/ : archiconfratreria (archiconfratreria)
aartsdiaken /ZN/ : archidiacono (archidiacono)
aartsdiocees /ZN/ : archidiocese (-esis (-esis)), archiepiscopato
aartsengel /ZN/ : archangelo (archangelo)
aartshuichelaar /ZN/ : hypocrita (hypocrita) incorrigibile
aartslelijk /BN/ : multo/extrememente fede, fedissime (fedissime)
aartslui /BN/ : multo/extrememente pigre, pigrissime (pigrissime), indolentissime (indolentissime)
aartspriester /ZN/ : archipresbytero (archipresbytero)
aartspriesterschap /ZN/ : dignitate de archipresbytero (archipresbytero)
aartsvijand /ZN/ : inimico (inimico) mortal/jurate
aarvederkruid /ZN/ : myriophyllo (myriophyllo) spicate
aarzelen, tussen twee dingen ~ : balanciar inter (inter) duo cosas
aarzelend, ~ karakter : character (character) irresolute
aarzeling /ZN/ : hesitation, hesitantia, dubita (dubita), dubitation, indecision, indetermination, vacillation, vacillamento
aasetend /BN/ : necrophage (necrophage)
aaseter /ZN/ : animal necrophage (necrophage), necrophago (necrophago)
aasgier /ZN/ : percnoptero (percnoptero), vulture
aaskever /ZN/ : necrophoro (necrophoro)
aastor /ZN/ : necrophoro (necrophoro)
aasvretend /BN/ : necrophage (necrophage)
abaca /ZN/ : (PLANTK) abaca (abaca)
abacus /ZN/ : abaco (abaco), nomogramma
abacus /ZN/ : abaco (abaco)
abc /ZN/ : abece (abece), abc
abdij /ZN/ : abbatia (abbatia)
abdijbier /ZN/ : bira producite in un abbatia (abbatia)
abdijgebouw /ZN/ : (edificio del) abbatia (abbatia)
abdijorgel /ZN/ : organo (organo) de abbatia (abbatia)
abdijschap /ZN/ : abbatia (abbatia)
abiogenese (-esis) /ZN/ : abiogenese (abiogenese) (-esis), autogenese (autogenese) (-esis)
abiotrofie /ZN/ : abiotrophia (abiotrophia)
ablaut /ZN/ : alternantia vocalic, apophonia (apophonia)
abnormaal, ~ hart : anomalia (anomalia) cardiac (cardiac)
abnormaliteit /ZN/ : anormalitate, anomalia (anomalia), irregularitate, exception
abonneebestand /ZN/ : numero (numero) de abonatos
abonneenummer /ZN/ : numero (numero) del abonato/abonamento
abortusdebat /ZN/ : debatto super (super) le aborto/abortamento
abortusregeling /ZN/ : disposition super (super) le abortamento
abortuswet /ZN/ : lege super (super) le abortamento
aboulie /ZN/ : abulia (abulia)
abrasieweerstandsindex /ZN/ : index (index)/indice (indice) de resistentia al abrasia
abrikoos /ZN/ : albricoc, armeniaca (armeniaca)
abrikozengebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria) al albricoches
abrikozengelei /ZN/ : gelea (gelea) de albricoches
abrupt /BN/ : abrute, brusc, subite (subite), subitanee
abside /ZN/ : apside (apside), abside (abside)
absis /ZN/ : abside (abside), apside (apside)
absolutisme /ZN/ : absolutismo, autocratia (autocratia)
absoluutheid /ZN/ : character (character) absolute, absolutitate
abstract, ~ getal : numero (numero) abstracte
abstract, ~e denkbeelden : pensatas/pensamentos/ideas (ideas) abstracte
abstractheid /ZN/ : character (character) abstracte
abstruusheid /ZN/ : character (character) abstruse
abtsgebied /ZN/ : abbatia (abbatia)
acanthocyt /ZN/ : acanthocyto (acanthocyto)
acarofobie /ZN/ : acarophobia (acarophobia)
acatalepsie /ZN/ : acatalepsia (acatalepsia)
accent, het ~ leggen op : poner/mitter le accento super (super), accentuar
accentletter /ZN/ : littera (littera) de accento
accentueren /WW/ : accentuar, mitter/poner le accento super (super)
accept /ZN/ : acceptation (de un littera (littera) de cambio)
accept /ZN/ : littera (littera) de cambio acceptate
accepteren, een wissel ~ : acceptar un littera (littera) de cambio
acceptkrediet /ZN/ : credito (credito) de/per acceptation
acceptor-atoom /ZN/ : atomo (atomo) acceptor
accommodatie, het hotel heeft ~ voor honderd gasten : le hotel (F) ha cameras (cameras) pro cento hospites (hospites)
accubak /ZN/ : cassa de accumulator/batteria (batteria)
accucel /ZN/ : elemento de un accumulator/batteria (batteria)
accuklem /ZN/ : crampa de accumulator/batteria (batteria)
acculader /ZN/ : cargator de accumulatores/batterias (batterias)
accumulatietheorie /ZN/ : (EC) theoria (theoria) del accumulation del capital
accumulator /ZN/ : accumulator, (groep) batteria (batteria)
accu-oplader /ZN/ : cargator de accumulator/batteria (batteria)
accuplaat /ZN/ : placa de accumulator/batteria (batteria)
accutester /ZN/ : probator de accumulatores/batterias (batterias)
accuvoeding /ZN/ : alimentation per accumulator/batteria (batteria)
accuvulling /ZN/ : liquido pro accumulatores/batterias (batterias)
accuzuur /ZN/ : acido pro accumulatores/batterias (batterias)
acetometer /ZN/ : acetimetro (acetimetro)
achillea /ZN/ : achillea (achillea)
Achilles /ZN EIGN/ : Achilles (Achilles)
achilleshiel /ZN/ : calce/talon de Achilles (Achilles)
achilleskruid /ZN/ : achillea (achillea)
achillespees /ZN/ : tendon/tendine de Achilles (Achilles)
achondroplasie /ZN/ : achondroplasia (achondroplasia)
achtarmig /BN/ : (DIERK) octopode (octopode)
achtarmig, de ~en : le octopodos (octopodos)
achtbenig /BN/ : a/de octo gambas, octopode (octopode)
achtdubbel /BN/ : octuple (octuple), octo vices plus grande
achter, ~ in de middag : al ultime (ultime) hora del postmeridie
achter, kamer ~ in de gang : camera (camera) in le fundo del corridor
achterbaks /BN/ : hypocrite (hypocrite), false
achterbaks, een ~ jongen : un puero (puero) hypocrite
achterbaksheid /ZN/ : dissimulation, hypocrisia (hypocrisia), duplicitate, tortuositate
achterbumper /ZN/ : paracolpos (paracolpos)/parachocs {sj} posterior/de detra
achterdeur /ZN/ : (FIG) exito (exito) de succurso, escappatoria
achtereind /ZN/ : culo, popo (popo)
achtergalerij /ZN/ : galeria (galeria) posterior
achtergrondinformatie /ZN/ : informationes super (super) le fundo (de un question/de un problema), informationes plus detaliate, informationes specific
achterhalen, de politie heeft de dief kunnen ~ : le policia (policia) ha potite reattrappar le fur/robator
achterhand /ZN/ : (KAARTSPEL) cartas del ultime (ultime) jocator
achterhersenen /ZN MV/ : metencephalo (metencephalo)
achterhoofd /ZN/ : occipite (occipite)
achterhoofd, idee in het ~ : idea (idea) subjacente
achterhoofdsknobbel /ZN/ : condylo (condylo) occipital
achterhouden, een brief ~ : supprimer un littera (littera)
achterhouding, ~ van een brief : suppression de un littera (littera)
achterkamer /ZN/ : camera (camera) posterior/de detra
achterkant, ~ van een wissel : reverso/dorso de un littera (littera) de cambio
achterkant, op de ~ van de brief : al dorso del littera (littera)
achterlaten, schulden ~ : lassar debitas (debitas)
achterlaten, iemand in goed gezelschap ~ : lassar un persona in bon compania (compania)
achterlijkheid /ZN/ : spirito (spirito) arretrate, retardo mental, imbecillitate
achteromzien /WW/ : reguardar/mirar detra se, tornar le testa/le capite (capite), respicer
achterop, hij zat bij mij ~ : ille esseva detra me super (super) le portabagages (portabagages)
achteroverkanteling, ~ van de baarmoeder : retroversion del utero (utero)
achterpagina /ZN/ : ultime (ultime) pagina (pagina)
achterschip /ZN/ : ultime (ultime) nave
achterst /BN/ : ultime (ultime), posterior
achterstallig, ~e schulden : debitas (debitas) arretrate, arretrato
achterste /ZN/ : posterior, podice (podice), natica, (kont) culo, popo (popo)
achterste /BN/ : posterior, ultime (ultime)
achteruitgaand /BN/ : retrograde (retrograde)
achteruitgang /ZN/ : exito (exito)/porta posterior/de detra, posterna
achtervertrek /ZN/ : camera (camera) posterior/de detra
achtervolgen, de vijand ~ : persequer le inimico (inimico)
achtervolgingswaan(zin) /ZN/ : mania (mania)/follia (follia)/delirio persecutori/de persecution, paranoia
achterwaarts /BN/ : retrograde (retrograde)
achterwerk /ZN/ : posterior, podice (podice), natica, (kont) culo, popo (popo)
achterzijde, ~ van een wissel : reverso de un littera (littera) de cambio
achthoek /ZN/ : octagono (octagono)
achtlettergrepig /BN/ : octosyllabe (octosyllabe), octosyllabic
achtlettergrepig, ~e versregel : octosyllabo (octosyllabo)
achtpotig /BN/ : octopode (octopode)
achtste /R TELW/ : octesime (octesime), octave
achtste, het ~e deel : le octesime/octave parte, le octesimo (octesimo)/octavo
achttiende /R TELW/ : dece-octesime (dece-octesime), decimoctave
achttiende-eeuws /BN/ : del dece-octesime (dece-octesime) seculo
achtvoetig, ~e versregel : octametro (octametro)
achtvoud /ZN/ : octuplo (octuplo)
achtvoudig /BN/ : octuple (octuple)
achylie /ZN/ : (MED) achylia (achylia)
acidimeter /ZN/ : acidimetro (acidimetro)
acidimetrie /ZN/ : acidimetria (acidimetria)
acidolyse /ZN/ : acidolyse (acidolyse) (-ysis)
acidose /ZN/ : acidose (-osis (-osis))
acinus /ZN/ : acino (acino)
acme /ZN/ : acme (acme)
acne /ZN/ : acne (acne)
acoliet /ZN/ : (R.K.) acolyt (acolyt)(h)o
acologie /ZN/ : acologia (acologia)
acribie /ZN/ : acribia (acribia)
acribometer /ZN/ : acribometro (acribometro)
acrobaat /ZN/ : acrobata (acrobata), saltimbanco
acrobaat, ~ van een circus : acrobata (acrobata) de un circo
acrobatenkunst /ZN/ : acrobatia (acrobatia), acrobatismo
acrobatentoer(en) /ZN/ : acrobatia (acrobatia), acrobatismo
acrobatie(k) /ZN/ : acrobatia (acrobatia), acrobatismo
acrobatisch, ~e toeren uithalen : facer acrobatias (acrobatias)
acrocefalie /ZN/ : acrocephalia (acrocephalia)
acrocyanose /ZN/ : acrocyanose (-osis (-osis))
acrofobie /ZN/ : acrophobia (acrophobia)
acroliet /ZN/ : acrolitho (acrolitho)
acromegalie /ZN/ : acromegalia (acromegalia)
acroniem /ZN/ : acronymo (acronymo)
acropathie /ZN/ : acropathia (acropathia)
acropathologie /ZN/ : acropathologia (acropathologia)
act /ZN/ : numero (numero)
acta, Acta Apostolorum : Actos del Apostolos (Apostolos)
actiefoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) de action
actieparameter /ZN/ : (EC) parametro (parametro) de action
actieradius /ZN/ : radio/ambito (ambito) de action, portata
actieradius, de ~ van een vliegtuig : le autonomia (autonomia) de un avion
actinium /ZN/ : actinium (actinium)
actinograaf /ZN/ : actinographo (actinographo)
actinografie /ZN/ : actinographia (actinographia)
actinologie /ZN/ : actinologia (actinologia)
actinometer /ZN/ : actinometro (actinometro)
actinometrie /ZN/ : actinometria (actinometria)
actinomorfie /ZN/ : actinomorphia (actinomorphia)
actinomycose /ZN/ : actinomycose (-osis (-osis))
actinotherapie /ZN/ : actinotherapia (actinotherapia)
activeringsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) per activation
activeringsenergie /ZN/ : energia (energia) de activation
actualiteitenrubriek /ZN/ : rubrica (rubrica) de actualitates
acumetrie /ZN/ : acumetria (acumetria)
acuut, ~e ziekte : maladia (maladia)/morbo acute
acuut, ~e leukemie : leucemia (leucemia) acute
acuut, ~e blindedarmontsteking : appendicitis (appendicitis) acute
acyclisch, ~ verbinding : composito (composito) acyclic
adaptometrie /ZN/ : adaptometria (adaptometria)
addax /ZN/ : (DIERK) addax (addax)
adder /ZN/ : vipera (vipera), aspide
adder, er schuilt een ~tje onder het gras : le serpente se occulta inter (inter) le flores
adderbeet /ZN/ : morsura de vipera (vipera)
addergebroed /ZN/ : racia de viperas (viperas)
addergif /ZN/ : veneno de vipera (vipera)
adderkluwen /ZN/ : nodo de viperas (viperas)
addernest /ZN/ : nido de viperas (viperas)
addertong /ZN/ : lingua del vipera (vipera)
addict /ZN/ : drogato, toxicomano (toxicomano)
adelaar /ZN/ : aquila (aquila)
adelaar, tweekoppige/dubbelkoppige ~ : aquila bicephale/bicipite (bicipite)
adelaarsnest /ZN/ : nido de aquila (aquila)(s)
adelaarssteen /ZN/ : petra de aquila (aquila)
adelaarsvaren /ZN/ : filice (filice) aquilin, pteridio
adelaarsveer /ZN/ : pluma de aquila (aquila)
adelaarsvlucht /ZN/ : volo aquilin/de un aquila (aquila)
adelaarsvlucht /ZN/ : invirgatura aquilin/de un aquila (aquila)
adelbrief /ZN/ : littera (littera) de nobilitate
adelfogamie /ZN/ : adelphogamia (adelphogamia)
adem /ZN/ : halito (halito), suspiro, sufflo, (ademhaling) respiration
adem, slechte ~ : halitose (-osis (-osis))
adem, buiten ~ : foras (foras) de/sin halito
adem, de laatste ~ uitblazen : exhalar/render le ultime (ultime) suspiro
ademanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del halito (halito)
adembenemend, ~ mooi : bellissime (bellissime), de beltate extraordinari
adembuis /ZN/ : trachea (trachea)
ademen, een geest van verzoening ~ : respirar un spirito (spirito) de reconciliation
ademhaling /ZN/ : sufflo, halito (halito)
ademhalingsmeter /ZN/ : spirometro (spirometro)
ademhalingsorganen /ZN MV/ : organos (organos) respiratori/del respiration, apparato/systema respiratori
ademloos /BW/ : sin respirar, sin respiration, foras (foras) de halito (halito)
ademnood /ZN/ : insufficientia respiratori, difficultate respiratori/de respirar, suffocation, oppression, (MED) dyspnea (dyspnea)
adempauze /ZN/ : pausa respiratori/de halito (halito)
ademstilstand /ZN/ : apnea (apnea), arresto respiratori
ademtocht, tot de laatste ~ : usque al ultime (ultime) suspiro/sufflo
ademwortel /ZN/ : radice aeree, pneumatophoro (pneumatophoro)
adenografie /ZN/ : adenographia (adenographia)
adenologie /ZN/ : adenologia (adenologia)
adenopathie /ZN/ : adenopathia (adenopathia)
adenovirus /ZN/ : adenovirus (adenovirus)
aderbreuk /ZN/ : ruptura de un vena, phleborrhagia (phleborrhagia)
aderlating /ZN/ : apertura de vena, exsanguination, phlebotomia (phlebotomia)
aderontsteking /ZN/ : phlebitis (phlebitis)
aderverbloeding /ZN/ : phleborrhagia (phleborrhagia)
aderverkalking /ZN/ : sclerose (-osis (-osis)) arterial, (arterio)sclerose (-osis (-osis))
aderverkalking, aan ~ lijden : esser arteriosclerotico, suffrer de arteriosclerose (-osis (-osis))
adhesie /ZN/ : adhesion, appoio (appoio)
adhesiebetuiging /ZN/ : testimonio/monstra de adhesion/de appoio (appoio)
ad hoc, rechter ~ : judice (judice) ad hoc
adieu /ZN/ : adeo (adeo), adieu (F)
adieu /TW/ : adeo (adeo), adieu (F)
ad interim /BN/ : ad interim (interim), in le interim (interim)
adipositas /ZN/ : adiposis (adiposis), adipositate
administrateur /ZN/ : administrator, gestor, gerente, intendente, economo (economo)
Adonis /ZN EIGN/ : Adonis (Adonis)
adonis(roosje) /ZN/ : adonis (adonis), adonide
adoratie, de prins lag in ~ aan haar voeten : le principe (principe) esseva a su pedes in adoration
adrenotherapie /ZN/ : adrenotherapia (adrenotherapia)
adres, het ~ op de enveloppe schrijven : scriber le adresse super (super) le inveloppe
adresboek /ZN/ : libro/indice (indice)/index (index)/guida de adresses (F), adressario, indicator
adresseermachine /ZN/ : machina (machina) a/de adressar/a/pro imprimer adresses (F), adressographo (adressographo)
adressograaf /ZN/ : adressographo (adressographo)
adsorptieverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de adsorption
adstructie /ZN/ : appoio (appoio), corroboration
advertentiepagina /ZN/ : pagina (pagina) publicitari/de publicitate/de annuncios
adviesprijs /ZN/ : precio (de vendita (vendita)) consiliate/indicative
adviseren, ik zou U ~ dat niet te doen : io vos consiliarea (consiliarea) non facer lo
advocaat, ~ van de duivel : advocato del diabolo (diabolo)
advocatenstreek /ZN/ : advocateria (advocateria), chicana {sj}
adynamie /ZN/ : adynamia (adynamia)
Aegeus /ZN EIGN/ : Egeo (Egeo)
Aeneas /ZN EIGN/ : Eneas (Eneas)
Aeolus /ZN EIGN/ : Eolo (Eolo)
aeon /ZN/ : eon (eon)
aërobiologie /ZN/ : aerobiologia (aerobiologia)
aërodroom /ZN/ : aerodromo (aerodromo)
aërofagie /ZN/ : aerophagia (aerophagia)
aërofobie /ZN/ : aerophobia (aerophobia)
aërofoon /ZN/ : aerophono (aerophono)
aërofyt /ZN/ : aerophyto (aerophyto)
aërograaf /ZN/ : aerographo (aerographo)
aërografie /ZN/ : aerographia (aerographia)
aëroliet /ZN/ : aerolitho (aerolitho), petra meteoric, meteorite
aërologie /ZN/ : aerologia (aerologia)
aëroloog /ZN/ : aerologo (aerologo), aerologista
aëromantie /ZN/ : aeromantia (aeromantia)
aërometer /ZN/ : aerometro (aerometro)
aërometrie /ZN/ : aerometria (aerometria)
aëronomie /ZN/ : aeronomia (aeronomia)
aëroplankton /ZN/ : aeroplancton (aeroplancton)
aërotherapie /ZN/ : aerotherapia (aerotherapia)
Aeschylus /ZN EIGN/ : Eschylo (Eschylo)
Aesopus /ZN EIGN/ : Esopo (Esopo)
afasie /ZN/ : aphasia (aphasia), perdita (perdita) del parola
afasie, gedeeltelijke ~ : paraphasia (paraphasia)
afbeelding, lijst van ~en : lista/indice (indice)/index (index) de illustrationes
afbellen /WW/ : disdicer/annullar/cancellar per telephono (telephono)
afbetalen, een schuld in twaalf maanden ~ : saldar un debita (debita) in dece-duo menses
afbetaling /ZN/ : pagamento/amortisation per partes/per ratas/a terminos (terminos)
afbetalingstermijn /ZN/ : termino (termino) de pagamento/amortisation per partes/per ratas
afbraak /ZN/ : (MED, BIOCH) lyse, lysis (lysis)
afbreken, iemands verdiensten ~ : detraher le meritos (meritos) de un persona
afbuigen, naar rechts ~ : tornar/virar a dext (dext)(e)ra
afdalen, het ~ : descendita (descendita), descension
afdaling /ZN/ : descendita (descendita), descension
afdalingswedstrijd /ZN/ : cursa de descendita (descendita)
afdeling /ZN/ : categoria (categoria), classe
afdoen, een schuld ~ : pagar/amortisar/liquidar/saldar un debita (debita)
afdonderen /WW/ : cader (de)... (con un ruito de tonitro (tonitro))
afdraaien, rechts ~ : tornar/virar al dext (dext)(e)ra
afdraaien, een grammofoonplaat ~ : facer tornar un disco de grammophono (grammophono)
afdrukken, een foto in een krant ~ : publicar un photo(graphia (graphia)) in un jornal
afdrukken, het ~ van foto's : le tirada/tirage de photo(graphia (graphia))s
aferesis /ZN/ : apheresis (apheresis)
affaire /ZN/ : scandalo (scandalo)
affidavit /ZN/ : affidavit (affidavit)
affiniteit /ZN/ : affinitate, sympathia (sympathia)
affluiten /WW/ : dar le sibilo (sibilo) final, sibilar le fin del joco/del match (E)/del partita
afgaan, ~ op geruchten : basar se super (super) rumores
afgaan, de hoeden gingen af : le testas/capites (capites) se discoperiva
afgeladen /BN/ : plenissime (plenissime)
afgeleefd /BN/ : decrepite (decrepite), caduc
afgelopen /BN/ : passate, (laatst) ultime (ultime)
afgelopen, de ~ dagen : le ultime (ultime) dies/jornos
afgestampt, ~ vol : plenissime (plenissime)
afgetakeld /BN/ : decrepite (decrepite), caduc
afgevaardigde, kamer van ~n : camera (camera) de deputatos/de representantes
afgevallene /ZN/ : (REL) apostata (apostata), renegato
afgeven, een brief ~ : remitter un littera (littera)
afgezaagd, ~e denkbeelden : ideas (ideas) banal
afgod /ZN/ : idolo (idolo)
afgodendienaar /ZN/ : adorator de idolos (idolos), idolatra (idolatra)
afgodendienst /ZN/ : culto idolatra (idolatra), idolatria (idolatria)
afgodentempel /ZN/ : templo idolatra/idolatric/pagan/de idolos (idolos)
afgoderij /ZN/ : culto idolatra (idolatra), idolatria (idolatria)
afgodisch /BN/ : idolatra (idolatra), idolatric
afgodisch, ~e verering : veneration idolatra/idolatric, idolatria (idolatria)
afgodist /ZN/ : idolatra (idolatra)
afgodsbeeld /ZN/ : idolo (idolo)
afgodsdienaar /ZN/ : idolatra (idolatra)
afgodspriester /ZN/ : prestre idolatra (idolatra)/idolatric
afgrond /ZN/ : precipitio, gurgite (gurgite), abysmo, abysso
afgrond, boven een ~ zweven : esser suspendite super (super) un precipitio
afgunst /ZN/ : jelosia (jelosia), zelosia (zelosia), invidia
afhalen, een brief ~ : retirar un littera (littera)
afhankelijkheid, onderlinge ~ : dependentia reciproc (reciproc), interdependentia
afkapping /ZN/ : elision, (aan het begin van een woord) apheresis (apheresis), (aan het einde van een woord) apocope (apocope)
afkappingsteken /ZN/ : apostropho (apostropho)
afkeer /ZN/ : disgusto, repulsion, execration, aversion, antipathia (antipathia), disaffection, horror, disinclination, repugnantia, tedio
afkeer, gevoelsmatige/instinctieve ~ : aversion/antipathia (antipathia) instinctive
afkerig, ~ zijn van geweld : esser contrari al violentia, esser inimico (inimico) del violentia
afkickverschijnselen /ZN MV/ : symptomas de disintoxication, syndrome (syndrome) de abstinentia
afknotten, een wilg ~ : decapitar un salice (salice)
afknotting, ~ van een wilg : decapitation de un salice (salice)
afkoeling /ZN/ : refrescamento, refrigeration, descendita (descendita) del temperatura
afkoelingsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de refrigeration
afkomen, kom van het ijs af! : non resta/remane super (super) le glacie!
afkomen, morgen komt het werk af : deman le travalio/le labor essera (essera) finite
afkortingsteken /ZN/ : apostropho (apostropho)
afkraken, iemands verdiensten ~ : detraher le meritos (meritos) de un persona
aflaatbrief /ZN/ : littera (littera) de indulgentia
aflakken /WW/ : dar le ultime (ultime) mano de lacca a
aflaten, zij liet niet af haar waren aan te prijzen : illa non cessava de vantar su mercantias (mercantias)
afleggen, zijn toorn ~ : deponer su cholera (cholera)
afleggen, een bezoek ~ : facer un visita (visita)
afleggen, een eed op de bijbel ~ : jurar super (super) le biblia
afleiden, de vijand ~ : distraher le inimico (inimico)
afleidend, ~e methode : methodo (methodo) deductive
afleveringstermijn /ZN/ : termino (termino) de livration/fornitura
aflezen, de stand van de manometer ~ : leger le manometro (manometro)
aflikken, zijn vingers ~ : leccar/lamber se le digitos (digitos)
afloop, ~ van een termijn : expiration de un termino (termino)
afloop, het water op de weg heeft geen voldoende ~ : le aqua super (super) le cammino non ha un evacuation sufficiente
aflopen, het zal slecht met hem ~ : ille finira (finira) mal
aflopen, het termijn loopt af : le termino (termino) expira
aflopen, de jongens liepen op de brand af : le pueros (pueros) se hastava de ir verso le incendio/al loco del incendio
aflopend, ~ tij : marea (marea) descendente
aflossen, een schuld ~ : amortisar/reimbursar/extinguer/saldar un debita (debita)
aflossing, ~ van een schuld : amortisation/extinction de un debita (debita)
aflossingstermijn /ZN/ : termino (termino)/periodo (periodo) de amortisation/de reimbursamento/de pagamento
afluisterapparatuur /ZN/ : apparatos de ascolta, (afluisterapparaat) microphono (microphono) occultate
afluistermicrofoon /ZN/ : microphono (microphono) de detection
afmeten, de verdiensten van twee personen tegen elkaar ~ : metir le meritos (meritos) de duo personas per comparar los
afnemen, zij namen de vijand die stad af : illes prendeva iste citate al inimico (inimico)
afnemen, goederen ~ : comprar mercantias (mercantias)
afnemend, ~ tij : marea (marea) descendente
afneming, ~ van de ziekte : decremento del maladia (maladia)
afneming, ~ van het kruis : descendita (descendita)/deposition del cruce
afonie /ZN/ : aphonia (aphonia)
afpalen, je zult je onderzoeksveld moeten ~ : tu debera (debera) delimitar tu campo de recercas/de investigation
afplakken /WW/ : poner un banda adhesive super (super), coperir
afplakken, de arts heeft zijn linkeroog afgeplakt : le medico ha ponite un sparadrapo super (super) su oculo leve/sinistre
afpraten, ik moet hem van dat dwaze idee ~ : io debe dissuader le de iste idea (idea) folle
afpraten /WW/ : parlar multo, discuter multe cosas, conversar super (super) multe cosas
afreizen, morgen reizen we af : deman nos partira (partira)
afrit /ZN/ : exito (exito), sortita
afrodisiacum /ZN/ : afrodisiaco (afrodisiaco)
afschaduwing, zijn strubbelingen waren een ~ van de crisis in de Europese gedachte : su difficultates reflecteva le crise del pensata/pensamento europee (europee)
afscheid /ZN/ : congedo, adeo (adeo), adieu (F)
afscheiden, het weiland was door een sloot van de weg afgescheiden : un fossato separava le prateria (prateria) del cammino
afscheiding, een sloot was de ~ tussen beide weilanden : un fossato separava le duo praterias (praterias)
afscheiding /ZN/ : limite (limite), frontiera, linea de separation/de demarcation
afscheidingsorgaan /ZN/ : (FYSIOL) organo (organo) secretori
afscheidsbezoek /ZN/ : visita (visita) de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsblik /ZN/ : ultime (ultime) reguardo
afscheidsbrief /ZN/ : littera (littera) de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidscollege /ZN/ : curso/lection de adeo (adeo)/de adieu (F)
afscheidsconcert /ZN/ : concerto de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsdag /ZN/ : die de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsdiner /ZN/ : dinar de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsdronk /ZN/ : toast (E) de adeo (adeo)/adieu (F), ultime (ultime) toast (E)
afscheidsfeest /ZN/ : festa de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsformule /ZN/ : formula de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsgeschenk /ZN/ : presente de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsgroet /ZN/ : salute de adeo (adeo)/adieu (F), ultime (ultime) salute
afscheidskus /ZN/ : basio/osculo de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsmaal /ZN/ : dinar/banchetto de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsreceptie /ZN/ : reception de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsrede /ZN/ : discurso de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidstournee /ZN/ : tournée (F) de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsuur /ZN/ : hora de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsvisite /ZN/ : visita (visita) de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidsvoorstelling /ZN/ : spectaculo de adeo (adeo)/adieu (F)
afscheidswoord /ZN/ : ultime (ultime) parolas
afscheidswoord /ZN/ : discurso de adeo (adeo)/adieu (F)
afschrift, ~ van een document/van een brief/van een testament/van een contract : copia de un documento/de un littera (littera)/de un testamento/de un contracto
afschrijven, een schuld ~ : amortisar/cancellar un debita (debita)
afschrijven, een verlies ~ : amortisar/cancellar un perdita (perdita)
afschrijven /WW/ : disdicer/annullar per littera (littera)
afschrijven, dat plan kun je nu wel voorgoed ~ : tu pote oblidar iste projecto pro sempre/semper (semper)
afschrijving, voor ~ van de machines : pro le amortisation del machinas (machinas)
afschrikken, de vijand ~ : dissuader le inimico (inimico)
afschuwelijk, ~ idee : idea (idea) monstruose
afslaan, rechtsaf ~ : girar/virar/tornar al dext (dext)(e)ra
afslaan, verbod rechtsaf te slaan : prohibition de virar al dext (dext)(e)ra
afslaan, de vijand ~ : repeller/repulsar le inimico (inimico)
afslaan, een thermometer ~ : facer descender un thermometro (thermometro)
afslag /ZN/ : exito (exito), sortita
afslanken, dat bedrijf zal moeten ~ : iste interprisa debera (debera) reducer su activitates/su personal
afsnijden, de strot ~ : trenchar le gorga/le gurgite (gurgite)
afsnijden, de telefoon ~ : taliar/trenchar le telephono (telephono)
afsnijden, een dier de kop ~ : sectionar/trenchar le testa/capite (capite) de un animal
afspiegelen, in de letterkunde spiegelt zich de tijdgeest af : le litteratura reflecte le spirito (spirito) de su tempore
afsponsen /WW/ : spongiar, lavar/mundar/remover con spongia, passar le spongia super (super)
afspringen, (zich storten op) ~ op : saltar a/verso, precipitar se super (super)
afstamming, wettige ~ : descendentia/filiation legitime (legitime)
afstamming /ZN/ : derivation, origine, etymologia (etymologia)
afstammingsleer /ZN/ : theoria (theoria) del descendentia, (BIOL) phylogenetica
afstand, de koning had te kiezen tussen een vrijwillige ~ en een gedwongen afzetting : le rege habeva a seliger inter (inter) un abdication voluntari(e) e un destitution fortiate
afstandsmeter /ZN/ : hodometro (hodometro), distantiometro (distantiometro), apomecometro (apomecometro)
afstandsmeter /ZN/ : (LANDM) stadiometro (stadiometro)
afstandsmeter /ZN/ : (ook FOTO) telemetro (telemetro)
afstandsmeting /ZN/ : hodometria (hodometria)
afstandsmeting /ZN/ : (ook FOTO) telemetria (telemetria)
afstandswijzer /ZN/ : taximetro (taximetro)
afstappen, het ~ : descendita (descendita), descension
afsteken /WW/ : partir, levar le ancora (ancora)
afsteken /WW/ : delimitar, marcar le limites (limites) de
afsteken, een visite ~ : facer un visita (visita)
afstelling, ~ van een machine : adjustage/adjustamento de un machina (machina)
afstemmen /WW/ : accordar, mitter in harmonia (harmonia), harmonisar, adaptar, coordinar
afstemmen, alle werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd : tote le activitates es in stricte harmonia (harmonia)
afstemming /ZN/ : (RADIO, TV) syntonysation, syntonia (syntonia)
afsterven, het ~ van weefsels : necrose (-osis (-osis))
afsterving /ZN/ : gangrena, atrophia (atrophia), necrose (-osis (-osis)), mortification
afstijgen, het ~ : descendita (descendita), descension
afstoting, de onderlinge ~ van gelijknamige polen : le repulsion reciproc (reciproc) de polos equal/de mesme signo
afstoting /ZN/ : vendita (vendita)
afstotingsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de rejection
afstrijken, een lucifer ~ : accender un flammifero (flammifero)
afstropen, de bladeren van een wilgetak ~ : disfoliar le ramo de un salice (salice)
afstuiven /WW/ : currer verso, jectar se super (super)
aftands /WW/ : decrepite (decrepite), caduc
aftelefoneren /WW/ : annullar/contramandar per telephono (telephono)
aftelegraferen /WW/ : disdicer/annullar/contramandar per telegrapho (telegrapho)
aftreden /ZN/ : exito (exito)
aftrek /ZN/ : vendita (vendita)
aftrekken, een getal van een ander ~ : subtraher un numero (numero) de un altere
aftrekken, iemand het masker ~ : remover le masca/mascara (mascara) de un persona, dismascar un persona
aftrekker /ZN/ : (WISK) subtrahendo, numero (numero) a subtraher
afval, ~ etend : saprophage (saprophage)
afval /ZN/ : (REL) apostasia (apostasia)
afvaleter /ZN/ : saprophago (saprophago), detritovoro (detritovoro)
afvallen, het boek viel van zijn knieën af : le libro cadeva de su genus (genus)/geniculos
afvallen, er zal voor mij stellig wel wat ~ : il habera (habera) pro me certemente alicun beneficio
afvallige /ZN/ : (REL) renegato, apostata (apostata)
afvalligheid /ZN/ : (REL) apostasia (apostasia)
afvaren /WW/ : partir, levar le ancora (ancora)
afvegen, tranen ~ : essugar lacrimas (lacrimas)
afvliegen /WW/ : precipitar se super (super)
afvliegen, de vrouwen vlogen op de koopjes af : le feminas (feminas) se ha precipitate super le occasiones
afvoeren, goederen naar de kust ~ : transportar mercantias (mercantias) al costa
afwasmachine /ZN/ : machina (machina) lavaplattos (lavaplattos), lavaplattos (lavaplattos) automatic
afweergeschut /ZN/ : artilleria (artilleria)/cannon antiaeree
afweerstrategie /ZN/ : strategia (strategia) defensive/de defensa
afwenden, het hoofd ~ : volver le testa/capite (capite)
afwerpen, het masker ~ : levar/jectar le masca/mascara (mascara)
afweten, het laten ~ : facer saper a un persona que un cosa non habera (habera) loco
afwezig, een ~ air aannemen : adoptar un aere (aere) distracte
afwijken, de goederen wijken af van het monster : le mercantias (mercantias) non es de accordo con le monstra
afwijkend, ~ idee : idea (idea) aberrante
afwijking /ZN/ : anomalia (anomalia), anormalitate, aberration, malformation, irregularitate
afwijking, ~ van een kompas : declination de un bussola (bussola)
afwijking, ~ van de norm : atypia (atypia)
afwijkingselektrode /ZN/ : electrodo (electrodo) de deviation
afwijkingsmeter /ZN/ : declinometro (declinometro)
afwijzend, ~ staan tegenover : esser opposite (opposite) a
afwikkelen, een schuld ~ : liquidar un debita (debita)
afwisseling, ~ brengen in, voor ~ zorgen : variar, diversificar, dar varietate a, rumper le monotonia (monotonia) de
afwissen, iemands tranen ~ : siccar le lacrimas (lacrimas) de un persona
afzakken, het ~ : descendita (descendita), descension
afzakken, het onweer zakt af : le tonitro (tonitro) passa
afzenden, het ~ : invio (invio), expedition
afzending /ZN/ : invio (invio), expedition
afzet /ZN/ : vendita (vendita)
afzet /ZN/ : volumine del venditas (venditas), vendita (vendita)(s)
afzetgebied /ZN/ : mercato (de consumo/de vendita (vendita)), zona de consumo/de vendita (vendita)
afzetmogelijkheid /ZN/ : possibilitate de vendita (vendita)
afzetten, goederen ~ : vender mercantias (mercantias)
afzetterij /ZN/ : duperia (duperia), defraudation, fraude
afzetting, de ~ van ketelsteen in een geyser : le formation de incrustationes in un geyser (geyser)
afzetting /ZN/ : deposito (deposito), sedimento
afzetting /ZN/ : (GEOL) jacimento, sedimento, deposito (deposito)
afzetvergroting /ZN/ : augmentation del venditas (venditas)
afzichtelijk, zijn handen zagen ~ zwart : su manos esseva nigrissime (nigrissime)
afzienbaar, binnen ~e tijd : intra un spatio previsibile de tempore, intra un tempore determinate, in breve tempore, in un futuro proxime (proxime), in un futuro non multo lontan
afzweren, de drank ~ : renunciar al bibita (bibita)
afzwering, ~ van de ketterij : abjuration del heresia (heresia)
aga /ZN/ : aga (aga) (Tu)
agaam /BN/ : (BIOL) agame (agame), agamic
agaat /ZN/ : agata (agata)
agaatkleur /ZN/ : color de agata (agata)
agaatkleurig /BN/ : de color de agata (agata)
agameet /ZN/ : agameto (agameto)
agami /ZN/ : agami (agami)
agamie /ZN/ : (BIOL) agamia (agamia)
agamogenese /ZN/ : agamogenese (agamogenese) (-esis)
agamogonie /ZN/ : agamogonia (agamogonia)
agape /ZN/ : agape (agape)
agaten /BN/ : de agata (agata)
agave /ZN/ : agave (agave)
agenda /ZN/ : agenda, memorandum (memorandum), carnet (F)
agenesie /ZN/ : agenesia (agenesia)
agent /ZN/ : agente (de policia (policia)), policiero
ageratum /ZN/ : agerato (agerato)
agglutinerend, ~e rode bloedlichaampjes : globulos rubie/erytrocytos (erytrocytos) agglutinante
agglutinogeen /ZN/ : agglutinogeno (agglutinogeno)
agiotheorie /ZN/ : (EC) theoria (theoria) del agio
agnosie /ZN/ : agnosia (agnosia)
Agnus Dei /ZN EIGN/ : Agnus (Agnus) dei
agone /ZN/ : agone (agone), linea agogic
agonie /ZN/ : agonia (agonia)
agora /ZN/ : agora (agora)
agorafobie /ZN/ : agoraphobia (agoraphobia)
agrafa /ZN MV/ : agrapha (agrapha)
agrafie /ZN/ : agraphia (agraphia)
agressief, ~e verkooptechnieken : technicas de vendita (vendita) aggressive
agressiviteit /ZN/ : aggressivitate, character (character) aggressive
agrobiologie /ZN/ : agrobiologia (agrobiologia)
agrobioloog /ZN/ : agrobiologo (agrobiologo), agrobiologista
agrochemie /ZN/ : agrochimia (agrochimia), chimia (chimia) agrari
agrogeologie /ZN/ : agrogeologia (agrogeologia)
agrogeoloog /ZN/ : agrogeologo (agrogeologo)
agrologie /ZN/ : agrologia (agrologia)
agrometeorologie /ZN/ : agrometeorologia (agrometeorologia)
agronomie /ZN/ : agronomia (agronomia)
agronoom /ZN/ : agronomo (agronomo), agronomista
ahornbast /ZN/ : cortice (cortice) de acere
aide-mémoire /ZN/ : memorandum (memorandum)
AIDS, aids, 1 : syndrome (syndrome) de immunodeficientia (immunodeficientia) acquirite)
aidsvirus /ZN/ : virus (virus) del AIDS (E)/de SIDA
ailurofilie /ZN/ : ailurophilia (ailurophilia)
ailurofobie /ZN/ : ailurophobia (ailurophobia)
air /ZN/ : aere (aere)
air-conditioned /BN/ : a/de aere (aere) conditionate
airconditioning /ZN/ : climatisation, conditionamento del aere (aere), airconditioning (E)
airconditioningapparaat /ZN/ : climatisator, conditionator del aere (aere)
aju!, ajuus! /TW/ : adeo (adeo)!, salute!, a revider!
akelig, ~e jongen : puero (puero) antipathic
akelig /BN/ : sinistre, lugubre (lugubre), horrende, horribile, horride
akkerguichelheil /ZN/ : anagallis (anagallis) arvense
akkerkamille /ZN/ : anthemis (anthemis) arvense
akkoord, stilzwijgend ~ : accordo tacite (tacite)
akkoordenleer /ZN/ : theoria (theoria) del accordos
akoestisch, ~e interferometer : interferometro (interferometro) acustic
akoestisch, ~e viscosimeter : viscosimetro (viscosimetro) acustic
akoestisch, ~e stralingsmeter : radiometro (radiometro) acustic
akoniet /ZN/ : aconito (aconito)
akte, treurspel in vijf ~n : tragedia (tragedia) in cinque actos
aktentas /ZN/ : portadocumentos (portadocumentos), portafolio, cartiera
al, ~ te : troppo, nimis (nimis)
al, alle, te allen tijde : sempre, semper (semper)
alarmcentrale /ZN/ : central/centro de alarma/de urgentia/de emergentia, servicio de messages personnal (pro touristas {oe} al extero (extero))
alarmfluit /ZN/ : sibilo (sibilo) de alarma
alarmnummer /ZN/ : numero (numero) (telephonic) de urgentia/de emergentia
albatros /ZN/ : albatros (albatros)
album /ZN/ : album (album)
albumblad /ZN/ : folio de album (album)
albumine /ZN/ : albumina (albumina)
albuminefabriek /ZN/ : fabrica de albumina (albumina)
albuminepapier /ZN/ : papiro a albumina (albumina)
albuminometer /ZN/ : albuminometro (albuminometro)
alcaïsch /BN/ : alcaic (alcaic)
alchemie /ZN/ : alchimia (alchimia)
alcoholgebruik /ZN/ : consumo/consumption de alcohol/de bibitas (bibitas) alcoholic
alcoholgehalte, de bepaling van het ~ van wijn : le alcoholometria (alcoholometria) del vino
alcoholhoudend, ~e dranken : bibitas (bibitas)/biberages alcoholisate
alcoholica /ZN MV/ : bibitas (bibitas)/biberages alcoholisate/alcoholic
alcoholisch, ~e levercirrose : cirrhose (-osis (-osis)) alcoholic
alcoholisch, ~ dranken : bibitas (bibitas)/biberages alcoholic/alcoholisate
alcoholisch, sterk ~e dranken : bibitas (bibitas) spirituose
alcoholist /ZN/ : alcoholico, dipsomaniaco (dipsomaniaco)
alcoholmeter /ZN/ : alcoholometro (alcoholometro)
alcoholometrie /ZN/ : alcoholometria (alcoholometria)
alcoholthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) a/de alcohol
alcoholvrij, ~e dranken : bibitas (bibitas)/biberages exempte de/sin alcohol/non alcoholisate
aldaar /BW/ : illac, ibi, ibidem (ibidem), in ille loco
aldus /BW/ : assi (assi), de iste maniera, de iste modo
Aleoeten /ZN EIGN MV/ : Aleutas (Aleutas), Insulas aleutian
alexandrijn, ~ met twee cesuren : trimetro (trimetro)
alexie /ZN/ : alexia (alexia), cecitate verbal
alfa, de ~ en de omega : le alpha e le omega (omega)
alfa /ZN/ : litteras (litteras)
alfa /ZN/ : studiante de litteras (litteras)
alfabet /ZN/ : alphabeto, abece (abece)
alfabet, de letters van het ~ : le litteras (litteras) del alphabeto
alfabetisch, ~e catalogus : catalogo (catalogo) alphabetic
alfanumeriek, ~e code : codice (codice) alphanumeric
alg, rode ~ : alga rubie, rhodophyto (rhodophyto)
alg, studie der ~en : phycologia (phycologia), algologia (algologia)
alg, iemand die de ~en bestudeert : algologo (algologo)
algebra /ZN/ : algebra (algebra)
algebraïsch, ~ getal : numero (numero) algebric/algebraic
algebraleraar /ZN/ : professor de algebra (algebra)
algeheel /BN/ : total, general, integral, integre (integre), complete
algemeen, ~ verschijnsel : phenomeno (phenomeno) general
algemeen, ~e staking : exopero (exopero) general
algemeen, ~e vergadering : assemblea (assemblea) general
algemeen, met ~e stemmen : unanimemente (unanimemente)
algemeenheid, in zijn ~ is dat waar : parlante in terminos (terminos) general isto es ver
algenkenner /ZN/ : algologo (algologo)
algenkunde /ZN/ : algologia (algologia), phycologia (phycologia)
Algerijns, ~e Sahara : Sahara (Sahara) algerian
algesimeter /ZN/ : algesimetro (algesimetro)
algoed /BN/ : de infinite bontate, benevol(ent) issime ( issime), benignissime (benignissime)
algologie /ZN/ : algologia (algologia), phycologia (phycologia)
algoloog /ZN/ : algologo (algologo), algologista
algometer /ZN/ : algometro (algometro)
algometrie /ZN/ : algometria (algometria)
algoritme, euclidisch ~ : algorithmo de Euclides (Euclides)
alias /BW/ : alias (alias)
alibi /ZN/ : alibi (alibi)
alibi /ZN/ : alibi (alibi), escappatoria, pretexto
alifatisch, ~e verbinding : composito (composito) aliphatic
alinea /ZN/ : paragrapho (paragrapho)
alinea, laatste ~ : ultime (ultime) paragrapho, paragrapho final
alkali /ZN/ : alcali (alcali)
alkalimeter /ZN/ : alcalimetro (alcalimetro)
alkalimetrie /ZN/ : alcalimetria (alcalimetria)
alkalivergiftiging /ZN/ : alcalose (-osis (-osis))
alkalivrij /BN/ : sin alcali (alcali)
alkalose /ZN/ : alcalose (-osis (-osis))
allassotherapie /ZN/ : allassotherapia (allassotherapia)
alledaags /BN/ : insignificante, trivial, vulgar, banal, platte, prosaic (prosaic)
alledaagsheid /ZN/ : quotidianitate, character (character) habitual
alledaagsheid /ZN/ : insignificantia, banalitate, vulgaritate, prosaismo (prosaismo), prosaicitate, trivialitate
alleen, zij is een vrouw ~ : illa es un femina (femina) sol
alleen, niet alleen ... maar ook ... : non solmente ... sed etiam (etiam)/ma anque ...
alleengebruik /ZN/ : empleo (empleo)/uso exclusive
alleenheerschappij /ZN/ : autocratia (autocratia), poter/governamento absolute, absolutismo, dictatura
alleenheerschappij /ZN/ : monocratia (monocratia)
alleenheerser /ZN/ : autocrate (autocrate), dictator
alleenspraak /ZN/ : monologo (monologo), soliloquio (soliloquio)
alleenverkoop /ZN/ : vendita (vendita) exclusive, monopolio de vendita (vendita)
alleenzaligmakend, de ~e kerk : le ecclesia foris (foris) del qual il non ha salute/salvation
allegorie /ZN/ : allegoria (allegoria)
allegorisch, ~e voorstelling : allegoria (allegoria), allegorisation
allehens, ~ aan dek! : totes super (super) le ponte!
allelopathie /ZN/ : allelopathia (allelopathia)
alleluja /ZN/ : (h)allelujah (allelujah) {ja}
allemansvriend /ZN/ : amico (amico) de tote le mundo, amico (amico) de totes
allen, ~ behalve hij : totes minus (minus) ille
alleraardigst /BN/ : multo sympathic, sympathicissime (sympathicissime)
allerbest /BN/ : multo bon, excellente, optime (optime)
allerbest, zijn ~e vrienden : su melior amicos (amicos)
allerchristelijkst /BN/ : christianissime (christianissime)
allerdoorluchtigst /BN/ : illustrissime (illustrissime)
allereerst /BN/ : primissime (primissime)
allergeen /BN/ : allergene (allergene)
allergeen /ZN/ : allergene (allergene), substantia allergene (allergene)
allergetrouwst /BN/ : multo fidel, fidelissime (fidelissime)
allergie /ZN/ : allergia (allergia), anaphylaxia
allergiespecialist /ZN/ : allergologo (allergologo), allergologista
allergisch, ~e ziekte : maladia (maladia) allergic
allergisch, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) allergic
allergologie /ZN/ : allergologia (allergologia)
allergoloog /ZN/ : allergologo (allergologo), allergologista
allergopathie /ZN/ : allergopathia (allergopathia)
allerhoogst /BN/ : multo alte, altissime (altissime), (het hoogst) le plus alte, summe, supreme
allerhoogst, van het ~ belang : del plus alte importantia, del ultime (ultime) importantia, del summe importantia
allerlaatst /BN/ : ultime (ultime), ultimissime (ultimissime), in ultime (ultime) loco
allerliefst /BN/ : adorabile, gratiosissime (gratiosissime)
allernieuwst /BN/ : toto nove, novissime (novissime), le plus recente, le ultime (ultime) novitate
allernoodzakelijkst, het ~e : le stricte minimo (minimo)
alleruiterste /BN/ : ultime (ultime), ultimissime (ultimissime), extreme
allervoortreffelijkst /BN/ : excellentissime (excellentissime)
allerzielen /ZN/ : die (commemorative) del animas (animas)/del mortos/del defunctos
alleseter /ZN/ : omnivoro (omnivoro)
allesomvattend /BN/ : que include toto, universe, universal, omnimode (omnimode)
allobiologie /ZN/ : allobiologia (allobiologia)
allobiose /ZN/ : allobiose (-osis (-osis))
allochtoon /ZN/ : allochtono (allochtono)
allogaam /BN/ : allogame (allogame), allogamic
allogamie /ZN/ : allogamia (allogamia)
allometrie /ZN/ : allometria (allometria)
alloniem /ZN/ : allonymo (allonymo)
allooi, poëzie van beter ~ : poesia (poesia) de un melior nivello
allooi, van twijfelachtig ~ : equivoc (equivoc)
allopaat /ZN/ : allopathe (allopathe)
allopathie /ZN/ : allopathia (allopathia)
allopathisch, ~e methode : methodo (methodo) allopathic
alloritmie /ZN/ : allorhythmia (allorhythmia)
allotroop /ZN/ : allotropo (allotropo), stato allotrope (allotrope)/allotropic
allotropie /ZN/ : allotropia (allotropia)
allotropisch /BN/ : allotrope (allotrope), allotropic
allotropisch, ~e toestand : stato allotrope/allotropic, allotropo (allotropo)
all-riskpolis /ZN/ : polissa (polissa) contra tote le riscos
allrounder /ZN/ : (SCHAATSSPORT) patinator de tote le categorias (categorias)
alluminiumbrons /ZN/ : bronzo al aluminium (aluminium)
alluviaal, ~e afzetting : deposito (deposito) alluvial
almanak /ZN/ : almanac (almanac), ephemeride
almede /BW/ : anque, etiam (etiam), equalmente
alogie /ZN/ : alogia (alogia)
alomvattend, een ~e geest : (alles kennend) spirito (spirito) universal, (zeer veel kennend) spirito (spirito) encyclopedic
alpaca /ZN/ : alpaca (alpaca)
alpaca /ZN/ : alpaca (alpaca)
alpacawol /ZN/ : alpaca (alpaca)
alpenbosrank /ZN/ : clematis (clematis) alpin
alpenkraai /ZN/ : pyrrhocorax (pyrrhocorax)
alpenspoorweg /ZN/ : ferrovia (ferrovia) alpestre/alpin
alruin /ZN/ : mandragora (mandragora)
als, ~ ik geld had, zou ik het niet doen : si io habeva moneta, io non lo facerea (facerea)
alsmaar /BW/ : continuemente, a omne passo, sempre, semper (semper)
alsmede /VW/ : assi (assi) como, e anque
altaardienaar /ZN/ : acolyt (acolyt)(h)o
Altai /ZN EIGN/ : Altai (Altai)
Altaïsch /BN/ : altaic (altaic)
altaïstiek /ZN/ : studio del linguas altaic (altaic), altaistica
althans /BW/ : al minus (minus)
althea /ZN/ : althea (althea) (officinal)
altijd /BW/ : semper (semper), sempre
altimeter /ZN/ : altimetro (altimetro)
altimetrie /ZN/ : altimetria (altimetria)
altoos /BW/ : sempre, semper (semper)
altsaxofoon /ZN/ : saxophono (saxophono) alto
aluinaarde /ZN/ : alumina (alumina), trioxydo (trioxydo) de aluminium (aluminium)
aluinfabriek /ZN/ : aluneria (aluneria), fabrica de alun
alumina /ZN/ : alumina, trioxydo (trioxydo) de aluminium (aluminium)
aluminium /ZN/ : aluminium (aluminium)
aluminium, ~oxyde : oxydo (oxydo) de aluminium (aluminium)
aluminiumbrons /ZN/ : bronzo de aluminium (aluminium)
aluminiumbuis /ZN/ : tubo de aluminium (aluminium)
aluminiumdraad /ZN/ : filo de aluminium (aluminium)
aluminiumfabriek /ZN/ : alumineria (alumineria), fabrica de aluminium (aluminium)
aluminiumfolie /ZN/ : folio de aluminium (aluminium), papiro aluminium (aluminium)
aluminiumlegering /ZN/ : alligato de aluminium (aluminium)
aluminiumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de aluminium (aluminium)
aluminiumproduktie /ZN/ : production de aluminium (aluminium)
aluminiumsilicaat /ZN/ : silicato de aluminium (aluminium)
aluminiumsmelterij /ZN/ : funderia (funderia) de aluminium (aluminium)
aluminiumsulfaat /ZN/ : sulfato de aluminium (aluminium)
aluminiumzout /ZN/ : sal de aluminium (aluminium)
alveole /ZN/ : alveolo (alveolo)
alvleesklier /ZN/ : pancreas (pancreas)
alvleesklierontsteking /ZN/ : pancreatitis (pancreatitis)
alwijsheid /ZN/ : pansophia (pansophia)
alzo /BW/ : assi (assi), de iste modo/maniera
amalgaam /ZN/ : amalgama (amalgama)
amandel /ZN/ : amandola (amandola)
amandel /ZN/ : amygdala (amygdala), tonsilla
amandel, ontstoken ~en : tonsillitis (tonsillitis)
amandel, het knippen van de ~en : tonsillectomia (tonsillectomia)
amandelbroodje /ZN/ : panetto al pasta de amandolas (amandolas)
amandelextract /ZN/ : essentia de amandolas (amandolas)
amandelgebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria) al/de amandolas (amandolas)
amandelgeur /ZN/ : odor de amandolas (amandolas)
amandelkoekje /ZN/ : biscuit al amandolas (amandolas)
amandelmelk /ZN/ : lacte de amandolas (amandolas)
amandelmolen /ZN/ : molino a/de amandolas (amandolas)
amandelolie /ZN/ : oleo de amandola (amandola)
amandelontsteking /ZN/ : inflammation del amygdalas (amygdalas), amygdalitis (amygdalitis), tonsillitis (tonsillitis)
amandeloperatie /ZN/ : amygdalectomia (amygdalectomia)
amandelpers /ZN/ : pasta de amandolas (amandolas)
amandelpudding /ZN/ : crema dulce a amandolas (amandolas)
amandelsaus /ZN/ : sauce (F) de amandolas (amandolas)
amandelsmaak /ZN/ : gusto de amandola (amandola)
amandeltaart /ZN/ : torta al/de amandolas (amandolas)
amaryllis /ZN/ : amaryllis (amaryllis), amaryllide
amateurfotograaf /ZN/ : photographo (photographo) amateur (F)
amateurgeoloog /ZN/ : geologo (geologo) amateur (F)
amaurose /ZN/ : amaurose (-osis (-osis))
ambacht /ZN/ : (GESCH) (heerlijkheid) senioria (senioria)
ambachtsheerlijkheid /ZN/ : (GESCH) senioria (senioria)
amberboom /ZN/ : liquidambar (liquidambar)
amberhars /ZN/ : styrax (styrax)
amberhoornslak /ZN/ : succinea (succinea)
ambidextrie /ZN/ : ambidextria (ambidextria)
ambigram /ZN/ : palindromo (palindromo)
ambigu /BN/ : ambigue, equivoc (equivoc)
ambiguïteit /ZN/ : ambiguitate, equivoco (equivoco)
ambiofonie /ZN/ : ambiophonia (ambiophonia)
amblyopie /ZN/ : amblyopia (amblyopia)
ambt /ZN/ : empleo (empleo), officio, function, placia, posto, profession, carga
ambtelijk, de ~e molen : machina (machina) bureaucratic {o}
ambtenarij /ZN/ : bureaucratia (bureaucratia) {o}
ambtsgewaad /ZN/ : habito (habito)/costume official/de ceremonia (ceremonia), roba
ambtsperiode /ZN/ : presidentia, periodo (periodo) presidential
amebiasis /ZN/ : amebiasis (amebiasis)
amechtig /BN/ : foris (foris) de halito (halito)
ameiose /ZN/ : ameiose (-osis (-osis))
amenorroe /ZN/ : amenorrhea (amenorrhea)
americium /ZN/ : americium (americium)
Amerikahatend /BN/ : americanophobe (americanophobe)
Amerikahater /ZN/ : americanophobo (americanophobo)
A-merk /ZN/ : marca de prime categoria (categoria)
ametropie /ZN/ : ametropia (ametropia)
ameublement, ebbenhouten ~ : mobiliario de ebeno (ebeno)
amfibiologie /ZN/ : amphibiologia (amphibiologia)
amfibioloog /ZN/ : amphibiologo (amphibiologo), amphibiologista
amfibolie /ZN/ : amphibolia (amphibolia)
amfibologie /ZN/ : (TAAL, FIL) amphibologia (amphibologia)
amfibrachys /ZN/ : amphibracho (amphibracho)
amfictyonie /ZN/ : amphictyonia (amphictyonia)
amfimixis /ZN/ : amphimixis (amphimixis), amphimixia (amphimixia)
amfioen /ZN/ : opium (opium)
amfioenpijp /ZN/ : pipa pro fumar opium (opium)
amfioenschuiven /WW/ : fumar opium (opium)
amfioenschuiver /ZN/ : fumator de opium (opium)
amfora /ZN/ : amphora (amphora)
amice /ZN/ : car amico (amico)
aminophenol /ZN/ : aminophenol (aminophenol)
amitose /ZN/ : amitose (-osis (-osis)), division amitotic
ammeter /ZN/ : amperometro (amperometro)
ammonia /ZN/ : alcali (alcali) volatile, ammoniaco (ammoniaco) liquide, aqua ammoniac (ammoniac)
ammoniak /ZN/ : ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakdamp /ZN/ : vapor de ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakemissie /ZN/ : emission de ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakfabriek /ZN/ : fabrica de ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakgas /ZN/ : gas ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
ammoniakgom /ZN/ : gumma ammoniac (ammoniac)/ammoniacal, ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakhoudend /BN/ : ammoniac (ammoniac), ammoniacal
ammoniaklucht /ZN/ : odor de ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakoplossing /ZN/ : solution ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
ammoniakuitstoot /ZN/ : emissiones de ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakvergiftiging /ZN/ : invenenamento/intoxication per ammoniaco (ammoniaco)
ammoniakwater /ZN/ : aqua ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
ammoniakzout /ZN/ : sal ammoniac (ammoniac)/ammoniacal
ammonium /ZN/ : ammonium (ammonium)
ammoniumcarbonaat /ZN/ : carbonato de ammonium (ammonium)
ammoniumchloride /ZN/ : chlorido de ammonium (ammonium)
ammoniumfosfaat /ZN/ : phosphato de ammonium (ammonium)
ammoniumnitraat /ZN/ : nitrato de ammonium (ammonium)
ammoniumsulfaat /ZN/ : sulfato de ammonium (ammonium)
ammoniumverbinding /ZN/ : composito (composito) de ammonium (ammonium)
amnesie /ZN/ : amnesia (amnesia), perdita (perdita) de memoria
amnesie, retrograde ~ : amnesia retrograde (retrograde)
amnestie /ZN/ : amnestia (amnestia)
amnestiëren /WW/ : amnestiar, conceder amnestia (amnestia)
amnioscopie /ZN/ : amnioscopia (amnioscopia)
amok /ZN/ : amok (amok)
amorf, ~e toestand : stato amorphe, amorphia (amorphia), amorphismo
amortisatie, ~ van een schuld : amortisation de un debita (debita)
ampère /ZN/ : ampere (ampere)
ampèremeter /ZN/ : amperometro (amperometro)
ampère-uur /ZN/ : ampere-hora (ampere-hora)
ampèrewinding /ZN/ : ampere-torno (ampere-torno)
ampex /ZN/ : (T.V.) ampex (ampex)
ampex, op ~ opnemen : registrar super (super) ampex, ampexar
AMVC /ZN/ : Archivo e Museo (Museo) del Cultura Flaminge
amygdalitis /ZN/ : amygdalitis (amygdalitis)
amylose /ZN/ : amylose (-osis (-osis))
amyotrofie /ZN/ : amyotrophia (amyotrophia)
anabiose /ZN/ : anabiose (-osis (-osis)), vita latente
anafoor /ZN/ : anaphora (anaphora)
anaforisch, ~ gebruik van de pronomina : empleo (empleo) anaphoric del pronomines
anafrodisiacum /ZN/ : anaphrodisiaco (anaphrodisiaco)
anafylaxie /ZN/ : anaphylaxia, allergia (allergia), hypersensibilitate
anagogie /ZN/ : anagogia (anagogia)
analepsis /ZN/ : analepsis (analepsis)
analepticum /ZN/ : analeptico, pharmaco (pharmaco) analeptic
analeptisch, analeptisch middel, analepticum : pharmaco-analeptic (pharmaco-analeptic)
analg(es)ie /ZN/ : analgia (analgia), analgesia (analgesia)
analogie /ZN/ : analogia (analogia), similitude
analogie, bij ~ redeneren : rationar per analogia (analogia)
analogie /ZN/ : (TAAL) analogia (analogia)
analogieparameter /ZN/ : parametro (parametro) de analogia (analogia)
analogiseren /BN/ : applicar le analogia (analogia), rationar per analogia (analogia)
analogon /ZN/ : analogo (analogo)
analoog /BN/ : analoge (analoge), analogic
analoog /BN/ : (COMP, TECHN) analoge (analoge), analogic
analoog-digitaal /BN/ : analogic-digital, analoge-digital (analoge-digital), hybride
analoog-digitaalomzetter /ZN/ : convertitor analogic-digital/analoge-digital (analoge-digital)/hybride
analyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis), examine
analyse-instrument /ZN/ : instrumento de analyse (analyse) (-ysis)
analysemethode /ZN/ : methodo (methodo) de analyse (analyse) (-ysis)
analyseren /WW/ : facer le analyse (analyse) (-ysis) de, analysar, decomponer
analytisch, ~e scheikunde/chemie : chimia (chimia) analytic
analytisch, ~e meetkunde : geometria (geometria) analytic
analytisch, ~e psychologie : psychologia (psychologia) analytic
analytisch, ~e methode : methodo (methodo) analytic
analytisch, ~e geest : spirito (spirito) analytic
analytisch, langs ~e weg : per via de analyse (analyse) (-ysis)
anamnese (-esis (-esis)) /ZN/ : (MED) anamnese
anamnese (-esis (-esis)) /ZN/ : (REL) anamnese
anamorfose /ZN/ : anamorphose (-osis (-osis))
ananas /ZN/ : ananas (ananas)
ananascompote /ZN/ : compota de ananas (ananas)
ananasdrank /ZN/ : bibita (bibita)/biberage al ananas (ananas)
ananasessence /ZN/ : essentia de ananas (ananas)
ananasjam /ZN/ : confectura/confitura al ananas (ananas)
ananaspudding /ZN/ : crema dulce al ananas (ananas)
ananassap /ZN/ : succo de ananas (ananas)
ananassaus /ZN/ : sauce (F) de ananas (ananas)
ananassmaak /ZN/ : gusto de ananas (ananas)
ananastaart /ZN/ : pastisseria (pastisseria)/torta al ananas (ananas)
ananasvezel /ZN/ : fibra de ananas (ananas)
anarchie /ZN/ : (POL) anarchia (anarchia)
anarchie /ZN/ : anarchia (anarchia), disordine
anastomose /ZN/ : anastomose (-osis (-osis))
anastrofe /ZN/ : anastrophe (anastrophe)
anataas /ZN/ : anatase (anatase), octahedrite
anathema /ZN/ : anathema (anathema)
anatomie /ZN/ : anatomia (anatomia)
anatomie, atlas der ~ : atlas (atlas) de anatomia
anatomie-atlas /ZN/ : atlas (atlas) de anatomia (anatomia)
anatomisch, ~e atlas : atlas (atlas) anatomic
anatoom /ZN/ : specialista in anatomia (anatomia), anatomista
anatroop /BN/ : anatrope (anatrope)
Andalusië /ZN/ : Andalusia (Andalusia)
ander, de ~e week : le septimana proxime (proxime), le septimana que veni
ander, met ~e woorden : con/in altere parolas/terminos (terminos)
ander, onder ~e(n) : inter alia (L), i.a., inter (inter) alteres, inter (inter) altere cosas
anders, iets ~ : qualcosa altere, alco/alique (alique) differente, altere cosa
anders, niets ~ : nihil (nihil) altere, necun altere cosa
anders, ergens ~ : alibi (alibi), alterubi (alterubi)
anders, nergens ~ : nusquam (nusquam) altere, in nulle altere loco
anders, ~ gezegd : in altere terminos (terminos)
Andes(gebergte) /ZN EIGN/ : (Cordillera (S) del) Andes (Andes)
andesietporfier /ZN/ : porphyro (porphyro) de andesite
andoorn /ZN/ : stachys (stachys)
andragogie(k) /ZN/ : andragogia (andragogia)
andragoog /ZN/ : andragogo (andragogo)
Andreas, André /ZN EIGN/ : Andreas (Andreas)
Andreaskruis /ZN/ : cruce de Sancte Andreas (Andreas)
androgenese /ZN/ : androgenese (androgenese) (-esis)
androgyn /ZN/ : androgyno (androgyno)
androgynie /ZN/ : androgynia (androgynia)
andrologie /ZN/ : andrologia (andrologia)
Andromeda /ZN EIGN/ : Andromeda (Andromeda)
Andromedanevel /ZN EIGN/ : Nebulosa de Andromeda (Andromeda)
anekdote /ZN/ : anecdota (anecdota), historietta
anekdotenverzameling /ZN/ : collection de anecdotas (anecdotas), anecdotario
anemie /ZN/ : anemia (anemia)
anemofilie /ZN/ : anemophilia (anemophilia)
anemograaf /ZN/ : anemographo (anemographo)
anemografie /ZN/ : anemographia (anemographia)
anemologie /ZN/ : anemologia (anemologia)
anemometer /ZN/ : anemometro (anemometro)
anemometrie /ZN/ : anemometria (anemometria)
aneroïde, ~ barometer : barometro (barometro) aneroide
anesthesie /ZN/ : anesthesia (anesthesia), privation del sensibilitate
anesthesiologie /ZN/ : anesthesiologia (anesthesiologia)
anesthesioloog /ZN/ : anesthesiologo (anesthesiologo)
angarie /ZN/ : angaria (angaria)
Angela /ZN EIGN/ : Angela (Angela)
angelologie /ZN/ : angelologia (angelologia)
Angelsakser /ZN/ : anglosaxono (anglosaxono)
Angelsaksisch /ZN/ : anglosaxono (anglosaxono)
angelus /ZN/ : angelus (angelus)
angelus /ZN/ : campana del angelus (angelus), angelus (angelus)
angina pectoris /ZN/ : angina del pectore, stenocardia (stenocardia)
angiocardiografie /ZN/ : angiocardiographia (angiocardiographia)
angiocardiopathie /ZN/ : angiocardiopathia (angiocardiopathia)
angiografie /ZN/ : angiographia (angiographia)
angiologie /ZN/ : angiologia (angiologia)
angioloog /ZN/ : angiologo (angiologo)
anglofiel /ZN/ : anglophilo (anglophilo)
anglofilie /ZN/ : anglophilia (anglophilia)
anglofobie /ZN/ : anglophobia (anglophobia)
anglomaan /ZN/ : anglomano (anglomano), anglomaniaco (anglomaniaco)
anglomaan /BN/ : anglomane, anglomaniac (anglomaniac)
anglomanie /ZN/ : anglomania (anglomania)
angosturabast /ZN/ : cortice (cortice) de angostura
angstcomplex /ZN/ : complexo de angustia, syndrome (syndrome)/neurose (-osis (-osis)) phobic
angstdroom /ZN/ : sonio de angustia, incubo (incubo)
angstneurose /ZN/ : neurose (-osis (-osis)) de angustia
angstpsychose /ZN/ : psychose (-osis (-osis)) de angustia
angstvallig, ~e aandacht voor het kleinste detail : attention meticulose al minime (minime) detalio
anhydrose /ZN/ : anhydrose (-osis (-osis))
aniconisch, ~ symbool : symbolo (symbolo) aniconic
anijsdrank /ZN/ : bibita (bibita)/biberage al anis (F)
animo /ZN/ : animo (animo), energia (energia), enthusiasmo, activitate
anion /ZN/ : anion (anion), ion negative
anionenwisseling /ZN/ : excambio de aniones (aniones)
anisogamie /ZN/ : anisogamia (anisogamia)
anisometropie /ZN/ : anisometropia (anisometropia)
anisotroop /BN/ : anisotrope (anisotrope)
anisotropie /ZN/ : anisotropia (anisotropia)
anker /ZN/ : ancora (ancora)
ankerarm /ZN/ : bracio de ancora (ancora)
ankerboei /ZN/ : boia de ancora (ancora)
ankerbout /ZN/ : bulon de ancora (ancora)/ancorage
ankerhorloge /ZN/ : horologia de/ad ancora (ancora)
ankerketting /ZN/ : catena de ancora (ancora)
ankerring /ZN/ : anello de ancora (ancora)
ankertros /ZN/ : cablo de ancora (ancora)
ankylose /ZN/ : ankylose (-osis (-osis))
annex, uitgeverij ~ drukkerij : casa editorial con imprimeria (imprimeria) annexe
anode /ZN/ : anodo (anodo)
anodebatterij /ZN/ : batteria (batteria) anodic/de anodo (anodo)
anodebelasting /ZN/ : carga anodic/de anodo (anodo)
anodespanning /ZN/ : tension anodic/de anodo (anodo)
anodestroom /ZN/ : currente anodic/de anodo (anodo)
anofeles /ZN/ : anophele (anophele)(s)
anomalie /ZN/ : anomalia (anomalia), irregularitate
anomalie /ZN/ : (TAAL, ASTRON) anomalia (anomalia)
anomie /ZN/ : anomia (anomia)
anoniem /BN/ : anonyme (anonyme), sin nomine de autor
anoniem, ~e brief : littera (littera) anonyme
anoniem /ZN/ : autor/compositor anonyme (anonyme), anonymo (anonymo)
anonymus /ZN/ : autor/compositor anonyme (anonyme), anonymo (anonymo)
anorganisch, ~e chemie/scheikunde : chimia (chimia) anorganic/inorganic
anorgasmie /ZN/ : anorgasmia (anorgasmia), anaphrodisia
anosmie /ZN/ : anosmia (anosmia)
anosotropie /ZN/ : anisotropia (anisotropia)
anoxemie /ZN/ : anoxemia (anoxemia)
anoxie /ZN/ : anoxia (anoxia)
antedateren, een brief ~ : antedatar un littera (littera)
ante litteram /ZN/ : ante litteram (L), avant la lettre (F), ante le littera (littera)
antepenultima /ZN/ : syllaba (syllaba) antepenultime (antepenultime)
anthografie /ZN/ : anthographia (anthographia)
anthologie /ZN/ : anthologia (anthologia), chrestomathia (chrestomathia)
anthracometer /ZN/ : anthracometro (anthracometro)
anthracose /ZN/ : anthracose (-osis (-osis))
anti-Arabisch /BN/ : antiarabe (antiarabe)
antibiose /ZN/ : antibiose (-osis (-osis))
antichambre /ZN/ : antecamera (antecamera)
antichambreren /WW/ : facer antecamera (antecamera)
antichrese, antichresis /ZN/ : antichrese (antichrese) (-esis)
anticlimax /ZN/ : anticlimax (anticlimax)
anticrisismaatregel /ZN/ : mesura contra le crise/crisis (crisis)
antidatering, ~ van een brief : antedata de un littera (littera)
antidemocraat /ZN/ : antidemocrate (antidemocrate)
antidotum /ZN/ : antidoto (antidoto), contraveneno
anti-Duits, ~e gezindheid : germanophobia (germanophobia)
anti-Duits, iemand die ~ gezind is : germanophobo (germanophobo)
antiekveiling /ZN/ : vendita (vendita) public/auction de antiquitates
anti-Engels /BN/ : anglophobe (anglophobe)
anti-Engels, iemand die ~ gezind is : anglophobo (anglophobo)
antifoon /ZN/ : antiphona (antiphona)
anti-Frans /BN/ : francophobe (francophobe), gallophobe (gallophobe), antifrancese
anti-Frans, ~e gezindheid : francophobia (francophobia), gallophobia (gallophobia)
anti-Frans, iemand die ~ is : francophobo (francophobo), gallophobo (gallophobo)
antifrase /ZN/ : antiphrase (antiphrase) (-asis)
antigeen /ZN/ : antigeno (antigeno)
antiheld /ZN/ : antiheroe (antiheroe)
antikernenergielobby /ZN/ : lobby (E) contra le energia (energia) nuclear
Anti-Libanon /ZN EIGN/ : Antilibano (Antilibano)
antilogie /ZN/ : antilogia (antilogia)
antiloop /ZN/ : antilope (antilope)
antimilitaristisch, ~e ideologie : ideologia (ideologia) antimilitaristic
antimoon /ZN/ : antimonio, stibium (stibium)
antimoonlegering /ZN/ : alligato de antimonio/de stibium (stibium)
antinomie /ZN/ : antinomia (antinomia), contradiction
Antiochië /ZN EIGN/ : Antiochia (Antiochia)
antipathie /ZN/ : antipathia (antipathia), aversion
antiperiode /ZN/ : (WISK) antiperiodo (antiperiodo)
antiperistasis /ZN/ : antiperistase (-asis (-asis))
antipode /ZN/ : antipode (antipode)
antipyreticum /ZN/ : antipyretico, febrifugo (febrifugo)
antipyretisch /BN/ : antipyretic, febrifuge (febrifuge)
antiradar /BN/ : antiradar (antiradar)
antiradarsysteem /ZN/ : systema antiradar (antiradar)
antireligieus, ~e geest : spirito (spirito) antireligiose
anti-Russisch(gezind) /BN/ : russophobe (russophobe)
anti-Russisch(gezind), iemand die ~ is : russophobo (russophobo)
antisatellietwapen /ZN/ : arma antisatellita (antisatellita)
antisepsie /ZN/ : antisepsis (antisepsis)
antisepsis /ZN/ : antisepsis (antisepsis)
anti-Spaans /BN/ : hispanophobe (hispanophobe)
anti-Spaans, ~e gezindheid : hispanophobia (hispanophobia)
anti-Spaans, iemand met ~e gezindheid : hispanophobo (hispanophobo)
antistakingswet /ZN/ : lege antiexopero (antiexopero)
antisymmetrie /ZN/ : antisymmetria (antisymmetria)
antithese /ZN/ : antithese (-esis (-esis))
antitype /ZN/ : antitypo (antitypo)
antivirus /ZN/ : antivirus (antivirus)
antoniem /ZN/ : antonymo (antonymo)
antonymie /ZN/ : antonymia (antonymia)
antrax /ZN/ : antrax (antrax)
antropobiologie /ZN/ : anthropologia (anthropologia) biologic, anthropobiologia (anthropobiologia)
antropocentrisch, ~e filosofie : philosophia (philosophia) anthropocentric
antropocentrisch, ~e theorie : theoria (theoria) anthropocentric
antropofaag /ZN/ : anthropophago (anthropophago), cannibal (cannibal)
antropofagie /ZN/ : anthropophagia (anthropophagia)
antropofobie /ZN/ : anthropophobia (anthropophobia)
antropogenese /ZN/ : anthropogenese (anthropogenese) (-esis)
antropogenie /ZN/ : anthropogenia (anthropogenia)
antropogeografie /ZN/ : anthropogeographia (anthropogeographia)
antropografie /ZN/ : anthropographia (anthropographia)
antropologie /ZN/ : anthropologia (anthropologia)
antropoloog /ZN/ : anthropologo (anthropologo), anthropologista
antropometrie /ZN/ : anthropometria (anthropometria)
antropomorfologie /ZN/ : anthropomorphologia (anthropomorphologia)
antroponiem /ZN/ : anthroponymo (anthroponymo)
antroponymie /ZN/ : anthroponymia (anthroponymia)
antropopithecus /ZN/ : anthropopitheco (anthropopitheco)
antroposcopie /ZN/ : anthroposcopia (anthroposcopia)
antroposofie /ZN/ : anthroposophia (anthroposophia)
antroposoof /ZN/ : anthroposopho (anthroposopho)
antropotomie /ZN/ : anthropotomia (anthropotomia)
antwoord, expliciet/klaar en duidelijk ~ : responsa explicite (explicite)
antwoord, dubbelzinnig ~ : responsa ambigue/equivoc (equivoc)
antwoord, in ~ op uw brief : responsive a/in responsa a vostre littera (littera)
antwoordbrief /ZN/ : littera (littera) responsa
antwoordend, ~ op uw brief : responsive a vostre littera (littera)
A-omroep /ZN/ : societate de radiodiffusion del categoria (categoria) A
aorta, ontsteking van de ~ : aortitis (aortitis)
aortitis /ZN/ : aortitis (aortitis)
apart, een ~e kamer : un camera (camera) separate
apart, de jongens en meisjes ~ zetten : separar le pueros (pueros) e le pueras (pueras)
apathie /ZN/ : apathia (apathia), torpor, inertia, indolentia, (MED) lymphatismo
apatisch /BN/ : apathic, indolente, inactive, inerte, amorphe, languide (languide), languorose, (MED) lymphatic
apegapen, op ~ liggen : agonisar, esser al ultime (ultime) momento
apekool /ZN/ : mer nonsenso, nonsenso, imbecillitate, idiotia (idiotia)
apenkop /ZN/ : capite (capite)/testa de simia
apenkuren /ZN MV/ : simieria (simieria)
apenstreken /ZN MV/ : simieria (simieria)
apepsie /ZN/ : apepsia (apepsia)
aperiodiciteit, ~ van een ver-schijnsel : aperiodicitate de un phenomeno (phenomeno)
apex /ZN/ : apice (apice), extremitate
aphrodisiacum /ZN/ : aphrodisiaco (aphrodisiaco), cantharidina
apidologie /ZN/ : apidologia (apidologia)
apneu /ZN/ : apnea (apnea)
Apocalyps /ZN EIGN/ : Apocalypse (-ypsis (-ypsis)), Revelation
apocalyptiek /ZN/ : eschatologia (eschatologia)
apocalyptisch, ~e symbolen : symbolos (symbolos) apocalyptic
apocope /ZN/ : apocope (apocope)
apocoperen, een geapocopeerde vorm : un apocope (apocope)
apocrief /BN/ : apocryphe (apocryphe)
apocrief, ~ geschrift : apocrypho (apocrypho)
apocrief, ~e boeken : libros apocryphe, apocryphos (apocryphos)
apocriefen /ZN MV/ : libros apocryphe (apocryphe), apocryphos (apocryphos)
apodose /ZN/ : apodose (apodose) (-osis)
apofyse /ZN/ : apophyse (apophyse) (-ysis)
apogamie /ZN/ : apogamia (apogamia)
apogeum /ZN/ : apogeo (apogeo)
apograaf /ZN/ : apographo (apographo)
apologie /ZN/ : apologia (apologia)
apologie /ZN/ : apologia (apologia), discurso/scripto de defensa
apologie, ~ van Socrates : apologia de Socrates (Socrates)
apoloog /ZN/ : apologo (apologo)
apomecometer /ZN/ : apomecometro (apomecometro)
apomeiose /ZN/ : apomeiose (-osis (-osis))
apomixie /ZN/ : apomixia (apomixia)
aponeurose /ZN/ : aponeurose (-osis (-osis))
apoplexie /ZN/ : apoplexia (apoplexia)
aporie /ZN/ : aporia (aporia)
aposiopesis /ZN/ : aposiopese (-esis (-esis))
apostaat /ZN/ : apostata (apostata), renegato
apostasie /ZN/ : apostasia (apostasia)
apostel /ZN/ : apostolo (apostolo)
aposteleeuw /ZN/ : seculo del apostolos (apostolos)
apostolisch, ~e brief : littera (littera) apostolic
apostroof /ZN/ : apostrophe (apostrophe)
apostroof /ZN/ : apostropho (apostropho)
apotheek /ZN/ : pharmacia (pharmacia), officina, apotheca, dispensario
apotheker, voor ~ studeren : studiar/studer pharmacia (pharmacia)
apothekersassistent /ZN/ : assistente de pharmacia (pharmacia)
apothekersboek /ZN/ : pharmacopeia (pharmacopeia)
apotheose /ZN/ : (GESCH) apotheose (-osis (-osis))
apotheose /ZN/ : apotheose (-osis (-osis))
apparaat /ZN/ : apparato, instrumento, machina (machina), utensile
appartement /ZN/ : camera (camera)
appelflauwte /ZN/ : lipothymia (lipothymia)
appelgebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria)/torta de pomos/de malos
appendicitis /ZN/ : appendicitis (appendicitis)
appendix /ZN/ : appendice (appendice)
appendix /ZN/ : (ANAT) appendice (appendice)
appendix, verwijdering van de ~ : appendicectomia (appendicectomia)
applausmachine /ZN/ : machina (machina) de applausos
applausmeter /ZN/ : applaudimetro (applaudimetro)
apraxie /ZN/ : apraxia (apraxia)
apropos, van zijn ~ raken : perder le filo de su idea (idea)/de su pensata/de su pensamento
apterologie /ZN/ : apterlogia (apterlogia)
apteroloog /ZN/ : apterologo (apterologo)
aquaplaning /ZN/ : aquaplaning (E), derapage in/super (super) aqua
aquariologie /ZN/ : aquariologia (aquariologia)
Arabier /ZN/ : arabe (arabe)
Arabier /ZN/ : arabe (arabe)
arabis /ZN/ : arabis (arabis)
Arabisch /BN/ : arabe (arabe), arabic
arachnologie /ZN/ : arachnologia (arachnologia)
arakstokerij /ZN/ : distilleria (distilleria) de arak
Aramees /BN/ : aramaic (aramaic)
Aramees /ZN/ : arameo (arameo)
Aramees /ZN/ : arameo (arameo), aramaico (aramaico)
arbeidsanalist /ZN/ : ergonomista, ergonomo (ergonomo)
arbeidsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del labor/del travalio, ergonomia (ergonomia)
arbeidsbesparend, ~e machines : machinas (machinas) que economisa le labor/le travalio
arbeidsethos /ZN/ : ethos (ethos) del labor/del travalio
arbeidsfysiologie /ZN/ : physiologia (physiologia) de travalio/de labor
arbeidshygiëne /ZN/ : hygiene (hygiene) de labor/de travalio
arbeidskostentheorie /ZN/ : (EC) theoria (theoria) concernente le disveloppamento del costos de production
arbeidskundige /ZN/ : ergonomista, ergonomo (ergonomo)
arbeidsleer /ZN/ : ergonomia (ergonomia)
arbeidsloos /BN/ : sin travalio, sin labor, sin empleo (empleo)
arbeidsmarkt /ZN/ : mercato del labor/del travalio/del empleo (empleo)
arbeidsmarkt, overspannen ~ , krapte op de ~ : superempleo (superempleo)
arbeidsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de labor/de travalio
arbeidsongeschiktheidswet /ZN/ : lege super (super) le incapacitate de labor/de travalio
arbeidsplaats /ZN/ : empleo (empleo), posto de labor/de travalio
arbeidspsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) industrial/del labor/del travalio
arbeidssociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) del labor/del travalio
arbeidsstudie /ZN/ : studio del/super (super) le labor/travalio
arbeidstherapie /ZN/ : ergotherapia (ergotherapia)
arbeidsverlies /ZN/ : perdita (perdita) de labor/de travalio
arbeidsvermogen /ZN/ : (NAT) energia (energia)
arbeidsvoorziening /ZN/ : (dispositiones in vista del) creation de empleos (empleos)
arbeidswet /ZN/ : lege super (super) le labor/le travalio
arbiter /ZN/ : arbitro (arbitro), arbitrator, judice (judice)
arbitreren /WW/ : (SPORT) esser arbitro (arbitro), arbitrar
archaïsch /BN/ : archaic (archaic)
archeologie /ZN/ : archeologia (archeologia)
archeoloog /ZN/ : archeologo (archeologo)
archeozoïcum /ZN/ : archeozoico (archeozoico)
archetype /ZN/ : archetypo (archetypo)
archiefdepot /ZN/ : deposito (deposito) de archivo(s)
archieffoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) de archivo
archiefnummer /ZN/ : numero (numero) de archivo
Archimedes /ZN EIGN/ : Archimedes (Archimedes)
Archimedisch /BN/ : de Archimedes (Archimedes), archimedian
archipel /ZN/ : archipelago (archipelago)
architectuurfotografie /ZN/ : photographia (photographia) de architectura
architectuurmuseum /ZN/ : museo (museo) de architectura
architectuurtheorie /ZN/ : theoria (theoria) del architectura
arend /ZN/ : (DIERK) aquila (aquila)
arend /ZN/ : (HERALD) aquila (aquila)
arendsblik /ZN/ : oculos de aquila (aquila), reguardo aquilin
arendsei /ZN/ : ovo de aquila (aquila)
arendsjong /ZN/ : pullo de aquila (aquila)
arendsklauw /ZN/ : ungula de aquila (aquila)
arendskop /ZN/ : capite (capite)/testa de aquila (aquila)
arendsnest /ZN/ : nido de aquilas (aquilas)
arendsoog /ZN/ : oculo de aquila (aquila)
arendssnavel /ZN/ : becco de aquila (aquila)
arendsveder /ZN/ : pluma de aquila (aquila)
arendsvleugel /ZN/ : ala de aquila (aquila)
arendsvlucht /ZN/ : volo de un aquila (aquila)
areola /ZN/ : areola (areola)
areometer /ZN/ : areometro (areometro), densimetro (densimetro), hydrometro (hydrometro), pesaliquor
areometrie /ZN/ : areometria (areometria)
Areopagus /ZN EIGN/ : Areopago (Areopago)
Ares /ZN EIGN/ : Ares (Ares)
argeloos /BN/ : simple, simplice (simplice), ingenue, candide, naive (naive), innocente, sin malitia
argon /ZN/ : argon (argon)
argus /ZN EIGN/ : argus (argus), argos (argos)
argusogen /ZN MV/ : oculos de argus (argus)/argos (argos)
Aries /ZN EIGN/ : Aries (Aries), Ariete
aristocraat /ZN/ : aristocrate (aristocrate)
aristocratie /ZN/ : aristocratia (aristocratia)
aristocratisch, hij heeft iets ~ : ille ha un aere (aere) aristocratic
Aristoteles, de grondbegrippen van ~ : le categorias (categorias) de Aristotele
aritmie /ZN/ : arhythmia (arhythmia)
aritmograaf /ZN/ : arithmographo (arithmographo)
aritmomancie /ZN/ : arithmomantia (arithmomantia)
arm, in Morpheus' ~en liggen : esser in le bracios de Morpheo (Morpheo)
arm /BN/ : paupere, povre, indigente, inope (inope)
arme, ~en van geest : povres/pauperes de spirito (spirito)
armee /ZN/ : armea (armea)
armoede, geestelijke ~ : paupertate/povressa/indigentia intellectual/de spirito (spirito)
armoedig /BN/ : povre, paupere, miserabile, misere, indigente, destitute, inope (inope)
armoedig, ~ baantje : empleo (empleo) miserabile
armoedig, een ~ vertrek : un camera (camera) paupere/povre
armoedzaaier /ZN/ : povre diabolo (diabolo)
armpotig /BN/ : brachiopode (brachiopode)
armpotige /ZN/ : brachiopodo (brachiopodo)
armspier, tweehoofdige ~ : bicipite (bicipite) brachial
armzaligheid /ZN/ : meschineria (meschineria)
aroma /ZN/ : aromate (aromate)
aromaat /ZN/ : aromate (aromate)
aromatisch, ~e stof : aromate (aromate)
aromatiseren, een drank ~ : aromatisar un bibita (bibita)
aromatisering, ~ van een drank : aromatisation de un bibita (bibita)
aromorfose /ZN/ : aromorphose (-osis (-osis))
arseentrioxyde /ZN/ : trioxydo (trioxydo) arsenic/de arsenico
arsenicum /ZN/ : arsenico, arsenium (arsenium)
arsenicumerts /ZN/ : mineral de arsenico/de arsenium (arsenium)
arsenicumeter /ZN/ : arsenicophago (arsenicophago)
arsenicumverbinding /ZN/ : composito (composito) de arsenico/de arsenium (arsenium)
arsenicumvergiftiging /ZN/ : invenenamento/intoxication per arsenico/per arsenium (arsenium)
arterialisering /ZN/ : arterialisation, hematose (-osis (-osis))
arterie, kleine ~ : arteriola (arteriola)
arteriografie /ZN/ : arteriographia (arteriographia)
arteriologie /ZN/ : arteriologia (arteriologia)
arteriopathie /ZN/ : arteriopathia (arteriopathia)
arteriosclerose /ZN/ : arteriosclerose (-osis (-osis))
artiestenuitgang /ZN/ : exito (exito) del artistas
artikel /ZN/ : articulo, merce, mercantia (mercantia)
artillerie /ZN/ : artilleria (artilleria)
artillerie /ZN/ : artilleria (artilleria)
artilleriebombardement /ZN/ : bombardamento de artilleria (artilleria)
artilleriecommandant /ZN/ : commandante de artilleria (artilleria)
artilleriedepot /ZN/ : deposito (deposito) de artilleria (artilleria)
artilleriedoel /ZN/ : scopo de artilleria (artilleria)
artillerieduel /ZN/ : duello de artilleria (artilleria)
artillerie-eenheid /ZN/ : batteria (batteria)
artillerieofficier /ZN/ : officiero de artilleria (artilleria)
artilleriepark /ZN/ : parco de artilleria (artilleria)
artillerietrein /ZN/ : traino de artilleria (artilleria)
artillerievuur /ZN/ : foco de artilleria (artilleria)
artillerist /ZN/ : artillerista, artillero, cannonero, soldato de artilleria (artilleria)
artritis /ZN/ : arthritis (arthritis), affection articulose
artrografie /ZN/ : arthrographia (arthrographia)
artrologia /ZN/ : arthrologia (arthrologia)
artrologie /ZN/ : arthrologia (arthrologia)
artroscopie /ZN/ : arthroscopia (arthroscopia)
artrose /ZN/ : arthrose (-osis (-osis))
artsenijbereidkunde /ZN/ : pharmacia (pharmacia), pharmaceutica
artsenijboek /ZN/ : pharmacopeia (pharmacopeia)
artsenijleer /ZN/ : pharmacologia (pharmacologia)
as, om een ~ draaien : girar super (super) un pivot/circum (circum) un axe, rotar
as, ~ van symmetrie : axe de symmetria (symmetria)
a.s. /ZN/ : proxime (proxime)
a.s., maandag ~ : le lunedi (lunedi) proxime
asafstand /ZN/ : distantia inter (inter) le axes
asbestkanker /ZN/ : asbestose (-osis (-osis))
asbestose /ZN/ : asbestose (-osis (-osis))
asbestziekte /ZN/ : asbestose (-osis (-osis))
ascaridiose /ZN/ : ascaridiose (-osis (-osis))
Asdag /ZN EIGN/ : (R.K.) Mercuridi (Mercuridi) del Cineres
asem /ZN/ : halito (halito), respiration
asepsie /ZN/ : asepsis (asepsis)
asepsis /ZN/ : asepsis (asepsis)
aseptie(k) /ZN/ : asepsis (asepsis)
asfixie /ZN/ : asphyxia (asphyxia), suspension del respiration
asfyxiatie /ZN/ : morte per asphyxia (asphyxia)
asfyxie /ZN/ : asphyxia (asphyxia)
asgrauw /BN/ : cinerose, cinerate, cineree (cineree), de cinere
askleurig /BN/ : cinerose, cinerate, cineree (cineree), de color de cinere
asperge /ZN/ : asparago (asparago)
aspergebed /ZN/ : quadro/quadrato de asparagos (asparagos), asparageto
aspergekop /ZN/ : puncta de asparago (asparago)
aspergeplant /ZN/ : planta de asparago (asparago)
aspergepunt /ZN/ : puncta de asparago (asparago)
aspergesalade /ZN/ : salata de asparagos (asparagos)
aspergeschotel /ZN/ : platto de asparagos (asparagos)
aspergesoep /ZN/ : suppa a/de asparagos (asparagos)
aspergetang /ZN/ : pincias pro asparago (asparago)
aspergeteelt /ZN/ : cultura/cultivation de asparagos (asparagos)
aspis /ZN/ : aspide, vipera (vipera)
assagaai /ZN/ : assagaya (assagaya)
assemblee /ZN/ : assemblea (assemblea)
associatie, ~ van gedachten : association de ideas (ideas)
associatief, langs ~e weg : per via de association (de ideas (ideas))
associëren, gedachten ~ : associar ideas (ideas)
assurantiemaatschappij /ZN/ : compania (compania) de assecurantias
assurantiepolis /ZN/ : polissa (polissa) de assecurantia
assyriologie /ZN/ : assyriologia (assyriologia)
assyrioloog /ZN/ : assyriologo (assyriologo), assyriologista
astatisch, ~e galvanometer : galvanometro (galvanometro) astatic
astatium /ZN/ : (SCHEI) astatium (astatium)
asthenie /ZN/ : asthenia (asthenia)
asthenosfeer /BN/ : asthenosphera (asthenosphera)
astigmometer /ZN/ : astigmometro (astigmometro)
astragaal /ZN/ : (BOUWK) astragalo (astragalo)
astrobiologie /ZN/ : astrobiologia (astrobiologia)
astrobioloog /ZN/ : exobiologo (exobiologo), exobiologista
astrochemie /ZN/ : astrochimia (astrochimia)
astrofotografie /ZN/ : astrophotographia (astrophotographia)
astrofotometer /ZN/ : astrophotometro (astrophotometro)
astrofotometrie /ZN/ : astrophotometria (astrophotometria)
astrogeologie /ZN/ : astrogeologia (astrogeologia)
astrograaf /ZN/ : astrographo (astrographo)
astrografie /ZN/ : astrographia (astrographia)
astrolatrie /ZN/ : astrolatria (astrolatria)
astrologie /ZN/ : astrologia (astrologia)
astroloog /ZN/ : astrologo (astrologo)
astrometrie /ZN/ : astrometria (astrometria)
astronomie /ZN/ : astronomia (astronomia)
astronomisch, ~e atlas : atlas (atlas) astronomic
astronoom /ZN/ : astronomo (astronomo)
Aswoensdag /ZN/ : Mercuridi (Mercuridi) del Cineres
asymbolie /ZN/ : asymbolia (asymbolia)
asymmetrie /ZN/ : asymmetria (asymmetria), dissymmetria (dissymmetria)
asymmetrisch /BN/ : asymmetre (asymmetre), asymmetric, dissymmetric
asymmetrisch, ~ koolstofatoom : atomo (atomo) de carbon dissymmetric
asymptoot /ZN/ : asymptote (asymptote)
asynchroon, ~e machine : machina (machina) asynchrone
asyndetisch, ~e vergelijking : asyndeton (asyndeton)
asyndeton /ZN/ : asyndeton (asyndeton), juxtaposition
asynergie /ZN/ : asynergia (asynergia)
asystolie /ZN/ : asystolia (asystolia)
ataraxie /ZN/ : ataraxia (ataraxia)
ataxie /ZN/ : ataxia (ataxia)
Athene /ZN EIGN/ : Athenas (Athenas)
atheneum /ZN/ : atheneo (atheneo)
Atheneum /ZN/ : (GR en ROM GESCH) (illustere school) Atheneum (Atheneum)
athrepsie /ZN/ : athrepsia (athrepsia)
Atlantisch, ~e Oceaan : Oceano (Oceano) Atlantic, le Atlantico
atlas /ZN/ : atlas (atlas)
Atlas /ZN EIGN/ : (MYTH) Atlas (Atlas), Atlante
Atlas /ZN EIGN/ : Atlas (Atlas)
atmolyse /ZN/ : atmolyse (atmolyse) (-ysis)
atmometer /ZN/ : atmometro (atmometro)
atmosfeer /ZN/ : atmosphera, aere (aere) atmospheric
atomair, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) atomic
atomistisch, ~e theorie : theoria (theoria) atomistic
atonie /ZN/ : (FON) atonia (atonia)
atonie /ZN/ : (MED) atonia (atonia)
atoom /ZN/ : atomo (atomo)
atoombaan /ZN/ : orbita (orbita) atomic
atoomenergie /ZN/ : energia (energia) atomic/nuclear
atoomgetal /ZN/ : numero (numero) atomic
atoomkern /ZN/ : nucleo atomic/del atomo (atomo)
atoomkop /ZN/ : capite (capite)/testa atomic/nuclear
atoomnummer /ZN/ : numero (numero) atomic
atoomproef /ZN/ : proba/prova/essayo (essayo) atomic/nuclear
atoomspectrografie /ZN/ : spectrographia (spectrographia) atomic
atoomsplitsing /ZN/ : fission/disintegration nuclear/atomic/del atomo (atomo)/de atomos (atomos)
atoomtheorie /ZN/ : theoria (theoria) nuclear/atomic
atrabiliteit /ZN/ : atrabile (atrabile)
atresie /ZN/ : atresia (atresia)
atrofie /ZN/ : atrophia (atrophia)
atrofisch /BN/ : atrophe (atrophe), atrophic
atrofisch, ~ orgaan : organo (organo) atrophic
attaque /ZN/ : attacco de apoplexia (apoplexia), ictus (ictus) apoplectic
attribuut /ZN/ : attributo, character (character), qualitate, tracto
attribuut /ZN/ : attributo, symbolo (symbolo), emblema, figura emblematic
auctie /ZN/ : auction, vendita (vendita) public
auctiecatalogus /ZN/ : catalogo (catalogo) del auction
audiëntiekamer /ZN/ : camera (camera) de audientia
audiofoon /ZN/ : audiophono (audiophono)
audiologie /ZN/ : audiologia (audiologia)
audioloog /ZN/ : audiologo (audiologo), audiologista
audiometer /ZN/ : audiometro (audiometro)
audiometrie /ZN/ : audiometria (audiometria)
audiovisueel, ~e methode : methodo (methodo) audiovisual
auerhaan /ZN/ : urogallo, tetrice (tetrice)
Augias /ZN EIGN/ : Augias (Augias)
augiasstal /ZN/ : stallas de Augias (Augias)
augietporfier /ZN/ : augite-porphyro (augite-porphyro)
augur /ZN/ : augure (augure)
augustijner, ~er monnik : monachos (monachos) augustinian, augustiniano
aureool /ZN/ : aureola (aureola), nimbo, halo
aureool /ZN/ : (FIG) aureola (aureola)
auspex /ZN/ : auspice (auspice)
ausputzer /ZN/ : (VOETBAL) libero (libero) (I)
australopithecus /ZN/ : australopitheco (australopitheco)
autarchie /ZN/ : autarchia (autarchia)
autarkie /ZN/ : autarkia (autarkia)
auteur, anoniem ~ : autor anonyme (anonyme)
autoanalyse /ZN/ : autoanalyse (autoanalyse) (-ysis)
autobaan /ZN/ : autovia (autovia), autostrata
autobiograaf /ZN/ : autobiographo (autobiographo)
autobiografie /ZN/ : autobiographia (autobiographia)
autobus /ZN/ : autobus, omnibus (omnibus), bus
autobusonderneming /ZN/ : interprisa/compania (compania) de autobuses
autocarrosserie /ZN/ : carrosseria (carrosseria) de auto(mobile)
autocefalie /ZN/ : autocephalia (autocephalia)
autochtoon /BN/ : autochthone, indigena (indigena)
autochtoon, het ~ zijn : autochtonia (autochtonia)
autochtoon /ZN/ : autochthono (autochthono)
autocircuit /ZN/ : autodromo (autodromo)
autocraat /ZN/ : autocrate (autocrate)
autocratie /ZN/ : autocratia (autocratia)
autodichtheid /ZN/ : numero (numero) de auto(mobile)s per hora
autodichtheid /ZN/ : numero (numero) de auto(mobile)s per habitante
autodidactisch, ~e methode : methodo (methodo) autodidactic
autodroom /ZN/ : autodromo (autodromo)
autofagie /ZN/ : autophagia (autophagia)
autofocus /ZN/ : autofocus (autofocus)
autogaam /BN/ : autogame (autogame), autogamic
autogamie /ZN/ : autogamia (autogamia)
autogebruik /ZN/ : empleo (empleo) del auto(mobile)
autogenese /ZN/ : autogenese (autogenese) (-esis), abiogenese (abiogenese) (-esis)
autograaf /ZN/ : autographo (autographo)
autografenverzamelaar /ZN/ : collector de autographos (autographos)
autografenverzameling /ZN/ : collection de autographos (autographos)
autografie /ZN/ : autographia (autographia)
autografisch, ~e brief : littera (littera) autographic
autogram /ZN/ : autographo (autographo)
autogrammenjager /ZN/ : chassator {sj} de autographos (autographos)
autohandel /ZN/ : commercio de auto(mobile)s, compra e vendita (vendita) de auto(mobile)s
autohandel /ZN/ : interprisa de compra e vendita (vendita) de auto(mobile)s
autohypnose /ZN/ : autohypnose (-osis (-osis))
autokatalyse /ZN/ : autocatalyse (autocatalyse) (-ysis)
autolyse /ZN/ : autolyse (autolyse) (-ysis)
automaat /ZN/ : automato (automato), robot (TSJ)
automaat /ZN/ : automato (automato), robot (TSJ), machina (machina)
automatisch, ~e wasmachine : machina (machina) a/de lavar automatic
automatiseringstechnologie /ZN/ : technologia (technologia) de automation/automatisation
automutageen /ZN/ : automutageno (automutageno)
autoniem /ZN/ : autonymo (autonymo)
autoniem /BN/ : autonyme (autonyme)
autonomie /ZN/ : autonomia (autonomia)
autonoom /BN/ : autonome (autonome), independente
autonoom, half ~ : semiautonome (semiautonome)
autonummer /ZN/ : numero (numero) de auto(mobile)
autoped /ZN/ : autopede (autopede), patinette
autopolis /ZN/ : polissa (polissa) de auto(mobile)
autopsie /ZN/ : autopsia (autopsia), necropsia (necropsia), necroscopia (necroscopia)
autopsie, gerechtelijke ~ : autopsia (autopsia) legal
autopsierapport /ZN/ : reporto de autopsia (autopsia)
autoradiografie /ZN/ : autoradiographia (autoradiographia)
autorenbaan /ZN/ : autodromo (autodromo)
autoritair, ~ karakter : character (character) autoritari
autoriteit /ZN/ : autoritate, poter legal/legitime (legitime)
autosnelweg /ZN/ : autostrata, autovia (autovia)
autosyndese /ZN/ : autosyndese (autosyndese) (-esis)
autosynthese /ZN/ : autosynthese (autosynthese) (-esis)
autotelefoon /ZN/ : telephono (telephono) de auto(mobile)
autotherapie /ZN/ : autotherapia (autotherapia)
autotolweg /ZN/ : autovia (autovia)/autostrata/via/cammino a/de pedage
autotomie /ZN/ : autotomia (autotomia)
autotrofie /ZN/ : autotrophia (autotrophia)
autotroof /BN/ : autotrophe (autotrophe), autotrophic
autotypie /ZN/ : autotypia (autotypia)
autoverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de auto(mobile)s
autoweg /ZN/ : autovia (autovia), autostrata, via/cammino pro auto(mobile)s
auxanografie /ZN/ : auxanographia (auxanographia)
auxanometer /ZN/ : auxanometro (auxanometro)
auxologie /ZN/ : auxologia (auxologia)
auxospore /ZN/ : auxospora (auxospora)
auxotrofie /ZN/ : auxotrophia (auxotrophia)
auxotroof /BN/ : auxotrophe (auxotrophe), auxotrophic
avant la lettre /BW/ : avant la lettre (F), ante litteram (L), ante le littera (littera)
averij /ZN/ : avaria (avaria), damno
averijberekening /ZN/ : calculo de avaria (avaria)
averijclausule /ZN/ : clausula de avaria (avaria)
averijkosten /ZN MV/ : costos de avaria (avaria)
averijpapieren /ZN MV/ : papiros/documentos de avaria (avaria)
aversie /ZN/ : aversion, disgusto, antipathia (antipathia), repugnantia, repulsion
avitaminose /ZN/ : avitaminose (-osis (-osis))
avometer /ZN/ : avometro (avometro)
avond /ZN/ : vespera (vespera), vespere
avondappel /ZN/ : appello del vespera (vespera)/vespere
avondbezoek /ZN/ : visita (visita) vesperal/vespertin
avondbijeenkomst /ZN/ : reunion vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avondblad /ZN/ : jornal (quotidian) vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avondconcert /ZN/ : concerto vesperal/vespertin/nocturne/del vespere/del vespera (vespera)
avondcursus /ZN/ : curso vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avonddienst /ZN/ : officio vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avonddienst /ZN/ : travalio/labor/servicio de vespere/de vespera (vespera)
avondeditie /ZN/ : edition vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
avondeten /ZN/ : repasto del vespere/del vespera (vespera), dinar, cena
avondfeest /ZN/ : festa del vespera (vespera)/del vespere
avondgebed /ZN/ : precaria del vespera (vespera)/del vespere
avondgebed /ZN/ : officio vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
avondhemel /ZN/ : celo vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avondjapon /ZN/ : roba vesperal/vespertin/de vespera (vespera)/de vespere/de soirée (F)
avondje /ZN/ : soirée (F), party (E), vespere, vespera (vespera)
avondkapsel /ZN/ : pectinatura del vespere/del vespera (vespera)
avondkleding /ZN/ : habito (habito) vesperal/vespertin/de soirée (F)/de ceremonia (ceremonia)
avondkrant /ZN/ : jornal/gazetta (quotidian) vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
avondlucht /ZN/ : aere (aere) del vespera (vespera)/del vespere
avondlyceum /ZN/ : lyceo (lyceo) del vespere/del vespera (vespera)
avondmaal /ZN/ : repasto del vespere/del vespera (vespera), cena, souper (F)
avondmaal, het Laatste Avondmaal : le Ultime (Ultime) Cena
avondmaalsbeker /ZN/ : calice (calice)
avondmaalsliturgie /ZN/ : liturgia (liturgia) de Cena
avondmaaltijd /ZN/ : repasto vesperal/del vespere/del vespera (vespera), cena, dinar, souper (F)
avondmanifestatie /ZN/ : manifestation/demonstration vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avondmis /ZN/ : missa vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
avondmist /ZN/ : bruma/nebula vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
avondonderwijs /ZN/ : inseniamento vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avondportier /ZN/ : portero vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
avondprogramma /ZN/ : programma vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
avondschool /ZN/ : schola nocturne/vesperal/del vespera (vespera)/del vespere
avondsluiting /ZN/ : meditation nocturne/vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
avondspitsuur /ZN/ : hora de affluentia/de puncta vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
avondster /ZN/ : stella vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/vespere, Venere, Venus (Venus), Hespero (Hespero)
avondstilte /ZN/ : silentio vesperal/vespertin/del vespere/del vespera (vespera)
avonduur /ZN/ : hora vesperal/vespertin/del vespera (vespera)/del vespere
avondveiling /ZN/ : vendita (vendita) public/auction vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
avondverkoop /ZN/ : vendita (vendita) vesperal/nocturne
avondverlichting /ZN/ : exclaramento/illumination vesperal/de vespere/de vespera (vespera)
avondvoorstelling /ZN/ : representation vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
avondvullend /BN/ : que dura tote le vespere/le vespera (vespera)
avondwerk /ZN/ : labor/travalio vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
avondwijding /ZN/ : meditation nocturne/vesperal/del vespera (vespera)/del vespere
avondzitting /ZN/ : session vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
avondzon /ZN/ : sol vesperal/del vespere/del vespera (vespera)
AWBZ /BN/ : Lege General super (super) le Costos Exceptional/Special de Maladia (Maladia)
AWW /BN/ : Lege General super (super) le Assecurantia del Viduas e del Orphanos (Orphanos)
axiaal, ~e symmetrie : symmetria (symmetria) axial
axiologie /ZN/ : axiologia (axiologia)
axioloog /ZN/ : axiologo (axiologo), axiologista
axioma, ~ van Archimedes : axioma de Archimedes (Archimedes)
axiomatisch, ~e methode : methodo (methodo) axiomatic
axiometer /ZN/ : axiometro (axiometro)
axishert /ZN/ : axis (axis)
axonometrie /ZN/ : axonometria (axonometria)
axotemie /ZN/ : axotemia (axotemia)
azalea /ZN/ : azalea (azalea)
azaleabloem /ZN/ : flor de azalea (azalea)
azaleakweker /ZN/ : cultor/cultivator de azaleas (azaleas)
azaleasoort /ZN/ : specie de azalea (azalea)
azaleateelt /ZN/ : cultura de azaleas (azaleas)
azeotroop /ZN/ : azeotrope (azeotrope)
azeotropie /ZN/ : azeotropia (azeotropia)
azijnfabriek /ZN/ : fabrica de vinagre/aceto, vinagreria (vinagreria)
azijnmakerij /ZN/ : fabrica de vinagre/aceto, vinagreria (vinagreria)
azijnmeter /ZN/ : acetimetro (acetimetro)
azijnvliegje /ZN/ : drosophila (drosophila) funebre (funebre)
azimut /ZN/ : azimuth (azimuth)
azimutaal, ~ quantumgetal : numero (numero) quantic azimuthal
azimutaal, ~e goniometrie : goniometria (goniometria) azimuthal
Azoïcum /ZN/ : azoico (azoico)
azoïsch, ~e periode : periodo (periodo) azoic
azotometer /ZN/ : azotometro (azotometro)
azoverbinding /ZN/ : azocomposito (azocomposito)
ba /ZN/ : cacata, (urine) pipi (pipi)
baaierd /ZN/ : chaos (chaos), confusion
baak, hij was voor mij een ~ op de levenszee : ille esseva pro me un boia super (super) le mar del vita
baakaflezing /ZN/ : (LANDM) (le) leger del distantia inter (inter) duo picchettos/jalones
baakafstand /ZN/ : (LANDM) distantia inter (inter) duo picchettos/jalones
baal, ~en koopwaar : ballas de mercantia (mercantia)
baan, ~ om de aarde : orbita (orbita) circumterrestre
baan, een ~ om de aarde beschrijven : describer un orbita circum (circum) le terra
baan, een satelliet in zijn ~ brengen : poner un satellite (satellite) in orbita
baan /ZN/ : (NAT) orbita (orbita)
baan /ZN/ : function, placia, empleo (empleo), occupation, job (E), posto
baanbrekend, ~ zijn : facer epocha (epocha)
baanderij /ZN/ : corderia (corderia)
baanloos /BN/ : disoccupate, sin empleo (empleo)
baanrace /ZN/ : cursa super (super) pista
baanrenner /ZN/ : cyclista super (super) pista
baanschuiver /ZN/ : (SPOORW) chassapetras (chassapetras) {sj}
baanspin /ZN/ : (NAT) spin (E) de orbita (orbita)
baanwachter /ZN/ : guardavia (guardavia), guardalinea
baanwachtershuisje /ZN/ : casetta/guarita de guardavia (guardavia)/guardalinea
baanwachterswoning /ZN/ : casa de guardavia (guardavia)/guardalinea
baanwedstrijd /ZN/ : cursa (cyclistic) super (super) pista
baanwerker /ZN/ : obrero de ferrovias (ferrovias)
baar /ZN/ : feretro (feretro)
baar, overmaking in ~ geld : invio (invio)/remissa in moneta contante, invio (invio) in species
baard, volle ~ : barba integre (integre)
baardmos /ZN/ : usnea (usnea) barbate
baardrager /ZN/ : portator de lectiera, (van lijkbaar) portator de feretro (feretro)
baardschimmel /ZN/ : eczema facial, sycosis (sycosis)
baarlijk, de ~e duivel : le diabolo (diabolo) personificate/incarnate/in persona
baarmoeder /ZN/ : utero (utero), matrice
baarmoederbloeding /ZN/ : hemorrhagia (hemorrhagia) uterin, metrorrhagia (metrorrhagia)
baarmoederextirpatie /ZN/ : hysterectomia (hysterectomia)
baarmoedergezwel /ZN/ : tumor de utero (utero)
baarmoederhals /ZN/ : collo/cervice uterin/del utero (utero)
baarmoederhalskanker /ZN/ : cancere cervical/del collo/cervice uterin/del utero (utero)
baarmoederkanker /ZN/ : cancer (cancer) uterin/del utero (utero)
baarmoedermond /ZN/ : orificio/apertura del utero (utero), bucca uterin
baarmoederontsteking /ZN/ : inflammation del utero (utero), metritis (metritis)
baarmoederslijmvlies, ontsteking van het ~ : endometritis (endometritis)
baarmoedersnede /ZN/ : hysterotomia (hysterotomia)
baarmoederverzakking /ZN/ : prolapso uterin/del utero (utero)
baarmoederwand /ZN/ : pariete uterin/del utero (utero)
baarmoederziekte /ZN/ : maladia (maladia) uterin
baas /ZN/ : maestro, capite (capite), chef (F)
baat, kosten-batenanalyse : analyse (analyse) (-ysis) costos-beneficios
baatbelasting /ZN/ : imposto super (super) le beneficios
baatzucht /ZN/ : egoismo (egoismo), interesse personal, aviditate, cupiditate, egocentricitate, egocentrismo
baba /ZN/ : (CUL) baba (baba)
babbelaar /ZN/ : bonbon, caramello (a base de butyro (butyro) e sucro)
babesiosis (babesiosis), babesiose /ZN/ : babesiosis
babyfoon /ZN/ : babyphono (babyphono)
babykamer /ZN/ : camera (camera) de baby (E)/bebe
bacchanaliën /ZN MV/ : orgia (orgia) tumultuose
bacchante /ZN/ : menade (menade)
bacillair, ~e dysenterie : dysenteria (dysenteria) bacillar
bacillendysenterie /ZN/ : dysenteria (dysenteria) bacillar
backing /ZN/ : appoio (appoio), susteno, sustenimento
bacteriënvrees /ZN/ : bacteriophobia (bacteriophobia)
bacteriënziekte /ZN/ : maladia (maladia) causate per bacterios
bacteriofaag /ZN/ : bacteriophago (bacteriophago)
bacteriofagie /ZN/ : bacteriophagia (bacteriophagia)
bacteriofobie /ZN/ : bacteriophobia (bacteriophobia)
bacteriologie /ZN/ : bacteriologia (bacteriologia), microbiologia (microbiologia)
bacteriologisch, ~e analyse : analyse (analyse) (-ysis) bacteriologic
bacterioloog /ZN/ : bacteriologo (bacteriologo), bacteriologista
bacteriolyse /ZN/ : bacteriolyse (bacteriolyse) (-ysis)
bacterioscopie /ZN/ : bacterioscopia (bacterioscopia)
bacteriotherapie /ZN/ : bacteriotherapia (bacteriotherapia)
B-acteur /ZN/ : actor de secunde categoria (categoria), actor inferior
badgeiser /ZN/ : geyser (geyser) de banio
badhuis /ZN/ : (OUDH) thermas (thermas)
badinrichting, open ~ : banio al aere (aere) libere
badkamer /ZN/ : camera (camera)/sala de banio
badkamerameublement /ZN/ : mobiliario de camera (camera)/sala de banio
badkamerartikelen /ZN MV/ : articulos pro le camera (camera)/sala de banio
badkamerdeur /ZN/ : porta del camera (camera)/sala de banio
badkamerkachel /ZN/ : estufa del camera (camera)/sala de banio
badkamerkrukje /ZN/ : scabello de camera (camera)/sala de banio
badkamermeubel /ZN/ : mobile de camera (camera)/sala de banio
badkamerverwarming /ZN/ : calefaction del camera (camera)/sala de banio
badkamervloer /ZN/ : pavimento (del camera (camera)/sala) del banio
badkuur /ZN/ : cura thermal/balneari, balneotherapia (balneotherapia)
badslipper /ZN/ : calceolo (calceolo) de banio
badthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) de banio
bagage, vrachtvrije ~ : bagage gratuite (gratuite)
bagageaanhanger /ZN/ : portabagages (portabagages)
bagagebergplaats /ZN/ : deposito (deposito) de bagages, consigna
bagagedepot /ZN/ : deposito (deposito) de bagages, consigna
bagagedrager /ZN/ : portabagages (portabagages)
bagagenet /ZN/ : rete a/de/pro bagages, portabagages (portabagages)
baggerbedrijf /ZN/ : interprisa/compania (compania) de dragage
baggermaatschappij /ZN/ : interprisa/compania (compania) de dragage
bah /ZN/ : pipi (pipi)
Bahama's /ZN EIGN MV/ : Bahamas (Bahamas)
Bahama-eilanden /ZN MV/ : Bahamas (Bahamas)
bain-marie /ZN/ : banio-maria (banio-maria)
baisseverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de bassa
bakblik /ZN/ : placa de pastisseria (pastisseria)
bakeren, heet gebakerd zijn : haber un character (character) irascibile
bakker /ZN/ : paneteria (paneteria)
bakkerij /ZN/ : paneteria (paneteria)
bakkerij-artikelen /ZN MV/ : articulos de paneteria (paneteria)
bakkerijmachine /ZN/ : machina (machina) de paneteria (paneteria)
bakkerijprodukt /ZN/ : producto de paneteria (paneteria)
bakkerijtentoonstelling /ZN/ : exposition de productos de paneteria (paneteria)
bakkersbedrijf /ZN/ : paneteria (paneteria)
bakkerswinkel /ZN/ : paneteria (paneteria)
bakkerszaak /ZN/ : paneteria (paneteria)
baksel /ZN/ : lo que on ha cocite/frite/frigite/rostite, producto del paneteria (paneteria)
baksteenfabriek /ZN/ : fabrica de briccas, briccheria (briccheria)
baksteenmetselwerk /ZN/ : masoneria (masoneria) de briccas
bakvorm /ZN/ : forma/modulo a/de pastisseria (pastisseria)
bal, gemaskerd ~ : ballo mascate/de mascaras (mascaras)
balanceren, op het slappe koord ~ : balanciar super (super) le corda laxe
balanceren, tussen twee meningen ~ : hesitar inter (inter) duo opiniones differente
balanitis /ZN/ : balanitis (balanitis), eikelontsteking
balansanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-yis) de balancio
balanus /ZN/ : balano (balano)
balboa /ZN/ : balboa (balboa)
baljurk /ZN/ : habito (habito)/roba de ballo
balk /ZN/ : (WISK) parallelepipedo (parallelepipedo) rectangule
Balkan /ZN/ : Balkanes (Balkanes)
Balkan /ZN/ : peninsula del Balkanes (Balkanes)
Balkanbewoner /ZN/ : habitante del Balkanes (Balkanes)
balkanker /ZN/ : ancora (ancora) de trabe/trave
Balkanschiereiland /ZN EIGN/ : Peninsula balkanic/del Balkanes (Balkanes)
Balkanstaten /ZN MV/ : Statos balkanic, Balkanes (Balkanes)
balkonkamer /ZN/ : camera (camera) con balcon
ballet, het ~ van de Parijse Opera : le ballet del Opera (Opera) de Paris
balletgezelschap /ZN/ : compania (compania) de ballet (F)
balletkunst /ZN/ : choreographia (choreographia)
ballistisch, ~e galvanometer : galvanometro (galvanometro) ballistic
ballon, bestuurbare ~ : aerostato (aerostato), dirigibile
ballon, een ~netje oplaten : lancear prudentemente un idea (idea)
balloncatheter /ZN/ : catheter (catheter) a ballon
ballotage /ZN/ : ballotage, votation super (super) le admission de un persona
balloteren /WW/ : ballottar, votar super (super) le admission de un persona
balloteren, het ~ : ballottage, votation super (super) le admission de un persona
bal-masqué /ZN/ : ballo mascate/de mascaras (mascaras)
balneologie /ZN/ : balneologia (balneologia)
balneotherapie /ZN/ : balneotherapia (balneotherapia)
balsem /ZN/ : (FARM) balsamo (balsamo)
balsem /ZN/ : (FIG) balsamo (balsamo), consolation
balsem, dat is ~ voor de ziel : isto es balsamo pro le anima (anima)
balsemdruppel /ZN/ : gutta de balsamo (balsamo)
balsemgeur /ZN/ : perfumo/odor balsamic/de balsamo (balsamo)
balsemhars /ZN/ : resina de balsamo (balsamo)
balsemkamer /ZN/ : camera (camera) de imbalsamento
balsemolie /ZN/ : oleo /essentia de balsamo (balsamo)
balverlies /ZN/ : perdita (perdita) del ballon
balzakbreuk /ZN/ : hernia scrotal, scrotocele (scrotocele)
bamboe /ZN/ : bambu (bambu)
bamboebeton /ZN/ : beton armate de bambu (bambu)
bamboebos /ZN/ : bosco/foreste de bambu (bambu)
bamboebrug /ZN/ : ponte de bambu (bambu)
bamboefluit /ZN/ : flauta de bambu (bambu)
bamboegordijn /ZN/ : cortina de bambu (bambu)
bamboehuis /ZN/ : casa de bambu (bambu)
bamboekoker /ZN/ : vaina (vaina) de bambu (bambu)
bamboeladder /ZN/ : scala de bambu (bambu)
bamboepaal /ZN/ : palo de bambu (bambu)
bamboeplant /ZN/ : planta de bambu (bambu)
bamboespeer /ZN/ : javelotto de bambu (bambu)
bamboestengel /ZN/ : pedunculo de bambu (bambu)
bamboestoel /ZN/ : sedia de bambu (bambu)
bamboestok /ZN/ : canna/baston de bambu (bambu)
bamboesuiker /ZN/ : sucro de bambu (bambu)
bamboetafel /ZN/ : tabula de bambu (bambu)
bamboevezel /ZN/ : fibra de bambu (bambu)
bamboevlechtwerk /ZN/ : tressage de bambu (bambu)
ban /ZN/ : excommunication, anathema (anathema)
banaal /BN/ : banal, trivial, prosaic (prosaic), platte, insignificante, ordinari
bananenschil, uitglijden over een ~ : glissar super (super) un pelle de banana
bananenvlieg /ZN/ : drosophila (drosophila)
banbliksem /ZN/ : anathema (anathema), excommunication, fulmine papal
bancair, ~ krediet : credito (credito) bancari
band, uit de ~ springen : ultrapassar le limites (limites)
bandaal /ZN/ : leptocephalo (leptocephalo)
bandafnemer /ZN/ : levator de pneu(matico)(s), levapneumatico (levapneumatico)(s), dismontator de pneu(matico)(s)
bandentheorie /ZN/ : theoria (theoria) del bandas
bandopname /ZN/ : registration super (super) banda
bandrecorder /ZN/ : magnetophono (magnetophono)
bandrem /ZN/ : freno super (super) pneu(matico)
bandworm /ZN/ : bothricephalo (bothricephalo) late
banengroei /ZN/ : augmento del numero (numero) de empleos (empleos)
banenkrant /ZN/ : jornal del empleos (empleos)
banenmarkt /ZN/ : mercato/bursa del empleos (empleos)/del labor/del travalio
banenplan /ZN/ : plano de creation de empleos (empleos)
bangelijk /BN/ : pavorose, timorose, pusillanime (pusillanime)
banistiek /ZN/ : studio del bandieras, vexillologia (vexillologia)
bankaccept /ZN/ : littera (littera) de cambio acceptate
bankbreuk, eenvoudige ~ : bancarupta simple/simplice (simplice)
bankconsortium /ZN/ : consortium (consortium)/gruppo bancari/de bancas
bankcrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) bancari
bankdeposito /ZN/ : deposito (deposito) bancari
banket /ZN/ : pastisseria (pastisseria) (a pasta) de amandolas (amandolas)
banketbakkerij /ZN/ : pastisseria (pastisseria)
banketbakkersprodukt /ZN/ : producto de pastisseria (pastisseria)
banketbakkersspijs /ZN/ : imitation/succedaneo de pasta de amandolas (amandolas)
banketbakkerswaar /ZN/ : productos de pastisseria (pastisseria)
banketbakkerswinkel /ZN/ : pastisseria (pastisseria)
banketletter /ZN/ : littera (littera) de pastisso de amandolas (amandolas)
banketwinkel /ZN/ : pastisseria (pastisseria)
bankgarantie /ZN/ : garantia (garantia) bancari/de banca
bankierskrediet /ZN/ : credito (credito) bancari/de banca
bankkluis /ZN/ : camera (camera) cuirassate, cassa forte
bankkrediet /ZN/ : credito (credito) bancari/de banca
bankrekeningnummer /ZN/ : numero (numero) del conto bancari/in banca
bankschandaal /ZN/ : scandalo (scandalo) de banca
bankschuld /ZN/ : debita (debita) bancari
banktegoed /ZN/ : saldo bancari positive, saldo positive in banca, deposito (deposito) in banca
bankterm /ZN/ : termino (termino) bancari
bankvisserij /ZN/ : pisca super (super) le bancos
bankwissel /ZN/ : littera (littera) bancari/de cambio, tratta bancari
bannen, de duivel/boze ~ : exorcisar le diabolo (diabolo)/demonio
bantamgewicht /ZN/ : peso bantam (bantam)
bantamgewicht /ZN/ : peso bantam (bantam)
Bantoe /ZN/ : bantu (bantu)
Bantoetaal /ZN/ : lingua bantu (bantu)
banvloek /ZN/ : anathema (anathema), excommunication, sententia fulminatori
banvonnis /ZN/ : sententio fulminatori/de bannimento/de expulsion/de excommunion, anathema (anathema)
baratterie /ZN/ : barateria (barateria)
barbaar /ZN/ : (GESCH) barbaro (barbaro)
barbaar /ZN/ : barbaro (barbaro), bruto
barbaar /ZN/ : barbaro (barbaro), bruto
barbaars, het slachtoffer was op ~e wijze verminkt : le victima (victima) ha essite brutalmente mutilate
barbaarsheid /ZN/ : barbaria (barbaria), barbarismo, barbaritate
barbarakruid /ZN/ : barbarea (barbarea)
barbarij /ZN/ : barbarismo, barbaritate, barbaria (barbaria)
Barbarije /ZN EIGN/ : le Statos Barbaresc, Barbaria (Barbaria)
barbierswinkel /ZN/ : barberia (barberia)
barbierszaak /ZN/ : barberia (barberia)
barbituurverbinding /ZN/ : composito (composito) barbituric
barcode /ZN/ : (COMP) codice (codice) a barras
baresthesie /ZN/ : baresthesia (baresthesia)
bariet /ZN/ : baryta, hydroxydo (hydroxydo) de barium (barium)
baringleer /ZN/ : tocologia (tocologia)
bariton /ZN/ : barytono (barytono)
bariton /ZN/ : barytono (barytono)
bariton /ZN/ : barytono (barytono)
bariton /ZN/ : barytono (barytono)
baritonhobo /ZN/ : oboe (oboe) barytono (barytono)
baritonpartij /ZN/ : parte de barytono (barytono)
baritonsolo /ZN/ : solo de barytono (barytono)
baritonzanger /ZN/ : barytono (barytono)
barium /ZN/ : barium (barium)
bariumcarbonaat /ZN/ : carbonato de barium (barium)
bariumhydroxyde /ZN/ : hydroxydo (hydroxydo) de barium (barium)
bariumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de barium (barium)
bariumpap /ZN/ : pappa de barium (barium), barium (barium)
bariumsulfaat /ZN/ : sulfato de barium (barium)
bariumverbinding /ZN/ : composito (composito) de barium (barium)
bariumzout /ZN/ : sal de barium (barium)
barmhartigheid, werken van ~ : obras/operas (operas) de misericordia
barmsijsje /ZN/ : carduelo/acanthis (acanthis) flammee
barograaf /ZN/ : barometrographo (barometrographo), barographo (barographo)
barokengel /ZN/ : angelo (angelo) baroc
barokopera /ZN/ : opera (opera) baroc
barokperiode /ZN/ : periodo (periodo) del baroc
barologie /ZN/ : barologia (barologia)
barometer /ZN/ : barometro (barometro)
barometerbak /ZN/ : cupetta de barometro (barometro)
barometerbuis /ZN/ : tubo de barometro (barometro)
barometerstand /ZN/ : altor/altura/stato barometric/del barometro (barometro)
barometerstand, wat is de ~? : que indica le barometro (barometro)?
barometrisch, ~ maximum : maximo (maximo) barometric
barometrisch, ~ minimum : minimo (minimo) barometric
barometrograaf /ZN/ : barometrographo (barometrographo)
barometrografie /ZN/ : barometrographia (barometrographia)
baron, gebied van een ~ : baronia (baronia)
baronie /ZN/ : baronia (baronia)
barothermograaf /ZN/ : barothermographo (barothermographo)
barothermohygrograaf /ZN/ : barothermohygrographo (barothermohygrographo)
barothermometer /ZN/ : barothermometro (barothermometro)
barotropie /ZN/ : barotropia (barotropia)
barsheid /ZN/ : bruscheria (bruscheria), rudessa, torvitate
barst! /TW/ : va al diabolo (diabolo)!
barstensvol /BN/ : multo plen, plenissime (plenissime)
Bartholomeus /ZN EIGN/ : Bartholomeo (Bartholomeo)
Bartholomeusnacht /ZN/ : massacro del Sancte Bartholomeo (Bartholomeo)
basaal, ~ deel van een orgaan : parte basal de un organo (organo)
bas bariton /ZN/ : basso barytono (barytono)
Basedow, ziekte van ~ : maladia (maladia) de Basedow, struma exophthalmic
baseren, zich ~ op : basar se/fundar se super (super)
basipetaal /BN/ : basipete (basipete), basipetal
basis /ZN/ : base, fundamento, pede, appoio (appoio), supporto, (BOUWK) fundation
basis /ZN/ : (MIL) base, puncto de appoio (appoio)
basisaanpak /ZN/ : methodo (methodo) de base
basisbegrip /ZN/ : (FIL) categoria (categoria)
basisbehandeling /ZN/ : tractamento/therapia (therapia) basic/de base
basiselektrode /ZN/ : electrodo (electrodo) de base
basisgedachte /ZN/ : idea (idea)/concepto fundamental/de base
basismethode /ZN/ : methodo (methodo) basic
Bask /ZN/ : basco, euscaro (euscaro)
Baskisch /ZN/ : basco, euscaro (euscaro)
bas-reliëffotografie /ZN/ : photographia (photographia) in basse-relievo
bast /ZN/ : cortice (cortice), pelle, rhytidoma
bastaardij /ZN/ : bastardia (bastardia)
bastachtigheid /ZN/ : character (character) cortical
basteloos /BN/ : sin cortice (cortice), gymnocarp
bathometer /ZN/ : bathymetro (bathymetro)
bathygrafie /ZN/ : bathygraphia (bathygraphia)
bathymetrie /ZN/ : bathymetria (bathymetria)
batrachomyomachie /ZN/ : batrachomyomachia (batrachomyomachia)
batterij /ZN/ : batteria (batteria), cannoneria (cannoneria)
batterij /ZN/ : batteria (batteria), pila
batterij /ZN/ : batteria (batteria)
batterij, ~ schrijfmachines : batteria de machinas (machinas) a/de scriber
batterijcommandant /ZN/ : commandante de batteria (batteria)
batterijei /ZN/ : ovo de gallina de batteria (batteria)
batterijflitser /ZN/ : flash (E) de/con batteria (batteria)
batterijkip /ZN/ : gallina de batteria (batteria)
batterijlamp /ZN/ : lampa de batteria (batteria)/pila
batterijontsteking /ZN/ : accendimento/ignition per batteria (batteria)/pila(s)
batterijontvanger /ZN/ : receptor con/per batteria (batteria)/pilas
batterijoplader /ZN/ : cargator de batteria (batteria)
batterijvoeding /ZN/ : alimentation per batteria (batteria)/pila(s)
batterijvuur /ZN/ : foco de batteria (batteria)
battologie /ZN/ : battologia (battologia)
baviaan /ZN/ : babuino, cynocephalo (cynocephalo)
baza(a)r /ZN/ : bazar, vendita (vendita) benific/de caritate
bazigheid /ZN/ : character (character) dominante/autoritari/imperiose/despotic
bazuinengel /ZN/ : angelo (angelo) con buccina
b.d. /ZN/ : foras (foras) de servicio
bdelaarsgezin /ZN/ : familia de mendicos (mendicos)/mendicantes
beaaien /WW/ : caressar super (super)
beademen /WW/ : sufflar super (super), passar su sufflo/halito (halito) super (super)
beankeren /WW/ : equipar/provider de ancoras (ancoras)
beantwoorden, iemand/een brief/een vraag ~ : responder a un persona/a un littera (littera)/a un question
beantwoorden, vijandelijk vuur ~ : responder al foco inimic (inimic), contrabatter
beantwoorden, een bezoek ~ : retornar un visita (visita)
beboteren /WW/ : unctar/coperir de butyro (butyro), butyrar
bebouwingsdichtheid /ZN/ : numero (numero) de casas per hectar
Bechterew, ziekte van ~ : maladia (maladia) de Bechterew
beconcurreren, de banken beconcurreren elkaar scherp : il ha un competition violente inter (inter) le bancas
bed, zalmmousse op een ~je van sla : mousse (F) de salmon super (super) un lecto de salata
bedaagd /BN/ : decrepite (decrepite)
bedacht, hij is op alles ~ : ille es preparate a toto, ille lassa nihil (nihil) al hasardo, ille pensa a toto, ille es preparate a omne eventualitate
bedankbrief /ZN/ : littera (littera) de regratiamento/de gratitude/de recognoscentia
bedankbrief /ZN/ : littera (littera) de refusa
bedankje /ZN/ : regratiamento, (brief) littera (littera) de regratiamento, (dankwoord) parolas de regratiamento
bedekking /ZN/ : (ASTRON) eclipse (-ipsis (-ipsis)), occultation
bedeklokje /ZN/ : angelus (angelus)
bedekt, ~e batterij : batteria (batteria) blindate
bedekt, in ~e termen : con parolas coperte/occulte, con allusiones/in terminos (terminos) velate, vagemente
bedektbloeiend /BN/ : cryptogame (cryptogame), acotyledone
bedektbloeiend, ~e plant : cryptogamo (cryptogamo)
bedelaar /ZN/ : mendico (mendico), mendicante
bedelaarachtig /BN/ : mendic (mendic)
bedelaarsgespuis /ZN/ : canalia de mendicos (mendicos)/mendicantes
bedelaarsgesticht /ZN/ : asylo pro mendicos (mendicos)/mendicantes
bedelaarsgezin /ZN/ : familia de mendicos (mendicos)/mendicantes
bedelaarskind /ZN/ : infante de mendico (mendico)/mendicante
bedelaarskolonie /ZN/ : colonia de mendicos (mendicos)/de mendicantes
bedelaarsplunje /ZN/ : vestimentos de mendico (mendico)/mendicante
bedelachtig /BN/ : mendic (mendic)
bedelares /ZN/ : mendica (mendica), mendicanta
bedelarm /BN/ : multo povre/paupere, povrissime (povrissime), pauperissime (pauperissime)
bedelbrief /ZN/ : littera (littera) pro peter un succurso, littera (littera) mendicante/de mendication, littera (littera) petente pecunia, supplica
bedelen (bedelen) /WW/ : mendicar
bedelen (bedelen), het ~ : mendication
bedelen (bedelen) /WW/ : provider, dotar
bedelen (bedelen), ruim bedeeld met aardse goederen : largemente providite de benes terrestre, opulente
bedelen (bedelen), hij is rijk bedeeld : ille es multo ben dotate
bedelen (bedelen), iemand ruim ~ : dar generosemente a un persona, dotar un persona generosemente
bedelen (bedelen) /WW/ : assister, succurrer
bedelend /BN/ : mendic (mendic), mendicante
bedeljongen /ZN/ : juvene mendico (mendico)/mendicante
bedelkind /ZN/ : infante mendico (mendico)/mendicante
bedelkruid /ZN/ : clematis (clematis)
bedelmonnik /ZN/ : monacho (monacho)/fratre mendicante
bedelnap /ZN/ : cuppella de mendico (mendico)/mendicante
bedelnon /ZN/ : monacha (monacha) mendicante
bedelstaf /ZN/ : baston de mendico (mendico)/de mendicante
bedeltroep /ZN/ : truppa de mendicos (mendicos)/mendicantes
bedelvolk /ZN/ : mendicos (mendicos), mendicantes, gente mendicante
bedelzak /ZN/ : sacco de mendico (mendico)/de mendicante
bedenkelijk, ~e ziekte : maladia (maladia) precari
bedenkelijkheid /ZN/ : character (character) inquietante/grave/critic, etc.
bedenken, een uitvlucht ~ : inventar un subterfugio/un pretexto, fabricar se un alibi (alibi)
bedenken, (van mening veranderen) zich ~ : cambiar idea (idea)
bedenking /ZN/ : objection, (aarzeling) hesitation, (twijfel) dubita (dubita), reserva
bedenksel /ZN/ : idea (idea)
bederf /ZN/ : putrefaction, putrescentia, alteration, corruption, decomposition, infection, maladia (maladia), vitiation, deterioration
bederven, de lucht ~ : infectar le aere (aere)
bedgang /ZN/ : distantia inter (inter) duo lectos
bedgeheim /ZN/ : secreto(s) del camera (camera) a dormir
bedienaar, ~ van begrafenissen : empleato del pompas funebre (funebre)
bediend, hij is ~ : ille ha recipite le (ultime (ultime)) sacramentos
bedienen, de telefoon ~ : occupar se del telephono (telephono)
bedienen /WW/ : (R.K.) administrar le oleo sancte/le ultime (ultime) unction/le ultime (ultime) sacramentos
bediening /ZN/ : (R.K.) administration del oleo sancte/del ultime (ultime) unction/del sacramentos
bedijking /ZN/ : insimul (insimul) de dicas
Bedoeïnenleger /ZN/ : armea (armea) de beduines
bedoelen, wat bedoelt uw komst? : qual es le objecto de vostre visita (visita)?
bedoeling /ZN/ : intention, intento, objecto, objectivo, motivo, fin, scopo, proposito (proposito), tenor
bedompt, ~e kamer : camera (camera) mal aerate
bedomptheid /ZN/ : manco/mancantia de aere (aere) fresc
bedorven, ~ lucht : aere (aere) vitiate
bedotterij /ZN/ : duperia (duperia), mystification, captation, deludimento, fumisteria (fumisteria)
bedplassen /WW/ : urinar in le lecto, (FAM) facer pipi (pipi) al lecto
bedplassen /ZN/ : incontinentia de urina, enuresis (enuresis)
bedrading /ZN/ : filos electric, circuito (circuito)
bedreigen, dat lot bedreigt ons allen : iste fato pende super (super) nos totes
bedreven /BN/ : experte, experimentate, habile, dextere (dextere), dextre, versate
bedriegerij /ZN/ : impostura, duperia (duperia), deception, fraude
bedrieglijkheid /ZN/ : character (character) fraudulente/illusori/fallace, fallacia, fraudulentia, speciositate, artificiositate
bedrijf, buiten ~ stellen : mitter/poner foris (foris) de action/de functionamento
bedrijf /ZN/ : interprisa, compania (compania), exploitation {plwa}, industria, manufactura
bedrijfsadministrateur /ZN/ : administrator del interprisa/del compania (compania)
bedrijfsadministratie /ZN/ : administration del interprisa/de interprisas/del compania (compania)/de companias (companias)
bedrijfsadviseur /ZN/ : consiliero de interprisa(s)/compania (compania)(s)
bedrijfsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del interprisa/compania (compania), studio del structura del interprisa/compania (compania)
bedrijfsapparatuur /ZN/ : apparatura de interprisa/compania (compania)
bedrijfsarchief /ZN/ : archivo del interprisa/compania (compania)
bedrijfsarchivaris /ZN/ : archivista del interprisa/compania (compania)
bedrijfsarts /ZN/ : medico del interprisa/compania (compania)
bedrijfsauto /ZN/ : auto(mobile) del interprisa/compania (compania), vehiculo commercial
bedrijfsbeëindiging /ZN/ : clausura del interprisa/compania (compania)
bedrijfsbegroting /ZN/ : budget (E) del interprisa/compania (compania)
bedrijfsbezetting /ZN/ : occupation de un interprisa/compania (compania)
bedrijfsbibiotheek /ZN/ : bibliotheca del interprisa/compania (compania)
bedrijfsbibliothecaris /ZN/ : bibliothecario del interprisa/compania (compania)
bedrijfsboekhouder /ZN/ : contabile del interprisa/compania (compania)
bedrijfsboekhouding /ZN/ : contabilitate del interprisa/compania (compania)
bedrijfsbrandweer /ZN/ : servicio de incendios del interprisa/compania (compania)
bedrijfschef /ZN/ : chef (F) del interprisa/compnaia (compnaia)
bedrijfscommissie /ZN/ : commission del interprisa/compania (compania)
bedrijfsconcentratie /ZN/ : concentration industrial/de interprisas/de companias (companias)
bedrijfscursus /ZN/ : curso del interprisa/compania (compania)
bedrijfsdoorlichting /ZN/ : radiographia (radiographia) del interprisa/compania (compania), analyse (analyse) (-ysis) del interprisa/compania (compania), studio del structura del interprisa/compania (compania)
bedrijfseconometrie /ZN/ : econometria (econometria) industrial/de interprisa/de compania (compania)
bedrijfseconomie /ZN/ : economia (economia) industrial/de interprisa/de compania (compania)
bedrijfseconomisch /BN/ : relative al economia (economia) industrial/de interprisa/de compania (compania)
bedrijfseconoom /ZN/ : economista industrial/de interprisa/de compania (compania)
bedrijfservaring /ZN/ : experientia in le practica de un interprisa/compania (compania)
bedrijfsgebouw /ZN/ : edificio del interprisa/compania (compania)
bedrijfsgeheim /ZN/ : secreto del interprisa/compania (compania)
bedrijfshoofd /ZN/ : chef (F) de interprisa/compania (compania)
bedrijfshuishoudkunde /ZN/ : economia (economia) industrial/de interprisa/de compania (compania)
bedrijfsinkomsten /ZN MV/ : receptas de un interprisa/compania (compania)
bedrijfsinvestering /ZN/ : investimento in le interprisa/compania (compania)
bedrijfskader /ZN/ : quadro del interprisa/compania (compania)
bedrijfsklaar /BN/ : operational, preste al empleo (empleo)/pro le servicio
bedrijfslaboratorium /ZN/ : laboratorio del interprisa/compania (compania)
bedrijfsleider /ZN/ : gerente/chef (F)/superintendente/director de interprisa/compania (compania)
bedrijfsleiding /ZN/ : direction/gerentia del interprisa/compania (compania)
bedrijfsmanagement /ZN/ : gestion industrial, gestion/organisation del interprisa/compania (compania), management (E)
bedrijfsnaam /ZN/ : nomine del interprisa/compania (compania)
bedrijfsonderdeel /ZN/ : parte del interprisa/compania (compania)
bedrijfsontvangsten /ZN MV/ : receptas del interprisa/compania (compania)
bedrijfsorganisatie /ZN/ : organisation del interprisa/compania (compania)
bedrijfspensioen /ZN/ : pension del interprisa/compania (compania)
bedrijfspensioenfonds /ZN/ : fundo del pension del interprisa/compania (compania)
bedrijfspersoneel /ZN/ : personal (del interprisa/compania (compania)), mano de obra
bedrijfspolitiek /ZN/ : politica de gestion/de exploitation {plwa}, strategia (strategia) de management (E)
bedrijfspsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) industrial/del labor/del travalio
bedrijfspsychologisch /BN/ : relative al psychologia (psychologia) industrial/del labor/del travalio
bedrijfspsycholoog /ZN/ : psychologo (psychologo) del interprisa/compania (compania)
bedrijfsraad /ZN/ : consilio/committee (E) del interprisa/compania (compania)
bedrijfsrisico /ZN/ : risco del interprisa/compania (compania)
bedrijfssanering /ZN/ : reorganisation del interprisa/compania (compania)
bedrijfssluiting /ZN/ : clausura de un interprisa/compania (compania)
bedrijfssociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) industrial/del labor/del travalio
bedrijfsstructuur /ZN/ : structura del interprisa/compania (compania)
bedrijfstechnicus /ZN/ : technico del interprisa/compania (compania)
bedrijfsterrein /ZN/ : terreno del interprisa/compania (compania)
bedrijfsvergunning /ZN/ : permisso de fundar un interprisa/compania (compania)
bedrijfsvoering /ZN/ : gestion industrial, organisation/gestion/gerentia/direction del interprisa/compania (compania), management (E)
bedrijfsvoetbal /ZN/ : football (E) inter (inter) interprisas/companias (companias)
bedrijfsvoorlichter /ZN/ : informator de un interprisa/compania (compania)
bedrijfsvorm /ZN/ : forma del interprisa/compania (compania)
bedrijfswinkel /ZN/ : magazin del interprisa/compania (compania)
bedrijfswinst /ZN/ : profito del interprisa/compania (compania)
bedrijfszekerheid /ZN/ : securitate de exploitation {plwa}/de functionamento/de empleo (empleo)
bedrijfszetel /ZN/ : sede del interprisa/compania (compania)
bedrijven, afgoderij ~ : practicar le idolatria (idolatria)
bedrijven, onder de ~ door : inter (inter) un cosa e le altere
bedrijvenpark /ZN/ : parco/terreno de interprisas/companias (companias)
bedrog /ZN/ : duperia (duperia), impostura, fraude, defraudation, deception, delusion, fallacia
beduidend, ~e verliezen : perditas (perditas) considerabile
beduimeld /BN/ : maculate per le digitos (digitos)
beduimelen /WW/ : macular per/con le digitos (digitos)
beduimeling /ZN/ : maculation per/con le digitos (digitos)
bedvriend /ZN/ : amico (amico)/companion de lecto
bedwants /ZN/ : cimice (cimice)
bedwateren /WW/ : urinar in le lecto, suffrer de enuresis (enuresis) (nocturne)
bedwelming /ZN/ : anesthesia (anesthesia), narcose (-osis (-osis))
bedwingen, de vijand ~ : batter/vincer le inimico (inimico)
beëdigd, ~ vertaler/translateur : traductor/interprete (interprete) jurate
beëdigingsplechtigheid /ZN/ : ceremonia (ceremonia) de juramento
beefangst /ZN/ : tremophobia (tremophobia)
beek, een ~ van tranen : un fluxo de lacrimas (lacrimas)
beekje, een glashelder ~ : un rivetto limpidissime (limpidissime)
beeknimf /ZN/ : hyade (hyade)
beeld, zich buiten ~ afspelen : haber loco foras (foras) de imagine
beeld /ZN/ : imagine, idea (idea), representation in le mente
beeld /ZN/ : imagine, symbolo (symbolo)
beeldafstand /ZN/ : distantia inter (inter) le telespectator e le schermo, distantia del schermo
beeldbandopname /ZN/ : registration super (super) banda video
beeldbeschrijving /ZN/ : iconographia (iconographia)
beeldbuis, de hele avond voor de ~ zitten : passar tote le vespere/vespera (vespera) ante le televisor
beeldenaanbidder /ZN/ : iconolatra (iconolatra)
beeldenbeschrijver /ZN/ : iconographo (iconographo)
beeldenbeschrijving /ZN/ : iconographia (iconographia)
beeldendienst /ZN/ : iconolatria (iconolatria)
beeldengalerij /ZN/ : galeria (galeria) de sculpturas/de statuas
beeldenleer /ZN/ : iconologia (iconologia)
beeldenpraal /ZN/ : profusion de imagines/metaphoras (metaphoras)
beeldenrijk /BN/ : ric/abundante in imagines/in metaphoras (metaphoras)
beeldenrijkdom /ZN/ : ricchessa/abundantia de imagines/de metaphoras (metaphoras)
beeldenvereerder /ZN/ : iconolatra (iconolatra)
beeldenverering /ZN/ : iconolatria (iconolatria)
beeldradio /ZN/ : phototelegraphia (phototelegraphia)
beeldrijk /BN/ : ric in imagines/metaphoras (metaphoras), metaphoric, figurate, figurative
beeldrijkheid /ZN/ : ricchessa in imagines/in metaphoras (metaphoras)
beeldschoon /BN/ : belle como un statua, bellissime (bellissime)
beeldschrift /ZN/ : scriptura ideographic, ideographia (ideographia), pictographia (pictographia), scriptura pictographic
beeldsnijder /ZN/ : sculptor in ligno, xylographo (xylographo), gravator in lignno
beeldsnijkunst /ZN/ : sculptura in ligno, xylographia (xylographia)
beeldspraak /ZN/ : linguage figurate/figurative/metaphoric, metaphora (metaphora)
beeldtelefoon /ZN/ : videotelephono (videotelephono), videophono (videophono)
beeldtelegrafie /ZN/ : telephotographia (telephotographia), telecopia (telecopia), phototelegraphia (phototelegraphia)
beeldvorming /ZN/ : formation/creation de un imagine/de un reputation/de un idea (idea)
beemd /ZN/ : prato, prateria (prateria), pastura
been, met de staart tussen de ~en : con le cauda inter (inter) le gambas
been, met beide ~en op de grond staan : haber le duo pedes super (super) le terra
been, pijn in de ~en : scelalgia (scelalgia)
been, een leger op de ~ brengen : reunir/formar/levar/mobilisar un armea (armea)
been, dat gaat me door merg en ~ : isto me finde le anima (anima)
been, versteend ~ : osteolitho (osteolitho)
beenaandoening /ZN/ : maladia (maladia) ossose
beenafsnijding /ZN/ : osteotomia (osteotomia)
beenbederf /ZN/ : osteitis (osteitis) (septic), inflammation del ossos
beenbeschrijving /ZN/ : osteologia (osteologia)
beenboor /ZN/ : trepano (trepano)
beenbreuk, gecompliceerde ~ : fracturas multiple (multiple)
beenderbeschrijving /ZN/ : osteographia (osteographia)
beenderkenner /ZN/ : osteologo (osteologo), osteologista
beenderleer /ZN/ : osteologia (osteologia)
beendermergontsteking /ZN/ : osteomyelitis (osteomyelitis)
beendertuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) ossose
beenderziekte /ZN/ : osteopathia (osteopathia)
beengewrichtstuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) osteoarticular
beenmergkanker /ZN/ : cancer (cancer) del medulla ossose/ossee
beenmergontsteking /ZN/ : infection del medulla ossee/ossose, osteomyelitis (osteomyelitis)
beenontsteking /ZN/ : osteitis (osteitis), inflammation del osso(s)
beenplaatje /ZN/ : lamina (lamina) de osso
beentuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) ossose
beenuitsteeksel /ZN/ : apophyse (apophyse) (-ysis)
beenuitwas /ZN/ : (bij paardenen MED) exostose (-osis (-osis))
beenverharding /ZN/ : sclerose (-osis (-osis)) del osso, osteosclerose (-osis (-osis))
beenverweking /ZN/ : osteomalacia (osteomalacia)
beenvliesontsteking /ZN/ : periostitis (periostitis)
beenvorming /ZN/ : ossification, osteogenese (osteogenese) (-esis)
beer /ZN/ : debita (debita)
beerput /ZN/ : deposito (deposito) de excrementos, puteo de privata/de latrina
beerputtenstelsel /ZN/ : systema de depositos (depositos) de excrementos
beestenboel /ZN/ : porcheria (porcheria)
beestenstal /ZN/ : porcheria (porcheria)
beestje /ZN/ : pulice (pulice)
beetwortelspiritus /ZN/ : spirito (spirito) de betas de sucro
befaamd /BN/ : famose, celebre (celebre), reputate, renominate, illustre
begeleidend, het ~ schrijven : le scripto/littera (littera) adjuncte/accompaniante/de accompaniamento
begeleider /ZN/ : (ASTRON) satellite (satellite)
begeleiding /ZN/ : convio (convio), escorta
begeleidingsbrief /ZN/ : littera (littera) accompaniante
begeleidingsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) accompaniante/accessori, effecto secundari
begeleidingsverschijnsel /ZN/ : (FIL) epiphenomeno (epiphenomeno)
begeleidingsverschijnsel /ZN/ : (MED) phenomeno (phenomeno) concomitante
begenadiging /ZN/ : gratia, (amnestie) amnestia (amnestia)
begeven, zich op glad ijs ~ : aventurar se super (super) un cammino glissante
begieren /WW/ : versar stercore liquide super (super), stercorar con stercore liquide
begin, een ~ van tuberculose hebben : haber un comencio de tuberculose (-osis (-osis))
begin /ZN/ : comencio, comenciamento, principio, origine, genese (genese) (-esis), nascentia
beginfluitje /ZN/ : colpo de sibilo (sibilo) initial
beginletter /ZN/ : littera (littera) initial, prime littera (littera), initial
beginlettergreep /ZN/ : syllaba (syllaba) initial
beginnen, ergens over ~ : intabular un conversation/discurso super (super) un cosa
beginperiode /ZN/ : periodo (periodo) initial
beginsel, ~en van de algebra : notiones elementari/rudimentos del algebra (algebra)
beginverlies /ZN/ : perdita (perdita) inital
beglanzen /WW/ : brillar super (super)
begoocheling /ZN/ : delusion, illusion, phantasmagoria (phantasmagoria), mirage
begrafenis /ZN/ : interramento, convoyo (convoyo) funebre (funebre)
begrafenisbidder /ZN/ : empleato de pompas funebre (funebre)
begrafenisgezicht /ZN/ : aere (aere)/visage de interramento
begrafenisondernemer /ZN/ : interprenditor/director de pompas funebre (funebre)
begrafenisonderneming /ZN/ : interprisa de pompas funebre (funebre)
begrafenisplechtigheid /ZN/ : ceremonia (ceremonia)/pompa(s) funebre (funebre)/funeral, funeres (funeres), funerales, exequias (exequias), inhumation solemne, obsequias (obsequias)
begrafenisritueel /ZN/ : ritual funebre (funebre)/funeral
begrafenisstoet /ZN/ : interramento, convoyo (convoyo) funebre (funebre)
begraven, ergens ~ liggen : esser interrate alicubi (alicubi)
begrensdheid /ZN/ : character (character) limitate, limitation, restriction
begrip, hij toont geen enkel ~ voor de situatie : ille non monstra un minimo (minimo) de comprension pro le situation
begrip /ZN/ : concepto, notion, idea (idea)
begrip, geen flauw ~ van iets hebben : non haber le minime (minime) notion/idea (idea) de un cosa
begrip /ZN/ : compendio, abbreviation, abbreviamento, condensation, texto condensate, epitome (epitome), summa, résumé (F)
begrippenapparaat /ZN/ : insimul (insimul) de notiones/de conceptos
begrippenschrift /ZN/ : ideographia (ideographia)
begripsbeperking /ZN/ : restriction del senso, synecdoche (synecdoche)
begripsleer /ZN/ : (FIL) ideologia (ideologia)
begripsverbinding /ZN/ : synthese (synthese) (-esis)
begripsverwarring /ZN/ : confusion de ideas (ideas)/de notiones/de conceptos
begroeien, een met klimop begroeide toren : un turre coperte de hedera (hedera)
begroting, buiten de ~ om : foras (foras) del budget/estimation, extrabudgetari
begrotingsdebat /ZN/ : debatto/discussion del/super (super) le budget (E)
begrotingsjaar /ZN/ : anno/periodo (periodo) budgetari, exercitio
begrotingsoverleg /ZN/ : deliberation super (super) le budget (E)
begrotingstekort /ZN/ : deficit (deficit) budgetari/del budget (E)
begum /ZN/ : begum (begum)
begunstiger, ~ van de kunst : protector/patrono del artes, mecenas (mecenas)
begunstiging, onder ~ van de duisternis : con le/a favor del obscuritate/del tenebras (tenebras)
beha, ~ met schoudersluiting : sustenepectore con clausura super (super) le spatula
behaagzucht /ZN/ : desiro/desiderio de placer, coquetteria (coquetteria)
behaard, ~e zegge : carex (carex)/carice (carice) tomentose
behalen, daar is geen eer aan te ~ : le effortio non essera (essera) recompensate
behalve /VZ/ : minus (minus), excepte, exceptate, con/a(l) exception de, salvo, a(l) exclusion de, preter (preter)
behalve, ik weet niets van hen ~ dat hij rookt : io non sape nihil (nihil) de ille, excepte que ille fuma
behandeling /ZN/ : (MED) cura, curation, tractamento, therapia (therapia), therapeutica
behandelkamer /ZN/ : camera (camera) del medico
behandelmethode /ZN/ : methodo (methodo) de tractamento
behangersterm /ZN/ : termino (termino) de tapissero
beheersen, het ~ : domination, maestria (maestria), possession
beheersing /ZN/ : maestria (maestria), domination, possession
beheersorgaan /ZN/ : organo (organo) de administration/de gestion/ de gerentia
beheerstheid /ZN/ : maestria (maestria) de se ipse
behelzen, de brief behelst dat : le littera (littera) dice que
behendig, ~ jongen : puero (puero) habile
behoeftig /BN/ : indigente, destituite, necessitose, inope (inope), paupere, povre, misere, miserabile
behoorlijk, een ~ aantal : un numero (numero) respectabile
behoud, ~ van arbeidsvermogen : conservation del energia (energia)
behouden, dat glaswerk is ~ aangekomen : iste vitreria (vitreria) ha arrivate intacte
behouden, in ~ haven zijn : esser in securitate, esser foras (foras) de periculo
behoudens, ~ nadere goedkeuring : excepte approbation ultime (ultime)
behoudzucht /ZN/ : spirito (spirito) conservative/conservatori/de immobilismo, conservatismo, misoneismo
behuwdtante /ZN/ : amita (amita) affin
bei, de ~ van Tunis : le bey de Tunis (Tunis)
Beier /ZN/ : bavaro (bavaro), bavarese
beïnvloeden /WW/ : influer super (super), influentiar, exercer influentia super (super)
beitelblad /ZN/ : lamina (lamina) de un cisello
beitelboor /ZN/ : trepano (trepano)
bejaardenavond /ZN/ : vspere/vespera (vespera) pro vetule/vetere personas
bejammeren /WW/ : lamentar super (super), miserar se
bek /ZN/ : gargola (gargola)
bekakken /WW/ : defecar super (super)
bekeerd, tot het christendom ~e jood : judeo (judeo) convertite
bekeerde /ZN/ : converso, convertito, proselyto (proselyto)
bekeerde, nieuw ~ : neophyto (neophyto)
bekend /BN/ : cognite (cognite), note, reputate, renominate
bekende, een oude ~ van de politie : un vetule cognoscentia/cognoscito del policia (policia)
bekendheid, ~ krijgen : devenir celebre (celebre), facer se un nomine
bekendstaan /WW/ : esser cognite (cognite)/reputate (como)
bekennen, hij bekent dat hij medeplichtig is : ille confessa esser complice (complice), ille confessa que ille es involvite in le crimine, ille recognosce su complicitate
beker /ZN/ : calice (calice)
bekeren (bekeren) /WW/ : converter
bekeren (bekeren), een volk tot het christendom ~ : christianisar un populo
bekeren (bekeren), zich tot het christendom ~ : converter se al christianismo
bekeren (bekeren), tot het katholieke geloof ~ : catholicisar
bekeren (bekeren) /WW/ : converter
bekeren (bekeren) /WW/ : (SPORT) disputar un cuppa/un match (E) de cuppa, jocar le cuppa
bekertoernooi /ZN/ : torneo (torneo) pro le cuppa
bekervrucht /ZN/ : cucubalo (cucubalo) bacifere
bekken /ZN/ : (MUZ) cymbalo (cymbalo)
bekkenfotografie /ZN/ : pelvigraphia (pelvigraphia)
bekkeninstabiliteit /ZN/ : symphysiolyse (-ysis (-ysis))
bekkenmeter /ZN/ : pelvimetro (pelvimetro)
bekkenmeting /ZN/ : pelvimetria (pelvimetria)
bekkenslag /ZN/ : colpo de cymbalo (cymbalo)
bekkenvliesontsteking /ZN/ : pelviperonitis (pelviperonitis)
bekleden, een leerstoel ~ : haber/occupar un cathedra (cathedra)
bekleden, de bisschoppelijke waardigheid ~ : revestir le dignitate de episcopo (episcopo)
beklemtonen /WW/ : (ook FIG) accentuar, mitter/poner le accento/emphase (emphase) (-asis) super (super)
beklemtoning /ZN/ : accentuation, emphase (emphase) (-asis)
beklemtoond, ~e lettergreep : syllaba (syllaba) accentuate/tonic
beknopt, ~ overzicht : summario, compendio, résumé (F), synopse (-opsis (-opsis))
beknorren /WW/ : reprender/reprehender/reprobar/blasmar con acrimonia (acrimonia)
bekommerd /BN/ : sollicite (sollicite), inquiete, intranquille, preoccupate
bekonkeling /ZN/ : machination, intriga, cabala (cabala), complot, (JUR) collusion
bekoring /ZN/ : incantamento, seduction, attraction, fascination, charme (F), magia (magia), prestigio
bekoring, de ~ van het buitenleven : le incantamento del vita al aere (aere) libere
bekrachtigen, een dynamo ~ : excitar un dynamo (dynamo)
bekrachtiging /ZN/ : (JUR) exequatur (exequatur)
bekrachtiging, ~ van een dynamo : excitation de un dynamo (dynamo)
bekrachtigingsdynamo /ZN/ : dynamo (dynamo) de excitation
bekrompen, ~ geest : spirito (spirito) stricte
bekrompen, ~ denkbeelden : ideas (ideas) meschin
bekrompenheid /ZN/ : strictessa de spirito (spirito), pusillitate, meschinitate, meschineria (meschineria), illiberalitate, philisteria (philisteria), philisteismo
bekwaamheid /ZN/ : aptitude, capabilitate, capacitate, competentia, habilitate, sufficientia, maestria (maestria)
bekwijlen /WW/ : macular con saliva/bava, salivar (super (super)), bavar (super (super))
bel, de ~ voor de laatste ronde : le signal del ultime (ultime) torno
bel, de ~ niet halen (op het allerlaatst verliezen) : perder in le ultime (ultime) momento
bel, ~ lucht : bulla de aere (aere)
belager /ZN/ : assediator, insidiator, attaccator, attaccante, aggressor, inimico (inimico)
belang, strijdige/tegengestelde ~en : interesses inconciliabile/contrari/opposite (opposite)/adverse, divergentia de interesses
belang, niets van ~ : nihil (nihil) de importantia
belangeloos /BN/ : gratuite (gratuite)
belangstelling, gespeelde/niet gemeende ~ : interesse composite (composite)
belast, hij is ~ met de verkoop : ille es cargate del vendita (vendita)
belasten /WW/ : pesar super (super)
belasting, ~ op de toegevoegde waarde, BTW : taxa super (super) le valor adjuncte/adjungite, TVA
belasting, maximum toelaatbare ~ : maximo (maximo) de carga
belastinggrens /ZN/ : limite (limite) del impostos
belastinggroep /ZN/ : gruppo/categoria (categoria) de impostos
belastingrechter /ZN/ : judice (judice) fiscal
belastingschuld /ZN/ : debita (debita) fiscal
belastingsgrens /ZN/ : limite (limite) de carga
belastingterm /ZN/ : termino (termino) fiscal
belastingverlies /ZN/ : perdita (perdita) fiscal
beleefd, ~ tegen iemand zijn : tractar un persona con cortesia (cortesia)
beleefdheid /ZN/ : politessa, cortesia (cortesia), complacentia, civilitate, urbanitate, attention, obsequio
beleefdheid, de burgerlijke ~ in acht nemen : observar le regulas del cortesia (cortesia)
beleefdheidsapplaus /ZN/ : applauso de cortesia (cortesia)/de politessa
beleefdheidsbetuiging /ZN/ : testimonio/demonstration de cortesia (cortesia)/politessa, complimento
beleefdheidsbezoek /ZN/ : visita (visita) de cortesia (cortesia)/de politessa
beleefdheidsformule /ZN/ : formula de cortesia (cortesia)/de politessa, formula polite/cortese
beleefdheidsfrase /ZN/ : phrase de cortesia (cortesia)/de politessa
beleefdheidsgebaar /ZN/ : gesto de cortesia (cortesia)/de politessa
beleefdheidshalve /BW/ : per politessa, per cortesia (cortesia)
beleefdheidsregel /ZN/ : regula de cortesia (cortesia)/de politessa
beleefdheidsuitdrukking /ZN/ : expression de cortesia (cortesia)/de politessa
beleefdheidsvorm /ZN/ : forma de cortesia (cortesia)/de politessa
beleg /ZN/ : per lo que on guarni su sandwich (E), lo que on mitte/pone super (super) su trencho {sj} de pan: caseo, salsicia, confitura, etc.
belegen /BN/ : assatis (assatis) vetule, matur
belegeringsartillerie /ZN/ : artilleria (artilleria) de assedio
belegeringsbatterij /ZN/ : batteria (batteria) de assedio
belegeringsleger /ZN/ : armea (armea) de assedio/de investimento
belegging, ~ op lange termijn : investimento a longe termino (termino)
beleggingsfonds /ZN/ : fundo/compania (compania)/societate de investimento
beleggingsmaatschappij /ZN/ : compania (compania)/societate de investimentos
beleid /ZN/ : politica, linea politic, strategia (strategia), (management) gestion
beleidslijn /ZN/ : strategia (strategia)/linea politic, politica
beleidsnota /ZN/ : nota stipulante/super (super) le politica a sequer
beleidsvraag /ZN/ : question super (super) le politica a sequer
belenden /WW/ : esser adjacente/contigue/limitrophe (limitrophe) a, confinar a, toccar a
belendend /BN/ : adjacente, contigue, limitrophe (limitrophe), contermine
belendend, ~ vertrek : camera (camera) contigue
belenen /WW/ : prender un presto super (super), (door de lener aan) dar un presto super (super)
beleningskrediet /ZN/ : credito (credito) hypothecari
beleningsschuld /ZN/ : debita (debita) hypothecari
belet, ~ hebben : non reciper (le visita (visita) de un persona)
beleven /WW/ : viver usque a, viver assatis (assatis) longe tempore pro vider, attinger
belichtingsmeter /ZN/ : exposimetro (exposimetro), luxmetro (luxmetro)
belichtingsmeter, camera met ingebouwde ~ : camera (camera) con exposimetro incorporate
believen /WW/ : desirar, desiderar, voler, (geneigd zijn om) esser disposite (disposite) a
bellefleur, een kleur als een ~ hebben : haber un aere (aere) san e fresc
bellen, er wordt gebeld : le telephono (telephono) sona
bellettrie /ZN/ : belle litteras (litteras), belles-lettres (F), belletristica
bellettrist /ZN/ : homine de litteras (litteras)
beloken, er ~ uitzien : haber le aere (aere) triste
belomantie /ZN/ : belomantia (belomantia)
belopen /WW/ : marchar {sj} super (super), passar super (super), camminar super (super)
beloven, dat belooft niet veel goeds : isto non promitte/presagi nihil (nihil) de bon, isto es de mal augurio
belroos /ZN/ : erysipela (erysipela), rosa
belt /ZN/ : cumulo/deposito (deposito) de immunditias/de residuos
beluchtingsperiode /ZN/ : periodo (periodo) de aeration
beluisteren, iemands borst ~ : auscultar le thorace (thorace) de un persona
beluisteren, de vijand ~ : ascoltar (clandestinmente) le inimico (inimico), spiar le inimico (inimico), interceptar le communicationes del inimico (inimico)
belvedère /ZN/ : belvedere (belvedere), mirador
bemachtigen, de troon (onrechtmatig) ~ : sasir/usurpar le throno (illegitimemente (illegitimemente))
bemiddelaar /ZN/ : arbitro (arbitro), arbitrator, conciliator, reconciliator, mediator, intermediario, intercessor
beminnelijk /BN/ : amabile, affabile, amene (amene), affectuose, adorabile
beminnen, een vrouw ~ : amar un femina (femina)
benaderingsgetal /ZN/ : numero (numero) approximative
benaderingswijze /ZN/ : maniera/methodo (methodo) de approximation/approche {sj}
benadrukken /WW/ : insister, accentuar, punctuar, mitter/poner le emphase (emphase) (-asis)/accento super (super), sublinear
benadrukken, het ~ : insistentia, accentuation, emphase (emphase) (-asis)
benadrukking /ZN/ : insistentia, accentuation, emphase (emphase) (-asis)
bende /ZN/ : disordine, chaos (chaos)
bende /ZN/ : grande numero (numero), multitude, massa
bendeoorlog /ZN/ : guerra inter (inter) bandas/gangs (E)
beneden /BW/ : in basso, infra, subtus (subtus)
benedenachterkamer /ZN/ : camera (camera) de detra in le etage (F) inferior/basse
benedengrens /ZN/ : limite (limite) inferior/basse
benedenkamer /ZN/ : camera (camera) inferior/basse
benedenvoorkamer /ZN/ : camera (camera) anterior in le etage (F) basse
benedictijnenabdij, benedictijnerabdij /ZN/ : abbatia (abbatia) de benedictinos
beneficiair, ~ erfgenaam : herede (herede) beneficiari, beneficiario
benefit of the doubt /ZN/ : beneficio del dubita (dubita)
benemen, iemand de adem ~ : suffocar le halito (halito) a un persona, impedir a un persona de respirar
benepen, een ~ gedachte : un pensata/pensamento/idea (idea) meschin
benepen /BN/ : pusillanime (pusillanime)
benepenheid /ZN/ : meschineria (meschineria), meschinitate
benevelen /BN/ : obscurar (le spirito (spirito)), obnubilar, (dronken maken) inebriar
benevens, een goed salaris ~ vrije woning : un bon salario con allogio gratuite (gratuite)
bengel /ZN/ : puero (puero) rude, pueracio
benig, ~e vingers : digitos (digitos) ossee/ossute
benijdenswaardigheid /ZN/ : character (character) invidiabile
benoemen, zinsdelen ~ : facer le analyse (analyse) (-ysis) logic/syntactic
benthos /ZN/ : benthos (benthos)
benul /ZN/ : notion, idea (idea)
benul, hiervan heeft hij niet het minste ~ : ille non ha le minime (minime) notion/idea de isto
benummeren /WW/ : provider de numeros (numeros)
benummeren /WW/ : distinguer per numeros (numeros)
benzeen /ZN/ : benzene (benzene)
benzeenfabriek /ZN/ : fabrica de benzene (benzene)
benzinedepot /ZN/ : deposito (deposito) de benzine/gasolina
benzinereservoir /ZN/ : deposito (deposito) de benzina/gasolina
benzoë /ZN/ : benzoe (benzoe), benzoin
benzoëbalsem /ZN/ : balsamo (balsamo) de benzoe (benzoe)
benzoëboom /ZN/ : benzoe (benzoe), benzoin
benzoëhars /ZN/ : resina de benzoe (benzoe)
benzoëtinctuur /ZN/ : tinctura de benzoe (benzoe)
beoefenaar, ~ van de letterkunde : homine de litteras (litteras), litterato
beoordelaar /ZN/ : judicator, judice (judice), appreciator, critico, censor, arbitro (arbitro)
bepaald, een ~ verschijnsel : un phenomeno (phenomeno) determinate/specific
bepaaldheid /ZN/ : character (character) determinate
bepaaldheid /ZN/ : character (character) categoric
bepalen, de prijs van de boter ~ : fixar le precio del butyro (butyro)
bepalen, het zuurstofgehalte in de lucht ~ : determinar le proportion de oxigeno (oxigeno) in le aere (aere)
bepaling, ~ van de boterprijs : fixation del precio del butyro (butyro)
bepeinzen /WW/ : meditar super (super), reflectar super (super)
beperken, het aantal is beperkt tot vijf : le numero (numero) se limita a cinque
beperken, tot een minimum ~ : reducer al minimo (minimo)
beperking, ~ van het aantal bezoekers : limitation del numero (numero) de visitatores
beperking /ZN/ : limite (limite), limitation
beperking, zijn ~en kennen : cognoscer su limites (limites)/limitationes
beperkt, ~e afzetmogelijkheden : possibilitates de vendita (vendita) limitate
beperkt, ~e geest : spirito (spirito) limitate
bepissen /WW/ : pissar super (super)/contra/in
beplakken /WW/ : collar super (super), glutinar super (super)
bepleiten, een kwade zaak ~ : esser le advocato del diabolo (diabolo)
beplooien, een scheur ~ : celar un laceration sub un plica/inter (inter) le plicas
bepraten /WW/ : parlar de, discuter de, tractar de, discurrer super (super)
beproefd, ~e methode : methodo (methodo) probate
beproeving /ZN/ : proba, prova, essayo (essayo)
beraden, zich ~ /WW/ : considerar, reflecter (super (super))
berberis /ZN/ : berberis (berberis)
berberishaag /ZN/ : haga/sepe de berberis (berberis)
berberisstruik /ZN/ : arbusto de berberis (berberis)
berd, iets te ~e brengen : mitter/poner un cosa super (super) le tapete, intabular un cosa
berechten /WW/ : administrar/dar le (ultime (ultime)) sacramentos/le extreme unction
bereden, ~ politie : policia (policia) montate/a cavallo
bereden, ~ artillerie : artilleria (artilleria) montate
beregoed /BN/ : multo bon, bonissime (bonissime), phantastic
bereid /BN/ : preste (a), disposite (disposite) (a)
bereid, tot wederdienst ~ zijn : esser disposite a prestar alicun servicio reciproc (reciproc)
bereidingsmethode /ZN/ : methodo (methodo)/procedimento de preparation, methodo (methodo) de fabrication
bereidvaardig /BN/ : servicial, complacente, officiose, disposite (disposite) (a), disponibile
bereidvaardig, hij is altijd even ~ : sempre/semper (semper) ille es disposite a prestar un servicio, ille es multo servicial
bereidvol /BN/ : completemente disposite (disposite) (a)
bereik, buiten het ~ van : foris (foris) del portata de
bereik /ZN/ : (FIG) (kring van invloed) orbita (orbita)
bereikbaar, ik ben telefonisch ~ : on pote attinger me per telephono (telephono)
bereiken, de grens van zijn geduld ~ : arrivar al limite (limite) de su patientia
berendruif /ZN/ : arctotaphylos (arctotaphylos)
berenklauw /ZN/ : acantho, (WETENSCH) heracleo (heracleo)
berenkop /ZN/ : testa/capite (capite) de urso
berg, als de ~ niet tot Mohammed wil komen, dan moet Mohammed naar de ~ gaan : si le montania non va a Mohammed (Mohammed), Mohammed (Mohammed) va al montania
berg /ZN/ : grande quantitate, grande numero (numero), massa
bergachtigheid /ZN/ : character (character) montaniose/montuose, montuositate
bergartillerie /ZN/ : artilleria (artilleria) de montania
bergbatterij /ZN/ : batteria (batteria) de montania
bergbeschrijver /ZN/ : descriptor de montanias, orographo (orographo)
bergbeschrijving /ZN/ : description del montanias, orographia (orographia)
bergformatie /ZN/ : formation de montanias, orogenese (orogenese) (-esis)
berggodin /ZN/ : dea del montanias, oreade (oreade)
berghok /ZN/ : deposito (deposito), remissa, hangar (F)
berging /ZN/ : deposito (deposito), remissa, hangar (F)
bergingsmaatschappij /ZN/ : compania (compania)/interprisa de salvamento/recuperation
bergkurk /ZN/ : suber (suber) fossile/de montania
bergleeuwerik /ZN/ : eremophila (eremophila) alpestre
berglucht /ZN/ : aere (aere) de montania
bergnimf /ZN/ : nympha del montes, oreade (oreade)
bergplaats /ZN/ : deposito (deposito), remissa
Bergrede /ZN EIGN/ : Sermon super (super) le/del Montania
bergruimte /ZN/ : deposito (deposito), remissa
bergspoor(weg) /ZN/ : ferrovia (ferrovia) funicular/de montania
bergvrees /ZN/ : orophobia (orophobia)
bergweide /ZN/ : pastura/prato/prateria (prateria) montan/de montania
bergzolder /ZN/ : deposito (deposito) sub le tecto
bericht, (in krant) laatste ~en : ultime (ultime) notitias/hora
bericht, volgens de laatste ~en : secundo le ultime (ultime) notitias
berichtgeving, ~ over de verkiezingen : information super (super) le electiones
berijden, een ijsbaan ~ : patinar super (super) un patinatorio
beringen, beringde vingers : digitos (digitos) guarnite/ornate de anellos
berispelijkheid /ZN/ : character (character) reprehensibile, etc., accusabilitate
berkelium /ZN/ : berkelium (berkelium)
berkenbast /ZN/ : cortice (cortice) de betula
berkenbastolie /ZN/ : oleo del cortice (cortice) de betula
berkenschors /ZN/ : cortice (cortice) de betula
berkenzwam /ZN/ : polyporo (polyporo) betulin
berlijnszilver /ZN/ : alpaca (alpaca)
Berlitz, methode ~ : methodo (methodo) Berlitz
berlitzmethode /ZN/ : methodo (methodo) Berlitz
Bernoulli-getallen /ZN MV/ : numeros (numeros) bernoullian/de Bernoulli
beroemd /BN/ : famose, celebre (celebre), renominate, reputate, de fama, illustre, insigne, prestigiose
beroemdheid /ZN/ : persona celebre (celebre), celebritate, star (E), superstar (E)
beroep /ZN/ : mestiero, profession, function, occupation, empleo (empleo)
beroepsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) de un profession
beroepsbedelaar /ZN/ : mendico (mendico) professional/de profession
beroepscode /ZN/ : codice (codice) deontologic
beroepsethiek /ZN/ : ethica professional, deontologia (deontologia)
beroepsfotograaf /ZN/ : photographo (photographo) professional
beroepsgewoonten /ZN MV/ : habitos (habitos) professional
beroepsgroep /ZN/ : gruppo/categoria (categoria) professional
beroepshiërarchie /ZN/ : hierarchia (hierarchia) de professiones
beroepsklasse /ZN/ : categoria (categoria) socio-professional
beroepsleger /ZN/ : armea (armea) (de militares) professional/de mestiero/de carriera
beroepsstand /ZN/ : categoria (categoria) professional
beroepstermijn /ZN/ : periodo (periodo) pro appello
beroepsziekte /ZN/ : maladia (maladia) professional
beroerd /BN/ : malade, indisposite (indisposite), mal
beroerd, niet te ~ zijn om iets te doen : esser disposite (disposite) a facer alco
beroering, de gemoederen in ~ brengen : excitar le animas (animas)
beroerte /ZN/ : (MED) attacco de apoplexia (apoplexia), apoplexia (apoplexia), hemorrhagia (hemorrhagia)/congestion cerebral, colpo apoplectic/de apoplexia (apoplexia)/de sanguine, ictus (ictus) apoplectic/cerebral
berooid /BN/ : povre, paupere, sin moneta, impecuniose, indigente, inope (inope), destituite
berouw, tranen van ~ : lacrimas (lacrimas) de remorso/repententia/regret
bertram (wilde ~) /ZN/ : (PLANTK) achillea (achillea) ptarmic
berucht, ~ proces : processo que ha facite scandalo (scandalo)
berusten /WW/ : reposar (super (super)), fundar se (super (super)), esser fundate (super (super)), basar se (super (super)), esser basate (super (super))
berusten, op waarheid ~ : fundar se super (super) le veritate
berusten /WW/ : esser in possession (de), esser conservate (de), esser inter (inter)/in le manos (de)
berusting /ZN/ : possession, custodia, deposito (deposito)
berylaarde /ZN/ : glucinum (glucinum)
beryllium /ZN/ : beryllium (beryllium)
berylliumlegering /ZN/ : alligato de beryllium (beryllium)
berylliumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de beryllium (beryllium)
berylliumverbinding /ZN/ : composito (composito) de beryllium (beryllium)
bes /ZN/ : ribes (ribes)
bes /ZN/ : baca de ribes (ribes)
bes-anjelier /ZN/ : cucubalo (cucubalo) bacifere
beschaafd, in ~e termen : in terminos (terminos) cortese
beschaafdheid /ZN/ : politessa, cortesia (cortesia), civilitate, bon education, bon manieras
beschadigen, de goederen zijn door zeewater beschadigd : le mercantias (mercantias) ha essite damnificate per le aqua del mar
beschadiging /ZN/ : damno, deterioration, (van een schip) avaria (avaria)
beschaduwen /WW/ : facer unbra super (super), umbrar, adumbrar, obumbrar
beschaving /ZN/ : politessa, cortesia (cortesia), bon education, civilitate, urbanitate
beschavingscrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) del civilisation
beschavingsperiode /ZN/ : periodo (periodo) de civilisation
beschavingsziekte /ZN/ : maladia (maladia) del civilisation moderne
bescheidenheid, met gepaste ~ : con le debite (debite) discretion
bescheidenheid, in alle ~ wil ik opmerken : con tote le respecto debite (debite) io vole remarcar
bescheidenheid /ZN/ : modestia, politessa, cortesia (cortesia)
beschermengel /ZN/ : angelo (angelo) tutelar/custode/guardiano
beschermer, ~ van de kunsten : protector del artes, mecenas (mecenas), mecenato
beschermingsmasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) de protection
beschieten /WW/ : facer foco super (super), tirar a, bombardar, (met kanonnen) cannonar, (met mitrailleurs) mitraliar
beschieten, de vijand ~ : facer foco super le inimico (inimico)
beschijnen /WW/ : exclarar, illuminar, dar luce a, brillar super (super)
beschijten /WW/ : (schijten op/in) cacar super (super)/in
beschouwelijkheid /ZN/ : character (character) contemplative/reflective/meditative/speculative, contemplativitate
beschouwing, hij hield een ~ over de gevaren van de grote stad : ille ha facite un exposition super (super) le periculos del grande urbes
beschrijven /WW/ : (schrijven op) scriber super (super)
beschrijven, een baan om de aarde ~ : describer un orbita (orbita) circa/circum (circum) le terra
beschrijven /WW/ : (schriftelijk samenroepen) convocar per scripto/per littera (littera)
beschrijvend, ~e anatomie : anatomia (anatomia) descriptive
beschrijvend, ~e poëzie : poesia (poesia) descriptive
beschrijvend, ~e meetkunde : geometria (geometria) descriptive
beschuit, ~ met muisjes : biscocto con butyro (butyro) e granos de anis (F)
beschuitfabriek /ZN/ : biscocteria (biscocteria)
beschuldiging, ongegronde ~ : accusation gratuite (gratuite)
beschuldiging, iemand een ~ naar het hoofd slingeren : jectar un accusation al testa/capite (capite) de un persona
besef /ZN/ : (begrip) conscientia, comprehension, idea (idea)
besef /ZN/ : (bewustzijn) conscientia, notion, idea (idea)
beseffen /WW/ : esser consciente de, haber conscientia de, haber (le) idea (idea) de, comprender, comprehender, dar se conto de, haber notion de, perciper, realisar
besheide /ZN/ : empetro (empetro) nigre
besje /ZN/ : vetule femina (femina)
besjeshuis /ZN/ : home (E) pro vetule feminas (feminas)
besjoemelarij /ZN/ : duperia (duperia), mystification
beslaan, deze kast beslaat de halve kamer : iste armario occupa le medietate del camera (camera)
beslag, zijn vele activiteiten nemen hem geheel in ~ : su multiple (multiple) activitates le absorbe integremente
beslapen /WW/ : dormir in/super (super) (un lecto)
beslechter /ZN/ : arbitro (arbitro)
besliskunde /ZN/ : scientia de prender decisiones, scientia del decision, theoria (theoria) del decisiones
beslissen, over een voorstel ~ : prender un resolution/decider super (super) un proposition
beslissing, een voorstel aan de ~ van de vergadering onderwerpen : submitter un proposition al decision del assemblea (assemblea)
beslist /BW/ : (zeker) certemente, securmente, sin (alicun) dubita (dubita)
besloten /BN/ : intime (intime)
besloten, in ~ kring : in intime compania (compania)
beslotenheid /ZN/ : (het afgesloten zijn) intimitate, character (character) clause
beslotenheid, ~ van een club : intimitate de un club (E), character (character) exclusive de un club (E)
besluiteloos, ~ karakter : character (character) irresolute/indecise
besluiten, tot iemands ondergang ~ : resolver le perdita (perdita) de un persona
besluiten, de scheidsrechter besloot dat er niet verder kon worden gespeeld : le arbitro (arbitro) decideva que le incontro non poteva esser continuate
besluitvaardig /BN/ : prompte a decider, qui ha le spirito (spirito) del decision, decisive, resolute
besluitvaardigheid /ZN/ : promptitude del decision, spirito (spirito) del decision
besmeren, een beschuit met boter ~ : butyrar un biscocto, unguer un biscocto con butyro (butyro)
besmettelijk, ~e ziekte : maladia (maladia)/morbo contagiose/infectuose/infective/transmissibile, contagion
besmettelijkheid, ~ van cholera : contagiositate del cholera (cholera)
besmetten, besmet worden met een virus : esser contaminate per/con un virus (virus)
besmettingsangst /ZN/ : rupophobia (rupophobia)
besnaren, een fijn besnaard gemoed : un anima (anima) delicate
besodemieterd, er ~ uitzien : haber le aere (aere)/aspecto malade
besparing /ZN/ : sparnio, economia (economia), economisation
bespatten /WW/ : asperger, (met modder) jectar fango super (super), sparger de fango
bespeelbaar, deze videoband is aan beide zijden ~ : on pote registrar super (super) ambe lateres de iste banda video
bespelen /WW/ : (SPORT) jocar super (super)
bespiegelend, ~e filosofie : philosophia (philosophia) speculative/theoretic, theoretica
bespiegelend, ~e geest : spirito (spirito) speculative
bespioneren, de vijand ~ : spionar le inimico (inimico)
bespreking, ~en op het hoogste niveau : conversationes al maxime (maxime) nivello
bespreking /ZN/ : (recensie) analyse (analyse) (-ysis), critica, recension, commentario
bespringen /WW/ : (springen op) saltar/salir super (super), jectar se super (super)
bespuwen /WW/ : spuer/sputar super (super)/contra
bessengelei /ZN/ : gelea (gelea) de ribes (ribes) rubie
bessenjam /ZN/ : confectura/confitura de ribes (ribes) rubie
bessenjenever /ZN/ : gin (E) al ribes (ribes) nigre
bessensap /ZN/ : sirop de ribes (ribes) rubie
bessensap /ZN/ : sirop de ribes (ribes) nigre
bessenstruik /ZN/ : ribes (ribes) rubie
bessenwijn /ZN/ : vino de (bacas de) ribes (ribes) rubie
best /BN/ : (de overtreffende trap van 'goed') le plus bon, le melior, optime (optime), optimal
best, hij is mijn ~e vriend : ille es mi melior amico (amico)
best, het ~e : le optimo (optimo)
best, ~e vriend : car amico (amico)
best, de ~ betaalde banen : le empleos (empleos) le melio pagate
best /BW/ : (stellige overtuiging) certemente, securmente, sin alicun dubita (dubita)
best, hij weet het ~ : ille lo sape sin alicun dubita (dubita)
bestaan, ergens geen misverstanden over laten ~ : non lassar subsister alicun equivoco (equivoco)
bestaan, twintigjarig ~ : vintesime (vintesime) anniversario
bestaansminimum /ZN/ : minimo (minimo) vital/existential
bestanddeel /ZN/ : (programmapunt) item (item)
besteden, ik kan mijn tijd wel beter ~ : io pote facer/dar un melior empleo (empleo) de mi tempore
besteding /ZN/ : (mbt tijd) empleo (empleo), uso
besteding /ZN/ : (mbt geld) empleo (empleo), dispensa, expensa
besteldienst /ZN/ : servicio de expedition, messageria (messageria)
bestelhuis /ZN/ : expedition central, messageria (messageria)
besteller /ZN/ : (bezorger) portator, livrator, (van brieven) distributor de litteras (litteras)
bestelling, ~ van brieven : distribution de litteras (litteras)
bestelnummer /ZN/ : numero (numero) de ordine/commanda
bestemming /ZN/ : (bedoeling) destination, empleo (empleo), utilisation
bestempelen, dat bestempel ik als oplichting : io lo nomina duperia (duperia), io lo designa como duperia (duperia)
bestempelen /WW/ : (een stempel drukken op) poner un timbro super (super), timbrar
bestendigheid, de ~ van het weer : le character (character) constante del tempore
besterven, dat woord bestierf hem op de lippen : iste parola le moriva super (super) le labios
bestijgen /ZN/ : (klimmen op) montar super (super), (de troon) ascender a
bestijgen, een paard ~ : montar super (super) un/a cavallo
bestijgen /ZN/ : (mbt een berg) montar/ascender super (super), facer le ascension de, scalar
bestikking /ZN/ : broderia (broderia)
bestoken /WW/ : (beschieten) tirar super (super), cannonar, mitraliar
bestormen /WW/ : assalir, assaltar, attaccar, jectar se super (super), prender de assalto
bestralen /WW/ : (stralen op iets werpen) jectar radios super (super), illuminar, irradiar
bestralen /WW/ : (MED) radiar, irradiar, tractar/curar con/per radios, submitter a radiotherapia (radiotherapia)
bestralen, de patient moet bestraald worden : le patiente debe esser submittite a radiotherapia (radiotherapia)
bestraling /ZN/ : (MED) radiation, irradiation, tractamento con/per radios, cura radiotherapic, radiotherapia (radiotherapia)
bestralingsinstituut /ZN/ : instituto radiotherapic/de radiotherapia (radiotherapia)
bestralingstherapie /ZN/ : radiotherapia (radiotherapia), actinotherapia (actinotherapia)
bestrijden, een ziekte ~ : luctar contra/combatter un maladia (maladia)/un morbo
bestrijden, een theorie ~ : combatter un theoria (theoria)
bestrijding, ~ van ziekten : lucta contra le maladias (maladias)/morbos
bestrijding, ~ van een theorie : oppugnation de un theoria (theoria)
bestrijken /WW/ : (met de hand) passar con le mano (super (super))
bestrooien /WW/ : expander super (super), coperir de, (met suiker) sucrar, (met zand) sablar, (met meel) infarinar, (met poeder) pulverar, (met mergel) marnar
bestudering /ZN/ : (onderzoek) exploration, examine, analyse (analyse) (-ysis)
besturingsorgaan /ZN/ : (COMP) unitate de controlo, organo (organo) de commando
bestuurbaar, ~e ballon : aerostato (aerostato), dirigibile
bestuurskamer /ZN/ : sala del committee (E)/consilio directive/directori, camera (camera) del directores
bestuursorgaan /ZN/ : organo (organo) directive/directori
betaalmethode /ZN/ : methodo (methodo) de pagar/pagamento
betaaltijd /ZN/ : termino (termino) de pagamento
betaling, wijze van ~ : methodo (methodo) de pagamento
betalingsbalans, tekort op de ~ : deficit (deficit) in le balancia de pagamentos, deficit (deficit) commercial
betalingsbalanstheorie /ZN/ : theoria (theoria) del balancia del pagamentos
betalingscircuit /ZN/ : circuito (circuito) del pagamentos
betalingstermijn /ZN/ : termino (termino) de pagamento
betalingsunie, Europese Betalingsunie : Union Europee (Europee) de Pagamentos
betasten /WW/ : palpar, tastar, toccar per le digitos (digitos)
bètatherapie /ZN/ : betatherapia (betatherapia)
betekenen, dat heeft niets te ~ : isto non es importante, isto es sin importantia, isto significa nihil (nihil)
betekenen, die baan betekent veel voor haar : iste empleo (empleo) es importante pro illa
betekenis, vele ~sen hebbend : multisense, multivoc (multivoc)
betekenis, in de ruimste ~ van het woord : in le senso maxime (maxime) extense del parola
betekenis, niets van ~ : nihil (nihil) de importantia
betekenisleer /ZN/ : semantica, (logica) semasiologia (semasiologia)
betekenisverandering, leer van de ~ : semasiologia (semasiologia)
beteren (beteren) /WW/ : catranar
beteren (beteren), het dak ~ : catranar le tecto
beteren (beteren) /WW/ : (beter worden) ir melio
beteren (beteren) /WW/ : (verbeteren) corriger, (a)meliorar, emendar
beteren (beteren), zich ~, zijn leven ~ : corriger se, (a)meliorar se, emendar se
beterhand, aan de ~ zijn : esser meliorante, restablir se de un maladia (maladia), esser in convalescentia, convalescer
betering (betering) /ZN/ : (mbt ziekte) convalescentia
betering (betering) /ZN/ : (a)melioration
Bethlehem, ster van ~ : stella de Bethlehem, (plant) campanula isophylle (isophylle)
betonen, zich grootmoedig ~ : monstrar se grandanime (grandanime)
betonen, zich als een man van karakter ~ : revelar se como un homine de character (character)
betonmolen /ZN/ : betoniera, machina (machina) a/de beton/concreto, malaxator (giratori) a/de beton/concreto/de mortero
betonmolen, ~ met meerdere rotoren : betoniera a rotores multiple (multiple)
betonskelet /ZN/ : skeleto (skeleto) de beton/concreto
betontechnologie /ZN/ : technologia (technologia) del beton/concreto
betovering /ZN/ : (ook FIG) incantamento, incantation, magia (magia), sortilegio
betovering, de ~ van de liefde : le magia (magia) del amor
betovering /ZN/ : (FIG) fascination, fascino (fascino)
betraand /BN/ : plen de lacrimas (lacrimas), lacrimose
betreden /WW/ : (de voet zetten op) mitter le pede super (super)/in, fullar
betreffende /VZ/ : re, sur, super (super), quanto a, concernente, relative(mente) a
betrekkelijk, ~ eenvoudig : relativemente simple/simplice (simplice)
betrekken, iemand in een schandaal ~ : implicar un persona in un scandalo (scandalo)
betrekken, wanneer kunnen we het huis ~? : quando potera (potera) nos entrar in/installar nos in le casa?
betrekken, iets uit het buitenland ~ : fornir se de/procurar un cosa del extero (extero)
betrekking /ZN/ : (functie, baan) empleo (empleo), function, posto, placia, occupation, carga
betrekking, de ~ tussen de verschijnselen : le relation inter (inter) le phenomenos (phenomenos)
betrekking, zijn naaste ~en : su proxime (proxime) parentes
betrekkingzoekende /ZN/ : persona qui cerca un empleo (empleo)
betreuren, het verlies ~ van : deplorar le perdita (perdita) de
betreuren, er zijn veel slachtoffers te ~ : on deplora/lamenta multe victimas (victimas)
betuiging, ~ van sympathie : testimonio de sympathia (sympathia)
betuttelen /WW/ : poner/mitter le punctos super (super) le i's, cavillar
betweterij /ZN/ : pedanteria (pedanteria), pedantismo
betwijfelen /BN/ : dubitar (de), mitter/poner in dubita (dubita)
betwijfeling /ZN/ : dubita (dubita)
betwistbaarheid /ZN/ : character (character) discutibile/contestabile, contestabilitate, discutibilitate, disputabilitate, impugnabilitate, controvertibilitate, recusabilitate
betwisten, een stelling ~ : contestar un these/thesis (thesis)
beukenbast /ZN/ : cortice (cortice) de fago
beukenschors /ZN/ : cortice (cortice) de fago
beukvaren /ZN/ : phegopteris (phegopteris)
beul /ZN/ : executor, carnifice (carnifice)
beulsbijl /ZN/ : hacha {sj} de carnifice (carnifice)
beulshanden /ZN MV/ : manos de carnifice (carnifice)
beulsknecht /ZN/ : assistente del carnifice (carnifice)
beulszwaard /ZN/ : spada de carnifice (carnifice)
beursbelasting /ZN/ : imposto super (super) le operationes/transactiones de bursa
beurscrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) de bursa
beursindex /ZN/ : indice (indice)/index (index) de bursa
beurspolis /ZN/ : polissa (polissa) de bursa
beursschandaal /ZN/ : scandalo (scandalo) de bursa
beursterm /ZN/ : termino (termino) de bursa
beursverlies /ZN/ : perdita (perdita) de bursa
beurt, een grote ~ van de machine : revision general (de functionamento) del machina (machina)
beurt, de kamer een goede ~ geven : nettar/mundar ben le camera (camera)
beurtgesprek /ZN/ : dialogo (dialogo)
beurtzang /ZN/ : canto alternative/alternate/antiphonal, antiphono (antiphono)
beurzensnijder /ZN/ : secabursas (secabursas), pickpocket (E)
bevalling, de arts heeft de ~ gedaan : le medico ha delivrate le femina (femina)
bevalling, angst voor de ~ : tocophobia (tocophobia)
bevaren /WW/ : navigar super (super), percurrer
bevatten, de brief bevat weinig nieuws : il non ha multe novas in le littera (littera)
bevechten, de vijand ~ : combatter (contra) le inimico (inimico), luctar contra le inimico
bevedering, de ~ van deze vogel strekt zich tot de tenen uit : iste ave ha plumas usque al digitos (digitos)
bevel, ~ over het leger : commandamento del armea (armea)
bevel, ~ over een leger voeren : commandar un armea (armea)
bevelen, Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest : Senior, in vostre manos io commenda mi spirito (spirito)
beven, het ~ : fremito (fremito), tremulamento, tremulation
beverrat /ZN/ : myopotamo (myopotamo), nutria
bevestigen, een telefoontje schriftelijk ~ : confirmar un telephonata per un littera (littera)
bevestigen, de ontvangst van een brief ~ : accusar le reception de un littera (littera)
bevinding, ik zal u mijn ~en meedelen : io vos communicara (communicara) mi resultatos
bevingeren /WW/ : (met de vingers betasten) toccar con le digitos (digitos), palpar
bevlieging /ZN/ : desiro/desiderio subite (subite), capricio, impulso
bevoegd, ~e rechter : judice (judice) competente
bevolking, inheemse ~ : population autochthone/indigena (indigena)
bevolkingscijfer /ZN/ : cifra del population, numero (numero) de habitantes
bevolkingsgroep /ZN/ : ethnia (ethnia), gruppo de population, gruppo ethnic
bevolkingsindex /ZN/ : indice (indice)/index (index) demographic
bevolkingsleer /ZN/ : doctrina/theoria (theoria) demographic, demographia (demographia)
bevolkingsprognose /ZN/ : prognose (-osis (-osis)) demographic
bevolkingsrubber /ZN/ : cauchu (cauchu) indigena (indigena)
bevolkingstheorie /ZN/ : theoria (theoria) demographic
bevoogdend, hij doet altijd zo ~ tegen zijn vrouw : ille es sempre/semper (semper) si paternalista/paternalistic con su sposa
bevoorrading, ~ van het leger : approvisionamento del armea (armea)
bevorderaar, ~ van kunsten en wetenschappen : mecenas (mecenas), mecenate
bevrachten, het schip wordt bevracht met : le nave sera (sera) cargate con
bevriend /BN/ : amic (amic)
bevriend, zij is met hem ~ : illa es su amica (amica)
bevriesmethode /ZN/ : methodo (methodo) frigorific/de congelation
bevriezen, een krediet ~ : gelar/congelar un credito (credito)
bevriezing, ~ van de kredieten : congelamento del creditos (creditos)
bevriezing, ~ van kredieten : congelamento de creditos (creditos)
bevriezing, ~ van het aantal kernwapens : congelation/stabilisation del numero (numero) de armas nuclear/atomic
bevriezingsdood /ZN/ : morte per hypothermia (hypothermia)/per congelation/congelamento
bevriezingsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de congelation/de congelamento
bevrijdingsleger /ZN/ : armea (armea) de liberation
bevrijdingstheologie /ZN/ : theologia (theologia) del liberation
bevroeden /WW/ : (begrijpen) comprender, conciper, facer se un idea (idea) de
bevroren, ~ kredieten : creditos (creditos) congelate
bewaarengel /ZN/ : angelo (angelo) guardiano
bewaargeld /ZN/ : costos de deposito (deposito)
bewaargeving /ZN/ : (het in bewaring geven) deposito (deposito)
bewaarkosten /ZN MV/ : costos de deposito (deposito)
bewaarloon /ZN/ : costos de deposito (deposito)
bewaarplaats /ZN/ : deposito (deposito)
bewaarstelling /ZN/ : (consignatie) consignation, deposito (deposito)
bewaken, deze buurt wordt zorgvuldig door de politie bewaakt : iste quartiero es sub surveliantia stricte del policia (policia)
bewaker, grimmige ~ : cerbero (cerbero)
bewaking, het huis staat onder ~ van de politie : le policia (policia) survelia le casa
bewandelen /WW/ : promenar se in/super (super)
bewapeningskrediet /ZN/ : credito (credito) de armamentos
bewaren, voor een ziekte bewaard blijven : esser preservate de un maladia (maladia)
bewaring /ZN/ : deposito (deposito), custodia, conservation, immagazinage
bewateren /WW/ : (wateren op) urinar super (super)
beweegkracht /ZN/ : (stimulans, prikkel) impeto (impeto)
beweeglijk, ~e microfoon : microphono (microphono) mobile
bewegen, de foto is bewogen : le camera (camera) moveva
bewegen, de aarde beweegt zich in een baan om de zon : le terra se move in un orbita (orbita) circum (circum)/circa le sol
beweging, achterwaartse ~ : movimento retrograde (retrograde)
beweging, arbeidsvermogen van ~ : energia (energia) cinetic/mechanic
bewegingsenergie /ZN/ : energia (energia) cinetic/de movimento
bewegingsorganen /ZN MV/ : organos (organos) motor
bewegingsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de movimento
bewegingsziekte /ZN/ : maladia (maladia) motor
bewenen, een verlies ~ : deplorar un perdita (perdita)
bewering /ZN/ : affirmation, assertion, these, thesis (thesis)
bewijsbaar, een gemakkelijk ~e theorie : un theoria (theoria) facilemente provabile
bewijsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de proba/de prova
bewijzen, een hypothese ~ : demonstrar un hypothese (hypothese) (-esis)
bewijzen, een theorie ~ : probar/provar/demonstrar un theoria (theoria)
bewijzen, de laatste eer ~ aan een overledene : render le ultime (ultime) honores a un persona decedite
bewilliging, met wederzijdse ~ : con consentimento reciproc (reciproc)
bewindhebber, ~s van de Oost-Indische Compagnie : directores del Comapnia (Comapnia) del Indias Oriental
bewonen, drie van de vier kamers zijn niet bewoond : tres del quatro cameras (cameras) non es occupate
bewoording /ZN/ : termino (termino), (meervoud) enunciato, terminos (terminos), texto, parolas
bewoording, in niet mis te verstane ~en : in terminos inequivoc (inequivoc)
bewusteloosheid /ZN/ : inconscientia, perdita (perdita) de sensos, (MED) lethargia (lethargia), syncope (syncope)
bewustzijn, het ~ verliezen : perder le conscientia/le sensos, cader in syncope (syncope)
bewustzijnsdrempel /ZN/ : limine (limine) de conscientia
bewustzijnsvernauwing /ZN/ : conscientia restringite, limitation del conscientia, psychoneurose (-osis (-osis))
bewustzijnsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) del conscientia
bezegelen, bezegelde brieven : litteras (litteras) sigillate
bezeilen /WW/ : (zeilen over) navigar super (super)
bezending /ZN/ : (het gezondene) invio (invio)
bezeten, ~ van de duivel : possedite del diabolo (diabolo)
bezetene /ZN/ : possedito, obsedito, phrenetico, energumeno (energumeno)
bezetene, een door de duivel ~ : un demoniaco (demoniaco)
bezetenheid /ZN/ : possession, demonolatria (demonolatria), demonomania (demonomania), obsession, phrenesia (phrenesia)
bezetenheid, leer der ~ : demonologia (demonologia)
bezetten, een leerstoel ~ : occupar un cathedra (cathedra)
bezetting, de ~ van een orkest : le membros/musicos/composition de un orchestra, le numero (numero) de musicos/le effectivo de un orchestra
bezettingsleger /ZN/ : armea (armea) de occupation
bezettingsperiode /ZN/ : periodo (periodo) de occupation
bezichtiging /ZN/ : (bezoek) visita (visita)
bezielen /WW/ : (leven geven aan) animar, inspirar, dar anima (anima)/vita a, vitalisar, vivificar
bezigen, een verkeerde term ~ : emplear un termino (termino) improprie
bezigheid /ZN/ : activitate, occupation, empleo (empleo), function
bezigheid, zijn ~en buitenshuis hebbend : qui ha su occupationes foris (foris) de casa
bezigheidstherapie /ZN/ : ergotherapia (ergotherapia), therapia (therapia)/therapeutica occupational
beziging /ZN/ : utilisation, empleo (empleo), uso
bezinken /WW/ : (naar de bodem zakken) depositar se, sedimentar se, formar un deposito (deposito)/sedimento
bezinking /ZN/ : (bezinksel) sedimento, deposito (deposito), (SCHEI) residuo
bezinksel /ZN/ : deposito (deposito), sedimento, sedimentation, (SCHEI) residuo
bezinnen, zich ~ over het nut van iets : reflecter super (super) le utilitate de un cosa
bezinnen, (van gedachte veranderen) zich ~ : cambiar/mutar de idea (idea)/de aviso/de opinion
bezinning, periode van ~ : periodo (periodo) de reflexion
bezinningsperiode /ZN/ : periodo (periodo) de reflexion
bezit, onrechtmatig ~ van wapens : detention illicite (illicite)/abusive de armas
bezitter, rechtmatige ~ : proprietario legitime (legitime)
bezoek /ZN/ : visita (visita)
bezoek /ZN/ : (bezichtiging) visita (visita)
bezoek, ~ aan een museum : visita de un museo (museo)
bezoek /ZN/ : (bezoeker(s)) visita (visita), visitator(es)
bezoekdag /ZN/ : jorno/die de visita (visita)
bezoeken /WW/ : visitar, facer un visita (visita) a
bezoeken, een vriend ~ : visitar un amico (amico)
bezoeken, een museum ~ : visitar un museo (museo)
bezoeker, de duizendste ~ : le visitante numero (numero) mille
bezoekersaantal /ZN/ : numero (numero) de visitantes/visitatores
bezoekfrequentie /ZN/ : frequentia del visitas (visitas)
bezoekrecht /ZN/ : derecto de visita (visita), (van gevangene) derecto de reciper visita (visita)
bezoekregeling /ZN/ : regulamento del visitas (visitas), regulamento del derecto de visita (visita)
bezoektijd /ZN/ : hora(s) de visita (visita)
bezoekuur /ZN/ : hora de visita (visita)
bezopen, wat een ~ idee! : que idea (idea) folle/idiota!
bezorgd /BN/ : (zorgzaam) attente, attentive, sollicite (sollicite), plen de curas
bezorgen, iemand een baan ~ : procurar un empleo (empleo) a un persona
bezorging, ~ van brieven : distribution de litteras (litteras)
bezuinigen /WW/ : economisar, sparniar, limitar/reducer su expensas/costos, facer economias (economias)
bezuinigingswoede /ZN/ : mania (mania)/furor de economisation/de austeritate
bezuren, het zal hem ~ : ille lo pagara (pagara)
bezuren, ik zal die stap moeten ~ : io debera (debera) expiar iste passo
bezwaarschrift /ZN/ : littera (littera) de reclamation/objection, reclamation, objection
bezweren, de duivel ~ : exorcisar le demonio/le diabolo (diabolo)
bezweringsceremonie /ZN/ : ceremonia (ceremonia) incantator/de incantation
bezwijmen /WW/ : perder le sensos, perder conscientia, suffrer un syncope (syncope), evanescer
bezwijming /ZN/ : evanescimento, syncope (syncope)
B-film /ZN/ : film (E) de serie B/de secunde categoria (categoria)
biatlon /ZN/ : biathlon (biathlon)
bibliofiel, ~e uitgave : edition pro bibliophilos (bibliophilos)
bibliofiel /ZN/ : bibliophilo (bibliophilo)
bibliofilie /ZN/ : bibliophilia (bibliophilia)
bibliograaf /ZN/ : bibliographo (bibliographo)
bibliografie /ZN/ : (boekbeschrijving) bibliographia (bibliographia)
bibliografie /ZN/ : (lijst van boeken) bibliographia (bibliographia)
bibliografisch, ~e appendix : appendice (appendice) bibliographic
bibliolatrie /ZN/ : bibliolatria (bibliolatria)
bibliologie /ZN/ : bibliologia (bibliologia)
bibliomaan /ZN/ : bibliomano (bibliomano), bibliomaniaco (bibliomaniaco)
bibliomanie /ZN/ : bibliomania (bibliomania)
bibliomantie /ZN/ : bibliomantia (bibliomantia)
bibliometrie /ZN/ : bibliometria (bibliometria)
bibliothecografie /ZN/ : bibliothecographia (bibliothecographia)
bibliotheconomie /ZN/ : bibliotheconomia (bibliotheconomia)
bibliotheek /ZN/ : bibliotheca, libreria (libreria)
bibliotheekcatalogus /ZN/ : catalogo (catalogo) de bibliotheca
bibliotheeknummer /ZN/ : numero (numero) de bibliotheca
bibliotheekwetenschap /ZN/ : bibliotheconomia (bibliotheconomia)
bicamerisme /ZN/ : bicamerismo, bicameralismo, systema de duo cameras (cameras)
biceps /ZN/ : bicipite (bicipite), (armspier) bicipite (bicipite) bronchial, (beenspier) bicipite (bicipite) femoral
biceps, van de ~ : bicipite (bicipite), bicipital
bicepspees /ZN/ : tendon/tendine bicipite (bicipite)
biconcaaf /ZN/ : biconcave (biconcave)
bidder /ZN/ : (doodbidder) empleato del pompas funebre (funebre)
biedermeierperiode /ZN/ : periodo (periodo) biedermeier (D)
biefburger /ZN/ : hamburger (hamburger)
bierhuis /ZN/ : bireria (bireria)
bierkroeg /ZN/ : bireria (bireria)
biertapperij /ZN/ : bireria (bireria)
bierweger /ZN/ : areometro (areometro) pro bira
biestboter /ZN/ : butyro (butyro) de colostro
bietser /ZN/ : (bedelaar) mendicante, mendico (mendico)
bifilair, ~e hygrometer : hygrometro (hygrometro) bifilar
bigamie /ZN/ : bigamia (bigamia)
bigamisch /BN/ : bigame (bigame)
bigamist /ZN/ : bigamo (bigamo)
bigotterie /ZN/ : bigoteria (bigoteria)
bij /VZ/ : apud (apud), juxta, presso, a presso de, proxime (proxime) a, in le proximitate de, a, (ten huize van) in casa de
bij, ~ de Nederlanders : a presso del/inter (inter) le nederlandeses
bij, ~ het leger dienen : servir in le armea (armea)
bij, ~ twijfel : in caso de dubita (dubita)
bijbal /ZN/ : (ANAT) epididyme (epididyme)
bijbegrip /ZN/ : notion secundari, idea (idea) accessori
bijbel, een eed op de ~ afleggen : jurar super (super) le biblia
bijbelbeschouwing /ZN/ : conception biblic/del biblia, interpretation/exegese (exegese) (-esis) biblic/del biblia
bijbelcodex /ZN/ : codice (codice) (del biblia)
bijbeldrukkerij /ZN/ : imprimeria (imprimeria) de biblias
bijbelexegese /ZN/ : exegese (-esis (-esis))
bijbelheld /ZN/ : heroe (heroe) biblic
bijbelparafrase /ZN/ : paraphrase (paraphrase) (-asis) del biblia
bijbelpoëzie /ZN/ : poesia (poesia) biblic
bijbels, ~e aardrijkskunde : geographia (geographia) biblic/sancte/sacre
bijbels, ~e theologie : theologia (theologia) biblic
bijbelspreuk /ZN/ : proverbio/sententia/aphorismo/maxima (maxima) biblic/del biblia
bijbeluitlegger /ZN/ : exegeta, commentator del biblia, interprete (interprete) del biblia
bijbeluitlegging /ZN/ : exegese (-esis (-esis)), commentario biblic
bijbelvereerder /ZN/ : bibliolatra (bibliolatra)
bijbelverering /ZN/ : bibliolatria (bibliolatria)
bijbetrekking /ZN/ : empleo (empleo) secundari/accessori/additional, labor/travalio annexe, activitate secundari
bijblijven, dat zal me altijd ~ : sempre/semper (semper) isto permanera (permanera) in mi memoria
bijblijven, de herinnering aan haar zal me altijd ~ : io va sempre/semper (semper) portar su memoria con me
bijbouwen, een paar kamers ~ : adder alcicun cameras (cameras)
bijdenkbeeld /ZN/ : idea (idea) secundari/accessori
bijdrage, bescheiden geldelijke ~ : obolo (obolo)
bijeen /BW/ : insimul (insimul), juncte, vicin
bijeen, in vergadering ~ : reunite in assemblea (assemblea)
bijeenbehoren /WW/ : formar un insimul (insimul)/toto, facer parte del mesme gruppo/collection, pertiner al mesme gruppo/collection
bijeenblijven /WW/ : restar/remaner insimul (insimul)
bijeengooien /WW/ : jectar super (super) le mesme pila
bijeengroeien /WW/ : crescer insimul (insimul)
bijeenhangen /WW/ : (OVERG) reunir le un al latere del altere, appender insimul (insimul), (ONOVERG) pender insimul (insimul)
bijeenhouden /WW/ : tener insimul (insimul)/juncte
bijeenkomen /WW/ : (bij elkaar passen) ir insimul (insimul)
bijeenkomen, die kleuren komen goed bijeen : iste colores va ben insimul (insimul)
bijeenkomst /ZN/ : assemblea (assemblea), conferentia, reunion, convention, congregation, congresso, synodo (synodo), incontro
bijeenleggen /WW/ : mitter/poner insimul (insimul), reunir, combinar, collocar, ordinar
bijeenliggen /WW/ : trovar se insimul (insimul)
bijeenpassen /WW/ : ir insimul (insimul) (con)
bijeenrapen, een bijeengeraapt leger : un armea (armea) hastivemente assemblate
bijeenroepen, een vergadering ~ : convocar un reunion/assemblea (assemblea)
bijeenschikken /WW/ : rangiar insimul (insimul)
bijeenstaan /WW/ : trovar se insimul (insimul)
bijeensteken /WW/ : junger insimul (insimul)
bijeensteken, de hoofden/koppen ~ : reunir se pro reflecter insimul (insimul)
bijeenvoegen /WW/ : junger, reunir, assemblar, combinar, mitter/poner insimul (insimul), aggregar, fusionar, accopular
bijeenwonen /WW/ : habitar insimul (insimul), demorar insimul (insimul)
bijeenzijn /WW/ : esser reunite/insimul (insimul)/juncte
bijeenzitten /WW/ : esser sedite insimul (insimul)
bijencel /ZN/ : alveolo (alveolo)
bijenkap /ZN/ : masca/mascara (mascara) de apicultor
bijenkunde /ZN/ : apidologia (apidologia)
bijenvolk /ZN/ : colonia (colonia) de apes/apiculas
bijgaand, zie ~e brief : vide/vider le littera (littera) adjuncte
bijgedachte /WW/ : (onwillekeurig opkomende voorstelling) association (de ideas (ideas))
bijgelegen /WW/ : adjacente, vicin, limitrophe (limitrophe), contigue, proxime (proxime), confin
bijgenaamd /BN/ : supernominate, supranominate, cognoscite como, alias (alias)
bijholte /ZN/ : (ANAT) sino, sinus (sinus)
bijholteontsteking /ZN/ : inflammation del sino/sinus (sinus), sinusitis (sinusitis)
bijkomen /WW/ : (op adem komen) reprender halito (halito)
bijkomend, ~ verschijnsel : epiphenomeno (epiphenomeno)
bijkomend, de dichtst ~e maat : le plus proxime (proxime) mesura
bijkomstig, ~ idee : idea (idea) accessori
bijkrediet /ZN/ : credito (credito) additional
bijlage, de ~n van een boek : le appendices (appendices) de un libro
bijlandig /BN/ : limitrophe (limitrophe), adjacente
bijleggen, het tekort ~ : coperir le deficit (deficit)
bijmaan /ZN/ : paraselene (paraselene)
bijna, ~ nooit : quasi nunquam (nunquam)
bijnierschors /ZN/ : cortice (cortice) suprarenal/surrenal
bijouterie /ZN/ : (winkel) joieleria (joieleria)
bijouteriewinkel /ZN/ : joieleria (joieleria)
bijplaneet /ZN/ : satellite (satellite), planeta secundari
bijsluiter /ZN/ : folio/notitia explicative/de empleo (empleo)/con indicationes, instructiones/notas explicative/pro le uso
bijspijkeren /WW/ : (bijbetalen) pagar, adjutar/succurrer financiarimente/con moneta, compler un deficit (deficit)
bijstand /ZN/ : (hulp, ondersteuning) auxilio, adjuta, assistentia, succurso, concurso, appoio (appoio), relevamento
bijstellen, het regeerakkoord zal worden bijgesteld : le accordo governamental essera (essera) revisate
bijtanken /WW/ : (FIG) recargar su batteria (batteria)
bijtend, ~e spot : ironia (ironia) amar/mordace, causticitate
bijverschijnsel /ZN/ : effecto secundari/additional, (FIL) epiphenomeno (epiphenomeno)
bijverschijnsel /ZN/ : (MED) symptoma accessori/additional, epiphenomeno (epiphenomeno)
bijvoegen, de bijgevoegde brief : le littera (littera) hic-juncte
bijvoeging /ZN/ : (toevoegsel) annexo, supplemento, addendum (L) (MV: addenda), (in boek) appendice (appendice)
bijvoegsel /ZN/ : supplemento, addition, annexo, addendum (L) (MV: addenda), (in boek) appendice (appendice)
bijvoegsel, gratis ~ : supplemento gratuite (gratuite)
bijvoegsel, zaterdags ~ : supplemento del sabbato (sabbato)
bijvoegsel, bij dit nummer hoort een ~ : iste numero (numero) es accompaniate de un supplemento
bijvorm /ZN/ : forma secundari, (van een woord) forma minus (minus) currente
bijvrouw /ZN/ : (vrouw naast de hoofdvrouw) secunde/tertie, etc. femina (femina)
bijwijzen /WW/ : sequer (le lineas) per le digito (digito)
bijwoordelijk, ~ gebruik : uso/empleo (empleo) adverbial
bijwoordelijkheid /ZN/ : character (character) adverbial, adverbialitate
bijzetten, alle zeilen ~ : effortiar se multo/al maximo (maximo), facer tote le possibile
bijziendheid /ZN/ : myopia (myopia)
bijzitten, er warmpjes ~ : esser assatis (assatis) ric
bijzonder, in het ~ : particularmente, specialmente, in particular, in concreto, presertim (presertim)
bijzonder, een zeer ~ verschijnsel : un phenomeno (phenomeno) exceptional/multo particular/multo peculiar
bijzonder, niets ~s : nihil (nihil) de particular
bijzonder /BN/ : (zonderling) particular, singular, insolite (insolite), bizarre, estranie, peculiar
bijzonder, hij was altijd een beetje ~ : ille ha essite semper (semper) un pauco/poco bizarre
bijzonder, het aantal deelnemers is ~ hoog : le numero (numero) del participantes es particularmente alte
bijzonderheid /ZN/ : (het zonderling/ongewoon zijn) singularitate, estranietate, bizarreria (bizarreria), peculiaritate
bikkelhard /BN/ : dur como le/un petra, multo dur, durissime (durissime)
bikkelhard /BN/ : (zeer hardvochtig) incompassibile, multo dur, durissime (durissime)
bil, ~len : gluteos, podice (podice), natica, culo
bil, in zijn blote ~ : con le culo al aere (aere)
bilateraal, ~e symmetrie : symmetria (symmetria) bilateral
bilateraliteit /ZN/ : bilateralitate, character (character) bilateral
bilbreuk /ZN/ : perineocele (perineocele)
bilharzia /ZN/ : (MED) (ziekte) bilharzia, bilharziasis (bilharziasis), schistosomiasis (schistosomiasis)
biljartkamer /ZN/ : camera (camera) de biliardo
biljoenste /BN/ : billionesime (billionesime)
biljoenste, het ~e deel : le billionesime parte, le billionesimo (billionesimo)
billenkoek /ZN/ : colpos super (super) le gluteos/podice (podice)/natica, colpata
billijk, hij was nogal ~ in zijn eisen : ille se monstrava assatis (assatis) rationabile in su exigentias
billijk /BN/ : (rechtmatig) derecte, legitime (legitime), justificate
bilnaad /ZN/ : (huid tussen anus en geslachtsdelen) perineo (perineo)
bilslag /ZN/ : colpo super (super) le gluteos
bimanueel /BN/ : bimanual, bimane (bimane)
bimester /ZN/ : bimestre, (periodo (periodo) de) duo menses
bimetaal /ZN/ : bimetallo, lamina (lamina) bimetallic
bimetaalcontact /ZN/ : contacto de bimetallo/de lamina (lamina) bimetallic
bimetaalthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) a bimetallo/a lamina (lamina) bimetallic
binair, ~e verbinding : composito (composito) binari
binair, ~ getal : numero (numero)/digito (digito) binari
binair, ~e verbindigen : compositos (compositos) binari/diatomic
binden, de bloedkleurstof bindt de zuurstof : le hemogobina fixa le oxygeno (oxygeno)
bindvliesontsteking /ZN/ : conjunctivitis (conjunctivitis)
bindwilg /ZN/ : salice (salice) viminal
bingelkruid /ZN/ : mercurialis (mercurialis)
bingoavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de bingo
binnen, ~ een uur waren we klaar : nos ha terminate in minus (minus) de un hora
binnen, ~ acht dagen : in minus (minus) de octo dies
binnen /BW/ : intra, intro, intus (intus), al interior
binnen, van/naar ~ : intus (intus)
binnenbal /ZN/ : vesica (vesica) de un ballon
binnenband /ZN/ : camera (camera) de aere (aere)
binnenbast /ZN/ : cortice (cortice) interior
binnenblad /ZN/ : pagina (pagina) interior
binnendiameter /ZN/ : diametro (diametro) interior
binnenenkel /ZN/ : malleolo (malleolo) interne/tibial
binnengalerij /ZN/ : galeria (galeria) interior
binnenhaven /ZN/ : porto interne/interior, (open dok) darsena (darsena), (rivierhaven) porto fluvial
binnenkamer /ZN/ : camera (camera) interior
binnenkomen, ~de goederen : mercantias (mercantias) entrante
binnenkrijgen, een zending ~ : reciper un invio (invio)
binnenopname /ZN/ : (foto) photo(graphia (graphia)) indoor (E)
binnenpagina /ZN/ : pagina (pagina) interior/interne
binnenpolder /ZN/ : polder (polder) (N) interior/interne
binnenskamers /BW/ : in su camera (camera), in un loco clause, intra quatro muros
binnensmonds /BW/ : inter (inter) le dentes, indistinctemente, inarticulatemente
binnentemperatuur /ZN/ : temperatura interior/de camera (camera)
binnenvertrek /ZN/ : camera (camera) interior/interne
biocenologie /ZN/ : biocenologia (biocenologia)
biocenose /ZN/ : biocenose (-osis (-osis))
biochemie /ZN/ : biochimia (biochimia)
biocriminologie /ZN/ : biocriminologia (biocriminologia)
bio- en bibliografie /ZN/ : biobibligraphia (biobibligraphia)
bio-energie /ZN/ : bioenergia (bioenergia)
bio-engineering /ZN/ : bioingenieria (bioingenieria)
biofotometer /ZN/ : biophotometro (biophotometro)
biogenealogie /ZN/ : biogenealogia (biogenealogia)
biogenese /ZN/ : biogenese (biogenese) (-esis)
biogenetisch, ~e afzetting : deposito (deposito) biogenetic
biogeochemie /ZN/ : biogeochimia (biogeochimia)
biogeografie /ZN/ : biogeographia (biogeographia), geographia (geographia) biologic, zoogeographia (zoogeographia)
biogerontologie /ZN/ : biogerontologia (biogerontologia)
biograaf /ZN/ : biographo (biographo), autor de biographias (biographias)
biografie /ZN/ : biographia (biographia)
biokatalyse /ZN/ : biocatalyse (biocatalyse) (-ysis), catalyse (catalyse) (-ysis) biologic
bioklimatologie /ZN/ : bioclimatologia (bioclimatologia), climatologia (climatologia) biologic
biologie /ZN/ : biologia (biologia)
biologie, moleculaire ~ : biologia (biologia) molecular
biologieboek /ZN/ : libro de biologia (biologia)
biologieleraar /ZN/ : professor de biologia (biologia)
biologieles /ZN/ : lection de biologia (biologia)
biologieonderwijs /ZN/ : inseniamento de biologia (biologia)
biologiestudent /ZN/ : studente/studiante de biologia (biologia)
bioloog /ZN/ : biologo (biologo), biologista
biolyse /ZN/ : biolyse (biolyse) (-ysis)
biomantie /ZN/ : biomantia (biomantia)
biomathematica /ZN/ : biologia (biologia) mathematic, biomathematica
biomechanisch, ~e parameter : parametro (parametro) biomechanic
biometeorologie /ZN/ : biometeorologia (biometeorologia), metereologia (metereologia) biologic
biometrie /ZN/ : biometria (biometria)
biomicroscopie /ZN/ : biomicroscopia (biomicroscopia)
biomorfologie /ZN/ : biomorphologia (biomorphologia), morphologia (morphologia) biologic
bionomie /ZN/ : bionomia (bionomia)
biopsie /ZN/ : biopsia (biopsia)
bioscoop /ZN/ : cine, cinema (cinema), cinematographo (cinematographo)
bioscoopbezoeker /ZN/ : spectator de un cinema (cinema)
bioscoopbrand /ZN/ : incendio de cinema (cinema)
bioscoopdirecteur /ZN/ : director de cinema (cinema)
bioscoopfilm /ZN/ : film (E) de cinema (cinema)
bioscoopkaartje /ZN/ : billet de cinema (cinema)
bioscoopoperateur /ZN/ : operator de cinema (cinema)
bioscooporgel /ZN/ : organo (organo) de cinema (cinema)
bioscoopprojector /ZN/ : projector de cinema (cinema)
bioscooppubliek /ZN/ : publico de cinema (cinema)
bioscoopreclame /ZN/ : publicitate in le/de cinema (cinema)
bioscoopvoorstelling /ZN/ : representation de cinema (cinema)
bioscoopzaal /ZN/ : sala de cinema (cinema)
bioscopie /ZN/ : bioscopia (bioscopia)
biosociologie /ZN/ : biosociologia (biosociologia), sociologia (sociologia) biologic
biosofie /ZN/ : biosophia (biosophia)
biostratigrafie /ZN/ : biostratigraphia (biostratigraphia), stratigraphia (stratigraphia) biologic
biosynthese /ZN/ : biosynthese (biosynthese) (-esis), anabolismo
biotechnologie /ZN/ : biotechnologia (biotechnologia), technologia (technologia) biologic
biotechnoloog /ZN/ : biotechnologo (biotechnologo), biotechnologista
biotherapie /ZN/ : biotherapia (biotherapia)
biothermogenese /ZN/ : biothermogenese (biothermogenese) (-esis)
biotype /ZN/ : biotypo (biotypo)
biotypologie /ZN/ : biotypologia (biotypologia), typologia (typologia) biologic
biowetenschap /ZN/ : scientia biologic, biologia (biologia)
biowetenschap, biometeorologie en biotechnologie zijn ~pen : biometeorologia (biometeorologia) e biotechnologia (biotechnologia) es scientias biologic
bipedisch /BN/ : bipede (bipede)
bips /ZN/ : natica, podice (podice), gluteos, culo
bisdom /ZN/ : diocese (-esis (-esis))
bismut /ZN/ : bismuth (bismuth)
bismutlegering /ZN/ : alligato de bismuth (bismuth)
bismutnitraat /ZN/ : nitrato de bismuth (bismuth)
bismutverbinding /ZN/ : composito (composito) de bismuth (bismuth)
bismutzout /ZN/ : sal de bismuth (bismuth)
bisnummer /ZN/ : secunde numero (numero)
bisschop /ZN/ : episcopo (episcopo)
bisschoppelijk, ~e synode : synodo (synodo) episcopal
bisschoppelijk, ~ gebied : diocese (-esis (-esis))
bisschoppenconferentie /ZN/ : conferentia de episcopos (episcopos)
bisschopsbenoeming /ZN/ : nomination/appunctamento episcopal/de un episcopo (episcopo)
bisschopsstoel /ZN/ : sede/cathedra (cathedra) episcopal, faldistorio
bisschopssynode /ZN/ : synodo (synodo) episcopal
bistouri /ZN/ : bisturi (bisturi)
bisyllabisch /BN/ : bisyllabe (bisyllabe)
bit /ZN/ : (COMP) bit (E), digito (digito) binari
bitsheid /ZN/ : bruscheria (bruscheria), acrimonia, causticitate, mordacitate, aciditate
bitter, ~e amandel : amandola (amandola) amar
bitter, ~e drank : bibita (bibita) amar
bitterkruid /ZN/ : picris (picris)
bitterwilg /ZN/ : salice (salice) purpuree
bitterzout /ZN/ : sulfato de magnesium (magnesium), sal amar, sal de Epsom, epsomite
bizar, ~ persoon of ding : heteroclito (heteroclito)
bizarheid /ZN/ : bizarria (bizarria), estranietate, extravagantia, singularitate, eccentricitate, excentricitate
blaadje /ZN/ : (PLANTK) (deel van samengesteld blad) foliolo (foliolo)
blaadje /ZN/ : (van bloem) petalo (petalo)
blaam /ZN/ : blasmo, reprehension, demerito (demerito), reprobation, disapprobation, animadversion
blaam, een ~ werpen op : jectar un blasmo super (super), disgratiar
blaar /ZN/ : vesica (vesica), ampulla
blaarkoorts /ZN/ : pemphigo (pemphigo)
blaas /ZN/ : (ANAT) vesica (vesica), vesicula
blaas, kou op de ~ : frigido in le vesica, cystitis (cystitis)
blaas /ZN/ : (voorwerp van een blaas) vesica (vesica)
blaasaandoening /ZN/ : affection del vesica (vesica)/del vesicula
blaasbreuk /ZN/ : cystocele (cystocele)
blaascarcinoom /ZN/ : carcinoma/cancere del vesica (vesica)/vesicula
blaascatarre /ZN/ : catarrho del vesica (vesica)/vesicula
blaasje /ZN/ : (ANAT) alveolo (alveolo), vesicula
blaasje /ZN/ : (BIOL) vacuolo (vacuolo)
blaaskakerij /ZN/ : fanfaronada, vanteria (vanteria), vangloria, bluff (E), rodomontata
blaaskoliek /ZN/ : colica del vesica (vesica)/vesicula
blaasonderzoek /ZN/ : examine del vesica (vesica)/vesicula
blaasontsteking /ZN/ : inflammation del vesica (vesica)/vesicula, cystitis (cystitis)
blaasoperatie /ZN/ : cystotomia (cystotomia)
blaaspeiler /ZN/ : catheter (catheter)
blaaspijn /ZN/ : (MED) cystalgia (cystalgia)
blaaspijpje /ZN/ : analysator de halito (halito)
blaaspunctie /ZN/ : punction del vesica (vesica)/vesicula
blaasrob /ZN/ : phoca a cappucio, cystophora (cystophora)
blaassteenoperatie /ZN/ : lithotomia (lithotomia)
blaassteenvorming /ZN/ : lithiase (lithiase) (-asis) vesical/urinari
blaasvaren /ZN/ : cystopteris (cystopteris)
blaasverlamming /ZN/ : paralyse (paralyse) (-ysis) vesical
blaaswormziekte /ZN/ : hydatitis (hydatitis)
blaaszegge /ZN/ : carex (carex)/carice (carice) vesicari
black out /ZN/ : (mbt bewustzijn) syncope (syncope), black-out (A)
black out /ZN/ : (mbt concentratie) perdita (perdita) de concentration
blad, samengesteld ~ : folio composite (composite)
blad, tegenoverstaande ~eren : folios opposite (opposite)
blad /ZN/ : (van bloem) petalo (petalo)
blad /ZN/ : (~ metaal) lamina (lamina)
bladaluminium /ZN/ : aluminium (aluminium) pellicular/in folios
bladerloosheid /ZN/ : aphyllia (aphyllia)
bladeter /ZN/ : phyllophago (phyllophago), phytophago (phytophago)
bladkever /ZN/ : phyllophago (phyllophago)
bladmaag /ZN/ : psalterio, omaso, tertie stomacho (stomacho)
bladmozaïek /ZN/ : mosaico (mosaico) de folios
bladpootkreeft /ZN/ : phyllopodo (phyllopodo)
bladpotige /ZN/ : brachiopodo (brachiopodo)
bladpunt /ZN/ : apice (apice) foliar
bladspiegel /ZN/ : dimension/formato/corpore del pagina (pagina)
bladstand /ZN/ : phyllotaxis (phyllotaxis), foliation, disposition foliar
bladsteel /ZN/ : petiolo (petiolo)
bladveer /ZN/ : resorto laminate, resorto a/de laminas (laminas) (flexibile)/a folios
bladvulling /ZN/ : texto pro reimpler le pagina (pagina)
bladweefsel /ZN/ : parenchyma (parenchyma) foliar
bladwijzer /ZN/ : (boekenlegger) marcapaginas (marcapaginas)
bladziekte /ZN/ : maladia (maladia) foliar/del folios
bladzijde /ZN/ : pagina (pagina)
blameren /WW/ : (oneer aandoen) jectar un blasmo super (super), dishonorar, discreditar, compromitter
blanco-krediet /ZN/ : credito (credito) in blanco
blanco-pagina /ZN/ : pagina (pagina) in blanco
blanketten /WW/ : mitter fardo super (super), fardar
blastogenese /ZN/ : blastogenese (blastogenese) (-esis)
blastomeer /ZN/ : blastomero (blastomero)
blastomycose /ZN/ : blastomycose (-osis (-osis))
blastoporus /ZN/ : blastoporo (blastoporo)
blauw, ~e plek : contusion, ecchymose (-osis (-osis)), hematoma
blauwdruk /ZN/ : (kopie op blauw papier) cyanogramma, cyanotypo (cyanotypo), cyanographia (cyanographia)
blauwdrukaapparaat /ZN/ : cyanographo (cyanographo)
blauwdrukken /ZN/ : cyanographia (cyanographia)
blauwgras /ZN/ : sesleria (sesleria)
blauwsteen /ZN/ : lapis lazuli (lazuli)
blauwverschuiving /ZN/ : displaciamento violette, hypsochromia (hypsochromia)
blauwzucht /ZN/ : cyanose (-osis (-osis))
blazen, van toeten noch ~ weten : saper nihil (nihil)
blazenstruik /ZN/ : colutea (colutea)
blazersensemble /ZN/ : insimul (insimul)/ensemble (F) de instrumentos de vento
bleekkamer /ZN/ : camera (camera) de blanchimento
bleekzucht /ZN/ : anemia (anemia), chlorose (-osis (-osis))
blepharitis /ZN/ : blepharitis (blepharitis)
blijde /ZN/ : (wapen) ballista, catapulta, onagro (onagro)
blijf-van-mijn-lijf-huis /ZN/ : casa pro feminas (feminas) battite, refugio de feminas (feminas) maltractate
blijheid, vrijheid ~ : le libertate super (super) toto, viver e lassar viver
blijk, ~ van sympathie : demonstration/manifestation/testimonio de sympathia (sympathia)
blijk, de patiënt ontving vele ~en van belangstelling : le malado ha recipite multe probas/provas/marcas de sympathia (sympathia)
blijkbaar /BW/ : (kennelijk) sin dubita (dubita), apparentemente
blijkens, ~ de laatste gegevens is de werkloosheid gestegen : le ultime (ultime) datos indica que le disoccupation ha augmentate
blijven, hij is en blijft een grote opsnijder : ille es e essera (essera) sempre/semper (semper) un grande fanfaron
blijven, vrienden ~ : restar amicos (amicos)
blijven, dat kan niet zo ~ : isto non pote durar assi (assi)
blijven, laat dat onder ons ~! : que isto resta/remane inter (inter) nos!
blijven, ~ steken (in betoog) : haber perdite le filo de su ideas (ideas)
blijven, plotseling dood ~ : morir subito (subito)/subitemente
blijvertje, dit produkt is geen ~ : iste producto habera (habera) un successo multo curte
blijvertje, dit kind is geen ~ : iste infante non vivera (vivera) multe tempore
blik /ZN/ : (visie) reguardo, vision, vistas, ideas (ideas)
blikboter /ZN/ : butyro (butyro) in latta/in conserva
blikopener /ZN/ : aperilattas (aperilattas)
blikschade /ZN/ : damnos material/al carrosseria (carrosseria)
bliksem /ZN/ : (duivel, drommel) diabolo (diabolo)
bliksem, loop naar de ~! : va al diabolo (diabolo)!
bliksembezoek /ZN/ : visita (visita) fulmine
bliksems, een ~e jongen : un demonio de puero (puero)
bliksems, ~ moeilijk : difficilissime (difficilissime)
bliksemsnel /BN/ : fulgurante, veloce/rapide como le/un fulmine, multo rapide, rapidissime (rapidissime)
blikskaters! /TW/ : diabolo (diabolo)!
blind, zich ~ staren op : cecar se super (super)
blindedarmontsteking /ZN/ : crise/crisis (crisis) de appendicitis (appendicitis), appendicitis (appendicitis), typhlitis (typhlitis)
blindedarmoperatie /ZN/ : appendicectomia (appendicectomia)
blindheid, aangeboren ~ : cecitate congenite (congenite)
bloc, het bestuur zal en ~ aftreden : le integre (integre) consilio directive se retirara (retirara)
bloed, met ~ geschreven staan : esser scribite in litteras (litteras) de sanguine
bloed, het opgeven van ~ : sputation/expectoration/vomito (vomito) de sanguine
bloed, dat zet kwaad ~ : isto provoca le cholera (cholera), isto excita resentimento
bloedaandrang /ZN/ : congestion, affluxo/accumulation de sanguine, hyperemia (hyperemia)
bloedaanmaak /ZN/ : hematopoiese (-esis (-esis))
bloedarmoede /ZN/ : anemia (anemia)
bloedbederf /ZN/ : septicemia (septicemia)
bloedbeschrijving /ZN/ : hematographia (hematographia)
bloedbraking /ZN/ : vomito (vomito)/expectoration/sputation de sanguine, hematemesis (hematemesis), hemoptyse (hemoptyse) (-ysis)
bloedbreuk /ZN/ : hematocele (hematocele)
Bloedbruiloft /ZN EIGN/ : Massacro del Sancte Bartholomeo (Bartholomeo)
bloeddrukmeter /ZN/ : tensiometro (tensiometro), sphygmomanometro (sphygmomanometro), sphygmotensiometro (sphygmotensiometro)
bloeddrukverlaging /ZN/ : hypotension, hypotonia (hypotonia)
bloedeiwit /ZN/ : proteina sanguinee/hematic, albumina (albumina)
bloedeloos, koude en ~e vingers : digitos (digitos) frigide e insensibile
bloedeloosheid /ZN/ : (gebrek aan bloed) (ook FIG) anemia (anemia)
bloeden, hij zal er voor moeten ~ : ille me lo pagara (pagara)
bloeder /ZN/ : hemophilo (hemophilo), hemophiliaco (hemophiliaco)
bloederziekte /ZN/ : hemophilia (hemophilia)
bloedhoest /ZN/ : tusse con expectoration sanguinolente, hemoptyse (hemoptyse) (-ysis)
bloeding /ZN/ : hemorrhagia (hemorrhagia), fluxo de sanguine, perdita (perdita) de sanguine
bloeding, inwendige ~ : hemorrhagia interne, hematocele (hematocele)
bloedkanker /ZN/ : cancere del sanguine, leucemia (leucemia)
bloedlichaampje /ZN/ : globulo/corpusculo sanguinee/de sanguine, hematia (hematia)
bloedlichaampje, wit ~ : globulo/corpusculo blanc, leucocyto (leucocyto)
bloedlichaampje, rood ~ : globulo/corpusculo rubie, erythrocyto (erythrocyto)
bloedloop /ZN/ : dysenteria (dysenteria)
bloedneus /ZN/ : naso sanguinante, hemorrhagia (hemorrhagia) nasal
bloedonderzoek /ZN/ : examine/analyse (analyse) (-ysis)/test (E) del sanguine, hemoscopia, hematoscopia
bloedontleding /ZN/ : hemolyse (hemolyse) (-ysis)
bloedproef /ZN/ : (analyse) analyse (analyse) (-ysis) del sanguine, prova/proba sanguinee/de sanguine
bloedprop /ZN/ : embolia (embolia), thrombo
bloedschuw /BN/ : hemophobe (hemophobe)
bloedschuwheid /ZN/ : hemophobia (hemophobia)
bloedspuwing /ZN/ : vomito (vomito)/expectoration/sputation sanguinolente/de sanguine, hematemesis (hematemesis), hemoptyse (hemoptyse) (-ysis)
bloedstelpend, ~ middel : medicamento/pharmaco (pharmaco)/remedio hemostatic, hemostatico (hemostatico), hemostato (hemostato), styptico
bloedstelping /ZN/ : hemostase (hemostase) (-asis)
bloedstolling /ZN/ : coagulation de sanguine, hemostase (hemostase) (-asis)
bloedstuwing /ZN/ : congestion (vascular), stagnation del sanguine, hyperemia (hyperemia)
bloedsuikerspiegel /ZN/ : nivello glycemic, nivello del sucro/glucosa sanguinee, glycemia (glycemia)
bloeduitstorting /ZN/ : fluxo de sanguine, extravasation de sanguine, ecchymose (-osis (-osis)), hematoma
bloedverdunning /ZN/ : hydremia (hydremia)
bloedvergiftiging /ZN/ : invenenamento/intoxication/infection del sanguine, sepsis (sepsis), septicemia (septicemia), toxemia (toxemia)
bloedverlies /ZN/ : perdita (perdita) de sanguine
bloedverwant, naaste ~ : parente proxime (proxime)
bloedvorming /ZN/ : sanguification, hematose (-osis (-osis)), hematopoiese (-esis (-esis))
bloedvrees /ZN/ : hemophobia (hemophobia)
bloedvrees /ZN/ : hemophobia (hemophobia), hematophobia (hematophobia)
bloedziekte /ZN/ : morbo/maladia (maladia) del sanguine, hemopathia (hemopathia)
bloedziekte, leer der ~n : hemopathologia (hemopathologia)
bloedzweer /ZN/ : furunculo, anthrace (anthrace)
bloeikolf /ZN/ : spadice (spadice)
bloeiperiode /ZN/ : periodo (periodo) de floration
bloeitijd /ZN/ : (periodo (periodo) de) floration, (periodo (periodo) de) florescentia
bloeitijd /ZN/ : (FIG) (periodo (periodo) de) floration, prosperitate, seculo de auro
bloem, samengestelde ~ : flor componite/composite (composite)
bloemblad /ZN/ : folio floral, petalo (petalo)
bloembodem /ZN/ : receptaculo (floral), thalamo (thalamo), toro
bloemengek /ZN/ : maniaco (maniaco) de flores
bloemenmozaiek /ZN/ : mosaico (mosaico) de flores
bloemenrek /ZN/ : portaflores (portaflores)
bloemenvriend /ZN/ : amico (amico) del flores
bloemenwinkel /ZN/ : magazin/boteca de flores/de florista, floreria (floreria)
bloemkelk /ZN/ : calice (calice)
bloemkelkblad /ZN/ : sepalo (sepalo)
bloemkroonblad /ZN/ : petalo (petalo)
bloemlezing /ZN/ : florilegio, anthologia (anthologia), chrestomathia (chrestomathia), spicilegio, analecta, analectos
bloemlezing, een ~ samenstellen : compilar un anthologia (anthologia)
bloemomwindsel /ZN/ : involucro (involucro) floral
blohartig /BN/ : (schuchter) timide, timorose, pusillanime (pusillanime)
blohartigheid /ZN/ : (lafhartigheid) coardia (coardia)
blok, ~ aan het been : remora (remora), peso morte
blok /ZN/ : (periode) periodo (periodo)
blok, de cursus wordt gegeven in drie ~ken van twee dagen : le curso es date in tres periodos (periodos) de duo dies/jornos
blok /ZN/ : (katrol) polea (polea)
blokfluitensemble /ZN/ : insimul (insimul)/ensemble de flautas dulce
blokletter /ZN/ : character (character) de imprimeria (imprimeria), littera (littera) capital
blokschrift /ZN/ : characteres (characteres) de imprimeria (imprimeria), litteras (litteras) capital
bloosangst /ZN/ : pavor de erubescer, erythrophobia (erythrophobia)
blootgeven, zich ~ : 1. (zich ~ aan gevaar) exponer se, 2. (zijn zwakheid laten blijken) jectar su masca/mascara (mascara), monstrar se como uno es
blootshoofds /BW/ : a capite (capite)/testa nude/discoperte, in capillos
blootstaan, aan iemand willekeur ~ : esser le victima (victima) del arbitrarietate/capriciositate de un persona
bluf /ZN/ : bluff (E), vangloria, bravada, fanfaronada, vanteria (vanteria)
blufferij /ZN/ : bluff (E), bravada, fanfaronada, vanteria (vanteria)
blz. /ZN/ : pagina (pagina)
B-merk /ZN/ : marca de secunde categoria (categoria)
bobbekop /ZN/ : grosse testa/capite (capite), hydrocephalo (hydrocephalo)
bod, mijn uiterste ~ : mi ultime (ultime) offerta
bodedienst /ZN/ : messageria (messageria)
bodemanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) pedologic/del solo
bodembiologie /ZN/ : biologia (biologia) del solo
bodemchemie /ZN/ : chimia (chimia) del solo
bodemerij /ZN/ : bodemeria (bodemeria)
bodemerijbrief /ZN/ : littera (littera) de bodemeria (bodemeria)
bodemerijcontract /ZN/ : contracto de bodemeria (bodemeria)
bodemerijschuld /ZN/ : debita (debita) de bodemeria (bodemeria)
bodemkunde /ZN/ : scientia del solo, pedologia (pedologia), agrologia (agrologia)
bodemkundige /ZN/ : pedologo (pedologo), agregeologo (agregeologo)
bodemloos /BN/ : (onpeilbaar diep) insondabile, profundissime (profundissime)
bodemonderzoek /ZN/ : (grondonderzoek) analyse (analyse) (-ysis)/examine/investigation del solo
bodemprijs /ZN/ : precio minime (minime), le plus basse precio
bodemscheikunde /ZN/ : chimia (chimia) del solo
bodemvorming /ZN/ : (GEOL) formation del solo, pedogenese (pedogenese) (-esis)
Boeddhistisch, ~e monnik : monacho (monacho) buddhic/buddhista
boeddhologie /ZN/ : buddhologia (buddhologia)
boeganker /ZN/ : ancora (ancora) de proa
boek, hartstocht voor ~en : bibliomania (bibliomania)
boek, liefde voor ~en : bibliophilia (bibliophilia)
boek /ZN/ : (iets in boekvorm) catalogo (catalogo)
boekaankondiging /ZN/ : rubrica (rubrica) del nove libros, annuncio del proxime (proxime) publication de un libro
boekachtigheid /ZN/ : character (character) libresc
boekbeschrijving /ZN/ : bibliographia (bibliographia)
boekdruk /ZN/ : impression (de libros), typographia (typographia)
boekdrukken /ZN/ : imprimeria (imprimeria), arte de imprimer (libros)
boekdrukker /ZN/ : imprimitor/impressor de libros, typographo (typographo)
boekdrukkerij /ZN/ : imprimeria (imprimeria) de libros
boekdrukkerswerkplaats /ZN/ : imprimeria (imprimeria)
boekdrukkunst /ZN/ : arte typographic/de imprimer, typographia (typographia), imprimeria (imprimeria)
boekenantiquaritaat /ZN/ : libreria (libreria) de libros de occasion/de secunde mano
boekenbewaarplaats /ZN/ : deposito (deposito) de libros
boekenbon /ZN/ : bono/certificato de libreria (libreria)/pro un libro
boekencatalogus /ZN/ : catalogo (catalogo) de libros
boekengek /ZN/ : bibliomano (bibliomano), bibliomaniaco (bibliomaniaco)
boekengids /ZN/ : (catalogus) catalogo (catalogo) de libros
boekenkenner /ZN/ : bibliographo (bibliographo)
boekenlegger /ZN/ : marcapaginas (marcapaginas)
boekenliefhebber /ZN/ : amator de libros, bibliophilo (bibliophilo), amico (amico) del libro
boekenliefhebberij /ZN/ : bibliophilia (bibliophilia)
boekenlijst /ZN/ : lista de libros, bibliographia (bibliographia)
boekenlijst /ZN/ : (catalogus) catalogo (catalogo) de libros
boekenopruiming /ZN/ : liquidation (del stock) de libros, vendita (vendita) total de libros
boekenrek /ZN/ : planca(s) de libros, portalibros (portalibros)
boekensteun /ZN/ : appoialibros (appoialibros), supportalibros (supportalibros)
boekenveiling /ZN/ : auction de libros, vendita (vendita) public de libros
boekenverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de libros
boekenverzamelaar /ZN/ : collector de libros, bibliophilo (bibliophilo)
boekenwurm /ZN/ : (persoon) bibliomano (bibliomano), ratto/talpa de bibliotheca
boekerigheid /ZN/ : character (character) libresc
boekerij /ZN/ : bibliotheca, libreria (libreria)
boekhandel /ZN/ : (winkel) magazin de libros, libreria (libreria)
boekhouden, enkel ~ : contabilitate per/in partita simple/simplice (simplice)
boekhoudmachine /ZN/ : machina (machina) contabile/de contabilitate
boekhoudmethode /ZN/ : methodo (methodo) de contabilitate
boekje, zich aan het ~ houden : sequer le regulas al pede del littera (littera)
boekje, groene ~ : manual de orthographia (orthographia) nederlandese
boekmerk /ZN/ : ex-libris (ex-libris) (L)
boekschuld /ZN/ : debita (debita) contabile/contabilisate
boekstaven, voor eeuwig ~ : gravar/imprimer in characteres (characteres) indelibile, immortalisar
boekverkoping /ZN/ : vendita (vendita) de libros
boekwinkel /ZN/ : magazin de libros, libreria (libreria)
boel, een vieze ~ : un porcheria (porcheria)
boel, een ~ mensen : multissime (multissime) gente
boeldag /ZN/ : vendita (vendita) public, auction
boelhuis /ZN/ : (veiling) vendita (vendita) public, auction
boeman /ZN/ : espaventaaves (espaventaaves)
boemel(trein) /ZN/ : traino omnibus (omnibus)
boerenbedrog /ZN/ : duperia (duperia), mystification
boerenbont /ZN/ : (aardewerk) potteria (potteria)/ceramica rustic
boerenboter /ZN/ : butyro (butyro) de vacca/de ferma
boerenherberg /ZN/ : albergo/hosteria (hosteria) de village, (café) taverna rural
boerenleenbank /ZN/ : banca de credito (credito) agricole
boerenwormkruid /ZN/ : tanaceto/chrysanthemo (chrysanthemo) vulgar
boetceremonie /ZN/ : ceremonia (ceremonia) de penitentia
boeteliturgie /ZN/ : liturgia (liturgia) de penitentia
boeten, daar zal hij voor ~ : ille me lo pagara (pagara)
boetetraan /ZN/ : lacrima (lacrima) de penitentia
boetpriester, ambt en waardigheid van een ~ : penitentieria (penitentieria)
boevenpak /ZN/ : (kleding) habito (habito)/vestimentos de prisionero
boevenstreek /ZN/ : (acto de) brigantage, villania (villania), sceleratessa
boezem /ZN/ : (gemoed, hart) corde, anima (anima), indole (indole), gremio, conscientia, sino
boezem, besloten ~ : collector a nivello maxime (maxime)
boezempeil /ZN/ : nivello maxime (maxime) del collector
boezemvriend /ZN/ : amico (amico) intime (intime)/del corde
boezemvriendin /ZN/ : amica (amica) intime (intime)/del corde
boezemvriendschap /ZN/ : amicitate intime (intime)
bof /ZN/ : (ziekte) parotiditis (parotiditis) (epidemic)
bokaal /ZN/ : bocal, cuppa, bicario, calice (calice)
bokkenkop /ZN/ : testa/capite (capite) de capro
boktor /ZN/ : carambyce (carambyce), carambyx (carambyx), capricorno
bol /ZN/ : (hoofd) testa, capite (capite)
bol, in het voorjaar staan de ~len in bloei : in le primavera le campos de tulipas (tulipas)/tulipanes/de narcissos/de hyacinthos es in flor
boldriehoeksmeting /ZN/ : trigonometria (trigonometria) spheric
bolhamer /ZN/ : martello (con testa/capite (capite)) spheric/rotunde/ronde
bolhol /BN/ : concave-convexe (concave-convexe)
bolkop /ZN/ : testa/capite (capite) spheric/rotunde/ronde
bolkopnippel /ZN/ : niple a testa/capite (capite) spheric/rotunde/ronde
bolkopschroef /ZN/ : vite a testa/capite (capite) spheric/rotunde/ronde
bolleboos /ZN/ : persona multo intelligente, asse, crack (E), aquila (aquila)
bolletjesschrijfmachine /ZN/ : machina (machina) a/de scriber a bolla
bolletjesvaren /ZN/ : onoclea (onoclea) sensibile
bolometer /ZN/ : bolometro (bolometro)
bolsjewistisch, ~e theorie : theoria (theoria) bolchevista
bolster /ZN/ : cortice (cortice), siliqua (siliqua)
bolviervlak /ZN/ : quadrilatero (quadrilatero) spheric
bombast /ZN/ : emphase (emphase) (-asis), declamation, grandiloquentia, rhetorica, tumiditate, turgescentia, turgiditate, ampullositate
bombaynoot /ZN/ : nuce de acaju (acaju)
bombrief /ZN/ : littera (littera) explosive/bomba
bomgat /ZN/ : crater (crater) de bomba
bomkrater /ZN/ : crater (crater) de bomba
bommenwerper /ZN/ : (vuurmond) lanceabombas (lanceabombas)
B-omroep /ZN/ : (in Nederland) association de radiodiffusion de categoria (categoria) B
bomtrechter /ZN/ : crater (crater) de bomba
bomvol /BN/ : repletissime (repletissime)
bomwerper /ZN/ : lanceabombas (lanceabombas)
bon, ~ voor een gratis proefnummer : bono pro un numero (numero) gratuite
bon, een ~ aantreffen op zijn voorruit : trovar un contravention super (super) su parabrisa
bondgenootschappelijk, het ~e leger : le armea (armea) alliate
bondig, kort en ~ : in terminos (terminos) concise, clar- e concisemente
bondsdag /ZN/ : Bundestag (D), Assemblea (Assemblea) National
bondskanselarij /ZN/ : cancelleria (cancelleria) federal
bondsleger /ZN/ : armea (armea) federal
bondsorgaan /ZN/ : organo (organo) federal
bondsvergadering /ZN/ : assemblea (assemblea) federal
bonendop /ZN/ : siliqua (siliqua)/silica de phaseolo
bonenkruid /ZN/ : satureia (satureia)
bongo /ZN/ : (MUZ) bongo (bongo)
bonken, hij bonkt met zijn hoofd tegen de muur : ille batteva le testa/capite (capite) contra le muro
bont, ~ gezelschap : compania (compania) variate/mixte
bont, ~e avond : vespera (vespera)/vespere de varietates
bont /BN/ : (meerkleurig, veelkleurig) multicolor, versicolor (versicolor), de multe colores, variate
bontbladig, een ~e klimop : un (specie de) hedera (hedera) variegate
bonthandel /ZN/ : pellicieria (pellicieria)
bontheid /ZN/ : (veelkleurigheid) varietate/diversitate de colores, character (character) multicolor
bontlaars /ZN/ : botta con fodero (fodero) de pellicia
bontveiling /ZN/ : vendita (vendita) public/auction de pellicias
bontververij /ZN/ : tinctureria (tinctureria) de pellicias
bontvoering /ZN/ : fodero (fodero) de pellicia
bontwerk /ZN/ : pellicieria (pellicieria), pellicias
bontwerkerij /ZN/ : pellicieria (pellicieria)
bontzaak /ZN/ : pellicieria (pellicieria)
bonusaandeel /ZN/ : action gratuite (gratuite)
bonvrij /BN/ : sin bono (de rationamento), de/in vendita (vendita) libere
boogje /ZN/ : (DRUKK) parenthese (parenthese) (-esis)
booglamp /ZN/ : lampa de/ad arcos, arco voltaic (voltaic)
booglassen /WW/ : soldar ad arco voltaic (voltaic)
boogtrommel /ZN/ : (BOUWK) tympano (tympano)
boomaanbidding /ZN/ : dendrolatria (dendrolatria)
boomagaat /ZN/ : agata (agata) arborisate
boombast /ZN/ : cortice (cortice) del arbore
boombeschrijver /ZN/ : dendrographo (dendrographo)
boombeschrijving /ZN/ : dendrologia (dendrologia)
boomchirurgie /ZN/ : chirurgia (chirurgia) del arbores
boomgrens /ZN/ : limite (limite) del vegetation arborescente/arboree, limite (limite) del boscos/del zona de arbores
boomkenner /ZN/ : dendrologo (dendrologo), dendrochronologista
boomkunde /ZN/ : dendrologia (dendrologia)
boommarter /ZN/ : martara (martara) commun
boommeter /ZN/ : dendrometro (dendrometro)
boomnimf /ZN/ : (hama)dryade (dryade)
boomschors /ZN/ : cortice (cortice) de arbore
boomvaren /ZN/ : (algemeen) filice (filice) arborescente
boomveil /ZN/ : hedera (hedera)
boord, buiten ~ : foras (foras) de bordo
boord, het van ~ gaan : disbarcamento, disimbarcation, descendita (descendita), descension
boormaatschappij /ZN/ : compania (compania) de forage
boormachine /ZN/ : (machina (machina)) (per)forator, machina (machina) a perciar/a forar
boormossel /ZN/ : mollusco lithophage (lithophage)
boorschelp /ZN/ : terebra (terebra)
boos /BN/ : irate, furiose, indignate, irritate, in cholera (cholera)
boos, een ~e blik op iemand werpen : jectar un reguardo irritate super (super) un persona
boos, ~e brief : littera (littera) furiose/indignate
boos, ~e ziekte : maladia (maladia) maligne
boos, ~e geest : spirito (spirito) maligne, cacodemone
boos, het ~e oog : le mal oculo, fascino (fascino)
boosaardig, ~e ziekte : maladia (maladia) virulente/malevolente
boosheid /ZN/ : (toornigheid) cholera (cholera), ira, irritation
borax /ZN/ : borax (borax), borace
boraxglas /ZN/ : vitro de borax (borax)/borace
boraxparel /ZN/ : perla de borax (borax)/borace
bordeelbezoek /ZN/ : visita (visita) a un bordello/lupanar
bordenlift /ZN/ : montaplattos (montaplattos)
bordenrek /ZN/ : portaplattos (portaplattos)
bordenwarmer /ZN/ : calefactor de plattos, calefaceplattos (calefaceplattos)
bordenwasmachine /ZN/ : machina (machina) pro lavar le plattos, lavator de plattos
bordpapierfabriek /ZN/ : fabrica de carton, cartoneria (cartoneria)
bordtekening /ZN/ : designo super (super) le tabula nigre
borduren, het ~ : broderia (broderia)
borduurkunst /ZN/ : arte de broderia (broderia), broderia (broderia)
borduurpatroon /ZN/ : patrono de broderia (broderia)
borduursel /ZN/ : broderia (broderia)
borduursteek /ZN/ : puncto de broderia (broderia)
borduurwerk /ZN/ : broderia (broderia)
borg /ZN/ : (waarborg) garantia (garantia)
borgsom /ZN/ : caution, deposito (deposito) cautional
borgstelling /ZN/ : caution, deposito (deposito) cautional, garantia (garantia)
borgtakel /ZN/ : polea (polea) de securitate
borgtocht /ZN/ : caution, garantia (garantia)
borium /ZN/ : boro, borium (borium)
borst /ZN/ : (mbt mensen) pectore, sino, thorace (thorace)
borst /ZN/ : (mbt dieren) pectore, thorace (thorace)
borstamputatie /ZN/ : mammectomia (mammectomia), mastectomia (mastectomia), amputation del sino
borstbalsem /ZN/ : balsamo (balsamo) pectoral
borstelfabricage /ZN/ : fabrication de brossas, brosseria (brosseria)
borstelfabriek /ZN/ : fabrica de brossas, brosseria (brosseria)
borstelmakerij /ZN/ : brosseria (brosseria)
borstelpotig /BN/ : chetopode (chetopode)
borstelpotige /ZN/ : chetopodo (chetopodo)
borstelwaren /ZN MV/ : articulos de brosseria (brosseria)
borstelwinkel /ZN/ : brosseria (brosseria)
borstelworm /ZN/ : chetopodo (chetopodo), polycheto
borstholte /ZN/ : cavitate thoracic/pleural/del pectore, thorace (thorace)
borstholtepunctie /ZN/ : thoracocentese (-esis (-esis))
borstkas /ZN/ : (geraamte van de borst) thorace (thorace)
borstklierontsteking /ZN/ : mastitis (mastitis)
borstkwaal /ZN/ : maladia (maladia) de pectore, affection pulmonar
borstmicrofoon /ZN/ : microphono (microphono) de pectore
borstomvang /ZN/ : circumferentia/largessa del pectore, mesura de pectore, perimetro (perimetro)/capacitate thoracic
borstontsteking /ZN/ : inflammation del mamma(s), mammitis (mammitis)
borstprothese /ZN/ : pectore artificial, prothese (-esis (-esis)) mammari/del pectore
borststuk /ZN/ : (van een dier) pectore, (van insekt) thorace (thorace)
borstvliesontsteking /ZN/ : inflammation del pleura, pleuritis (pleuritis)
borstwaterzucht /ZN/ : hydrothorace (hydrothorace)
borstwervel /ZN/ : vertebra (vertebra) thoracic/dorsal
bos, iemand het ~ insturen : poner/mitter un persona super (super) un false pista
bosandoorn /ZN/ : stachys (stachys) silvatic
bosantilope /ZN/ : antilope (antilope) silvatic
bosbessengelei /ZN/ : gelea (gelea) de vaccinios/de myrtillos
bosdruif /ZN/ : clematis (clematis)
bosgeest /ZN/ : spirito (spirito) del boscos
bosgod /ZN/ : divinitate del boscos, fauno, satyro (satyro)
bosgodin /ZN/ : (hama)dryade (dryade)
boshoen /ZN/ : tetras (tetras)
boslucht /ZN/ : aere (aere) del bosco/foreste
bosmier /ZN/ : formica (formica) rubie/del boscos
Bosniër /ZN/ : bosniaco (bosniaco)
bosnimf /ZN/ : nympha del boscos, (hama)dryade (dryade)
Bosnisch /BN/ : bosniac (bosniac)
bosplant /ZN/ : planta silvatic/silvestre, silvicola (silvicola)
Bosporus /ZN EIGN/ : Bosporo (Bosporo)
bosrank /ZN/ : clematis (clematis)
bosrietzanger /ZN/ : acrocephalo (acrocephalo) palustre
bostrychus /ZN/ : bostrycho (bostrycho)
bostulp /ZN/ : tulipa (tulipa)/tulipan silvestre
bosvergeet-mij-niet /ZN/ : myosotis (myosotis) silvatic
bosviooltje /ZN/ : viola (viola)/violetta del boscos, viola silvatic
boswachter /ZN/ : guarda forestal, forestero, guardaboscos (guardaboscos)
bot, versteend ~ : osteolitho (osteolitho)
botaf /BW/ : subitemente, subito (subito)
botanica /ZN/ : botanica, botanologia (botanologia)
botanie /ZN/ : botanica, botanologia (botanologia)
botboring /ZN/ : (voor onderzoek van beenstructuur) biopsia (biopsia) ossose
boter /ZN/ : butyro (butyro)
boter, ~ op zijn hoofd hebben : haber un peso super (super) le conscientia
boter, dat is ~ aan de galg gesmeerd : isto es un perdita (perdita) de tempore
boterachtig /BN/ : como butyro (butyro), butyrose, butyracee
boteraroma /ZN/ : aroma de butyro (butyro)
boterbereiding /ZN/ : fabrication de butyro (butyro)
boterberg /ZN/ : montania/surplus (F) de butyro (butyro)
boterboer /ZN/ : facitor de butyro (butyro), butyrero
boterboer /ZN/ : venditor de butyro (butyro)
boterboor /ZN/ : sonda a butyro (butyro)
botercontrole /ZN/ : controlo del butyro (butyro)
botercontroleur /ZN/ : controlator del butyro (butyro)
boterdoos /ZN/ : cassa pro butyro (butyro), butyriera
boteren /WW/ : (tot boter worden) cambiar se/converter se in butyro (butyro)
boterexport /ZN/ : exportation de butyro (butyro)
boterfabricage /ZN/ : butyreria (butyreria)
boterfabriek /ZN/ : fabrica de butyro (butyro), butyreria (butyreria)
boterfabrikant /ZN/ : fabricante de butyro (butyro)
botergebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria) al butyro (butyro)
botergeel /BN/ : del color de butyro (butyro)
botergeel /ZN/ : color de butyro (butyro)
boterham, gesmeerde ~ : trencho de pan butyrate/con butyro (butyro)
boterhambeleg /ZN/ : lo que on mitte super (super) su trencho {sj} de pan
boterhandel /ZN/ : commercio de butyro (butyro)
boterhandelaar /ZN/ : mercante/venditor de butyro (butyro), butyrero
boterkleursel /ZN/ : curcuma (curcuma)
boterkneedmachine /ZN/ : malaxator a/de butyro (butyro)
boterkoek /ZN/ : torta al butyro (butyro)
boterkuip /ZN/ : barril a/pro butyro (butyro)
boterletter /ZN/ : torta in forma de un littera (littera)
botermachine /ZN/ : machina (machina) pro facer butyro (butyro)
botermals /BN/ : tenere/blande como le butyro (butyro)
botermarkt /ZN/ : mercato de butyro (butyro)
botermesje /ZN/ : cultello pro le butyro (butyro)
botermeter /ZN/ : butyrometro (butyrometro)
botermijn /ZN/ : mercato de butyro (butyro)
boterpot /ZN/ : potto a butyro (butyro), butyriero
boterprijs /ZN/ : precio del butyro (butyro)
boterproduktie /ZN/ : production de butyro (butyro)
botersaus /ZN/ : sauce (F) de butyro (butyro)
boterspaan /ZN/ : paletta de butyro (butyro)
botervat /ZN/ : barril a/pro butyro (butyro)
botervet /ZN/ : grassia de butyro (butyro)
boterwaag /ZN/ : balancia pro le butyro (butyro)
boterzacht /BN/ : tenere/blande como le butyro (butyro)
botheid /ZN/ : (grofheid) impolitessa, discortesia (discortesia), grossieria (grossieria), crassitate, crassitude
botheid /ZN/ : (domheid) stupiditate, spirito (spirito) obtuse, crassitate, crassitude, stolitate, stolidessa
botkanker /ZN/ : cancer (cancer) del osso, sarcoma osteogenic, osteosarcoma
botontkalking /ZN/ : decalcification ossose/del osso, osteoporose (-osis (-osis))
botontsteking /ZN/ : osteitis (osteitis)
botpijn /ZN/ : ostealgia (ostealgia)
botschacht /ZN/ : diaphyse (diaphyse) (-ysis)
botsen, karakters die met elkaar ~ : characteres (characteres) irreconciliabile/que se oppone/que es in conflicto
botsing, ~ van ideeën : collision de ideas (ideas)
botsingstheorie /ZN/ : theoria (theoria) del collision
bottelmachine /ZN/ : machina (machina) a/de imbottiliar
bottuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) ossose
botverlies /ZN/ : osteoposose (-osis (-osis))
botvliesontsteking /ZN/ : periostitis (periostitis)
botvorming /ZN/ : formation ossee, osteogenese (osteogenese) (-esis)
bourgeoisie /ZN/ : burgesia (burgesia)
bout, verzonken ~ : bulon a testa/capite (capite) incastrate
boutdiameter /ZN/ : diametro (diametro) de bulon
boutkop /ZN/ : testa/capite (capite) de bulon
bouw, de ~ van een treurspel : structura de un tragedia (tragedia)
bouw, ~ del skelet : conformation del skeleto (skeleto)
bouw /ZN/ : (mbt levende wezens) morphologia (morphologia)
bouwen, spoorwegen ~ : construer ferrovias (ferrovias)
bouwen, luchtkastelen ~ : facer castellos in le aere (aere)
bouwen /WW/ : (zich verlaten op) haber confidentia/fiducia (in), confider (in), contar (super (super))
bouwkrediet /ZN/ : credito (credito) de construction/pro le construction/pro constructiones/pro edificationes
bouwkundig, ~ gesproken is deze buurt een ramp : in terminos (terminos) de construction iste quartiero es un disastro
bouwlift /ZN/ : ascensor, montacargas (montacargas)
bouwmachine /ZN/ : machina (machina) a/de construer
bouwpolitie /ZN/ : inspectores/policia (policia) de constructiones
bouwwoede /ZN/ : mania (mania)/rage de construer
boven /BW/ : super (super), supra, in (le) alto, in cyma de
boven, ~ aan de pagina : in cyma del pagina (pagina)
boven, een ziekte te ~ komen : vincer un maladia (maladia)
boven /VZ/ : super (super), supra, sur, ultra
bovenaan /BW/ : in le alto de, super (super), supra, al/in testa, al/in capite (capite), in le parte superior
bovenaan, ~ de bladzijde : in le alto del pagina (pagina)
bovenal /BW/ : super (super) toto, ultra toto, specialmente, principalmente, in prime loco
bovendien /BW/ : ultra illo, in ultra, in plus, de plus, cetero (cetero), extra (extra)
bovengrens /ZN/ : limite (limite) superior/maxime (maxime)
bovenhands, ~ werken : travaliar/laborar con le manos super (super) le testa/capite (capite)
bovenkamer /ZN/ : (kamer op een bovenverdieping) camera (camera) de supra/al etage (F)
bovenkamer /ZN/ : (hoofd) testa, capite (capite), cerebro
bovenkant /ZN/ : parte/latere/facie superior/de supra, crista, cresta, superfacie, testa, capite (capite)
bovenlichaam /ZN/ : parte superior del corpore, busto, torso (I), thorace (thorace)
bovenliggen /WW/ : (boven op iemand/op iets liggen) esser super (super) un persona/un cosa
bovenlijf /ZN/ : parte superior del corpore, busto, torso (I), thorace (thorace)
bovenlucht /ZN/ : stratos superior de aere (aere)
bovennatuurlijk, ~ verschijnsel : phenomeno (phenomeno) supernatural
bovenooglid /ZN/ : palpebra (palpebra) superior
bovenop /BW/ : super (super), supra, in cyma
bovenover /BW/ : super (super), supra
bovenwinds /BN/ : (hoger aan de wind gelegen) super (super) le vento
bovenzinnelijk, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) paranormal
bovien, ~e tuberculose : tuberculose (-osis (-osis)) bovin
boxermotor /ZN/ : motor a cylindros horizontal opposite (opposite)
boze, de ~ : satan, le diabolo (diabolo), le demone
braadboter /ZN/ : butyro (butyro) concentrate
braaf /BN/ : (rechtschapen) honeste, integre (integre), virtuose, probe
braakdrank /ZN/ : bibita (bibita)/biberage emetic/vomitive
braakmachine /ZN/ : machina (machina) a/de triturar (lino), triturator (de lino)
braaksel /ZN/ : vomito (vomito), (MED) evacuation
braakwijnsteen /ZN/ : tartaro (tartaro) emetic
brabbeltaal /ZN/ : linguage bastarde, abracadabra, lal(l)ation, jargon (F), galimatias (galimatias), balbutiamento
brachygrafie /ZN/ : brachygraphia (brachygraphia)
brachylogie /ZN/ : brachylogia (brachylogia)
bradycardie /ZN/ : bradycardia (bradycardia)
brailleletter /ZN/ : littera (littera) braille (F)
braintrust /ZN/ : organo (organo) consultative
brainwave /ZN/ : inspiration, idea (idea) genial/luminose
braken, het ~ : vomito (vomito), (MED) evacuation
brakheid /ZN/ : salinitate, stato/character (character) salmastre, gusto salmastre
braking /ZN/ : (het overgeven) vomito (vomito), (MED) evacuation
brandassurantiemaatschappij /ZN/ : campania (campania) de assecurantias contra incendios
brandbrief /ZN/ : requesta scripte urgente, (aanmaningsbrief om te betalen) requirimento de paga, (om te komen) littera (littera) de convocation urgente
brandbrief /ZN/ : (waarin men met brand dreigt) littera (littera) menaciante/de menacia de incendio
branddeur /ZN/ : (nooduitgang) porta/exito (exito) de securitate/de succurso/de emergentia/de urgentia
branderij /ZN/ : (distilleerderij) distilleria (distilleria)
brandewijnstokerij /ZN/ : distilleria (distilleria) de brandy (E)
brandgierig /BN/ : avarissime (avarissime)
brandingsurfen /WW/ : surfar/facer surf (E) super (super) le resacca
brandingzeilen /WW/ : facer vela super (super) le resacca
brandnetel /ZN/ : urtica (urtica)
brandnetelsoep /ZN/ : suppa de urtica (urtica)
brandnetelthee /ZN/ : tisana de urtica (urtica)
brandpolis /ZN/ : polissa (polissa) de (assecurantia contra) incendio
brandschatting /ZN/ : saccheo (saccheo)
brandspuithuisje /ZN/ : deposito (deposito) del pumperos
brandstichter /ZN/ : incendiario, (ziekelijk) pyromano (pyromano)
brandstof, octaangetal van een ~ : indice (indice)/index (index)/numero (numero) de octano de un carburante
brandstofaccijns /ZN/ : accisia/taxa super (super) carburante/combustibile
brandstofbesparing /ZN/ : economia (economia)/sparnio de combustibile/carburante
brandstofdepot /ZN/ : deposito (deposito) de combustibile/carburante
brandveilig /BN/ : a prova/proba de foco/de incendio, incombustibile, ignifuge (ignifuge), resistente al foco
brandverzekeringsmaatschappij /ZN/ : compania (compania) de assecurantia contra incendios
brandverzekeringspolis /ZN/ : polissa (polissa) de assecurantia contra incendios
brandvrij /BN/ : ignifuge (ignifuge), a proba/prova de foco/de incendio, incombustibile, resistente al foco
brandwerend /BN/ : ignifuge (ignifuge), refractari, incombustibile
brandwerend, ~ middel : ignifugo (ignifugo)
brandzindelijk /BN/ : mundissime (mundissime)
bravissimo! /TW/ : bravissimo (bravissimo)!
breeddenkend /BN/ : large de ideas (ideas), tolerante, liberal, comprehensive
breedgeschouderd /BN/ : large de spatulas/humeros (humeros)
breedvoetig /ZN/ : (DIERK) latipede (latipede)
breekproef /ZN/ : test (E)/essayo (essayo) de ruptura
breekpunt /ZN/ : (punt waarop iets breekt) puncto/limite (limite) de ruptura
breimachine /ZN/ : machina (machina) a/de tricotar
breinbreker /ZN/ : rumpecapite (rumpecapite)
breken, zich het hoofd ~ : rumper se le capite (capite)/le testa
breken, de eentonigheid ~ : rumper le monotonia (monotonia)
brekingsindex /ZN/ : indice (indice)/index (index) refractive/de refraction
brems /ZN/ : tabano (tabano)
brengen, iemand naar zijn laatste rustplaats ~ : accompaniar/conducer un persona a su ultime (ultime) reposo
brengen, een epidemie tot staan ~ : circumscriber un epidemia (epidemia)
brengen, de gemoederen in beroering ~ : excitar le animas (animas)
brengen, iemand een kort bezoek ~ : facer un breve visita (visita) a un persona
brengen, iemand op een idee ~ : facer venir in mente un idea (idea) a un persona
Breton /ZN/ : breton, britone (britone), armorican
breuk, ~ tussen heden en verleden : ruptura inter (inter) le passato e le presente
breuk, ~ tussen de vrienden : ruptura inter (inter) le amicos (amicos)
breuk, meervoudige ~ : fractura componite/composite (composite)
breuk /ZN/ : (WISK) fraction, numero (numero) fractional/fractionari
breuk, teller en noemer van een ~ : le duo terminos (terminos) de un fraction
breuk, repetent van een ~ : periodo (periodo) de un fraction
breuk, samengestelde ~ : fallia complexe/composite (composite)
breuk, meervoudige ~ : fallia multiple (multiple)
breukdal /ZN/ : valle/vallea (vallea) de fallia
breukgrens /ZN/ : limite (limite) de ruptura
breukoperatie /ZN/ : operation de un hernia, herniotomia (herniotomia)
breukspanning /ZN/ : limite (limite)/tension de ruptura
bridgeavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de bridge (E)
bridge drive /ZN/ : bridge drive (E), torneo (torneo) de bridge (E)
bridgetoernooi /ZN/ : torneo (torneo) de bridge (E)
brief /ZN/ : littera (littera), epistola (epistola)
brief, ongetekende/anonieme ~ : littera anonyme (anonyme)
brief, eigenhandig geschreven ~ : littera autographe (autographe)
brief /ZN/ : (KERK) littera (littera), epistola (epistola)
briefadres /ZN/ : adresse (F) pro litteras (litteras)
briefbevochtiger /ZN/ : molliator de litteras (litteras)
briefbom /ZN/ : littera (littera) explosive/bomba
brieffragment /ZN/ : fragmento de littera (littera)
briefhoofd /ZN/ : capite (capite)/testa de littera (littera)
brieflichting, er zijn drie ~en per dag : on collige le litteras (litteras) tres vices per die/jorno
briefomslag /ZN/ : inveloppe de littera (littera)
briefopener /ZN/ : aperilitteras (aperilitteras)
briefordner /ZN/ : classificator de litteras (litteras)
briefpapier /ZN/ : papiro a/de littera (littera)/pro litteras (litteras)
briefschrijfkunst /ZN/ : arte epistolari, epistolographia (epistolographia)
briefschrijver /ZN/ : scriptor/autor de un littera (littera)
brieftelegram /ZN/ : telegramma littera (littera), littera (littera) telegramma
briefvoorbeeld /ZN/ : exemplo/modello de littera (littera)
briefvorm /ZN/ : forma epistolari/de littera (littera)
briefwisseling /ZN/ : correspondentia, excambio epistolari/de litteras (litteras), relationes epistolari
briefwisseling, met iemand in ~ staan : esser in relationes epistolari con un persona, corresponder con un persona, excambiar litteras (litteras) con un persona
brievenbesteller /ZN/ : distributor de litteras (litteras), currero
brievenboek /ZN/ : collection de modellos de litteras (litteras)
brievenmandje /ZN/ : corbetta pro litteras (litteras)
brievenschrijver /ZN/ : (inz. auteur van wie men de verzamelde brieven bezit) epistolographo (epistolographo)
brievensorteerder /ZN/ : classificator de litteras (litteras), machina classificatori de litteras (litteras)
brievensorteermachine /ZN/ : machina (machina) classificatori de litteras (litteras)
brievenvervoer /ZN/ : transporto de litteras (litteras)
brievenverzameling /ZN/ : collection epistolari/de litteras (litteras), epistolario
brievenweger /ZN/ : balancia pro litteras (litteras), pesalitteras (pesalitteras), cargalitteras (cargalitteras)
briljant, ~ idee : idea (idea) genial
Brit /ZN/ : britanno, britone (britone), britannico, anglese
brocheermachine /ZN/ : machina (machina) a/de brochar {sj}
broeden, op een idee ~ : ruminar un idea (idea)
broeder /ZN/ : (medemens) fratre, proximo (proximo)
broederband /ZN/ : ligamine de fraternitate/inter (inter) fratres
broederdienst /ZN/ : (dienst aan de naaste) servicio fraternal, adjuta al proximo (proximo), servicio de amico (amico)
broederhaat /ZN/ : odio inter (inter) fratres, odio fraterne
broederoorlog /ZN/ : guerra inter (inter) fratres, guerra fratricida/fratricidal
broederoorlog /ZN/ : guerra inter (inter) populos fratres
broedertwist /ZN/ : querela/discordia/discordo/lucta fraterne/fraternal/inter (inter) fratres
broekvoering /ZN/ : fodero (fodero) de pantalon(es)
broekweide /ZN/ : prato/prateria (prateria) paludose
broes /ZN/ : bucca del irrigator/spargitor, capite (capite) del ducha
brok, een ~ in de keel hebben : haber un nodo in le gurgite (gurgite)
bromatologie /ZN/ : scientia del alimentation, bromatologia (bromatologia)
bromfietsdynamo /ZN/ : dynamo (dynamo) de cyclomotor
bromiumverbinding /ZN/ : composito (composito) de bromo
brommer /ZN/ : (bromvlieg) calliphora (calliphora), musca blau
bromvlieg /ZN/ : musca blau, calliphora (calliphora)
bronchiolus /ZN/ : bronchiolo (bronchiolo)
bronchitis /ZN/ : bronchitis (bronchitis)
bronchografie /ZN/ : bronchographia (bronchographia)
bronchologie /ZN/ : bronchologia (bronchologia)
bronchopneumonie /ZN/ : bronchopneumonia (bronchopneumonia)
bronchoscopie /ZN/ : bronchoscopia (bronchoscopia)
bronchotomie /ZN/ : bronchotomia (bronchotomia)
bronchotoom /ZN/ : bronchotomo (bronchotomo)
brongodin /ZN/ : naiade (naiade)
bronkuurtherapie /ZN/ : crenotherapia (crenotherapia)
bronnimf /ZN/ : naiade (naiade)
bronsgieterij /ZN/ : funderia (funderia) de bronzo
bronsperiode /ZN/ : etate/epocha (epocha) de bronzo
bronswerk /ZN/ : bronzeria (bronzeria), objectos de bronzo
brood, luxe ~ : pan de phantasia (phantasia)
broodbakkerij /ZN/ : paneteria (paneteria)
broodbeleg /ZN/ : lo que on mitte super (super) su trencho {sj} de pan
broodmager /BN/ : multo magre, magrissime (magrissime), filiforme, skeletic
broodnijd /ZN/ : invidia professional, jelosia (jelosia)/zelosia (zelosia) de mestiero
broodoorlog /ZN/ : guerra del pan/inter (inter) paneteros
broodschimmel /ZN/ : penicillium (penicillium) crustacee
broodsnijmachine /ZN/ : machina (machina) pro trenchar {sj} pan
broodwinkel /ZN/ : paneteria (paneteria)
broomkali /ZN/ : bromuro potassic/de potassium (potassium)
broomverbinding /ZN/ : composito (composito) de bromo
brug, ~ over de Maas : ponte super (super) le Mosa
brug, een ~ slaan over : jectar/construer un ponte super (super), pontar
brug, als ~ fungeren tussen de volken : servir de ponte inter (inter) le nationes
bruggehoofd /ZN/ : capite (capite)/testa de ponte, testa de disbarcamento
brugkapel /ZN/ : cappella (construite) super (super) un ponte
bruidsbloem /ZN/ : stephanotis (stephanotis) (floribunde)
bruidsfoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) de nuptias
bruidskamer /ZN/ : camera (camera) nuptial
bruidskleed /ZN/ : roba/habito (habito) de sposa, vestimento nuptial
bruidssluier /ZN/ : (PLANTK) gypsophila (gypsophila) paniculate
bruidsstoet /ZN/ : convoyo (convoyo)/procession nuptial
bruidstaart /ZN/ : torta/pastisseria (pastisseria) nuptial
bruikbaar, ~e methode : methodo (methodo) utilisabile/applicabile
bruiloftsdicht /ZN/ : poesia (poesia) de nuptias
bruiloftspoëzie /ZN/ : poesia (poesia) nuptial
bruin, ~e orchis : orchis (orchis) fusc
bruin, ~ snavelbies : rhynchospora (rhynchospora) fusc
bruisen, ~ van energie : esser plen de energia (energia)
Brussels, ~ lof : cichorea (cichorea)
brutaaltje /ZN/ : puero (puero)/puera (puera) impertinente
brutaliteit /ZN/ : impertinentia, insolentia, effronteria (effronteria), impudentia, impudor
bruuskheid /ZN/ : bruscheria (bruscheria)
bryografie /ZN/ : bryographia (bryographia)
bryologie /ZN/ : bryologia (bryologia)
bryoloog /ZN/ : bryologo (bryologo), bryologista
BSE /ZN/ : encephalopathia (encephalopathia) bovin spongiforme, EBS
bucolisch, ~e poëzie : poesia (poesia) bucolic
buddleia /ZN/ : buddleia (buddleia)
budgetperiode /ZN/ : periodo (periodo) budgetari/del budget (E)
buffel /ZN/ : bison, bisonte, bufalo (bufalo)
buffelhuid /ZN/ : pelle de bison/bisonte/bufalo (bufalo)
buffeljager /ZN/ : chassator {sj}/venator de bisones/bisontes/bufalos (bufalos)
buffelkalf /ZN/ : vitello de bison/bisonte/bufalo (bufalo)
buffelvlees /ZN/ : carne bufalin/de bufalo (bufalo)/de bison/de bisonte
buffer /ZN/ : tampon, guardacolpos (guardacolpos), paracolpos (paracolpos), parachocs {sj}
buffer, als ~ fungeren tussen twee personen : esser le moderator inter (inter) duo personas
bufferzone, tussen de woonkernen zijn ~s gepland : inter (inter) le quartieros residential on ha planate zonas tampon
buffetrijtuig /ZN/ : (SPOORW) wagon cafeteria (cafeteria)
buigen, het hoofd ~ : inclinar/bassar le testa/le capite (capite)
buigen, de weg buigt naar rechts : le cammino face un curva a/gira a/torna a dext (dext)(e)ra
buigingsleer /ZN/ : (TAAL) morphologia (morphologia) flexional
buigzaam, een ~ karakter : un character (character) flexibile
buikchirurgie /ZN/ : chirurgia (chirurgia) del ventre
buikgriep /ZN/ : grippe (F)/influenza (I) (gastro)intestinal, gastroenteritis (gastroenteritis)
buiklanding /ZN/ : atterrage super (super) le/de ventre
buikligging /ZN/ : decubito (decubito) ventral
buikloop /ZN/ : diarrhea (diarrhea), fluxo alvin/de ventre, lienteria (lienteria)
buikoperatie /ZN/ : operation abdominal/del ventre, laparotomia (laparotomia)
buikorgaan /ZN/ : organo (organo) abdominal/del ventre
buikpijn /ZN/ : dolor(es) abdominal/ventral, mal de ventre/pancia, enteralgia (enteralgia), (maagpijn) dolor de stomacho (stomacho)
buikpotig /BN/ : gastropode (gastropode)
buikpotige /ZN/ : gastropodo (gastropodo)
buiksnede /ZN/ : laparotomia (laparotomia)
buikspeekselklier /ZN/ : pancreas (pancreas)
buikspraak /ZN/ : ventriloquia (ventriloquia)
buikspreken /WW/ : esser ventriloquo (ventriloquo)
buikspreken, het ~ : ventriloquia (ventriloquia)
buiksprekend /BN/ : ventriloque (ventriloque)
buikspreker /ZN/ : ventriloquo (ventriloquo)
buikvliesontsteking /ZN/ : peritonitis (peritonitis)
buikwaterzucht /ZN/ : hydropisia (hydropisia) abdominal
buisjeszwam /ZN/ : polyporo (polyporo)
buiskwal /ZN/ : siphonophoro (siphonophoro)
buisleiding /ZN/ : rete de tubos, tuberia (tuberia), tubulation, tubulatura
buisveermanometer /ZN/ : manometro (manometro) de Bourdon
buiten /BW/ : foras (foras), foris (foris)
buiten /VZ/ : foras (foras) de, foris (foris) de, extra
buitenaf /BW/ : (van/aan de buitenzijde) de foras (foras), de foris (foris), del/al exterior
buitenaltaar /ZN/ : altar al aere (aere) libere
buitenbad /ZN/ : piscina in plen aere (aere)/al aere (aere) libere
buitenbeentje /ZN/ : (onecht kind) filio natural, infante illegitime (illegitime)
buitenbrengen /WW/ : portar foras (foras)
buitencircuit /ZN/ : circuito (circuito) exterior/externe
buitendien /BW/ : foras (foras)/foris (foris) de isto, in ultra, de plus
buitendragen /WW/ : portar foras (foras)
buitenechtelijk /BN/ : extraconjugal, extramarital, extramatrimonial, foras (foras)/foris (foris) de matrimonio, spurie, illegitime (illegitime), adulterin
buitenechtelijk, ~ kind : infante illegitime (illegitime), filio natural
buitenenkel /ZN/ : malleolo (malleolo) externe/exterior/peronee (peronee)
buitengalerij /ZN/ : galeria (galeria) exterior/externe
buitengebeuren /ZN/ : activitates al aere (aere) libere, evenimento externe/exterior
buitengewoon, iets ~s : phenomeno (phenomeno)
buitenherberg /ZN/ : albergo/hosteria (hosteria) rural/de campania
buitenissigheid /ZN/ : excentricitate, eccentricitate, bizarreria (bizarreria), extravagantia
buitenkant /ZN/ : (de buitenwijken) peripheria (peripheria)
buitenkerkelijk /BN/ : (buiten de kerk omgaande) (existente) foras (foras) del ecclesia
buitenland /ZN/ : extero (extero), estraniero, exterior
buitenlands, ~e schuld : debita (debita) exterior
buitenlands, ~e handel : commercio exterior/con le extero (extero)
buitenlaten /WW/ : (buiten laten blijven) lassar foras (foras)
buitenlucht /ZN/ : aere (aere) libere/exterior/fresc, fresco
buitenlucht /ZN/ : aere (aere) de campania
buitenmiddellijn /ZN/ : diametro (diametro) exterior
buitenmodel /ZN/ : (MIL) uniforme special/de phantasia (phantasia)/foras (foras) de serie
buitenmodel /BN/ : foras (foras) de serie, special
buitenom /BW/ : foris (foris), foras (foras), per le exterior
buitenom, ~ gaan : ir circum (circum)/circa
buitenroepen /WW/ : applellar foras (foras)
buitenschriftuurlijk /BN/ : non fundate super (super) le Scripturas, non-scriptural
buitenschuiven /WW/ : pulsar foras (foras)
buitenshuis /BW/ : foras (foras)/foris (foris) del/de su casa
buitenskelet /ZN/ : (DIERK) exoskeleto (exoskeleto)
buitenslepen /WW/ : traher foras (foras)
buitensluiten /WW/ : (niet in de kring opnemen) tener foris (foris) del gruppo
buitenspel /BW/ : foras (foras)/foris (foris) de joco, offside (E)
buitenspelpositie /ZN/ : position de foris (foris)/foras (foras) de joco/de offside (E)
buitenspelregel /ZN/ : regula de foris (foris)/foras (foras) de joco/de offside (E)
buitenspelval /ZN/ : trappa de foris (foris)/foras (foras) de joco/de offside (E)
buitensport /ZN/ : sport (E) al aere (aere) libere/de plen aere (aere)
buitenstaan /WW/ : esser/restar/remaner foras (foras)/foris (foris)
buitenstoten /WW/ : pulsar foras (foras), expulsar
buitentekstplaat /ZN/ : illustration foris (foris) de texto
buitententoonstelling /ZN/ : exhibition/exposition al aere (aere) libere
buitentrekken /WW/ : traher foras (foras)
buitenwaarts /BW/ : verso le exterior, verso foras (foras)
buitenwijk /ZN/ : quartiero peripheric/exterior/externe/excentric/eccentric/de peripheria (peripheria), peripheria (peripheria), suburbio
buitenzetten /WW/ : mitter/poner/placiar foris (foris)
buizennet /ZN/ : rete/installation de tubos, tuberia (tuberia), tubulation, tubulatura
buizensnijmachine /ZN/ : machina (machina) a/de trenchar {sj} tubos
bulderen, het ~ : rugito, fremito (fremito), mugito
Bulgaar /ZN/ : bulgaro (bulgaro)
Bulgaars /ZN/ : (taal) bulgaro (bulgaro)
bulkgoederen /ZN MV/ : mercantias (mercantias)/merces de massa
bulklading /ZN/ : carga de mercantias (mercantias) de massa
bulkschip /ZN/ : nave (pro le transporto/transportation) de mercantias (mercantias) de massa
bulksilo /ZN/ : silo (S) de mercantias (mercantias) de massa
bulktransport /ZN/ : transporto/transportation de mercantias (mercantias) de massa
bultrug /ZN/ : megaptero (megaptero)
bultrund /ZN/ : zebu (zebu)
bumper /ZN/ : guardacolpos (guardacolpos), paracolpos (paracolpos), parachocs {sj}
bundel /ZN/ : (bloemlezing) chrestomathia (chrestomathia), spicilegio, anthologia (anthologia)
bundel, een ~ verzen : un collection de poesias (poesias)
bunias /ZN/ : bunias (bunias)
buntgras /ZN/ : corynephoro (corynephoro)
bureaucratie /ZN/ : bureaucratia (bureaucratia) {oo}
burenhulp /ZN/ : adjuta inter (inter) vicinos
burenruzie /ZN/ : querela inter (inter) vicinos
burgemeesterskamer /ZN/ : camera (camera)/cabinetto del burgomaestro
burgerij /ZN/ : (klasse) burgesia (burgesia)
burgerklasse /ZN/ : classe de burgeses/de burgesia (burgesia), burgesia (burgesia)
burgerlijk, ~ wetboek : codice (codice) civil
burgerlijk, ~e rechter : judice (judice) civil
burgerstand /ZN/ : burgesia (burgesia)
burgerzin /ZN/ : civismo, spirito (spirito) civic
burlesk, ~e poëzie : poesia (poesia) burlesc
bus /ZN/ : (autobus) autobus, bus, omnibus (omnibus), (touringcar) autocar
busondernemer /ZN/ : interprenditor/exploitator {plwa} de un interprisa/compania (compania) de autobuses/buses
busonderneming /ZN/ : interprisa/compania (compania) de autobuses/buses
buteen /ZN/ : butene (butene)
butyleen /ZN/ : butylene (butylene)
butyrometer /ZN/ : butyrometro (butyrometro)
buur, beter een goede ~ dan een verre vriend : melio un bon vicino que un amico (amico) lontan
buurland /ZN/ : pais vicin/limitrophe (limitrophe)/confinante
buurschap, ~ houden : esser in bon terminos (terminos) con le vicinos
buurstaat /ZN/ : stato vicin/limitrophe (limitrophe)
buurtbioscoop /ZN/ : cinema (cinema) de quartiero
buurtspoorweg /ZN/ : ferrovia (ferrovia) vicin
byzantinologie /ZN/ : byzantinologia (byzantinologia)
byzantinoloog /ZN/ : byzantinologo (byzantinologo)
cacao /ZN/ : cacao (cacao)
cacaoafval /ZN/ : residuos de cacao (cacao)
cacaobereider /ZN/ : fabricante de cacao (cacao)
cacaobereiding /ZN/ : fabrication de cacao (cacao)
cacaoblad /ZN/ : folio de cacao (cacao)
cacaoblik /ZN/ : latta de cacao (cacao)
cacaoboom /ZN/ : theobroma, cacao (cacao)
cacaoboon /ZN/ : cacao (cacao), grano de cacao (cacao)
cacaoboter /ZN/ : butyro (butyro) de cacao (cacao)
cacaobrander /ZN/ : (toestel) tostator de cacao (cacao)
cacaobruin /BN/ : de color de cacao (cacao)
cacaocultuur /ZN/ : cultura de cacao (cacao)
cacaodoppen /ZN MV/ : pellaturas de cacao (cacao)
cacaofabricage /ZN/ : fabrication de cacao (cacao)
cacaofabriek /ZN/ : fabrica de cacao (cacao)
cacaofabrikant /ZN/ : fabricante de cacao (cacao)
cacaogeur /ZN/ : aroma de cacao (cacao)
cacaoindustrie /ZN/ : industria de cacao (cacao)
cacaopers /ZN/ : pressa de cacao (cacao)
cacaoplantage /ZN/ : plantation de cacao (cacao)
cacaopoeder /ZN/ : cacao (cacao) in pulvere, pulvere de cacao (cacao)
cacaosoort /ZN/ : typo/sorta de cacao (cacao)
cacaotrommel /ZN/ : latta de cacao (cacao)
cachet /ZN/ : (distinctie) distinction, stilo, character (character)
cachet /ZN/ : (kenmerk) cachet (F), character (character), characteristica, signo, tracto
cadans /ZN/ : (MUZ, POEZIE) numero (numero)
cadmium /ZN/ : cadmium (cadmium)
cadmiumamalgaan /ZN/ : amalgama (amalgama) de cadmium (cadmium)
cadmiumgeel /ZN/ : jalne de cadmium (cadmium)
cadmiumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de cadmium (cadmium)
cadmiumsulfide /ZN/ : sulfido de cadmium (cadmium)
caduceus /ZN/ : caduceo (caduceo)
café complet /ZN/ : café (F) complete/con pastisseria (pastisseria)
cafetaria /ZN/ : cafeteria (cafeteria), snack-bar (E)
cafetariahouder /ZN/ : proprietario/gerente de un cafeteria (cafeteria)/snack-bar (E)
caissonziekte /ZN/ : maladia (maladia) del caissons (F)
cal. /ZN/ : (Afk.: calorie) cal. (caloria (caloria))
calamiteit /ZN/ : calamitate, catastrophe (catastrophe), disastro
calcinose /ZN/ : calinose (-osis (-osis))
calcium /ZN/ : calcium (calcium)
calciumaluminaat /ZN/ : aluminato de calcium (calcium)
calciumbehandeling /ZN/ : (MED) calcitherapia (calcitherapia)
calciumcarbid /ZN/ : carburo de calcium (calcium)
calciumcarbonaat /ZN/ : carbonato de calcium (calcium)
calciumchloride /ZN/ : chlorido/chloruro de calcium (calcium)
calciumfluoride /ZN/ : fluoruro de calcium (calcium)
calciumfosfaat /ZN/ : phosphato de calcium (calcium)
calciumhydroxyde /ZN/ : hydroxydo (hydroxydo) de calcium (calcium)
calciumlactaat /ZN/ : lactato de calcium (calcium)
calciumsulfaat /ZN/ : sulfato de calcium (calcium)
calciumzout /ZN/ : sal calcic/de calcium (calcium)
calculatiemethode /ZN/ : methodo (methodo) de calculo/de calculation
calculator /ZN/ : (apparaat) calculator, machina (machina) a/de calcular
calico(t) /ZN/ : calico (calico)
calico(t)fabriek /ZN/ : fabrica de calico (calico)
californium /ZN/ : californium (californium)
calorie /ZN/ : caloria (caloria)
caloriearm /BN/ : povre/basse in calorias (calorias), de pauc/poc calorias (calorias)
calorierijk /BN/ : ric in calorias (calorias)
calorimeter /ZN/ : calorimetro (calorimetro)
calorimetrie /ZN/ : calorimetria (calorimetria)
Calvarieberg /ZN/ : (monte) Calvario, Golgotha (Golgotha)
camaraderie /ZN/ : cameraderia (cameraderia)
Cambodja /ZN EIGN/ : Cambodgia {dja}, Kampuchea (Kampuchea) {tsj}
camee /ZN/ : cameo (cameo)
camera /ZN/ : (fototoestel, filmtoestel) camera (camera)
camera /ZN/ : (kamer) camera (camera)
cameralens /ZN/ : objectivo (de camera (camera)) photographique
campagne, een ~ tegen iemand op touw zetten : organisar un campania de discredito (discredito) contra un persona
campanologie /ZN/ : campanologia (campanologia)
campanoloog /ZN/ : campanologo (campanologo), campanologista
campimeter /ZN/ : campimetro (campimetro)
campimetrie /ZN/ : campimetria (campimetria)
campus /ZN/ : (van universiteit) campo, citate universitari, campus (campus)
campusarts /ZN/ : medico de campus (campus)
campusdecaan /ZN/ : consiliator del campus (campus)
campusleven /ZN/ : vita de campus (campus)
campusraad /ZN/ : consilio de campus (campus)
campussysteem /ZN/ : systema de campus (campus)
campusterrein /ZN/ : terreno del campus (campus)
Canada /ZN EIGN/ : Canada (Canada)
cancerologie /ZN/ : cancerologia (cancerologia)
canceroloog /ZN/ : cancerologo (cancerologo)
candidcamera /ZN/ : camera (camera) invisibile
cannabis /ZN/ : cannabe (cannabe), cannabis (cannabis)
cantate, ~s van Bach met concerterend orgel : cantatas de Bach pro organo (organo) concertante
cantileverbrug /ZN/ : ponte cantilever (cantilever) (E)
cantileverremmen /ZN MV/ : frenos cantilever (cantilever)(E)
capaciteitsverlies /ZN/ : perdita (perdita) de capacitate
Capetingisch, ~e tijd : epocha (epocha) capetian
Capetingisch, ~e dynastie : dynastia (dynastia) capetian
capillaroscopie /ZN/ : capillaroscopia (capillaroscopia)
cara /ZN/ : (Afk.: chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen) broncho-pneumopathia (broncho-pneumopathia) chronic obstructive
carbavalsdeuntje /ZN/ : aere (aere) de carnaval
carbid /ZN/ : carburo (de calcium (calcium))
carbochemie /ZN/ : carbochimia (carbochimia)
carbokation /ZN/ : carbocation (carbocation)
carbonylverbinding /ZN/ : composito (composito) de carbonyl
Carboon /ZN EIGN/ : periodo (periodo) carbonifere, carbonifero (carbonifero)
carborundum /ZN/ : carborundum (carborundum)
carbotherapie /ZN/ : carbotherapia (carbotherapia)
carcinologie /ZN/ : cancerologia (cancerologia)
cardialgie /ZN/ : cardialgia (cardialgia)
cardiochirurg /ZN/ : chirurgo cardiologo (cardiologo)
cardiochirurgie /ZN/ : chirurgia (chirurgia) cardiologic, cardiochirurgia (cardiochirurgia), chirurgia (chirurgia) del corde
cardiograaf /ZN/ : cardiographo (cardiographo)
cardiografie /ZN/ : cardiographia (cardiographia)
cardiologie /ZN/ : cardiologia (cardiologia)
cardioloog /ZN/ : cardiologo (cardiologo)
cardiomegalie /ZN/ : cardiomegalia (cardiomegalia)
cardiosclerose /ZN/ : cardiosclerose (-osis (-osis))
cardiotomie /ZN/ : cardiotomia (cardiotomia)
carditis /ZN/ : carditis (carditis)
carnavalsdeuntje /ZN/ : aere (aere) de carnaval
carnavalsdwaasheden /ZN MV/ : follias (follias) carnavalesc
carnavalsmasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) de carnaval
carnavalsoptocht /ZN/ : convoyo (convoyo) carnavalesc/de carnaval
carnivoor /ZN/ : animal carnivore, carnivoro (carnivoro), creophago (creophago)
carnivorengebit /ZN/ : dentatura de carnivoro (carnivoro)
carpologie /ZN/ : carpologia (carpologia)
carrier /ZN/ : (vliegdekschip) porta-aviones (porta-aviones)
carrière, op de top van zijn ~ staan : esser al apice (apice) de su carriera
carrosserie /ZN/ : carrosseria (carrosseria)
carrosseriebouw /ZN/ : carrosseria (carrosseria)
carrosseriefabriek /ZN/ : fabrica de carrosserias (carrosserias), carrosseria (carrosseria)
carrosseriehersteller /ZN/ : reparator de carrosserias (carrosserias)
carrosserieontwerper /ZN/ : designator de carrosserias (carrosserias)
Carthaags, ~e zeeheerschappij : thalassocratia (thalassocratia) carthaginese
cartograaf /ZN/ : cartographo (cartographo)
cartografie /ZN/ : cartographia (cartographia)
cartomantie /ZN/ : cartomantia (cartomantia)
cartometrie /ZN/ : cartometria (cartometria)
Caryae /ZN EIGN/ : Caryas (Caryas)
caryogenese /ZN/ : caryogenese (caryogenese) (-esis)
caryologie /ZN/ : caryologia (caryologia)
caryolyse /ZN/ : caryolyse (caryolyse) (-ysis)
cascademethode /ZN/ : methodo (methodo) a/de cascadas
cascopolis /ZN/ : (van schip) polissa (polissa) de corpore/de casco
cashew /ZN/ : acaju (acaju)
cashewnoot /ZN/ : nuce de acaju (acaju)
cassatierechter /ZN/ : judice (judice) de cassation
cassatietermijn /ZN/ : termino (termino) de cassation
cassetterecorder /ZN/ : magnetophono (magnetophono) de cassettas, registrator a cassetta, cassettophono (cassettophono)
cassis /ZN/ : succo de cassis (cassis)/de ribes (ribes) nigre
castagnet /ZN/ : castanietta, crotalo (crotalo)
Castor (Castor) /ZN EIGN/ : (MYTH) (tweelingbroer van Pollux) Castor
Castor (Castor) /ZN EIGN/ : (ASTRON) (ster in de Tweelingen) Castor
castorolie /ZN/ : oleo de ricino (ricino)
castorzaad /ZN/ : semine de ricino (ricino)
casueel /BN/ : (toevallig) casual, fortuite (fortuite), accidental, occasional
catachrese /ZN/ : catachrese (-esis (-esis))
cataforese /ZN/ : cataphorese (-esis (-esis))
catalepsie /ZN/ : catalepsia (catalepsia)
catalogiseren /WW/ : catalogar, facer un catalogo (catalogo) de, classificar
catalogus /ZN/ : catalogo (catalogo)
cataloguskast /ZN/ : armario de catalogo (catalogo)
catalogusnummer /ZN/ : numero (numero) de catalogo (catalogo)
catalogusprijs /ZN/ : precio in (le)/de catalogo (catalogo)
cataloguswaarde /ZN/ : valor secundo le catalogo (catalogo)
catamnese /ZN/ : catamnese (-esis (-esis))
cataplexie /ZN/ : cataplexia (cataplexia)
catarraal, ~e bronchitis : bronchitis (bronchitis) catarrhal
catastrofe /ZN/ : catastrophe (catastrophe), calamitate, disastro, sinistro
catatonie /ZN/ : catatonia (catatonia)
catechese /ZN/ : catechese (-esis (-esis))
catechetisch, ~e methode : methodo (methodo) catechistic/catechistic
catechisant /ZN/ : catechumeno (catechumeno)
catechisatie /ZN/ : catechese (-esis (-esis)), catechismo
catechismusles /ZN/ : catechese (-esis (-esis))
catechumeen /ZN/ : catechumeno (catechumeno)
categoraal, ~e bonden : syndicatos independente/autonome (autonome)
categorie /ZN/ : categoria (categoria), classe, classification, ordine
categorie /ZN/ : (FIL) categoria (categoria)
categoriseren /WW/ : categorisar, classar, classificar, ordinar per categorias (categorias)
cateringbedrijf /ZN/ : firma/compania (compania) de catering (E)
catharsis /ZN/ : catharsis (catharsis)
cathedra /ZN/ : cathedra (cathedra)
catheter /ZN/ : catheter (catheter)
catheteriseren /WW/ : catheterisar, introducer/poner un catheter (catheter), intubar
cathetometer /ZN/ : cathetometro (cathetometro)
cathetometrie /ZN/ : cathetometria (cathetometria)
caucalis /ZN/ : caucalis (caucalis)
cauliflorie /ZN/ : caulifloria (caulifloria)
causalgie /ZN/ : causalgia (causalgia)
caustisch, ~e soda : soda caustic, hydroxydo (hydroxydo) de sodium (sodium)
cavalerie /ZN/ : cavalleria (cavalleria)
cavalerieaanval /ZN/ : attacco del cavalleria (cavalleria)
cavaleriebrigade /ZN/ : brigada de cavalleria (cavalleria)
cavaleriedivisie /ZN/ : division de cavalleria (cavalleria)
cavaleriekazerne /ZN/ : caserna del cavalleria (cavalleria)
cavalerieofficier /ZN/ : officiero del cavalleria (cavalleria)
cavalerieschool /ZN/ : schola del cavalleria (cavalleria)
cavalerist /ZN/ : soldato del cavalleria (cavalleria), cavallero
cecidiologie /ZN/ : cecidiologia (cecidiologia)
cederen (cederen) /BN/ : de cedro
cefalalgie /ZN/ : cephalalgia (cephalalgia)
cefalometer /ZN/ : cephalometro (cephalometro)
cefalometrie /ZN/ : cephalometria (cephalometria)
cefalopode /ZN/ : cephalopodo (cephalopodo)
ceintuurspoorweg /ZN/ : ferrovia (ferrovia) circumferential
celafsterving /ZN/ : (BIOL) necrobiose (-osis (-osis))
celbiologie /ZN/ : biologia (biologia) cellular, cytobiologia (cytobiologia)
celbioloog /ZN/ : cytobiologo (cytobiologo)
celdeling /ZN/ : caryocinese (-esis (-esis)), mitose (-osis (-osis)), fission/bipartion cellular, division cellular/de cellula
celfysiologie /ZN/ : physiologia (physiologia) cellular, cytophysiologia (cytophysiologia)
celibatair /BN/ : celibatari, celibe (celibe)
celkerndeling /ZN/ : mitose (-osis (-osis))
celleer /ZN/ : cytologia (cytologia)
cellulair, ~e pathologie : pathologia (pathologia) cellular
cellulitis /ZN/ : cellulitis (cellulitis)
celpathologie /ZN/ : cytopathologia (cytopathologia)
celpatholoog /ZN/ : cytopathologo (cytopathologo)
Celsius /ZN EIGN/ : Celsius (Celsius)
Celsiusthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) Celsius (Celsius)
celtheorie /ZN/ : theoria (theoria) cellular
celtherapie /ZN/ : therapia (therapia) cellular, cellulotherapia (cellulotherapia)
celwandontsteking /ZN/ : cellulitis (cellulitis)
cembalo /ZN/ : cembalo (cembalo)
cementbeton /ZN/ : beton de cemento, cemento Portland (Portland)
cementfabriek /ZN/ : fabrica de cemento, cementeria (cementeria)
cementindustrie /ZN/ : industria del cemento, cementeria (cementeria)
cementloods /ZN/ : deposito (deposito) de cemento
centigraad /ZN/ : centigrado (centigrado)
centiliter /ZN/ : centilitro (centilitro), cl.
centimeter /ZN/ : centimetro (centimetro)
centje, daar heb je geen ~ pijn van : isto essera (essera) necun problema pro te
centrifugaal /BN/ : centrifuge (centrifuge)
centrifugaalkoppeling /ZN/ : embracage centrifuge (centrifuge)
centrifugaalkracht /ZN/ : fortia centrifuge (centrifuge)
centrifugaalpomp /ZN/ : pumpa centrifuge (centrifuge)
centrifugaalregelaar /ZN/ : regulator centrifuge (centrifuge)
centrifugaalrem /ZN/ : freno centrifuge (centrifuge)
centrifugaalturbine /ZN/ : turbina centrifuge (centrifuge)
centrifuge /ZN/ : centrifuga (centrifuga), centrifugator, machina (machina) centrifuge (centrifuge), siccator centrifuge (centrifuge)
centrifugeren /WW/ : siccar per centrifuga (centrifuga), centrifugar
centripetaal /BN/ : centripete (centripete)
centripetaalkracht /ZN/ : fortia centripete (centripete)
centripetaalturbine /ZN/ : turbina centripete (centripete)
centromeer /ZN/ : centromero (centromero)
centroscopie /ZN/ : centroscopia (centroscopia)
centrumvliedend /BN/ : centrifuge (centrifuge)
centrumzoekend /BN/ : centripete (centripete)
centumvir /ZN/ : centumviro (centumviro)
Cerberus /ZN EIGN/ : Cerbero (Cerbero)
cerebraal, ~e dichtkunst : poesia (poesia) cerebral
cerebraal, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) cerebral
cerebroscopie /ZN/ : cerebroscopia (cerebroscopia)
ceremonie /ZN/ : ceremonia (ceremonia)
ceremonieel /ZN/ : ceremonial, ceremonia (ceremonia), etiquetta {kè}, protocollo, decorum (decorum)
ceremoniemeester /ZN/ : maestro de ceremonia (ceremonia)(s)
Ceres /ZN EIGN/ : Ceres (Ceres)
cerium /ZN/ : cerium (cerium)
ceriumverbinding /ZN/ : composito (composito) de cerium (cerium)
CERN /ZN EIGN/ : CERN, Consilio Europee (Europee) pro le Recerca Nuclear
certificaat, ~ van echtheid : certificato/garantia (garantia) de authenticitate
cervicaal, ~e pijn : cervicalgia (cervicalgia)
cervicitis /ZN/ : cervicitis (cervicitis)
cesium /ZN/ : cesium (cesium)
cesiumverbinding /ZN/ : composito (composito) de cesium (cesium)
cessiekrediet /ZN/ : credito (credito) de cession
cesuur, alexandrijn met twee ~en : trimetro (trimetro)
chalcochemigrafie /ZN/ : chalcochemigraphia (chalcochemigraphia)
chalcografie /ZN/ : chalcographia (chalcographia)
Chaldea /ZN EIGN/ : Chaldea (Chaldea)
Chaldeeër /ZN/ : chaldeo (chaldeo)
Chaldeeuws /BN/ : chaldee (chaldee), chaldaic (chaldaic)
Chaldeeuws /ZN/ : (taal) chaldeo (chaldeo)
chantagefoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) de chantage {sj}
chaos /ZN/ : chaos (chaos), massa confuse, disordine
chaos, ~ van denkbeelden : chaos de ideas (ideas)
chaostheorie /ZN/ : theoria (theoria) del chaos (chaos)
chaoswiskunde /ZN/ : mathematica del chaos (chaos)
charlatanerie /ZN/ : charlataneria (charlataneria) {sj}
charme /ZN/ : charme (F), fascino (fascino), gratia, elegantia
chartermaatschappij /ZN/ : compania (compania) charter (E)/de affretamento
Charybdis /ZN EIGN/ : Charybdis (Charybdis)
Charybdis, tussen Scylla en ~ : inter (inter) Scylla e Charybdis
chassisnummer /ZN/ : numero (numero) de chassis (F)
cheerio! /TW/ : adeo (adeo)!
chef /ZN/ : chef (F), capite (capite), director, principal, rector
chemie /ZN/ : chimia (chimia)
chemie, fysische ~ : chimia physic, physicochimia (physicochimia)
chemiedivisie /ZN/ : division del chimia (chimia)
chemiesector /ZN/ : sector del chimia (chimia)
chemisch, ~e verbinding : composito (composito) chimic
chemotherapie /ZN/ : chim(i)otherapia (otherapia)
chequenummer /ZN/ : numero (numero) de cheque (E)
chimpanzee /ZN/ : chimpanze (chimpanze) {sj}
chinoiserie /ZN/ : (kunstvoorwerpen) objectos de arte de China {sj}, chineseria (chineseria) {sj}
chinoline /ZN/ : quinoleina (quinoleina)
chipolatataart /ZN/ : pastisseria (pastisseria)/torta de chipolata (I)
chirograaf /ZN/ : chirographo (chirographo)
chirografie /ZN/ : chirographia (chirographia)
chirologie /ZN/ : chirologia (chirologia)
chiroloog /ZN/ : chirologo (chirologo)
chiromantie /ZN/ : chiromantia (chiromantia)
chiroscopie /ZN/ : chiroscopia (chiroscopia)
chirurgie /ZN/ : chirurgia (chirurgia), medicina operatori
chlamys /ZN/ : (soort mantel) clamyde (clamyde)
chloorammonium /ZN/ : chloruro de ammonium (ammonium)
chloorkalium /ZN/ : chloruro de potassium (potassium)
chloorverbinding /ZN/ : composito (composito) de chloro
chloroformnarcose /ZN/ : narcose (-osis (-osis)) per chloroformo
chlorometrie /ZN/ : chlorometria (chlorometria)
chlorose /ZN/ : chlorose (-osis (-osis))
chocoladefabriek /ZN/ : fabrica de chocolate, chocolateria (chocolateria) {sj}
chocoladeletter /ZN/ : littera (littera) de chocolate {sj}
chocoladetaart /ZN/ : pastisseria (pastisseria)/torta al chocolate {sj}
cholecystitis /ZN/ : cholecystitis (cholecystitis)
cholemie /ZN/ : cholemia (cholemia)
cholera /ZN/ : cholera (cholera)
cholerabacil /ZN/ : bacillo virgula/de cholera (cholera), vibrio (vibrio)(n) choleric
cholerabesmetting /ZN/ : contaminaton/infection choleric/per cholera (cholera)
cholera-epidemie /ZN/ : epidemia (epidemia) choleric/de cholera (cholera)
cholerageval /ZN/ : caso de cholera (cholera)
cholerograferen /WW/ : facer le choreographia (choreographia)
cholesterolgehalte /ZN/ : indice (indice)/index (index)/concentration de cholesterol
chondrologie /ZN/ : chondrologia (chondrologia)
chorea /ZN/ : chorea (chorea)
choreograaf /ZN/ : choreographo (choreographo)
choreograferen /WW/ : facer un choreographia (choreographia)
choreografie /ZN/ : choreographia (choreographia)
chorion /ZN/ : chorion (chorion)
chorispora /ZN/ : chorispora (chorispora)
chorograaf /ZN/ : chorographo (chorographo)
chorografie /ZN/ : chorographia (chorographia)
choroidea /ZN/ : choroidea (choroidea)
chorologie /ZN/ : chorologia (chorologia)
choroloog /ZN/ : chorologo (chorologo), chorologista
chrestomathie /ZN/ : chrestomathia (chrestomathia), antologia (antologia), florilegio
christen-democraat /ZN/ : democrate-christiano (democrate-christiano)
christen-democratisch /BN/ : democrate-christian (democrate-christian)
christenvorst /ZN/ : principe (principe) christian
christenvrouw /ZN/ : femina (femina) christan
Christoffelkruid /ZN/ : actea (actea)
christolatrie /ZN/ : christolatria (christolatria)
christologie /ZN/ : christologia (christologia)
christoloog /ZN/ : christologo (christologo)
Christuskop /ZN/ : capite (capite)/testa de Christo
chromatofoor /ZN/ : chromatophoro (chromatophoro)
chromatograaf /ZN/ : chromatographo (chromatographo)
chromatografie /ZN/ : chromatographia (chromatographia)
chromatometer /ZN/ : chromatometro (chromatometro)
chromatometrie /ZN/ : chromatometria (chromatometria)
chromofoor /ZN/ : chromophoro (chromophoro)
chromofotografie /ZN/ : chromophotographia (chromophotographia)
chromofototherapie /ZN/ : chromophototherapia (chromophototherapia)
chromolithografie /ZN/ : chromolithographia (chromolithographia)
chromomeer /ZN/ : chromomero (chromomero)
chromotherapie /ZN/ : chromotherapia (chromotherapia)
chromotypie /ZN/ : chromotyp(ograph) ia ( ia)
chronaxie /ZN/ : chronaxia (chronaxia)
chronaximetrie /ZN/ : chronaximetria (chronaximetria)
chronisch, ~e ziekte : morbo/maladia (maladia)/affection chronic
chronisch, ~ karakter van een ziekte : chronicitate de un maladia (maladia)
chronisch, ~e longlijder : persona con un maladia (maladia) pulmonar chronic
chronisch, ~ verschijnsel : phenomeno (phenomeno) recurrente
chrono /ZN/ : chronometro (chronometro)
chronobiologie /ZN/ : chronobiologia (chronobiologia)
chronofarmacologie /ZN/ : chronopharmacologia (chronopharmacologia)
chronograaf /ZN/ : chronographo (chronographo)
chronografie /ZN/ : chronographia (chronographia)
chronologie /ZN/ : chronologia (chronologia)
chronologie, prehistorische ~ : chronologia (chronologia) prehistoric
chronologisch, ~e volgorde : ordine chronologic, chronologia (chronologia)
chronoloog /ZN/ : chronologo (chronologo), chronologista
chronometer /ZN/ : chronometro (chronometro)
chronometrie /ZN/ : chronometria (chronometria)
chronostichon /ZN/ : (soort chronogram) chronosticho (chronosticho)
chroomoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de chromo
chroomverbinding /ZN/ : composito (composito) de chromo
chrysografie /ZN/ : chrysographia (chrysographia)
chrysoliet /ZN/ : chrysolitho (chrysolitho)
chrysotypie /ZN/ : (FOTO) chrysotypia (chrysotypia)
chylvat /ZN/ : chylifero (chylifero), vascello chylifere, vena lactee
cicero /ZN/ : (DRUKK) cicero (cicero)
cijfer /ZN/ : cifra, numero (numero)
cijfer, Arabische ~s : cifras/numeros arabe (arabe)/arabic
cijfercode /ZN/ : codice (codice) numeric/de cifras
cijfergetal /ZN/ : numero (numero) in cifras
cijfersleutel /ZN/ : clave a un codice (codice) cifrate
cijnsbaar, ~e goederen : merces/mercantias (mercantias) taxabile
cilinderboring /ZN/ : diametro (diametro) interior de cylindro
cilinderdiameter /ZN/ : diametro (diametro) de cylindro
cilinderfonograaf /ZN/ : phonographo (phonographo) a cylindro
cilinderkop /ZN/ : capite (capite)/testa de cylindro
cilinderorgel /ZN/ : organo (organo) a cylindro
cimbaal /ZN/ : cymbalo (cymbalo)
cinefiel /ZN/ : cinephilo (cinephilo)
cinemaorgel /ZN/ : organo (organo) de cinema (cinema)
cinematograaf /ZN/ : cinematographo (cinematographo)
cinematografie /ZN/ : cinematographia (cinematographia)
circuit /ZN/ : (parcours) circuito (circuito), ambito (ambito)
circuit /ZN/ : (systeem van leidingen) circuito (circuito)
circuit /ZN/ : (kring van personen/instanties) circuito (circuito)
circulair, ~e kredietbrief : littera (littera) circular de credito (credito)
circulaire /ZN/ : circular, littera (littera) circular
circulariteit, ~ van een verschijnsel : circularitate de un phenomeno (phenomeno)
circusnummer /ZN/ : numero (numero)/acto de circo
cirkelbaan /ZN/ : orbita (orbita) circular
cirkeldoorsnede /ZN/ : diametro (diametro) circular/de circulo
cirkelen, de vogel cirkelt door de lucht : le ave describe circulos in le aere (aere)
cirkelomtrek /ZN/ : circumferentia/peripheria (peripheria) de un circulo
cirkelzaagmachine /ZN/ : machina (machina) a/de serrar circular
cirrose /ZN/ : cirrhose (-osis (-osis))
cisterciënzerabdij /ZN/ : abbatia (abbatia) cisterciense/del cistercienses
citatie-index /ZN/ : indice (indice)/index (index) de citationes
citer /ZN/ : (instrument) cithera (cithera)
citersnaar /ZN/ : chorda de cithera (cithera)
citroendrank /ZN/ : bibita (bibita) al citro/limon
citroengeel /BN/ : citricolor (citricolor), citrin
citroenkleurig /BN/ : de color de citro/limon, citricolor (citricolor)
citroenschil /ZN/ : cortice (cortice) de citro/limon
citroentaart /ZN/ : pastisseria (pastisseria)/torta al citro/limon
civilisatietheorie /ZN/ : theoria (theoria) del civilisation
cladisme /ZN/ : cladismo, phylogenese (phylogenese) (-esis)
cladomanie /ZN/ : cladomania (cladomania)
clandestien /BN/ : clandestin, illicite (illicite), furtive, secrete
clandestien, ~e drankverkoop : vendita (vendita) clandestin de bibitas (bibitas) alcoholic
clanhoofd /ZN/ : chef (F)/capite (capite) de clan
claustrofobie /ZN/ : claustrophobia (claustrophobia)
claustrofobiepatiënt /ZN/ : claustrophobo (claustrophobo)
claustrofobisch /BN/ : claustrophobe (claustrophobe), claustrophobic
claustrofoob /BN/ : claustrophobe (claustrophobe), claustrophobic
clavecimbel /ZN/ : clavicymbalo (clavicymbalo)
claxon /ZN/ : klaxon (klaxon), trompa
claxonnade /ZN/ : colpos de klaxon (klaxon) repetite, concerto de klaxon (klaxon)
claxonneren /WW/ : sonar le klaxon (klaxon), klaxonar
clearinginstituut /ZN/ : camera (camera) de compensation, instituto de clearing (E)
cleistogaam /BN/ : cleistogame (cleistogame), cleistogamic
cleistogamie /ZN/ : cleistogamia (cleistogamia)
clematis /ZN/ : clematis (clematis)
clement, ~e rechter : judice (judice) clemente
clicheermachine /ZN/ : machina (machina) a/de clichar {sj}
clichématig /BN/ : stereotype (stereotype), stereotypic
climax /ZN/ : (hoogtepunt) climax (climax), culmine, paroxysmo, momento supreme/culminante
climax /ZN/ : (STILISTIEK) climax (climax)
clinograaf /ZN/ : clinographo (clinographo)
clinometer /ZN/ : clinometro (clinometro)
clippertas /ZN/ : portadocumentos (portadocumentos)
clitoridectomie /ZN/ : clitoridectomia (clitoridectomia)
clitoris /ZN/ : clitoris (clitoris), clitoride
clonus /ZN/ : clonus (clonus)
clou /ZN/ : (hoogtepunt) culmine, climax (climax)
clownskop /ZN/ : capite (capite)/testa de clown (E)
clubavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) del club (E)
clubgeest /ZN/ : spirito (spirito) de club (E)
cm /WW/ : (Afk.: centimeter) cm, centimetro (centimetro)
Co. /WW/ : Compania (Compania)
coagulatiegrens /ZN/ : limite (limite) de coagulation
coarthrose /ZN/ : coarthrose (-osis (-osis))
cobaea /ZN/ : cobea (cobea)
cobol /ZN/ : (programmeertaal) cobol (cobol)
cocaïne /ZN/ : cocaina (cocaina)
cocaïnegebruiker /ZN/ : cocainomano (cocainomano)
cocaïneinspuiting /ZN/ : injection de cocaina (cocaina)
cocaïnepreparaat /ZN/ : preparation de cocaina (cocaina)
cocaïneverslaafde /ZN/ : cocainomano (cocainomano)
cocaïneverslaving /ZN/ : cocainomania (cocainomania)
cocaïnist /ZN/ : cocainomano (cocainomano)
cocaïnomanie /ZN/ : cocainomania (cocainomania)
cocktail /ZN/ : bibita (bibita) alcoholic mixte, cocktail (E)
code /ZN/ : (stelsel van signalen) codice (codice)
code /ZN/ : (geheimschrift) codice (codice)
code /ZN/ : (COMP) codice (codice)
code /ZN/ : (voorschriften) codice (codice), regulas, regulationes
code /ZN/ : (wetboek) codice (codice)
codeboodschap /ZN/ : message codificate/cifrate/in codice (codice)
codecijfer /ZN/ : cifra de codice (codice)
codeletter /ZN/ : littera (littera) de codice (codice)
codenaam /ZN/ : nomine in codice (codice)
codenummer /ZN/ : numero (numero) de codice (codice)
coderen /WW/ : cifrar, poner/mitter in codice (codice)
codesleutel /ZN/ : clave de codice (codice)
codesysteem /ZN/ : systema de codices (codices)
codetaal /ZN/ : linguage cifrate, codice (codice)
codetelegram /ZN/ : telegramma cifrate/in codice (codice)
codeur /ZN/ : (iemand die gegevens in code overbrengt) cryptographo (cryptographo)
codewoord /ZN/ : (woord van een code) parola de/in codice (codice)
codex /ZN/ : codice (codice), manuscripto antique
codicologie /ZN/ : codicologia (codicologia)
codicoloog /ZN/ : codicologo (codicologo)
coëfficiënt /ZN/ : coefficiente, indice (indice), index (index), (WISK) modulo
coffeeshop /ZN/ : cafeteria (cafeteria), café (F)
cognitief, ~e psychologie : psychologia (psychologia) cognitive
cohabitatie /ZN/ : coito (coito), copulation
cokesfabriek /ZN/ : fabrica de coke (E), cokeria (cokeria)
coleopterologie /ZN/ : coleopterologia (coleopterologia)
colitis /ZN/ : colitis (colitis)
collaboreren /WW/ : (in de 2e Wereldoorlog) collaborar (con le inimico (inimico)/invasor)
collageen /ZN/ : collageno (collageno)
collectaneum /ZN/ : chrestomathia (chrestomathia), florilegio, anthologia (anthologia)
collega /ZN/ : (POL) homologo (homologo)
collenchijm /ZN/ : collenchyma (collenchyma)
colloïdchemie /ZN/ : chimia (chimia) del colloides
colon /ZN/ : (karteldarm) colon (colon)
coloncarcinoom /ZN/ : carcinoma/cancere del colon (colon)
coloradokever /ZN/ : doryphora (doryphora) (del Colorado)
colorimeter /ZN/ : colorimetro (colorimetro)
colorimetrie /ZN/ : colorimetria (colorimetria)
colorimetrisch, ~e analyse van een voedingsprodukt : analyse (analyse) (-ysis) colorimetric de un producto alimentari
coloscopie /ZN/ : coloscopia (coloscopia)
Colosseum /ZN EIGN/ : Colosseo (Colosseo)
colportage /ZN/ : vendita (vendita) a domicilio, vendita (vendita) de porta a porta
columbium /ZN/ : columbium (columbium)
combinatierekening /ZN/ : (WISK) analyse (analyse) (-ysis)/calculo combinatori
combinatorisch, ~e analyse : analyse (analyse) (-ysis) combinatori
comfortabel /BN/ : confortabile, commodo (commodo)
commanditair, ~e vennootschap : societate/compania (compania) commanditari
commentaar, ~ op het nieuws geven : facer commentarios super (super)/commentar le actualitate
commentariëren /WW/ : commentar super (super), facer commentarios super (super)
commissie, Europese Commissie : Commission Europee (Europee)
commissie, lid van de Europese Commissie : commissario europee (europee)
commissie, intereuropese ~ : commission intereuropee (intereuropee)
commissiegoed /ZN/ : mercantias (mercantias) in commission
commode /ZN/ : commoda (commoda), chiffonier (F)
communicatie, intermenselijke ~ : communication inter (inter) esseres human
communicatiesatelliet /ZN/ : satellite (satellite) de (tele)communication
communicatietechnologie /ZN/ : technologia (technologia) del communication
communicatietheorie /ZN/ : theoria (theoria) del communicationes
commuun, ~e averij : averia (averia) commun
compagnie /ZN/ : (maatschappij) compania (compania)
compagnie /ZN/ : (MIL) compania (compania)
compagniescommandant /ZN/ : commandante de compania (compania)
compagnievlag /ZN/ : bandiera de compania (compania)
compensabel, ~e schuld : debita (debita) compensabile
competitiegeest /ZN/ : spirito (spirito) competitive
compleet /BN/ : (volledig) complete, integre (integre), integral
compleet, de verwarring is ~ : le chaos (chaos) es complete
complex, ~ getal : numero (numero) complexe
complex, ~e verbinding : composito (composito) complexe
complex, ~ verschijnsel : phenomeno (phenomeno) complexe
complicatie, ~s bij een ziekte : complicationes de un maladia (maladia)
compliment, zonder veel ~en : sin tante complimentos, sin multe ceremonia (ceremonia)
componist, onbekende ~ : compositor anonyme (anonyme)
composer /ZN/ : (DRUKK) compositor, machina (machina) de composition
composiet /ZN/ : composita (composita)
compositie /ZN/ : (samengesteld woord) parola composite (composite)
compositiefoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) robot (Tsj)/de montage/de composition, montage photographic
compositum /ZN/ : (wat samengesteld is) composito (composito)
compositum /ZN/ : (TAAL) parola composite (composite)
compounddynamo /ZN/ : dynamo (dynamo) compound (E)
compoundmachine /ZN/ : machina (machina) compound (E)
compressiekamer /ZN/ : camera (camera) de compression
compressor, centrifugaal ~ : compressor centrifuge (centrifuge)
compromitterend, ~e brief : littera (littera) compromittente
computer, analoge ~ : computer/computator analoge (analoge)/analogic
computerkraak /ZN/ : intrusion (fraudulente/illegal) in le computator/computer (E), (acto de) pirateria (pirateria) informatic
computertechnologie /ZN/ : technologia (technologia) del computator/computer (E)
computervirus /ZN/ : virus (virus) de computator/de computer (E)
concaaf /BN/ : concave (concave)
concentratiekampsyndroom /ZN/ : syndrome (syndrome) de campo de concentration
concentreren, de aandacht op iets ~ : concentrar le attention a/super (super) un cosa
conceptietermijn /ZN/ : termino (termino) de conception
concertante /ZN/ : symphonia (symphonia) concertante
concertavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de concerto
concerterend, cantates van Bach met ~ orgel : cantatas de Bach con organo (organo) concertante
concessiegrens /ZN/ : limite (limite) de concession
conchyliologie /ZN/ : (schelpenkunde) conchyliologia (conchyliologia)
conchylioloog /ZN/ : (schelpenkundige) conchyliologo (conchyliologo), conchyliologista
conciergekamer /ZN/ : camera (camera) de concierge (F)/de portero
concordantiemethode /ZN/ : methodo (methodo) de concordantia
concordia /ZN/ : concordia, harmonia (harmonia)
concreet, ~e poëzie : poesia (poesia) concrete
concreet, ~ getal : numero (numero) concrete
concurrentievervalsing /ZN/ : concurrentia/competition disloyal/illicite (illicite)
condensatiehygrometer /ZN/ : hygrometro (hygrometro) a condensation
condensatorbank /ZN/ : batteria (batteria) de condensatores
condenseren, de waterdamp condenseert op de ruiten : le vapor de aqua se condensa super (super) le vitros
condoléancebrief /ZN/ : littera (littera) de condolentia
condoleantiebezoek /ZN/ : visita (visita) de condolentia
condoleren, schriftelijk ~ : inviar/scriber un littera (littera) de condolentia
condor /ZN/ : (vogel) condor (condor)
condor /ZN/ : (gouden munt van Chili en van Colombia) condor (condor)
conductimetrisch, conductometrisch, ~e methode : methodo (methodo) conductimetric/conductometric
condylos /ZN/ : condylo (condylo)
conferentiekamer /ZN/ : camera (camera) de conferentia
conferentietolk /ZN/ : interprete (interprete) de conferentias
conflict, buiten het ~ blijven : remaner/restar foras (foras)/foris (foris) del conflicto
conflicteren, ~e theorieën : theorias (theorias) confligente
conflictpsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) conflictual
conform /BN/ : conforme, identic, analoge (analoge), in conformitate (con)
confucianistisch, ~e theologie : theologia (theologia) confucianista
congeniaal /BN/ : congenial, congenite, de mesme opinion, habente le mesme character (character)
congenitaal /BN/ : congenite (congenite), congenital
congenitaal, ~e afwijking : anomalia (anomalia) congenite/congenital
congestie /ZN/ : (MED) congestion, hyperemia (hyperemia)
congres /ZN/ : congresso, conferentia, assemblea (assemblea)
congrestolk /ZN/ : interprete (interprete) de congressos/de conferentias
conidie, drager van ~n : conidiophoro (conidiophoro)
conifeer /ZN/ : conifera (conifera)
coniferenvegetatie /ZN/ : vegetation de coniferas (coniferas)
coniometer /ZN/ : coniometro (coniometro)
conjunctie /ZN/ : (ASTRON, ASTROL) conjunction, synodo (synodo)
conjunctie, ~ en oppositie : syzygia (syzygia)
conjunctivitis /ZN/ : conjunctivitis (conjunctivitis)
conjunctuuranalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) conjunctural
conjunctuurbarometer /ZN/ : (EC) barometro (barometro) de conjunctura
conjunctuurcrisis /ZN/ : cirise/crisis (crisis) conjunctural
conjunctuurtheorie /ZN/ : theoria (theoria) conjunctural
conjunctuurverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) conjunctural
connexiteit, de ~ tussen de beide kunstenaars : le connexitate inter (inter) ambe artistas
conopeum /ZN/ : conopeo (conopeo)
consecutief, ~e ziekten : maladias (maladias) consecutive
consequentie, dat zou ernstige ~s kunnen hebben : isto poterea (poterea) haber grave consequentias
conservatief, ~e therapie : therapia (therapia) conservative/conservatori/traditional
conserveringsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de conservation
consignatiegoederen /ZN MV/ : mercantias (mercantias)/merces in consignation
consignatiezending /ZN/ : invio (invio) de consignation
consigneren /WW/ : (in bewaring geven) consignar, lassar in deposito (deposito), depositar
consistent, ~e theorie : theoria (theoria) consistente
consistorie /ZN/ : (kamer) sala de consistorio, sacristia (sacristia)
consistoriekamer /ZN/ : sala de consistorio, sacristia (sacristia)
consolideren, geconsolideerde schuld : debita (debita) consolidate
consolidering, ~ van de vlottende schuld : consolidation del debita (debita) flottante
consorten, Joop en ~ : Joop e compania (compania)/e su amicos (amicos)
consortium /ZN/ : consortium (consortium), syndicato financiari
constateren, een verschijnsel ~ : observar un phenomeno (phenomeno)
constateren, een longontsteking ~ : diagnosticar un pulmonitis (pulmonitis)
constellatie, de politieke ~ in Europa : le situation politic europee (europee)
Constituante /ZN/ : Assemblea (Assemblea) Constituente
constituerend, ~e vergadering : assemblea (assemblea) constituente
constitutieziekte /ZN/ : maladia (maladia) de constitution
constitutioneel, ~e monarchie : monarchia (monarchia) constitutional
constructief, ~e ideeën : ideas (ideas) constructive
constructiemethode /ZN/ : methodo (methodo) de construction
consubstantieel, de Vader is in de Drieëenheid ~ met de Zoon en de Heilige Geest : le Patre, in le Trinitate, es consubstantial con le Filio e le Spirito (Spirito) Sancte
consult, gratis ~ geven : offerer consulta gratis (gratis)
consumentenkrediet /ZN/ : credito (credito) pro consumitores
consumentenprijs /ZN/ : precio de vendita (vendita) al publico
consumptiegoederen /ZN MV/ : mercantias (mercantias)/merces/benes de consumo/de consumption
consumptiekrediet /ZN/ : credito (credito) consumptive
contact, telefonisch ~ hebben : contactar/communicar per telephono (telephono)
contactallergie /ZN/ : allergia (allergia) de contacto
contactavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de contacto
contactmicrofoon /ZN/ : microphono (microphono) de contacto
contextueel, ~e analyse : analyse (analyse) (-ysis) contextual
continentaal, ~e afzettingen : depositos (depositos)/formationes continental
continukrediet /ZN/ : credito (credito) continue/permanente
continuüm /ZN/ : continuum (continuum)
conto, iets op iemands ~ schrijven : mitter un cosa super (super) le conto de un persona, attribuer un cosa a un persona, facer responsabile un persona de un cosa
contrabande /ZN/ : contrabando, mercantias (mercantias) de contrabando, importationes/exportationes illegal
contract, bewoordingen van een ~ : terminos (terminos) de un contracto
contractiliteit, ~ van een orgaan : contractilitate de un organo (organo)
contracttermijn /ZN/ : termino (termino) de contracto
contradictio in terminis /ZN/ : contradictio in terminis (L), contradiction in le terminos (terminos)
contraschroef /ZN/ : helice (helice) coaxial contrarotative
contrastek(k)er /ZN/ : prisa femina (femina), connector
contrasterend, ~e temperamenten : characteres (characteres) opposite (opposite)
contrastkleur /ZN/ : color opposite (opposite)
contravisite /ZN/ : contravisita (contravisita)
controlebezoek /ZN/ : visita (visita) de controlo
controlekamer /ZN/ : camera (camera)/sala de controlo
controlenummer /ZN/ : numero (numero)/cifra de controlo
controleonderzoek /ZN/ : contravisita (contravisita)
controleorgaan /ZN/ : organo (organo) de controlo
convent /ZN/ : (samenkomst, vergadering) assemblea (assemblea), reunion
convent /ZN/ : (vergadering van kloosterlingen) assemblea (assemblea) conventual
conventie /ZN/ : (vergadering) convention, assemblea (assemblea)
conventioneel, ~ karakter : conventionalismo, character (character) conventional
conversbroeder /ZN/ : fratre laic (laic), converso
converse /ZN/ : soror laic (laic), conversa
convictie, intieme ~ : conviction intime (intime)
convocaat /ZN/ : folio/littera (littera) de convocation
coöperatief, op ~e basis : super (super) un base cooperative
coördinatiegetal /ZN/ : (SCHEI) numero (numero) de coordination
coördinatograaf /ZN/ : coordinatographo (coordinatographo)
copaïva /ZN/ : copaiva (copaiva)
Copernicus, heliocentrische theorie van ~ : theoria (theoria) heliocentric de Copernico
coplanair, ~e elektroden : electrodos (electrodos) coplanar
copolymeer /ZN/ : copolymero (copolymero)
coprofagie /ZN/ : coprophagia (coprophagia)
coprofilie /ZN/ : coprophilia (coprophilia)
coprofobie /ZN/ : coprophobia (coprophobia)
coprolalie /ZN/ : coprolalia (coprolalia)
coproliet /ZN/ : coprolitho (coprolitho)
coprologie /ZN/ : coprologia (coprologia)
copulatie /ZN/ : copula, copulation, coito (coito)
copulatieorgaan /ZN/ : organo (organo) copulatori/copulative/de copulation
coquetterie /ZN/ : coquetteria (coquetteria)
Cordova /ZN EIGN/ : Cordova (Cordova)
Corduaans /BN/ : de Cordova (Cordova), cordovan
coreopsis /ZN/ : coreopsis (coreopsis)
Corinthiër, Brieven aan de ~s : Epistolas (Epistolas) al Corinthios
cornisschaaf /ZN/ : plana de cornice (cornice)
coronagraaf /ZN/ : coronagrapho (coronagrapho)
coronairsclerose /ZN/ : sclerose (-osis (-osis)) coronari
coronograaf /ZN/ : coronographo (coronographo)
corporatief, ~e geest : spirito (spirito) corporative
corpsgeest /ZN/ : spirito (spirito) corporative/de corpore/de corps (F)
corpusculair, ~e theorie van het licht : theoria (theoria) corpuscular del lumine/luce
correctioneel, ~e rechter : judice (judice) correctional
correlatie, er bestaat geen ~ tussen geslacht en intelligentie : il non ha correlation inter (inter) sexo e intelligentia
correlatieanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) correlative/de correlation
correspondentie, alle ~ over dit onderwerp : tote le correspondentia excambiate super (super) iste subjecto
corresponderen /WW/ : (in briefwisseling staan) corresponder, excambiar litteras (litteras)
corrosievermoeiing /ZN/ : fatiga debite (debite) al corrosion
corrumperend, haar gedrag werkte ~ : su comportamento/conducta habeva un effecto corruptive super (super) le alteres
corruptieschandaal /ZN/ : scandalo (scandalo) de corruption
cortex /ZN/ : cortice (cortice)
cortison /ZN/ : cortisone (cortisone)
coryfee /ZN/ : (GESCH) (koorleider) corypheo (corypheo)
coryfee /ZN/ : (voorman, ster) corypheo (corypheo), asse, celebritate
corylopsis /ZN/ : corylopsis (corylopsis)
cosinus /ZN/ : cosinus (cosinus)
cosinustheorema /ZN/ : theorema del cosinus (cosinus)
coteriegeest /ZN/ : spirito (spirito) de clan
cotoneaster /ZN/ : cotoneaster (cotoneaster)
couponbelasting /ZN/ : imposto super (super) le coupons (F)
courant, ~e schulden : debitas (debitas) currente
courtoisie /ZN/ : cortesia (cortesia)
coverband /ZN/ : pneu(matico) recoperite de cauchu (cauchu)
coverbedrijf /ZN/ : interprisa que recoperi le pneu(matico)s de cauchu (cauchu)
coveren /WW/ : recoperir pneu(matico)s de cauchu (cauchu)
coxalgie /ZN/ : coxalgia (coxalgia)
coxitis /ZN/ : coxitis (coxitis)
craniologie /ZN/ : craniologia (craniologia)
cranioloog /ZN/ : craniologo (craniologo), craniologista
craniometer /ZN/ : craniometro (craniometro)
craniometrie /ZN/ : craniometria (craniometria)
craniometrisch, ~e methoden : methodos (methodos) craniometric
cranioscopie /ZN/ : cranioscopia (cranioscopia)
cranioscopist /ZN/ : cranioscopo (cranioscopo)
craniotomie /ZN/ : craniotomia (craniotomia)
crasis /ZN/ : crasis (crasis)
creatie, de nieuwste ~s van Dior : le ultime (ultime) creationes de Dior
creatief, ~e geest : spirito (spirito) creator
creatief, een ~e periode in zijn loopbaan : un periodo (periodo) creative in su carriera
credit-card /ZN/ : carta de credito (credito)
creditering /ZN/ : entrata de credito (credito)
crediteurenvergadering /ZN/ : reunion/assemblea (assemblea) de creditores
creditnota /ZN/ : nota de credito (credito)
creditpost /ZN/ : partita de credito (credito)
creditrekening /ZN/ : conto de credito (credito)
creditrente /ZN/ : interesse de credito (credito)
creditsaldo /ZN/ : saldo de credito (credito)
creditzijde /ZN/ : credito (credito), latere del credito (credito)
creëren, werkgelegenheid ~ : crear empleos (empleos)
cremometer /ZN/ : cremometro (cremometro)
crenologie /ZN/ : crenologia (crenologia), studio del fontes litterari
criminaliteitscijfer /ZN/ : indice (indice)/index (index) de criminalitate
criminologie /ZN/ : criminologia (criminologia)
criminologisch /BN/ : relative al criminologia (criminologia), criminologic
criminoloog /ZN/ : criminologo (criminologo), criminologista
crisis /ZN/ : (kritieke situatie) crise, crisis (crisis)
crisis /ZN/ : (MED) (in ziekteverloop) crise, crisis (crisis), phase critic, acme (acme)
crisisbeheersing /ZN/ : controlo del crise/crisis (crisis)
crisiscentrum /ZN/ : (opvangcentrum) centro de crise/crisis (crisis)
crisiscentrum /ZN/ : (coördinatiecentrum) centro de crise/crisis (crisis)/coordination/de emergentia
crisisjaar /ZN/ : anno de crise/de crisis (crisis)
crisiskorting /ZN/ : disconto concedite in tempores de crise/de crisis (crisis)
crisismaatregel /ZN/ : mesura de crise/de crisis (crisis)
crisisperiode /ZN/ : periodo (periodo) de crise/de crisis (crisis)
crisissfeer /ZN/ : atmosphera de crise/crisis (crisis)
crisissituatie /ZN/ : situation de crise/de crisis (crisis), crise, crisis (crisis)
crisisteam /ZN/ : team (E) de crise/de crisis (crisis)
crisistijd /ZN/ : tempore de crise/de crisis (crisis)
crisisverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de crise/de crisis (crisis)
criteriologie /ZN/ : criteriologia (criteriologia)
criterium /ZN/ : (SPORT) (beproevingswedstrijd) criterium (criterium) (cyclista)
crocus /ZN/ : crocus (crocus)
crocusbol /ZN/ : bulbo de crocus (crocus)
crocusplant /ZN/ : crocus (crocus)
crosstalk /ZN/ : dialogo (dialogo) burlesc
croton /ZN/ : croton (croton)
crotonolie /ZN/ : oleo de croton (croton)
crucifeer /ZN/ : crucifero (crucifero)
cryobiologie /ZN/ : cryobiologia (cryobiologia)
cryobioloog /ZN/ : cryobiologo (cryobiologo), cryobiologista
cryochirurgie /ZN/ : cryochirurgia (cryochirurgia)
cryofiet /ZN/ : cryophyto (cryophyto)
cryologie /ZN/ : cryologia (cryologia)
cryometer /ZN/ : cryometro (cryometro)
cryometrie /ZN/ : cryometria (cryometria)
cryoplankton /ZN/ : cryoplancton (cryoplancton)
cryoscopie /ZN/ : cryoscopia (cryoscopia)
cryostaat /ZN/ : cryostato (cryostato)
cryotherapie /ZN/ : cryotherapia (cryotherapia)
cryptanalyse /ZN/ : cryptanalyse (cryptanalyse) (-ysis)
cryptanalytisch, ~e methode : methodo (methodo) cryptanalytic
cryptisch, ~e poëzie : poesia (poesia) cryptic
cryptofiet /ZN/ : cryptophyto (cryptophyto)
cryptofonie /ZN/ : cryptophonia (cryptophonia)
cryptofoon /ZN/ : cryptophono (cryptophono)
cryptogaam /BN/ : cryptogame (cryptogame), cryptogamic
cryptogaam /ZN/ : cryptogamo (cryptogamo)
cryptogamie /ZN/ : cryptogamia (cryptogamia)
cryptogamisch /BN/ : cryptogame (cryptogame), acotyledone
cryptograaf /ZN/ : cryptographo (cryptographo)
cryptografie /ZN/ : cryptographia (cryptographia)
cryptogram /ZN/ : cryptogramma, cryptographo (cryptographo)
cryptologie /ZN/ : cryptologia (cryptologia)
cryptoloog /ZN/ : cryptologo (cryptologo)
cryptomnesie /ZN/ : cryptomnesia (cryptomnesia)
cucumis /ZN/ : cucumis (cucumis)
cultusbeeld /ZN/ : symbolo (symbolo) religiose, (afgod) idolo (idolo)
cultuurbarbaar /ZN/ : homine/persona sin cultura, barbaro (barbaro), philisteo (philisteo)
cultuurcrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) del cultura
cultuurfenomeen /ZN/ : phenomeno (phenomeno) cultural
cultuurfilosofie /ZN/ : philosophia (philosophia) del cultura/del civilisation
cultuurperiode /ZN/ : periodo (periodo) cultural
cultuursociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) cultural/del cultura/civilisation
cultuurtechnicus /ZN/ : ingeniero agronomo (agronomo)
cultuurtechniek /ZN/ : technica/technologia (technologia) agronomic/agrari
cultuurverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) cultural
cum suis /ZN/ : e associatos/partners (E)/collaboratores/amicos (amicos)
cunnilingus /ZN/ : cunnilingus (cunnilingus)
cuphéa /ZN/ : cuphea (cuphea)
cupulometrie /ZN/ : cupulometria (cupulometria)
curare /ZN/ : curare (curare)
curcuma /ZN/ : curcuma (curcuma)
curietherapie /ZN/ : curietherapia (curietherapia)
curiositeitenkabinet /ZN/ : cabinetto/galeria (galeria) de objectos rar/de curiositates
curium /ZN/ : curium (curium)
cursief, ~e letter : character (character)/littera (littera) cursive/italic
cursief, ~ gedrukt : imprimite in litteras (litteras) cursive/italic/in italico
cursiefletter /ZN/ : littera (littera) cursive/italic, italico
cursiveren /WW/ : poner/mitter in litteras (litteras) cursive/in italico
curulisch /BN/ : curule (curule)
curvimeter /ZN/ : curvimetro (curvimetro)
cyaan /ZN/ : cyano (cyano)
cyaanblauw /ZN/ : cyano (cyano)
cyaankali /ZN/ : cyanuro potassic/de potassium (potassium)
cyaanverbinding /ZN/ : composito (composito) de cyano (cyano)
cyanogeen /ZN/ : cyanogeno (cyanogeno)
cyanografie /ZN/ : cyanographia (cyanographia)
cyanometer /ZN/ : cyanometro (cyanometro)
cyanose /ZN/ : cyanose (-osis (-osis))
cyanotype /ZN/ : cyanotypo (cyanotypo)
cyanotypie /ZN/ : cyanotypia (cyanotypia)
cyanus /ZN/ : cyano (cyano)
cyclaam /ZN/ : cyclamino (cyclamino)
cyclisch, ~ karakter : character (character) cyclic, cyclicitate
cyclisch, ~ verschijnsel : phenomeno (phenomeno) cyclic
cyclisch, ~e verbinding : composito (composito) cyclic
cyclocefalie /ZN/ : cyclocephalia (cyclocephalia)
cyclofrenie /ZN/ : cyclophrenia (cyclophrenia)
cyclometer /ZN/ : cyclometro (cyclometro)
cyclometrie /ZN/ : cyclometria (cyclometria)
cyclomorfose /ZN/ : cyclomorphose (-osis (-osis))
cyclose /ZN/ : cyclose (-osis (-osis))
cyclostoma /ZN/ : cyclostoma (cyclostoma)
cyclothymie, cyclothymia (cyclothymia), lijder aan ~ : cyclothymico
cynisch, ~ filosoof : philosopho (philosopho) cynic
cynodroom /ZN/ : cynodromo (cynodromo)
cynologie /ZN/ : cynologia (cynologia)
cystectomie /ZN/ : cystectomia (cystectomia)
cysticercose /ZN/ : cysticercose (-osis (-osis))
cystitis /ZN/ : cystitis (cystitis)
cystografie /ZN/ : cystographia (cystographia)
cystoscopie /ZN/ : cystoscopia (cystoscopia)
cytofagie /ZN/ : cytophagia (cytophagia)
cytogeneticus /ZN/ : cytogenetico (cytogenetico)
cytologie /ZN/ : cytologia (cytologia)
cytoloog /ZN/ : cytologo (cytologo), cytologista
cytolyse /ZN/ : cytolyse (cytolyse) (-ysis)
cytotaxonomie /ZN/ : cytotaxonomia (cytotaxonomia)
daad, onrechtmatige ~ : acto illegitime (illegitime)/delictuose
daadkracht /ZN/ : energia (energia), dynamismo, decision
daalsnelheid /ZN/ : velocitate de descendita (descendita)
daarachter, ~ steekt iets achter : il ha alique (alique) in/sub/detra isto
daarbeneden, tien jaar en ~ : dece annos e minus (minus)
daarbij, ~ komt nog : foras (foras) de isto
daarbuiten /BW/ : foras (foras), foris (foris), in le exterior
daarnaast, de vrouw en het kind ~ : le femina (femina) e le infante al latere de illa
daarom /BW/ : (daaromheen) circa/circum (circum) isto
daaromheen /BW/ : circa/circum (circum) isto
daaromtrent /BW/ : (over die zaak) concernente isto, super (super) isto
daarop /BW/ : (mbt die plaats) sur/super (super) isto/illo, ibi
daarover /BW/ : (over die plaats) super (super) isto, super (super) illo
daarover /BW/ : (daaromtrent) re/super (super)/de/concernente isto/illo
daartussen /BW/ : inter (inter) isto, inter (inter) ambes, inter (inter) illos, in le medio de illos, inter (inter) iste cosas
daasvlieg /ZN/ : tabano (tabano)
dacron /ZN/ : dacron (dacron)
dactylograaf /ZN/ : dactylographo (dactylographo)
dactylografie /ZN/ : dactylographia (dactylographia)
dactylologie /ZN/ : dactolologia (dactolologia)
dactyloscopie /ZN/ : dactyloscopia (dactyloscopia)
dactylus /ZN/ : dactylo (dactylo)
dadel /ZN/ : dactylo (dactylo), dattilo (dattilo)
dadelhoning /ZN/ : melle de dactylo (dactylo)/dattilo (dattilo)
dadelkern /ZN/ : nucleo de dactylo (dactylo)/dattilo (dattilo)
dadelolie /ZN/ : oleo de dactylo (dactylo)/dattilo (dattilo)
dadelpalm /ZN/ : palma de dactylos (dactylos)/dattilos (dattilos), dattiliero
dadelpit /ZN/ : semine de dactylo (dactylo)/de dattilo (dattilo)
dadelstroop /ZN/ : sirop de dactylos (dactylos)/dattilos (dattilos)
dadelwijn /ZN/ : vino de dactylo (dactylo)/dattilo (dattilo)
dadendrang /ZN/ : energia (energia), dynamismo, sete de activitate, impeto (impeto), activismo, (onstuimigheid) impetuositate
dag, hele ~en : durante dies integre (integre)
dag, heiligen der laatste ~en : sanctos del ultime (ultime) jornos
dag, in zijn laatste ~en zijn : viver su ultime (ultime) jornatas
dag, ~en aaneen : durante jornatas integre (integre)
dag!, ~ zeggen : (bij begroeting) salutar, (bij afscheid) dicer adeo (adeo)
dagbetrekking /ZN/ : empleo (empleo) de jorno/de die
dagblind /BN/ : nyctalope (nyctalope)
dagblinde /ZN/ : nyctalopo (nyctalopo)
dagblindheid /ZN/ : nyctalopia (nyctalopia)
dagboek /ZN/ : diario, jornal intime (intime), jornal, memorial
dagboekaantekening /ZN/ : nota de diario/de jornal (intime (intime))
dagboekenreeks /ZN/ : serie de diarios/de jornales (intime (intime))
dagboekfragment /ZN/ : fragmento de diario/de jornal (intime (intime))
dagboekhouder /ZN/ : tenitor de diario/de jornal (intime (intime))
dagboekschrijver /ZN/ : scriptor de un diario/de un jornal (intime (intime))
dagboekstijl /ZN/ : stilo de diario/de jornal (intime (intime))
dagboekvorm /ZN/ : forma de jornal (intime (intime))
dagboekvorm, roman in ~ : roman(ce) in forma de jornal (intime (intime))
dagdroom /ZN/ : sonio diurne, phantasia (phantasia)
dagenlang /BW/ : durante dies e dies, durante dies integre (integre), durante varie/plure dies/jornos
dagindeling /ZN/ : empleo (empleo) del tempore, ordine/programma del die/del jorno/del jornata
daglichtopname /ZN/ : photo(graphia (graphia)) con luce natural/con luce/lumine del die/jorno
dagomzet /ZN/ : volumine del venditas (venditas) de un die/jorno
dagschuw /BN/ : qui/que time le lumine, photophobe (photophobe), photophobic
dagschuwheid /ZN/ : photophobia (photophobia)
dagsluiting /ZN/ : meditation nocturne/del vespera (vespera)/vespere (radiodiffundite/in le radio/in le television)
dagtekening, wanneer valt de ~ van het contract? : quando habera (habera) loco le datation del contracto?
daguerrotype /ZN/ : daguerrotypo (daguerrotypo)
daguerrotypie /ZN/ : daguerrotypia (daguerrotypia)
dagverdeling /ZN/ : division del die/jorno, empleo (empleo) del tempore
dagvlieg /ZN/ : ephemero (ephemero)
dagvlinder /ZN/ : satyro (satyro), papilion diurne/de die/de jorno
dagwijzer /ZN/ : calendario (ephemeride), almanac (almanac)
dak, van de ~en schreeuwen : critar del tectos/super (super) omne tectos, trompettar
dakkamer /ZN/ : mansarda, camera (camera) sub le tecto
dakpannenfabricage /ZN/ : fabrication de tegulas, teguleria (teguleria)
dakpannenfabriek /ZN/ : fabrica de tegulas, teguleria (teguleria)
dakterras /ZN/ : terrassa super (super) le tecto
dal /ZN/ : valle, vallea (vallea)
dal, hij is door een diep ~ gegaan : ille ha transversate un profunde crise/crisis (crisis)
dalbewoner /ZN/ : habitante del vallea (vallea)
dalen, de barometer daalt : le barometro (barometro) descende/bassa
dalen, de barometer daalt weer : le barometro (barometro) redescende
daling /ZN/ : (het naar beneden gaan) descendita (descendita)
daling /ZN/ : (teruggang) regression, bassa, cadita, diminution, descendita (descendita), decrescentia
dalkruid /ZN/ : majanthemo (majanthemo)
Dalmatiner /ZN/ : (hond) dalmata (dalmata)
dalprofiel /ZN/ : section transverse/transversal del valle/vallea (vallea)
daltonlyceum /ZN/ : lyceo (lyceo) Dalton
daltonmethode /ZN/ : methodo (methodo) Dalton
dalvorm /ZN/ : forma de valle/de vallea (vallea)
dalvorming /ZN/ : formation de un valle/de un vallea (vallea)
dam /ZN/ : (Afk.: decameter) Dm. (decametro (decametro))
damastbloem /ZN/ : hesperis (hesperis)
damesafdeling /ZN/ : section/departimento de feminas (feminas)/senioras
damesblad /ZN/ : jornal/magazine feminin/pro feminas (feminas)
damesbroek /ZN/ : pantalon(es) de femina (femina)
damesconfectie /ZN/ : vestimentos confectionate pro feminas (feminas), confection de senioras
damesfiets /ZN/ : bicycletta de/pro feminas (feminas)
dameshoed /ZN/ : cappello de dama/de femina (femina)
dameskapper /ZN/ : perrucchero pro feminas (feminas)
dameskleding /ZN/ : vestimentos de femina (femina)/pro feminas (feminas)
dameskleermaker /ZN/ : sartor pro feminas (feminas), modista
dameskoor /ZN/ : choro/choral de feminas (feminas)
dameskous /ZN/ : calcea de femina (femina)
dameskransje /ZN/ : circulo de amicas (amicas)
damesmaat /ZN/ : mesura de femina (femina)
damesmantel /ZN/ : mantello de dama/de femina (femina)
damesondergoed /ZN/ : subvestimentos feminin/pro feminas (feminas)
damespaard /ZN/ : haquenea (haquenea), amblator
damesploeg /ZN/ : equipa feminin/de feminas (feminas)
damesportret /ZN/ : portrait (F) de femina (femina)
damesschoen /ZN/ : scarpa/calceo de femina (femina)
damestennis /ZN/ : tennis (E) feminin/de feminas (feminas)
damestoilet /ZN/ : toilette (F)/W.C. pro damas/pro feminas (feminas)
damesvoetbal /ZN/ : football (E) feminin/de feminas (feminas)
dameswielrennen /ZN/ : cyclismo feminin/de feminas (feminas)
dameszadel /ZN/ : sella feminin/de femina (femina)
Damocles /ZN EIGN/ : Damocles (Damocles)
dampdrukmeter /ZN/ : manometro (manometro)
dampkringslucht /ZN/ : aere (aere) atmospheric
dampkringsluchtbeschrijving /ZN/ : aerographia (aerographia)
dampmeter /ZN/ : vaporimetro (vaporimetro)
damtoernooi /ZN/ : torneo (torneo) de damas
dan /BW/ : (in dat geval) in ille caso, alora, igitur (igitur)
dan, minder mooi ~ : minus (minus) belle que
dandy /ZN/ : adonis (adonis), dandy (E)
dans, de vijfde Hongaarse ~ van Brahms : le dansa hungare numero (numero) cinque de Brahms
dansavond /ZN/ : vespera (vespera)/vespere de dansa/de ballo, soiree dansante (F)
dansklepper /ZN/ : castanietta, crotalo (crotalo)
danslied /ZN/ : aere (aere) de dansa/de ballo, dansa
dansnummer /ZN/ : numero (numero) de dansa/de ballo
danswijsje /ZN/ : aere (aere) de dansa/de ballo
dansziekte /ZN/ : (MED) chorea (chorea)
Dantekenner /ZN/ : dantologo (dantologo)
dantesk, ~e poëzie : poesia (poesia) dantesc
dantologie /ZN/ : dantologia (dantologia)
dapperheid /ZN/ : corage, audacia, audacitate, braveria (braveria), bravura, prodessa, valentia, valor, valorositate, virtute, intrepiditate
Dardanellen /ZN EIGN MV/ : Dardanellos (Dardanellos)
Dardaniër /ZN/ : dardano (dardano)
Dardanus /ZN EIGN/ : Dardano (Dardano)
darmbeen /ZN/ : osso iliac (iliac), ilio
darmbeenader /ZN/ : vena iliac (iliac)
darmbeenholte /ZN/ : fossa iliac (iliac)
darmbeenslagader /ZN/ : arteria iliac (iliac)
darmbloeding /ZN/ : hemorrhagia (hemorrhagia) intestinal
darminfectie /ZN/ : infection intestinal/del intestino, enteritis (enteritis)
darmkanker /ZN/ : cancer (cancer) intestinal/de intestino
darmkoliek /ZN/ : colica intestinal, enteralgia (enteralgia)
darmnet /ZN/ : epiploon (epiploon)
darmontsteking /ZN/ : infection intestinal, enteritis (enteritis)
darmpijn /ZN/ : dolor/algia (algia) intestinal
darmscheilontsteking /ZN/ : mesenteritis (mesenteritis), inflammation del mesenterio
darmsnede /ZN/ : enterotomia (enterotomia)
darmsteen /ZN/ : coprolitho (coprolitho)
darmtuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) intestinal
darmverlamming /ZN/ : paralyse (paralyse) (-ysis) intestinal
darmvlies /ZN/ : epiploon (epiploon)
darmvliesontsteking /ZN/ : inflammation del epiploon (epiploon), epiploitis (epiploitis)
darmziekte /ZN/ : maladia (maladia) intestinal
Darwin, leer van ~ : theoria (theoria) de Darwin
Darwinleer /ZN/ : theoria (theoria) darwinian
darwintulp /ZN/ : tulipa (tulipa)/tulipan Darwin
dashond /ZN/ : can de taxon, bassetto, teckel (teckel) (D)
dassenwinkel /ZN/ : cravateria (cravateria)
dasymeter /ZN/ : dasymetro (dasymetro)
dat, ik weet ~ hij zal komen : io sape que ille venira (venira)
dataset /ZN/ : (COMP) insimul (insimul) de datos
dateren, zijn brieven ~ : datar su litteras (litteras)
dateren, de brief is gedateerd op 10 juli : le littera (littera) ha como data le 10 de julio
datowissel /ZN/ : littera (littera) de cambio datate, tratta datate
datum /ZN/ : (tijdslimiet) data limite (limite)/limitar/ultime (ultime)
dauw, over de velden lag ~ : il habeva rore/ros super (super) le campos, le rore/ros baniava le campos, le campos esseva coperite de rore/ros
dauwmeter /ZN/ : drososcopio, drosometro (drosometro)
dauwnetel /ZN/ : galeopsis (galeopsis) speciose
dauwpier /ZN/ : lumbrico (lumbrico)
dauwpunthygrometer /ZN/ : hygrometro (hygrometro) a condensation
dauwworm /ZN/ : (larve) larva de tabano (tabano)
daverend, hij heeft een ~e hoofdpijn : ille ha un dolor de testa/capite (capite) terribile/tremende
deadline /ZN/ : data limite (limite)/limitar/ultime (ultime), limite (limite) de tempore, ultime (ultime) termino (termino)
dealen, hij dealt in heroïne : ille es trafficante/trafficator de heroina (heroina)
dealer /ZN/ : (handelaar, vertegenwoordiger) concessionario, representante, agente de vendita (vendita)
debâcle /ZN/ : disastro, catastrophe (catastrophe), ruina, confusion chaotic
debatteren, over deze problemen valt niet te ~ : on non pote discuter super (super) iste problemas
debet /ZN/ : debito (debito)
debetbedrag /ZN/ : debito (debito)
debetboeking /ZN/ : partita de debito (debito)
debetkolom /ZN/ : columna/colonna de debito (debito)
debetnota /ZN/ : nota/aviso de debito (debito)
debetpost /ZN/ : debito (debito)
debetstand /ZN/ : (stato de) deficit (deficit), saldo negative
debetzijde /ZN/ : debito (debito), latere de debito (debito)
debiet /ZN/ : (afzet van waren) vendita (vendita)
debiet, een groot ~ hebben : vender se ben, haber un bon vendita (vendita)
debietcrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) in le vendita (vendita)
decade /ZN/ : (periode van tien dagen) decade (decade)
decade /ZN/ : (tien boeken) decade (decade)
decadent, ~ tijdperk : epocha (epocha) decadente
decadentenpoëzie /ZN/ : poesia (poesia) de decadentes
decadentieverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de decadentia
decagoon /ZN/ : decagono (decagono)
decalcomanie /ZN/ : decalcomania (decalcomania)
decaliter /ZN/ : decalitro (decalitro)
decaloog /ZN/ : decalogo (decalogo)
decalumen /ZN/ : decalumen (decalumen)
decameter /ZN/ : (tien meter) decametro (decametro)
decameter /ZN/ : (LIT) decametro (decametro)
decasyllabisch /BN/ : decasyllabe (decasyllabe), decasyllabic
decasyllabus /ZN/ : decasyllabo (decasyllabo)
decemberavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de decembre
deciel /ZN/ : (STAT) decile (decile)
decigraad /ZN/ : decigrado (decigrado)
deciliter /ZN/ : decilitro (decilitro)
decimaal, ~ getal : numero (numero) decimal
decimaal, getal met vijf ~en : numero (numero) con cinque decimales
decime /ZN/ : (MUZ) decima (decima)
decimeter /ZN/ : decimetro (decimetro)
declamatie, ~ van een gedicht : declamation de un poesia (poesia)
declareren, hebt u iets te ~? : ha vos alique (alique) a/pro declarar?
declinatorium /ZN/ : declinometro (declinometro)
declinometer /ZN/ : declinometro (declinometro)
decodering /ZN/ : (als vak) cryptanalyse (cryptanalyse) (-ysis)
decompressiekamer /ZN/ : camera (camera) de decompression
decompressietijd /ZN/ : tempore/periodo (periodo) de decompression
decompressieziekte /ZN/ : maladia (maladia) de decompression/del caissons (F)
decorontwerper /ZN/ : decorator theatral/de theatro, scenographo (scenographo)
decorum /ZN/ : decorum (decorum)
decorumverlies /ZN/ : perdita (perdita) de decorum (decorum)
decubitus /ZN/ : decubito (decubito)
deculturatie /ZN/ : perdita (perdita) del proprie cultura
deductief, ~e methode : methodo (methodo) deductive
deductief, ~ te werk gaan : applicar le methodo (methodo) deductive, proceder deductivemente
deductiemethode /ZN/ : methodo (methodo) de deduction/inferentia
deegrol(ler) /ZN/ : rolo de pastisseria (pastisseria)
deel, symfonie in vier ~en : symphonia (symphonia) in quatro partes
deelachtig /BN/ : participante, participe (participe)
deelbaar, ~ getal : numero (numero) divisibile
deelbaarheid, kenmerken van ~ : characteres (characteres) del divisibilitate
deelgerechtigd /BN/ : participe (participe), participante
deelgetal /ZN/ : (WISK) submultiplo (submultiplo)
deelhebbend /BN/ : participe (participe), participante
deelnemend /BN/ : (meedoend) participe (participe), participante
deelnemer, een beperkt aantal ~s : un numero (numero) limitate de participantes
deelnemersveld /ZN/ : numero (numero) de participantes
deelneming /ZN/ : (rouwbeklag) condolentia, (mededogen) commiseration, (medelijden) compassion, (medevoelen) sympathia (sympathia)
deelstudie /ZN/ : studio partial, monographia (monographia)
deelteken /ZN/ : (TAAL) trema, dierese (dierese) (-esis)
deeltijdbaan /ZN/ : empleo (empleo)/travalio/labor a tempore partial
deelverzameling /ZN/ : (WISK) subinsimul (subinsimul)
defect, ~e machine : machina (machina) defectuose
defensiestrategie /ZN/ : strategia (strategia) defensive/de defensa
deficiëntieziekte /ZN/ : maladia (maladia) carential/de carentia/de deficientia
deficiet /ZN/ : deficit (deficit), manco
deficitair, ~ saldo : saldo deficitari, deficit (deficit)
definiendum /ZN/ : (TAAL) definiendum (definiendum)
deftig, ~e burgerij : burgesia (burgesia) distinguite
deftigheid /ZN/ : distinction, dignitate, character (character) ceremoniose
degelijk, op ~e gronden : super (super) un base solide
degeneratieziekte /ZN/ : maladia (maladia)/syndrome (syndrome) degenerative, degeneration
degenkling /ZN/ : lamina (lamina) del spada
deiktisch, de ~e leervorm : le methodo (methodo) deictic/de inseniamento
deïsme /ZN/ : deismo (deismo)
deïst /ZN/ : deista (deista)
deïstisch /BN/ : deista (deista), deistic (deistic)
dek, allehens aan ~! : totes super (super) le ponte!
dekbed /ZN/ : eiderdun (eiderdun)
dekbedovertrek /ZN/ : inveloppe de eiderdun (eiderdun)
deken, donzen ~ : eiderdun (eiderdun)
dekken, een verlies ~ : coperir un deficit (deficit)/un perdita (perdita)
dekking /ZN/ : (GELDW) copertura, garantia (garantia), (metaal) reserva de auro
deklanding /ZN/ : atterrage super (super) le ponte
deknaam /ZN/ : pseudonymo (pseudonymo)
De Krim /ZN EIGN/ : Crimea (Crimea)
dekschild /ZN/ : (DIERK) scalia, elytro (elytro)
deksels! /TW/ : diabolo (diabolo)!
dekstuk /ZN/ : (BOUWK) (van een zuil) cornice (cornice)
del /ZN/ : (slons) femina (femina) neglecte
deler, grootste gemene ~ : maxime (maxime) commun divisor
delfstoffenkunde /ZN/ : mineralogia (mineralogia)
delfstofkundige /ZN/ : mineralogo (mineralogo), mineralogista
delgen, schulden ~ : amortisar/extinguer/liquidar debitas (debitas)
delgen, een verlies ~ : amortisar un perdita (perdita)
delging, ~ van een schuld : amortisation/extinction/liquidation de un debita (debita)
deltagebied /ZN/ : zona/area deltaic (deltaic), delta
deltamonding /ZN/ : imbuccatura deltaic (deltaic)
deltaspier, de ~ betreffend : deltoidee (deltoidee)
demagogie /ZN/ : demagogia (demagogia), demagogeria (demagogeria), demagogismo
demagogisch, ~e methode : methodo (methodo) demagogic
democraat /ZN/ : democrate (democrate)
democratie /ZN/ : democratia (democratia)
demodex /ZN/ : demodex (demodex)
demograaf /ZN/ : demographo (demographo)
demografie /ZN/ : demographia (demographia)
demologie /ZN/ : demologia (demologia)
demoloog /ZN/ : demologo (demologo)
demon /ZN/ : demone, demonio, diabolo (diabolo)
demon, kenner van ~en : demonologo (demonologo), demonologista
demonenleer /ZN/ : demonologia (demonologia)
demonie /ZN/ : character (character) demoniac (demoniac)
demonisch /BN/ : demoniac (demoniac)
demonolatrie /ZN/ : demonolatria (demonolatria)
demonologie /ZN/ : demonologia (demonologia)
demonomanie /ZN/ : demonomania (demonomania)
demonstratiemachine /ZN/ : machina (machina) de demonstration
demonteren, een machine ~ : dismontar/disassemblar un machina (machina)
demontering, ~ van een machine : dismontage/disassemblage de un machina (machina)
demoscopie /ZN/ : demoscopia (demoscopia)
demoscopie, methoden van ~ : methodos (methodos) de demoscopia (demoscopia)
denar /ZN/ : (munteenheid van Macedonië) denar (denar)
dendrochronologie /ZN/ : dendrochronologia (dendrochronologia)
dendrograaf /ZN/ : dendrographo (dendrographo)
dendrografie /ZN/ : dendrographia (dendrographia)
dendrolatrie /ZN/ : dendrolatria (dendrolatria)
dendrologie /ZN/ : dendrologia (dendrologia)
dendrologisch, ~e methoden : methodos (methodos) dendrologic
dendroloog /ZN/ : dendrologo (dendrologo)
dendrometer /ZN/ : dendrometro (dendrometro)
dendrometrie /ZN/ : dendrometria (dendrometria)
denim /ZN/ : denim (denim)
denkbeeld /ZN/ : concepto, conception, notion, pensata, idea (idea)
denkbeeld, een eigentijds ~ ligt aan zijn werk ten grondslag : su obra es basate super (super) un idea moderne
denkelijk /BW/ : probabilemente, verisimilimente, sin dubita (dubita)
denker /ZN/ : (wijsgeer) pensator, philosopho (philosopho)
denkluiheid /ZN/ : pigritia/pigressa mental/de spirito (spirito), inertia mental
denkmethode /ZN/ : methodo (methodo) de pensar
denkpatroon /ZN/ : maniera/modo/habito (habito) de pensar/cogitar, pensata, pensamento
denkpsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) cognitive/del pensata/del pensamento
denkraam /ZN/ : (denkwijze, denkpatroon) maniera/modo/habito (habito) de pensar/cogitar, pensata, pensamento
denkrichting /ZN/ : direction/currente de pensata/de pensamento, genere de ideas (ideas)
denkrimpel /ZN/ : plica inter (inter) le supercilios, ruga del fronte
denktrant /ZN/ : (denkrichting) currente de pensata/de pensamento/de ideas (ideas)
dennenbast /ZN/ : cortice (cortice) de pino
dennenkever /ZN/ : conophtero (conophtero)
dennenscheerder /ZN/ : (insekt) blastophago (blastophago)
densimeter /ZN/ : densimetro (densimetro)
densitometer /ZN/ : densitometro (densitometro)
dentimeter /ZN/ : dentimetro (dentimetro)
deontologie /ZN/ : (plichtenleer) deontologia (deontologia)
deontoloog /ZN/ : deontologo (deontologo), deontologista
depersonalisatiesyndroom /ZN/ : syndrome (syndrome) de depersonalisation
depersonalisatieverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de depersonalistaion
deponeren /WW/ : deponer, depositar, poner in deposito (deposito)
deponeren, het ~ : deposito (deposito)
deponie /ZN/ : deposito (deposito) de immunditias
deportatie, de ~ van millioenen Joden naar de concentratiekampen : le deportation de milliones de judeos (judeos) al campos de concentration
deposito /ZN/ : deposito (deposito)
depositobank /ZN/ : banca de deposito (deposito)
depositobewijs /ZN/ : certificato de deposito (deposito)
depositoconto /ZN/ : conto de depositos (depositos)
depositogeld /ZN/ : moneta de deposito (deposito)
depositohouder /ZN/ : tenitor de un deposito (deposito)
depositokapitaal /ZN/ : capital de deposito (deposito)
depositorente /ZN/ : interesse de deposito (deposito)
depot /ZN/ : (bewaargeving, iets in bewaring) deposito (deposito)
depot, in ~ gegeven stukken : effectos date in deposito (deposito)
depot /ZN/ : (magazijn) deposito (deposito), (van wapens) arsenal
depotbewijs /ZN/ : certificato de deposito (deposito)
depreciatie /ZN/ : (minachting) depreciation, disprecio, disdigno, (diskrediet) discredito (discredito)
depressie /ZN/ : (neerslachtigheid) depression, abattimento, melancholia (melancholia), spleen (E)
depressie /ZN/ : (EC) depression, recession, crise, crisis (crisis)
derderangs /BN/ : de basse categoria (categoria), de mal qualitate
deren, mij deert jouw ziekte niet : tu maladia (maladia) non me tocca/tange
dergelijk, wijn, bier en ~e dranken : vino, bira e similar bibitas (bibitas)
dermalgie /ZN/ : dermalgia (dermalgia)
dermatitis /ZN/ : dermatitis (dermatitis)
dermatofyt /ZN/ : (huidschimmel) dermatophyto (dermatophyto)
dermatologie /ZN/ : dermatologia (dermatologia)
dermatoloog /ZN/ : dermatologo (dermatologo), dermatologista
dermatomycose /ZN/ : dermatomycose (-osis (-osis))
dermatose /ZN/ : dermatose (-osis (-osis))
dermografie /ZN/ : dermographia (dermographia)
dermopathie /ZN/ : dermopathia (dermopathia)
derris /ZN/ : (PLANTK) derris (derris)
derrispoeder /ZN/ : pulvere de derris (derris)
dertien /ZN/ : ZN, H TELW dece-tres, tredece (tredece)
dertiende /R TELW/ : dece-tertie, decimotertie, tertiodecime (tertiodecime), tredecime (tredecime)
dertigste /R TELW/ : trentesime (trentesime), trigesime (trigesime)
dertigste, het ~ deel : le trentesime parte, le trentesimo (trentesimo)
dertigste, een ~ uur : un trentesimo (trentesimo) de hora
dertigvoud /ZN/ : trentuplo (trentuplo)
dertigvoudig /BN/ : trentuple (trentuple)
derving /ZN/ : carentia, manco, perdita (perdita), privation
desalniettemin /BW/ : tamen (tamen), nonobstante, totevia (totevia)
descendentieleer /ZN/ : theoria (theoria) del descendentia
descriptief, ~e methode : methodo (methodo) descriptive
deserteur /ZN/ : desertor, transfuga (transfuga)
desgelijks /BW/ : de equal maniera/modo, equalmente, similarmente, item (item)
desillusie /ZN/ : disillusion, disillusionamento, disincantamento, perdita (perdita) del illusion
desintegratieverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de disintegration/de disaggregation/de disgregation
desniettemin /BW/ : tamen (tamen), nonobstante, totevia (totevia)
desondanks /BW/ : tamen (tamen), nonobstante, totevia (totevia)
despoot /ZN/ : (alleenheerser) despota (despota)
despoot /ZN/ : (heerszuchtig persoon) despota (despota), tyranno, dictator
destilleerderij /ZN/ : distilleria (distilleria)
destilleerkolf /ZN/ : alambic, cucurbita (cucurbita), retorta
detailfoto /ZN/ : detalio de un photo(graphia (graphia)), photo(graphia (graphia)) de un detalio
detailverkoop /ZN/ : vendita (vendita) al detalio
detectiemeter /ZN/ : (RADIO) demodulametro (demodulametro)
detectiemethode /ZN/ : methodo (methodo) de detection
deterministisch, ~e theorieën : theorias (theorias) determinista/deterministic
deterministisch, ~e filosofie : philosophia (philosophia) determinista
deterministisch, ~e hypothese : hypothese (hypothese) (-esis) determinista
deugd, opwekking tot ~ : parenesis (parenesis)
deugdelijk /BN/ : (gegrond) fundate, legitime (legitime), valide
deugdzaamheid, aureool van ~ : aureola (aureola) de virtute
deugen, die jongen heeft nooit willen ~ : nunquam (nunquam) iste puero (puero) se ha comportate ben
deun /ZN/ : aere (aere)
deun, het is het oude ~tje : isto es le canto de sempre/semper (semper)
deuterium /ZN/ : deuterium (deuterium)
deuteriumoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de deuterium (deuterium)
deutoxyde /ZN/ : deutoxydo (deutoxydo)
deviezenbesparing /ZN/ : economia (economia) de devisas
dia /ZN/ : (afkorting van diameter) diametro (diametro)
dia, de pijp is tien centimeter ~ : le tubo ha un diametro de dece centimetros (centimetros)
diaävond /ZN/ : vespera (vespera)/vespere con projection de diapositivas
diabetesgebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria) diabetic/pro diabeticos
diabetespecialist /ZN/ : diabetologo (diabetologo)
diabetologie /ZN/ : diabetologia (diabetologia)
diabetoloog /ZN/ : diabetologo (diabetologo)
diabolisch /BN/ : diabolic, demoniac (demoniac), satanic
diabolo /ZN/ : (SPEL) diabolo (diabolo)
diachron(ist)isch, ~e ontwikkeling : diachronia (diachronia)
diachronie /ZN/ : diachronia (diachronia)
diaconie /ZN/ : diaconia (diaconia)
diaconiearme /ZN/ : povre/paupere del diaconia (diaconia)
diaconiehuis /ZN/ : casa del diaconia (diaconia)
diaconieschool /ZN/ : schola del diaconia (diaconia)
diaconieweeshuis /ZN/ : orphanato del diaconia (diaconia)
diade /ZN/ : diade (diade)
diaeresis /ZN/ : (TAAL, LIT, MED) dierese (dierese) (-esis)
diafanometer /ZN/ : diaphanometro (diaphanometro)
diafanometrie /ZN/ : diaphanometria (diaphanometria)
diafanoscopie /ZN/ : diaphanoscopia (diaphanoscopia)
diafanoscopie /ZN/ : diaphanoscopia (diaphanoscopia)
diafonie /ZN/ : diaphonia (diaphonia)
diaforese /ZN/ : diaphorese (-esis (-esis))
diafyse /ZN/ : diaphyse (diaphyse) (-ysis)
diagenese /ZN/ : diagenese (diagenese) (-esis)
diagnose /ZN/ : diagnose (-osis (-osis))
diagnose, de ~ van een longontsteking vaststellen : diagnosticar un pulmonitis (pulmonitis)
diagnosemiddel /ZN/ : medio de diagnose (-osis (-osis))
diagnosesysteem /ZN/ : systema de diagnose (-osis (-osis))
diagnostisch, ~e methode : methodo (methodo) diagnostic
diagraaf /ZN/ : diagrapho (diagrapho)
diagrafie /ZN/ : diagraphia (diagraphia)
diaken /ZN/ : diacono (diacono)
diakenambt /ZN/ : function de diacono (diacono)
diakenbank /ZN/ : banco pro diaconos (diaconos)
dialect, poësie in ~ : poesia (poesia) dialectal
dialectatlas /ZN/ : atlas (atlas) dialectal/de dialectos
dialectgeografie /ZN/ : geographia (geographia) dialectologic/dialectal
dialectkunde /ZN/ : dialectologia (dialectologia)
dialectologie /ZN/ : dialectologia (dialectologia)
dialectoloog /ZN/ : dialectologo (dialectologo), dialectologista
dialectspreker /ZN/ : persona con accento regional, dialectophono (dialectophono)
dialectverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) dialectal
dialogiseren, een gedialogiseerde roman : un roman(ce) in forma de dialogos (dialogos)
dialoog /ZN/ : dialogo (dialogo)
dialoogschrijver /ZN/ : autor de dialogos (dialogos), dialogista
dialoogvorm /ZN/ : forma de dialogo (dialogo)
dialyse /ZN/ : (SCHEI, MED) dialyse (dialyse) (-ysis)
dialysecentrum /ZN/ : centro de dialyse (dialyse) (-ysis)
dialyseverschijnselen /ZN MV/ : phenomenos (phenomenos) dialytic
diameter /ZN/ : diametro (diametro)
diameter, een ~ van 10 centimeter : un diametro de dece centimetros (centimetros)
diameter, halve ~ : semidiametro (semidiametro)
diametraal, twee ~ gelegen punten : duo punctos diametralmente opposite (opposite)
diandrie /ZN/ : (PLANTK) diandria (diandria)
diarchie /ZN/ : diarchia (diarchia)
diarrhee /ZN/ : diarrhea (diarrhea), fluxo diarrheic (diarrheic)/alvin/de ventre, lienteria (lienteria)
diarthrosis /ZN/ : diarthrose (-osis (-osis))
diaspora /ZN/ : diaspora (diaspora)
diastase /ZN/ : (enzym) diastase (diastase), amylase
diastase /ZN/ : (MED) (het uiteenwijken van beenderen zonder ontwrichting) diastase (diastase) (-asis)
diathermie /ZN/ : diathermia (diathermia)
diathese /ZN/ : diathese (diathese) (-esis)
diatomee /ZN/ : diatomea (diatomea)
diatribe /ZN/ : diatriba (diatriba), critica violente e injuriose
diazotypie /ZN/ : diazotypia (diazotypia)
diazoverbinding /ZN/ : composito (composito) de diazo
dichogaam /BN/ : dichogame (dichogame)
dichogamie /ZN/ : dichogamia (dichogamia)
dichotomie /ZN/ : dichotomia (dichotomia)
dichotomisch /BN/ : dichotome (dichotome), dichotomic
dichotomisch, ~e methode : methodo (methodo) dichotome/dichotomic
dicht, ~ en ondicht : poesia (poesia) e prosa
dichtbij /VZ/ : proxime (proxime) a, vicin a, presso, a presso de, al latere de
dichtbundel /ZN/ : collection de poesias (poesias), poemario
dichten /WW/ : (gedichten maken) poetisar, rimar, versificar, facer/scriber/componer versos, scriber poesia (poesia)
dichten, gaan ~ : montar super (super) Pegaso (Pegaso)
dichter, prins der ~s : prince/principe (principe) del poetas
dichterfantasie /ZN/ : phantasia (phantasia) poetic
dichterlijkheid /ZN/ : qualitate/character (character) poetic, poeticitate
dichterziel /ZN/ : anima (anima) de poeta
dichtheidsmeter /ZN/ : densimetro (densimetro)
dichtheidsmeting /ZN/ : densimetria (densimetria)
dichtkunst /ZN/ : poesia (poesia), arte poetic
dichtkunst, bloemlezing uit de hedendaagse ~ : anthologia (anthologia) del poesia contemporanee
dichtproef /ZN/ : essayo (essayo) poetic
dichtsbijzijnd /BN/ : (le plus) vicin, le plus proxime (proxime)
dichtschroeven, de lijkkist ~ : clauder le feretro (feretro) con vites
dichtsoort /ZN/ : genere/sorta de poesia (poesia)
dichtspringen /WW/ : clauder se subito (subito)/subitemente/bruscamente
dichtstbijzijnd /BN/ : le plus proxime (proxime)/vicin, immediate
dichtvorm /ZN/ : forma poetic/de poesia (poesia)
dichtwoede /ZN/ : metromania (metromania)
dictafoon /ZN/ : dictaphono (dictaphono)
dictator /ZN/ : (heerszuchtig persoon) dictator, tyranno, despota (despota)
dicteermachine /ZN/ : machina (machina) a/de dictar, dictaphono (dictaphono)
dicteren, een brief ~ : dicter un littera (littera)
didacticus /ZN/ : autor didactic, philosopho (philosopho) didactic
didactisch, ~e poëzie : poesia (poesia) didactic
didactisch, ~e methode : methodo (methodo) didactic
didascalie /ZN/ : didascalia (didascalia)
didascalisch, ~e poëzie : poesia (poesia) didascalic
didaxologie /ZN/ : didaxologia (didaxologia)
didaxoloog /ZN/ : didaxologo (didaxologo)
die-avond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de diapositivas
dieet, eiwitrijk ~ : dieta proteic (proteic)
dieet, calorie-arm ~ : dieta basse in calorias (calorias)
diefachtigheid, ziekelijke ~ : kleptomania (kleptomania), cleptomania (cleptomania)
diëlektrisch, ~e verliezen : perditas (perditas) dielectric
diender /ZN/ : agente de policia (policia)
dienen, dit dient nergens voor : isto non servi a/pro nihil (nihil)
dienen, vensters dienen om licht en lucht toe te laten : le fenestras servi a/pro lassar passar le luce/le lumine e le aere (aere)
dienen, afgoden ~ : adorar le idolos (idolos)
dienen, nergens toe ~ : servir a nihil (nihil)
dienluik /ZN/ : passaplattos (passaplattos)
dienst, iemand in ~ nemen : dar empleo (empleo) a un persona, ingagiar/contractar un persona, (MIL) inrolar un persona
dienst, buiten ~ stellen : mitter/poner foras (foras)/foris (foris) de servicio
dienstauto /ZN/ : auto(mobile) de servicio/del interprisa/del compania (compania)
dienstbetrekking /ZN/ : (functie) empleo (empleo), function
dienstbodenkamer /ZN/ : camera (camera) del servitrice/del serviente/domestica
dienstbrief /ZN/ : littera (littera)/scripto official
dienstfiets /ZN/ : bicycletta de servicio/del interprisa/del compania (compania)
diensthond /ZN/ : can del policia (policia)
dienstopvatting /ZN/ : spirito (spirito) de servicio
diensttelefoon /ZN/ : telephono (telephono) de servicio
diep, er gaapt een ~e kloof tussen die twee : il ha un enorme abysmo inter (inter) ille duo
diepdrukmethode /ZN/ : methodo (methodo) de rotogravure (F)/heliogravure (F)
dieptemeter /ZN/ : bathymetro (bathymetro)
dieptemeting /ZN/ : (mbt zee) bathymetria (bathymetria)
dieptepsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) profunde/del profunditates
dieptepunt /ZN/ : puncto le plus basse, fundo, (van temperatuur) minimo (minimo)
diepvriescel /ZN/ : camera (camera) frigorific
diepzee /ZN/ : oceano (oceano) abysmal/abyssal/pelagic
diepzeemeter /ZN/ : bathymetro (bathymetro)
diepzeemeting /ZN/ : bathymetria (bathymetria)
diepzeeonderzoek /ZN/ : prospection submarin, exploration oceanic, oceanographia (oceanographia), exploration abyssal/abysmal/submarin/del fundos del mar/del abyssos
diepzeewetenschap /ZN/ : scientia oceanographic, oceanographia (oceanographia)
diepzinnig, ~e wijsgeer : philosopho (philosopho) profunde
diepzinnigheid /ZN/ : profunditate (de spirito (spirito)), perspicacia, sagacitate
dier(en)psychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) animal
dierenaanbidder /ZN/ : adorator de animales, zoolatra (zoolatra)
dierenaanbidding /ZN/ : culto del animales, zoolatria (zoolatria)
dierenanatomie /ZN/ : anatomia (anatomia) zoologic
dierenbeschrijver /ZN/ : zoographo (zoographo)
dierenbeschrijving /ZN/ : zoographia (zoographia), zoologia (zoologia) descriptive
dierencultus /ZN/ : zoolatria (zoolatria)
dierenecologie /ZN/ : ecologia (ecologia) del animales
dierenecoloog /ZN/ : ecologo (ecologo) del animales
dierenepos /ZN/ : epopea (epopea) animal
dierenethologie /ZN/ : ethologia (ethologia)
dierenfossiel /ZN/ : zoolitho (zoolitho)
dierenfoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) de un animal
dierengeografie /ZN/ : zoogeographia (zoogeographia), geographia (geographia) zoologic
dierenkenner /ZN/ : zoologo (zoologo), zoologista
dierenkennis /ZN/ : zoologia (zoologia)
dierenkop /ZN/ : testa/capite (capite) de animal
dierenleer /ZN/ : zoologia (zoologia)
dierenliefde /ZN/ : amor pro animales, zoophilia (zoophilia)
dierenliefhebber /ZN/ : zoophilo (zoophilo), amico (amico) del animales
dierenontleding /ZN/ : zootomia (zootomia)
dierenpychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) animal
Dierenriem /ZN EIGN/ : Zodiaco (Zodiaco)
dierentuinbezoek /ZN/ : visita (visita) de un jardin zoologic/de un parco zoologic/de un zoo
dierenverering /ZN/ : zoolatria (zoolatria)
dierenverspreiding /ZN/ : zoogeographia (zoogeographia)
dierenvriend /ZN/ : amico (amico)/protector del animales, zoophilo (zoophilo)
dierenziekte /ZN/ : maladia (maladia) de animales
dierenziekte, leer der ~n : zoopathologia (zoopathologia)
diëresis /ZN/ : (TAAL, LIT, MED) dierese (dierese) (-esis)
diereziel /ZN/ : anima (anima) de animal
dierfysiologie /ZN/ : physiologia (physiologia) animal
diergeneeskunde /ZN/ : medicina/scientia veterinari, zootherapia (zootherapia)
dierkunde /ZN/ : zoologia (zoologia)
dierkundeboek /ZN/ : libro/manual de zoologia (zoologia)
dierkundeleraar /ZN/ : professor de zoologia (zoologia)
dierkundeles /ZN/ : lection de zoologia (zoologia)
dierkundig, ~e leerboeken : manuales de zoologia (zoologia)
dierkundige /ZN/ : zoologo (zoologo), zoologista
dierlijk, wetenschap van het ~ leven : zoobiologia (zoobiologia)
dierverstening /ZN/ : zoolitho (zoolitho)
dies, wat ~ meer zij : et cetera (cetera) (L)
diesel /ZN/ : oleo diesel (diesel), gasoleo
diesel /ZN/ : traino (a traction) diesel (diesel)
dieselauto /ZN/ : auto(mobile) (a traction) diesel (diesel)
dieselheiblok /ZN/ : massa diesel (diesel)
diesellocomotief /ZN/ : locomotiva (a traction) diesel (diesel)
dieselmachine /ZN/ : machina (machina) diesel (diesel)
dieselmotor /ZN/ : motor diesel (diesel)
dieselolie /ZN/ : oleo diesel (diesel), gasoleo
dieseltractie /ZN/ : traction diesel (diesel)
dieseltrein /ZN/ : traino (a traction) diesel (diesel)
dieselvrachtauto /ZN/ : camion diesel (diesel)
diësis /ZN/ : (MUZ) diese (-esis (-esis))
differentiaaldiagnose /ZN/ : diagnose (-osis (-osis)) differential
differentiaalgalvanometer /ZN/ : galvanometro (galvanometro) differential
differentiaalmicrofoon /ZN/ : microphono (microphono) differential
differentiaalthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) differential
differentieel, ~e psychologie : psychologia (psychologia) differential
differentieel, ~e geometrie : geometria (geometria) differential
differentieeltandwiel /ZN/ : pinnion satellite (satellite)
diffunderend, ~e waterstof : hydrogeno (hydrogeno) diffusibile
diffusiekamer /ZN/ : camera (camera) de diffusion
diffusiemasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) de diffusion
difterie /ZN/ : diphteritis (diphteritis), diphteria (diphteria)
difteritusgeval /ZN/ : caso de diphteritus (diphteritus)
diftongeringsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de diphthongation
digitaalvoltmeter /ZN/ : voltimetro (voltimetro) digital
digitalis /ZN/ : digitalis (digitalis)
diglossie /ZN/ : diglossia (diglossia)
dij, dijbeen, kop van het ~ : capite (capite)/testa del femore
dijambe /ZN/ : iambo duple/duplice (duplice)
dijkdorp /ZN/ : village de dica/super (super) un dica
dijkwacht /ZN/ : guarda/guardiano de dica, guardadica (guardadica)(s)
dijkweg /ZN/ : cammino super (super) un/le dica
dijspier, vierhoofdige ~ : quadricipite (quadricipite)
dik, dat komt ~ voor mekaar : isto essera (essera) toto in ordine
dik, ~ bevriend zijn : esser grande amicos (amicos)
dikbastig /BN/ : de/con cortice (cortice) grosse/spisse
dikke-darmontsteking /ZN/ : inflammation del colon, colonitis (colonitis), colitis (colitis)
dikkop /ZN/ : grosse testa/capite (capite)
dikkoppig /BN/ : a/de/con grosse testa/capite (capite)
dikte, ~ van een boom : diametro (diametro) de un arbore
dikte, platen in verschillende ~s zijn verkrijgbaar : placas de spissores differente es in vendita (vendita)
dikteerapparaat /ZN/ : dictaphono (dictaphono)
dilatometer /ZN/ : dilatometro (dilatometro)
dildo /ZN/ : dildo, penis (penis) artificial
dimensieanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) dimensional
dinar /ZN/ : (munt van verschillende landen) dinar (dinar)
diner /ZN/ : dinar, cena, repasto del vespere/vespera (vespera)
diner /ZN/ : (munt van Andorra) diner (diner)
dingen, naar de hand van een meisje ~ : pretender le mano de un juvena (juvena)
dinosaurusskelet /ZN/ : skeleto (skeleto) de dinosauro
dinsdag /ZN/ : martedi (martedi)
dinsdagavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de martedi (martedi)
dinsdageditie /ZN/ : edition de martedi (martedi)
dinsdagmiddag /ZN/ : postmeridie de martedi (martedi)
dinsdagnacht /ZN/ : nocte de martedi (martedi)
dinsdagochtend /ZN/ : matino de martedi (martedi)
dinsdags /BW/ : cata martedi (martedi)
dinsdags /BN/ : de martedi (martedi)
dinsdags, mijn ~e bezoek : mi visita (visita) de martedi
diocees /ZN/ : diocese (-esis (-esis))
diocesaan, ~e synode : synodo (synodo) diocesan
diocesaanbisschop /ZN/ : episcopo (episcopo) diocesan
diocesis /ZN/ : diocese (-esis (-esis))
diode /ZN/ : diodo (diodo)
diodelaser /ZN/ : laser (E) a diodo (diodo)
dionysisch /BN/ : dionysiac (dionysiac)
dioptrie /ZN/ : dioptria (dioptria)
dioxyde /ZN/ : dioxydo (dioxydo), bioxydo (bioxydo)
diplegie /ZN/ : diplegia (diplegia)
diplomatentas /ZN/ : portadocumentos (portadocumentos)
diplomatie /ZN/ : diplomatia (diplomatia), diplomatica
diplomatiek, ~e nota : nota/memorandum (memorandum) diplomatic
diplomatiek, in ~e dienst treden : entrar in le servicio diplomatic/in le diplomatia (diplomatia)
diplopie /ZN/ : (het dubbel zien) diplopia (diplopia)
diplopie, gekruiste ~ : diplopia heteronyme (heteronyme)
dipodie /ZN/ : dipodia (dipodia)
dipsomanie /ZN/ : dipsomania (dipsomania)
diptera /ZN MV/ : dipteros (dipteros)
direct /BN/ : (FIL) proxime (proxime)
directeur /ZN/ : director, capite (capite), principal, chef (F), rector, administrator
directheid /ZN/ : character (character)/maniera directe
directoire /ZN/ : bracas de femina (femina)
dis /ZN/ : (MUZ) re diese (diese) (-esis)
disciplineren, een goed gedisciplineerd leger : un armea (armea) ben disciplinate
discofiel /ZN/ : discophilo (discophilo)
discograaf /ZN/ : fabricante de discos, discographo (discographo)
discografie /ZN/ : discographia (discographia)
disconteringsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de disconto
discontinuïteit, ~ van een verschijnsel : discontinuitate de un phenomeno (phenomeno)
disconto, ~ over de constante waarde : disconto super (super) le valor constante
disconto, ~ over de nominale waarde : disconto super (super) le valor nominal
discontokrediet /ZN/ : credito (credito) de disconto
discopathie /ZN/ : discopathia (discopathia)
discrepantie, ~ tussen theorie en praktijk : discordantia inter (inter) theoria (theoria) e practica
discretionair, ~e macht van de rechter : poter discretionari del judice (judice)
discriminantanalyse /ZN/ : (STAT) analyse (analyse) (-ysis) discriminante
discriminatie, positieve ~ van vrouwen : discrimination positive de feminas (feminas)
discursief, ~e methode : methodo (methodo) discursive
discussiemethode /ZN/ : methodo (methodo) de discussion
discussiëren, met iemand over iets ~ : discuter super (super) un cosa con un persona
discuswerper /ZN/ : (OUDH) discobolo (discobolo)
discutabel, ~e theorie : theoria (theoria) discutibile
disharmonie /ZN/ : disharmonia (disharmonia), discordantia
diskrediet /ZN/ : discredito (discredito)
disparaat /BN/ : disparate, heteroclite (heteroclite), heterogene, differente
dispnoe /ZN/ : dyspnea (dyspnea)
dissectie /ZN/ : dissection, autopsia (autopsia)
dissertatie /ZN/ : (proefschrift) these/thesis (thesis) doctoral/de doctorato, dissertation
dissimilatieverschijnsel /ZN/ : (FON) phenomeno (phenomeno) dissimilatori
dissoneren /WW/ : dissonar, falsar, esser dissonante/false/in disharmonia (disharmonia)
dissymmetrie /ZN/ : dissymmetria (dissymmetria)
distichon /ZN/ : disticho (disticho)
distichon, elegisch ~ : disticho elegiac (elegiac)
distilleerderij /ZN/ : distilleria (distilleria)
distilleermethode /ZN/ : methodo (methodo) de distillation
distomatose (-osis) /ZN/ : distomatose (-osis (-osis))
distributiecircuit /ZN/ : circuito (circuito) de distribution
distributief, ~e getallen : numeros (numeros) distributive
distributiekanaal /ZN/ : (EC) canal/circuito (circuito) de distribution
distributienet /ZN/ : rete de distribution/vendita (vendita)
distributieperiode /ZN/ : periodo (periodo) de rationamento
dittografie /ZN/ : dittographia (dittographia)
dittologie /ZN/ : dittologia (dittologia)
diurese /ZN/ : diurese (-esis (-esis))
divankleed /ZN/ : copertura super (super) le divan/super (super) le lecto de reposo
diverticulitis /ZN/ : inflammation de un diverticulo, diverticulitis (diverticulitis)
dividendbelasting /ZN/ : imposto/taxa super (super) le dividendo
djarak /ZN/ : ricino (ricino)
djarakpittenolie /ZN/ : oleo de ricino (ricino)
doceermethode /ZN/ : methodo (methodo) de inseniamento
docentenkamer /ZN/ : sala/camera (camera) del docentes/del professores
dochtergezwel /ZN/ : metastase (metastase) (-asis)
docimasie /ZN/ : docimasia (docimasia)
docimologie /ZN/ : docimologia (docimologia)
docimologisch, ~e theorieën : theorias (theorias) docimologic
docimologisch, ~e methoden : methodos (methodos) docimologic
docimoloog /ZN/ : docimologo (docimologo)
doctor, ~ in de godgeleerdheid : doctor in theologia (theologia)
doctor, ~ in de letteren en wijsbegeerte : doctor in philosophia (philosophia) e litteras (litteras)
documentair, ~ krediet : credito (credito) documentari/documental
documentatie, het werk berust op omvangrijke ~ : le obra se basa super (super) un documentation extensive
documentatiemateriaal, het onderzoek is gebaseerd op uitgebreid ~ : le recerca se basa super (super) un ample documentation
dodecafonie /ZN/ : dodecaphonia (dodecaphonia), dodecaphonismo
dodekop /ZN/ : oxydo (oxydo) ferric, colcotar
dodelijkheid /ZN/ : character (character) mortal, effecto mortal, lethalitate
dodenbezwering /ZN/ : necromantia (necromantia)
dodencijfer /ZN/ : numero (numero) de mortos
dodengeest /ZN/ : spirito (spirito) de morto
dodenlijst /ZN/ : lista de mortos/defunctos, necrologia (necrologia)
dodenliturgie /ZN/ : liturgia (liturgia) del mortos/defunctos
dodenmars /ZN/ : marcha {sj} funebre (funebre)
dodenmasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) funerari/mortuari/de morto
dodenmis /ZN/ : missa funebre (funebre)/de requiem (requiem)/del mortos/pro le mortos/de defunctos/pro le defunctos
dodenregister /ZN/ : registro obituari/mortuari/del mortos/de defunctos, necrologia (necrologia), obituario
dodenrijk /ZN/ : regno/imperio del mortos, Tartaro (Tartaro)
dodenstad /ZN/ : citate del mortos/defunctos, necropole, necropolis (necropolis)
dodental /ZN/ : numero (numero) de mortos/de victimas (victimas)
dodenwacht /ZN/ : velia funebre (funebre)
doel, het ~ van mijn bezoek : le objecto de mi visita (visita)
doeleinde /ZN/ : (bestemming, gebruik) usage, uso, empleo (empleo)
doeleinde, voor verschillende ~en : pro usages/usos multiple (multiple)
doeleinde, die stof wordt voor veel ~n gebruikt : iste materia ha multiple (multiple) usos
doelleer /ZN/ : (FIL) teleologia (teleologia)
doelmatigheidsleer /ZN/ : (FIL) teleologia (teleologia), finalismo
doemenswaardigheid /ZN/ : character (character) damnabile, damnabilitate
doemsdag /ZN/ : die/jorno (del ultime (ultime)) judicamento/judicio, die/jorno del judicamento/judicio final
dogmatiek /ZN/ : (leer) dogmatica, theologia (theologia) dogmatic
dogmatisch, ~e theologie : theologia (theologia) dogmatic
dogmatisch, ~e leervorm : methodo (methodo) (de inseniamento) dogmatic
dok, open ~ : darsena (darsena)
doka /ZN/ : camera (camera) obscur/nigre, camera obscura (L)
dokken /WW/ : (SCHEEP) mitter in le darsena (darsena), entrar in dock (E)
dokterstelefoon /ZN/ : telephono (telephono) de medico
doktersvisite /ZN/ : visita (visita) medic(al)/de medico
dol, in ~le drift : in un accesso de cholera (cholera)
dol, door het ~le heen : foris (foris) de se
doldriftig /BN/ : folle de cholera (cholera), furiosissime (furiosissime)
dolfijn(en)kop /ZN/ : testa/capite (capite) de delphino
dolgelukkig /BN/ : folle de gaudio/de joia, multo felice, felicissime (felicissime)
dolgraag /BW/ : con multissime (multissime) gusto, con gaudio, con joia, ben voluntari(e)mente, con le plus grande placer
dolichocefaal /ZN/ : dolichocephalo (dolichocephalo)
dolichocefalie /ZN/ : dolichocephalia (dolichocephalia)
dollar, Maleise ~ : dollar malay (malay)
dolleman /ZN/ : homine rabiose/folle, energumeno (energumeno)
dollemanswerk /ZN/ : follia (follia)
dolmen /ZN/ : dolmen (dolmen)
dolzinnigheid /ZN/ : follia (follia), absurditate, extravagantia
domiciliëren, een wissel ~ : domiciliar un littera (littera) de cambio
domineese /ZN/ : spo(n)sa/femina (femina) del pastor (protestante)
domineren, hij domineert zijn hele omgeving : ille domina cata uno circum (circum) ille
domineren /WW/ : (domino spelen) jocar al domino (domino)
dominerend, een ~ karakter : un character (character) dominante
dominikaner, ~ non : monacha (monacha) dominican
domino /ZN/ : (spel) domino (domino)
domino, een partij ~ spelen : jocar un partita de dominos (dominos)
domino /ZN/ : (mantel met kap) domino (domino)
domino-effect /ZN/ : effecto domino (domino)
dominoën /WW/ : jocar al domino (domino)
dominoplankje /ZN/ : tabuliero de domino (domino)
dominospel /ZN/ : joco de dominos (dominos)
dominospeler /ZN/ : jocator de dominos (dominos)
dominosteen /ZN/ : domino (domino)
dominotheorie /ZN/ : theoria (theoria) domino (domino)
domkop /ZN/ : imbecille, cretino, asino (asino)
domoor /ZN/ : imbecille, cretino, asino (asino), spirito (spirito) lente
dompelaar /ZN/ : caleface-liquidos (caleface-liquidos)
Donaumonarchie /ZN/ : monarchia (monarchia) austrohungare
donder /ZN/ : tonitro (tonitro)
donder, een arme ~ : un povre diabolo (diabolo)
donderbeitel /ZN/ : petra de tonitro (tonitro), belemnita
donderbui /ZN/ : (onweersbui) tempesta/pluvia de tonitro (tonitro)
donderdag /ZN/ : jovedi (jovedi)
donderdagavond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) del jovedi (jovedi)
donderdageditie /ZN/ : edition del jovedi (jovedi)
donderdagmiddag /ZN/ : postmeridie del jovedi (jovedi)
donderdagochtend /ZN/ : matino del jovedi (jovedi)
donderdags /BW/ : le jovedi (jovedi)(s)
donderdags, hij komt altijd ~ : ille veni sempre/semper (semper) le jovedi(s), ille veni tote le jovedis/cata jovedi
donderdags /BN/ : del jovedi (jovedi)
donderdags, mijn ~ bezoek : mi visita (visita) de tote le jovedis/de cata jovedi
donderen, met veel lawaai donderde hij van de trap ad : ille ha cadite del scala con un strepito (strepito) tremende
dondergod /ZN/ : deo del tonitro (tonitro)
donderlucht /ZN/ : celo de tonitro (tonitro)
donders! /TW/ : diabolo (diabolo)!, mille tonitros (tonitros)!
donderslag /ZN/ : (donder van een bliksemstraal) colpo de tonitro (tonitro)
dondersteen /ZN/ : (fossiel) petra de tonitro (tonitro), belemnita
donderwolk /ZN/ : nube de tonitro (tonitro), nubilo (nubilo)
donker, ~e kamer : camera (camera) obscur/nigre, camera obscura (L)
donker, een ~e bladzijde in zijn leven : un pagina (pagina) nigre de su vita
donker /ZN/ : (duisternis) obscuritate, tenebras (tenebras), tenebrositate
donkerte /ZN/ : obscuritate, tenebras (tenebras), tenebrositate
donoratoom /ZN/ : atomo (atomo) dator/donator
donorcodicil /ZN/ : carta (official) de dator/donator (de organos (organos))
donsdeken /ZN/ : eiderdun (eiderdun) (de lanugine)
donzen, ~ deken : eiderdun (eiderdun) (de lanugine)
dood /ZN/ : morte, decesso, expiration, obito (obito)
dood, plotselinge/onverwachte ~ : morte inopinate/subite (subite)
dood, tussen ~ en leven zweven : esser inter (inter) le vita e le morte
dood /BN/ : morte, defuncte, (ontzield) inanimate, exanime (exanime)
dood, een ~e letter blijven : remaner (un) littera (littera) morte
doodarm /BN/ : disproviste de toto, multo povre, multo paupere, pauperissime (pauperissime), povrissime (povrissime), povre como Job
doodbidder /ZN/ : (aanspreker) empleato del pompas funebre (funebre)
doodbiddersgezicht /ZN/ : aere (aere) de interramento
doodblijven /WW/ : morir subito (subito)/subitemento
doodeenvoudig /BN/ : multo simple, simplemente, facilissime (facilissime)
doodenkel /BN/ : multo rar, rarissime (rarissime), occasional, sporadic
doodfluiten, de scheidsrechter fluit de wedstrijd totaal dood : sibilante troppo le arbitro (arbitro) guasta le match (E) completemente
doodgemakkelijk /BN/ : multo simple/facile, facilissime (facilissime)
doodgoed /BN/ : multo bon, bonissime (bonissime)
doodgraver /ZN/ : (kever) necrophoro (necrophoro)
doodkalm /BN/ : calmissime (calmissime), phlegmatic, imperturbabile, impassibile, tranquillissime (tranquillissime), stoic (stoic)
doodkist /ZN/ : cassa de morto, feretro (feretro)
doodkistenmaker /ZN/ : constructor de feretros (feretros)
doodlopen /WW/ : non haber exito (exito)
doodlopend /BN/ : sin exito (exito), cec
doodlopend, ~e straat : strata sin exito (exito)
doodmager /BN/ : multo magre, magrissime (magrissime)
doodongelukkig /BN/ : multo/profundemente infelice, infelicissime (infelicissime)
doods /BN/ : (akelig) mortal, funebre, lugubre (lugubre), sinistre, sepulcral
doodsakte /ZN/ : acto de decesso/obito (obito)
doodsangst /ZN/ : angustia mortal/de morte, pavor mortal/de morte/de morir, (MED) thanatophobia (thanatophobia)
doodschouw /ZN/ : autopsia (autopsia)
doodsdrift /ZN/ : instincto/pulsion de morte, thanatos (thanatos)
doodsengel /ZN/ : angelo (angelo) del morte
doodserieus /BN/ : multo seriose, seriosissime (seriosissime)
doodsgedachte /ZN/ : idea (idea) del morte
doodshoofd /ZN/ : capite (capite)/testa de morto
doodsimpel /BN/ : multo simple, simplissime (simplissime)
doodskleed /ZN/ : (op doodkist) drappo/panno mortuari/funebre (funebre)
doodsklok /ZN/ : campana funebre (funebre)/funeral/de mortos/de defunctos
doodsnood /ZN/ : agonia (agonia), angustia mortal
doodsnood, in ~ zijn : esser agonisante, esser inter (inter) le vita e le morte
doodssnik /ZN/ : ultime (ultime) suspiro
doodsstonde /ZN/ : hora del morte, ultime (ultime) hora
doodsstrijd /ZN/ : agonia (agonia), lucta contra le morte
doodsstuip /ZN/ : ultime (ultime) convulsion
doodstraf /ZN/ : pena capital/de morte, ultime (ultime) supplicio
doodsuur /ZN/ : hora del morte, ultime (ultime) hora
doodsvijand /ZN/ : inimico (inimico) mortal/capital/jurate
doodszweet /ZN/ : sudor mortal/de morte/del agonia (agonia)
doodtij /ZN/ : aqua/marea (marea) morte, cambio/cambiamento del marea (marea)
doodverven, hij wordt als voorzitter gedoodverfd : secundo le prognosticos ille essera (essera) le presidente
doodzwijgen /WW/ : tacer, silentiar, facer/guardar le silentio super (super)
doofstomheid, aangeboren ~ : agnosia (agnosia) auditive verbal congenital
doolhof /ZN/ : (ook FIG) dedalo (dedalo), labyrintho
doopkelk /ZN/ : calice (calice) baptismal
doopleerling /ZN/ : catechumeno (catechumeno)
doopplechtigheid /ZN/ : ceremonia (ceremonia) baptismal/de baptismo
doorbakken (doorbakken) /BN/ : ben/bastante cocite/rostite
doorbakken (doorbakken) /WW/ : continuar a rostir/cocer
doorbellen /WW/ : (doorgeven per telefoon) telephonar, communicar/transmitter per telephono (telephono)
doorbladeren /WW/ : (vluchtig doornemen) foliar, percurrer (le paginas (paginas))
doorboren (doorboren) /WW/ : forar, perforar, perciar, transperciar, transfiger, (van de schedel) trepanar
doorboren (doorboren), het ~ : perforation, (van de schedel) trepanation
doorboren (doorboren), iemand die doorboort : forator
doorboren (doorboren), gemakkelijk te ~ : perforabile
doorboren (doorboren) /WW/ : (lek maken) puncturar
doorboren (doorboren) /WW/ : continuar a forar/a perforar/a perciar
doorbreken (doorbreken) /WW/ : rumper, perciar
doorbreken (doorbreken), een stok ~ : rumper un baston
doorbreken (doorbreken), de dijk is doorgebroken : le dica se ha rumpite, le dica ha cedite
doorbreken (doorbreken), de zon is doorgebroken : le sol ha reapparite
doorbreken (doorbreken), het gezwel brak door : le abscesso se ha aperite
doorbreken (doorbreken), de blokkade ~ : rumper/fortiar le blocada
doorbreken (doorbreken) /WW/ : rumper
doorbreken (doorbreken), de vijandelijke linies ~ : rumper le lineas inimic (inimic)
doorbreken (doorbreken), het politiekordon ~ : rumper le cordon de policia (policia)
doorbreken (doorbreken), de stilte ~ : rumper le silentio
doorbreken (doorbreken), een taboe ~ : transgreder/transgressar/levar un tabu (tabu)
doorbreken (doorbreken), de sleur ~ : rumper le monotonia (monotonia)/le routine (F)/le solite (solite) rhythmo
doorbreking (doorbreking) /ZN/ : ruptura
doorbreking (doorbreking), ~ van de stilte : ruptura del silentio
doorbreking (doorbreking), ~ van het politiekordon : ruptura del cordon de policia (policia)
doorbreking (doorbreking), ~ van een taboe : transgression/levamento de un tabu (tabu)
doorbreking (doorbreking) /ZN/ : ruptura
doorbreking (doorbreking), ~ van een dijk : ruptura de un dica
doordraaien /WW/ : (op veiling) retirar/retraher del vendita (vendita)/mercato
doordringen, ~ in vijandelijk gebied : penetrar/avantiar in territorio inamic (inamic)
doordrukken, die letters drukken door : iste litteras (litteras) transversa le papiro
doordrukstrip /ZN/ : plachetta alveolate/a alveolos (alveolos)
doordrukverpakking /ZN/ : imballage alveolate/a alveolos (alveolos)
doorgaan, dit kan zo niet ~ : isto non pote continuar assi (assi)
doorgaan, dit werk gaat altijd maar door : iste travalio/labor non habera (habera) un fin, iste labor/travalio non termina nunquam (nunquam)
doorgaan, het feest gaat door : le festa habera (habera) loco
doorgaand, ~e reizigers : viagiatores de/in transito (transito)
doorgang, het feest zal geen ~ hebben : le festa non habera (habera) loco
doorgangskamp /ZN/ : campo de transito (transito)
doorgangsstation /ZN/ : station de transito (transito)
doorgeefluik /ZN/ : passaplattos (passaplattos)
doorgeven, een bericht telefonisch ~ : transmitter un nova per telephono (telephono)
doorgeven, een virus aan iemand ~ : inocular un virus (virus) a un persona
doorglippen, tussen de mazen van het net ~ : passar inter (inter) le malias del rete
doorheen, (voorraad, geld) ik ben er ~ : il non me resta/remane nihil (nihil), io ha exhaurite mi reservas
doorijzelen, het zal ~ : le glacie al solo continuara (continuara)
doorkiesnummer /ZN/ : numero (numero) (de telephono (telephono)) directe/interne
doorkomen, de stoet moet hier ~ : le convoyo (convoyo) debe passar hic
doorkruisen (doorkruisen) /WW/ : (rondtrekken door) percurrer, transversar
doorkruisen (doorkruisen) /WW/ : (dwarsbomen) contrariar
doorkruisen (doorkruisen) /WW/ : cancellar/deler per/con un cruce, facer un cruce super (super)
doorlichten /WW/ : (met röntgenstralen onderzoeken) radiographar, facer un radioscopia (radioscopia), submitter a un examine radioscopic/radiographic
doorlichting /ZN/ : (onderzoek met röntgenstralen) radioscopia (radioscopia), examine radiographic/radioscopic, diascopia (diascopia)
doorliggen /WW/ : vulnerar se/excoriar se per jacer longe tempore, haber plagas de decubito (decubito)
doorliggen /ZN/ : excoriation/gangrena per decubito (decubito)
doorlopen (doorlopen) /WW/ : (gaan door iets) percurrer, passar
doorlopen (doorlopen), een straat ~ : percurrer un strata
doorlopen (doorlopen), een stadium ~ : passar per un stadio
doorlopen (doorlopen), de zon doorloopt in één jaar de 12 hemeltekens : le sol percurre le 12 signos del zodiaco (zodiaco) in un anno
doorlopen (doorlopen), een schitterende carrière ~ : percurrer un brillante carriera
doorlopen (doorlopen) /WW/ : (volgen) sequer
doorlopen (doorlopen) /WW/ : (vluchtig lezen) percurrer, foliar, repassar
doorlopen (doorlopen), een lijst ~ : percurrer un lista
doorlopen (doorlopen) /WW/ : (lopen door iets) passar, transversar
doorlopen (doorlopen), de stad ~ : transversar le citate
doorlopen (doorlopen) /WW/ : (verder lopen) continuar
doorlopen (doorlopen) /WW/ : (mbt kleuren) miscer se
doorlopen (doorlopen) /WW/ : (niet onderbroken worden) continuar, communicar
doorlopen (doorlopen), de paginering van de twee delen loopt door : le pagination del prime tomo continua in le secunde
doorlopen (doorlopen), de eetkamer loopt door naar de keuken : le camera (camera) a mangiar communica con le cocina
doorlopend, ~e (film)voorstelling : cinema (cinema) permanente
doorlopend, ~e polis : polissa (polissa) continue
doorluchtig /BN/ : illustre, auguste, eminente, egregie, serenissime (serenissime)
doorluchtigheid /ZN/ : (titel) serenissimo (serenissimo), serenitate, eminentia
doorluchtigheid, Zijne Doorluchtigheid : Su Altessa Serenissime (Serenissime), Su Serenitate
doormaken, een moeilijke periode ~ : passar per/transversar un periodo (periodo) difficile
doornigheid /ZN/ : character (character) spinose, spinositate
doornuitsteeksel /ZN/ : apophyse (apophyse) (-ysis) spinose
doornzaad /ZN/ : torilis (torilis)
doorploegen (doorploegen) /WW/ : continuar a arar
doorploegen (doorploegen) /WW/ : arar
doorploegen (doorploegen), doorploegde akkers : campos arate
doorploegen (doorploegen) /WW/ : (gleuven maken) sulcar
doorreis /ZN/ : passage, (op vliegveld, e.d.) transito (transito)
doorreisvisum /ZN/ : visa de transito (transito)
doorrit /ZN/ : (doorreis) passage, transito (transito)
doorroken (doorroken) /WW/ : impegnar de fumo, fumigar, suffumigar
doorroken (doorroken), het ~ : fumigation, suffumigation
doorroken (doorroken) /WW/ : continuar a fumar
doorscheuren, hij scheurde de brief door : ille lacerava le littera (littera)
doorschieten (doorschieten) /WW/ : (doorboren) perciar con un balla/con ballas
doorschieten (doorschieten) /WW/ : (met wit papier) interfoliar
doorschieten (doorschieten), een doorschoten boek : un libro interfoliate
doorschieten (doorschieten) /WW/ : (voortgaan met schieten) continuar a tirar
doorschieten (doorschieten) /WW/ : (verder schieten) continuar su cursa, persequer su trajectoria
doorschieten (doorschieten) /WW/ : (BIOL) (snel groeien) maturar velocemente
doorschieten (doorschieten) /WW/ : 
doorschieten (doorschieten), ~ naar de andere kant : exaggerar
doorschuiven, de brief onder de deur ~ : pulsar le littera (littera) sub le porto
doorsnede /ZN/ : (middellijn) diametro (diametro)
doorsnede, die bal heeft een ~ van 5 cm : iste balla ha un diametro de 5 centimetros (centimetros)
doorsnijden (doorsnijden) /WW/ : continuar a trenchar {sj}
doorsnijden (doorsnijden) /WW/ : trenchar {sj}, taliar in duo (partes), sectionar
doorsnijden (doorsnijden), het ~ : trenchamento {sj}
doorsnijden (doorsnijden), een touw ~ : trenchar un corda
doorsnijden (doorsnijden), de levensdraad ~ : trenchar le filo de vita
doorsnijden (doorsnijden), iemand die iets afsnijdt : trenchator {sj}
doorsnijden (doorsnijden) /WW/ : (MED) transfiger, transfixar
doorsnijden (doorsnijden) /WW/ : transversar, finder
doorsnijden (doorsnijden), de lucht ~ : finder le aere (aere)
doorsnijden (doorsnijden), die trein doorsnijdt de eenzame vlakte : iste traino transversa le plana deserte
doorspelen, de scheidsrechter gebaarde door te spelen : le arbitro (arbitro) indicava continuar le joco
doorstromen /WW/ : (doorstromen (doorstromen)) reimpler, inundar, pervader
doorsturen, een brief ~ : reexpedir un littera (littera)
doortastendheid /ZN/ : dynamicitate, energia (energia), decision, resolution
doortocht /ZN/ : passada, passage, (overtocht) transversata, (doorreis) transito (transito)
doortocht, op ~ naar Griekenland : in transito (transito) pro Grecia
doortochten, een kamer laten ~ : ventilar un camera (camera)
doortraptheid /ZN/ : infamia, ignobilitate, abjection, malignitate, bassessa, vilitate, villania (villania)
doortrekken (doortrekken) /WW/ : impregnar, imbiber, imbuer, permear
doortrekken (doortrekken) /WW/ : (verlengen) prolongar, extender
doortrekken (doortrekken), de lijn ~ : prolongar le linea, (FIG ook) sequer le mesme linea
doortrekken (doortrekken), een straat ~ : prolongar un strata
doortrekken (doortrekken) /WW/ : (verder verplaatsen) tirar plus longe
doortrekken (doortrekken) /WW/ : (stuktrekken) rumper
doortrekken (doortrekken), een touw ~ : rumper un corda
doortrekken (doortrekken) /WW/ : (door iets heen reizen) percurrer, transversar, passar per
doortrekken (doortrekken), het land ~ : percurrer le pais
doortrekken (doortrekken) /WW/ : (voortgaan met trekken) continuar a traher/tirar
doortrekken (doortrekken) /WW/ : (het toilet) tirar le catena del toilette (F)
doortrekken (doortrekken) /WW/ : (mbt een vloeistof) perciar
doortrekken (doortrekken), de inkt trekt door : le tinta percia le papiro
doortrokken, de geest van deze auteur is geheel ~ van de vooroordelen van zijn tijd : le spirito (spirito) de iste autor es imbuite del prejudicios del epocha (epocha)
doorverkoop /ZN/ : revendita (revendita)
doorverkopen /WW/ : continuar le vendita (vendita)
doorvoelen, doorvoelde poëzie : poesia (poesia) plen de emotiones
doorvoer /ZN/ : (het vervoeren van koopwaren) transito (transito)
doorvoer /ZN/ : (waren) (mercantias (mercantias)/merces de) transito (transito)
doorvoeren /WW/ : (door land voeren) facer passar in transito (transito)
doorvoergoederen /ZN MV/ : (mercantias (mercantias)/merces de) transito (transito)
doorvoerhandel /ZN/ : commercio de transito (transito), transito (transito)
doorvoerhandelaar /ZN/ : commerciante/negotiante de transito (transito)
doorvoerhaven /ZN/ : porto de transito (transito)
doorvoerkosten /ZN MV/ : costos de transito (transito)
doorvoerlijst /ZN/ : lista de transito (transito)
doorvoerrecht /ZN/ : derecto de transito (transito)
doorvoerverkeer /ZN/ : transito (transito)
doorvracht /ZN/ : transito (transito)
doorwaaien /WW/ : esser aerate, esser exponite al aere (aere) libere
doorwrocht, ~ geheel : insimul (insimul) coherente
doorzenden, een brief ~ : reexpedir un littera (littera)
doorzien (doorzien) /WW/ : discerner, penetrar, perspicer, comprender, comprehender
doorzien (doorzien), iemands bedoelingen ~ : discerner/penetrar le intentiones de un persona
doorzien (doorzien) /WW/ : compulsar, examinar, foliar
doorzoeken (doorzoeken) /WW/ : explorar, recercar, perquirer, scrutinar
doorzoeken (doorzoeken), de politie heeft de auto doorzocht : le policia (policia) ha perquirite le auto(mobile)
doorzoeken (doorzoeken) /WW/ : continuar a cercar, continuar le recerca
doosbarometer /ZN/ : barometro (barometro) aneroide
doosje, ~ lucifers : cassetta de flammiferos (flammiferos)
dop /ZN/ : (omhulsel, schaal) scalia, (van peulvruchten) silica, siliqua (siliqua)
dop, beter een half ei dan een lege ~ : melio pauco/poco que nihil (nihil)
doper, Johannes de Doper : Sancte Johannes (Johannes) Baptista
dopvrucht, gevleugelde ~ : aquenio alate, samara (samara)
Dorothea, Door /ZN EIGN/ : Dorothea (Dorothea)
dorsmachine /ZN/ : machina (machina) a/de batter, disgranator, tribulo
dorstig, ~e kelen : gurgites (gurgites) sic
dorstlesser /ZN/ : bibita (bibita) refrescante
dosering /ZN/ : (afgemeten hoeveelheid) dose, dosis (dosis), dosage
doseringsleer /ZN/ : posologia (posologia)
dosimeter /ZN/ : dosimetro (dosimetro)
dosimetrie /ZN/ : dosimetria (dosimetria)
dosis /ZN/ : dose, dosis (dosis)
dosis, maximale ~ : dose/dosis maximal/maxime (maxime)
dosismeter /ZN/ : dosimetro (dosimetro)
dossiernummer /ZN/ : numero (numero) de dossier (F)
douanedepot /ZN/ : deposito (deposito) del doana
douaneloods /ZN/ : deposito (deposito) del doana
douaneonderzoek /ZN/ : visita (visita) doanal/doaner/de doana
doventelefoon /ZN/ : telephono (telephono) pro surdos
doventolk /ZN/ : interprete (interprete) pro surdos
Dow Jones-index /ZN/ : indice (indice)/index (index) Dow Jones
downstemming /ZN/ : melancholia (melancholia), spleen (E), (depressie) depression
Downsyndroom /ZN/ : syndrome (syndrome) de Down, imbecillitate mongoloide, mongolismo
doxologie /ZN/ : (FIL, REL) doxologia (doxologia)
draad, hij is altijd tegen de ~ in : ille ha le spirito (spirito) de contradiction
draaddikte /ZN/ : spissor/diametro (diametro) del filo
draadloos, ~e telefoon : telephono (telephono) sin filos
draadnagel /ZN/ : clavo a testa/capite (capite) platte
draadteller /ZN/ : contafilos (contafilos)
draadwormziekte /ZN/ : filariasis (filariasis)
draagbaar, ~e microfoon : microphono (microphono) portabile/portative
draagblok /ZN/ : bloco portante/de appoio (appoio)/de supporto
draagmuur /ZN/ : muro portante/de appoio (appoio)
draagschroef /ZN/ : (LUCHTV) helice (helice) sustentatori
draagvlak /ZN/ : (vlak waarop een last steunt) superficie/superfacie portante/de appoio (appoio)/de susteno, base
draaien, de aarde draait om de zon : le terra gira/torna circum (circum) le sol
draaien, om de hete brij heen ~ : tornar circum (circum) le question
draaien, een (telefoon)nummer ~ : componer/formar un numero (numero) (de telephono (telephono))
draaien, een grammofoonplaat ~ : facer tornar un disco de grammophono (grammophono)
draaier, werkplaats van een ~ : torneria (torneria)
draaier /ZN/ : (halswervel) axis (axis)
draaier /ZN/ : (veinzer) dissimulator, mentitor, hypocrita (hypocrita)
draaierij /ZN/ : (werkplaats) officina del tornator, torneria (torneria)
draaiing, ~ van de aarde om zijn as : rotation del terra circum (circum) su axe, rotation axial del terra
draaiing, ~ van de aarde om de zon : revolution del terra circum (circum) le sol
draaikolk /ZN/ : vortice (vortice), gurgite (gurgite)
draaikont /ZN/ : (iemand die met alle winden meewaait) opportunista, hypocrita (hypocrita)
draaikonterij /ZN/ : opportunismo, hypocrisia (hypocrisia)
draaiorgel /ZN/ : organo (organo) a cylindro/de strata, (klein) organetto
draaiorgelconcours /ZN/ : concurso de organos (organos) a cylindro/de strata
draaiorgelmuziek /ZN/ : (compositie) musica pro organo (organo) a cylindro/de strata
draaiorgelmuziek /ZN/ : (uitvoering) musica de organo (organo) a cylindro/de strata
draaischijfkraan /ZN/ : grue super (super) un platteforma giratori
draaisnelheidsmeter /ZN/ : gyrometro (gyrometro)
draaistroomdynamo /ZN/ : dynamo (dynamo) a currente triphase/triphasic/triphasate
draaitopstofzuiger /ZN/ : aspirator a testa/capite (capite) pivotante
draaitrap /ZN/ : scala helicoide/in helice (helice)/tornante/a caracol/a limace/a vite/(in) spiral
draaitreeft /ZN/ : tripede (tripede)/tripode (tripode) tornante/giratori
draakvis /ZN/ : holocephalo (holocephalo), dracon marin, chimera
drab /ZN/ : (bezinksel) sedimento, deposito (deposito)
drab /ZN/ : (troebele dikke vloeistof) liquido (liquido) turbide
drachttijd /ZN/ : fetation, durata/duration del gestation, periodo (periodo) de gestation
dragen, het ~ : appoio (appoio), sustenimento
drager, ~ dezes : le portator de iste littera (littera)
drager, ~ van ziektekiemen : portator de germinos (germinos)
dragoman /ZN/ : drogman, interprete (interprete)
dragonboter /ZN/ : butyro (butyro) a estragon
drakenkop /ZN/ : (kop van een draak) capite (capite)/testa de dracon
drakenkop /ZN/ : (PLANTK) dracocephalo (dracocephalo)
drakenschip /ZN/ : nave viking (viking)
dramatisch, ~e poëzie : poesia (poesia) dramatic
dramaturgie /ZN/ : arte dramatic, dramaturgia (dramaturgia)
drang, ~ uitoefenen op : exercer un pression super (super)
drank /ZN/ : bibita (bibita), biberage, biber, bibitura, liquor, (alcoholische drank) alcohol, bibita (bibita)/biberage alcoholic/alcoholisate
drank, verkoelende ~ : bibita (bibita) refrescante
drank, de ~ stijgt hem naar het hoofd : le alcohol le monta al testa/capite (capite)
drank /ZN/ : (medicijn) potion, biberage/bibita (bibita) (medicinal)
drankaccijns /ZN/ : accisia pro bibitas (bibitas) alcoholic
drankenautomaat /ZN/ : distributor (automatic) de bibitas (bibitas)/de biberages
drankendivisie /ZN/ : division del bibitas (bibitas)/biberages
drankenfabrikant /ZN/ : fabricante de bibitas (bibitas)/biberages
drankgebruik /ZN/ : consumo/consumption de bibitas (bibitas) alcoholic/de alcohol
drankhandel /ZN/ : commercio de bibitas (bibitas) alcoholic
drankhandelaar /ZN/ : commerciante de bibitas (bibitas) alcoholic
drankkast /ZN/ : armario del bibitas (bibitas) alcoholic
dranklucht, er hing een sterke ~ in de kamer : un forte odor de alcohol pervadeva le camera (camera)
drankmeter /ZN/ : alcoholimetro (alcoholimetro)
drankmisbruik /ZN/ : abuso de bibitas (bibitas) alcoholic/de alcohol, alcoholismo
drankslijter /ZN/ : venditor de bibitas (bibitas) alcoholic, liquorista
dranksmokkel /ZN/ : traffico de bibitas (bibitas) alcoholic
dranksmokkelaar /ZN/ : trafficante/trafficator de bibitas (bibitas) alcoholic
drankverbod /ZN/ : prohibition (del vendita (vendita) de bibitas (bibitas) alcoholic)
drankverbruik /ZN/ : consumo/consumption de bibitas (bibitas) alcoholic/ de alcohol
drankverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de bibitas (bibitas) alcoholic
drankverslaafde /ZN/ : dipsomano (dipsomano), dipsomaniaco (dipsomaniaco), alcoholico
drankvoorraad /ZN/ : stock de bibitas (bibitas) alcoholic
drankwet /ZN/ : lege super (super) le vendita (vendita) de bibitas (bibitas) alcoholisate
drankwinkel /ZN/ : magazin de bibitas (bibitas) alcoholic
drankzucht /ZN/ : vitio de biber, alcoholismo, dipsomania (dipsomania), vinolentia, (MED) potomania (potomania)
drankzuchtig /BN/ : dipsomane, dipsomaniac (dipsomaniac), intemperate, vinolente
drankzuchtige /ZN/ : dipsomano (dipsomano), dipsomaniaco (dipsomaniaco), alcoholico
draperie /ZN/ : drapperia (drapperia)
drappering /ZN/ : drapperia (drapperia)
dravidologie /ZN/ : dravidologia (dravidologia)
dreigbrief /ZN/ : littera (littera) comminatori/de menacias
dreigement, loze ~en : menacias vacue/van/in le aere (aere)
dreigen, er ~ stakingen : exoperos (exoperos) es imminente
drek, het eten van ~ : coprophagia (coprophagia)
dreketend /BN/ : coprophage (coprophage), merdivore
drekkever /ZN/ : coprophago (coprophago)
dreksteen /ZN/ : coprolitho (coprolitho)
drekvers /ZN/ : poesia (poesia) scatologic
drekvlieg /ZN/ : musca de stercore, scatophaga (scatophaga) stercorari
dreun /ZN/ : (aantonig gezang) psalmodia (psalmodia)
drie, verdeling in ~en : trichotomia (trichotomia)
drie, ~ maal zo groot : triple, triplice (triplice)
driebandentoernooi /ZN/ : tornea (tornea) de biliardo a/per tres bandas
driebladig /BN/ : (TECHN) tripale (tripale)
driebladig, ~ propeller : helice (helice) tripale
driedelig, ~ orgaan : organo (organo) trifide
driedubbel /BN/ : triple, triplice (triplice), triplicate
driehelmigheid /ZN/ : (PLANTK) triandria (triandria)
driehoek /ZN/ : triangulo, trigono (trigono)
driehoeksmethode /ZN/ : methodo (methodo) triangular
driehoeksmeting /ZN/ : (WISK) trigonometria (trigonometria)
driehoofdig, ~e armspier : musculo tricipite (tricipite), tricipite (tricipite)
driehoofdigheid /ZN/ : tricephalia (tricephalia)
driejaarlijks, de betaling geschiedt in ~e termijnen : on paga in terminos (terminos) trienne
driekamerflat /ZN/ : appartamento de tres cameras (cameras)
driekamerwoning /ZN/ : casa/allogio de tres cameras (cameras)
drieklank /ZN/ : (MUZ) triple accordo, triade (triade)
driekleurendruk /ZN/ : trichromia (trichromia), reproduction tricolor, impression a/in tres colores
driekleurenfotografie /ZN/ : photographia (photographia) a/in tres colores
Driekoningen(feest) /ZN/ : festa del Epiphania (Epiphania), Epiphania (Epiphania)
driekoppigheid /ZN/ : tricephalia (tricephalia)
drielandenpunt /ZN/ : puncto limitrophe (limitrophe) de tres paises
drieledig /BN/ : triple, triplice (triplice), tripartite, ternari, (WISK) trinominal, trinomic
drielettergrepig /BN/ : de tres syllabas (syllabas), trisyllabe (trisyllabe), trisyllabic
drielettergrepig, ~ woord : parolas trisyllabe/trisyllabic, trisyllabo (trisyllabo)
drieling, drielingen /ZN/ : trigeminos (trigeminos)
drieling, drielingen, één van een ~ : trigemino (trigemino)
driemalig /BN/ : triple, triplice (triplice)
drieman /ZN/ : triumviro (triumviro)
driemanschap /ZN/ : triumvirato, troika (troika) (R)
driemijlsgrens /ZN/ : limite (limite) del tres milias (maritime (maritime))
driemijlszone /ZN/ : zona del tres milias (maritime (maritime)), aquas territorial
drienervig, ~e zegge : carex (carex)/carice trinerve
driepoot /ZN/ : tripede (tripede), tripode (tripode)
driepotig /BN/ : a/de tres pedes, tripodic (tripodic)
driespan /ZN/ : gruppo de tres cavallos, troika (troika) (R)
driesyllabig /BN/ : a/de tres syllabas (syllabas), trisyllabic
drietal /ZN/ : trio, tripletto, triade (triade), terno
drieteenstrandloper /ZN/ : calidris (calidris) albe
drietrapsraket /ZN/ : missile triple/triplice (triplice)/a tres etages (F)
drieversnellingsnaaf /ZN/ : modiolo (modiolo) a/de tres velocitates
drievoet /ZN/ : tripede (tripede), tripode (tripode)
drievoetig, ~ vers : trimetro (trimetro), tripodia (tripodia)
drievoud /ZN/ : (door drie deelbaar getal) multiplo (multiplo) de tres
drievoudig /BN/ : triple, triplice (triplice), trin
drievuldig /BN/ : triple, triplice (triplice), trin
drift /ZN/ : (opwelling van woede) accesso de cholera (cholera)/ira/rabie/furor, biliositate, iracundia
drift, rood van ~ : rubie de cholera (cholera)
driftbui /ZN/ : accesso/attacco de ira/de furor/de rabie/de rage {zj}/de cholera (cholera)
driftkop /ZN/ : persona/character (character) irascibile
drijfanker /ZN/ : ancora (ancora) flottante
drijfmest /ZN/ : stercore (semi)liquide (liquide)
drijfmestput /ZN/ : puteo pro stercore (semi)liquide (liquide)
drijfstangkop /ZN/ : testa/capite (capite) de biella
dril /ZN/ : (gelei) gelea (gelea)
dringend, het is ~ noodzakelijk dat : il es urgentissime (urgentissime) que
dringend, het is ~ noodzakelijk dat : il es absolutemente necessari que, il es urgentissime (urgentissime) que
drinkbeker /ZN/ : bicario, calice (calice)
drinken /ZN/ : bibita (bibita), le biber
drinkwaterleiding /ZN/ : conductos/tuberia (tuberia) de aqua potabile
drinkwateropslag /ZN/ : deposito (deposito) de aqua potabile
droefgeestigheid /ZN/ : melancholia (melancholia), tristessa
droes /ZN/ : (duivel) diabolo (diabolo)
drogbeeld /ZN/ : (verwrongen afbeelding) imagine (dis)torquite/distorte, anamorphose (-osis (-osis))
drogen, zijn tranen ~ : essugar se le lacrimas (lacrimas)
drogisterij /ZN/ : drogeria (drogeria), herboristeria (herboristeria)
drogman /ZN/ : drogman, interprete (interprete)
dromenleer /ZN/ : oneirologia (oneirologia)
drommel /ZN/ : diabolo (diabolo)
drommels! /TW/ : diabolo (diabolo)!, malediction!
dronk /ZN/ : (slok) bibita (bibita), gorgata
dronkenmansgebedje, een ~ doen : contar su ultime (ultime) monetas
droog, ~e periode : periodo (periodo) sic, siccitate
droog, houden we het ~ vandaag? : il pluvera (pluvera) o non?
droogje, zijn natje en zijn ~ : su mangiar e su bibita (bibita)
droogje, op een ~ zitten : haber nihil (nihil) a biber
droogkap /ZN/ : siccator de capillos, siccacapillos (siccacapillos), "casco"
droogleggen /WW/ : (alcoholverkoop verbieden) prohiber le vendita (vendita) de alcohol
drooglopen, deze plaat loopt bij laag water droog : iste banco emerge a marea (marea) basse
droogmachine /ZN/ : machina (machina) a/de siccar, siccator
droogslijpen /WW/ : polir super (super) un petra sic
droogstoken /ZN/ : facer siccar per aere (aere) cal(i)de
droogstoppel /ZN/ : (saai iemand) homine/persona insipide/fastidiose/prosaic (prosaic)
droogte-index /ZN/ : index (index)/indice (indice) de ariditate
droogteperiode /ZN/ : periodo (periodo) sic/de siccitate
droogthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) sic
droogzwemmen /WW/ : exercitar se a natar foris (foris) del aqua
droom, de vrouw van zijn ~en : le femina (femina) de su sonios
droom, waarzegging uit ~en : oneiromantia (oneiromantia)
droombeeld /ZN/ : (fantasievoorstelling) chimera, illusion, phantasia (phantasia), vision, utopia (utopia)
droomkundige /ZN/ : oneirologo (oneirologo)
droomtoestand, middel dat in een ~ brengt : on(e)irogeno (irogeno)
droomuitlegger /ZN/ : interprete (interprete)/explicator de sonios, oneirologo (oneirologo)
droomuitlegging /ZN/ : interpretation/explication on(e)iric/del sonios, on(e)iromantia (iromantia)
droomuitlegkunde /ZN/ : oneirologia (oneirologia)
droomwereld /ZN/ : mundo/pais del sonios, phantasmagoria (phantasmagoria)
droomwereld, in een ~ leven : viver foris (foris)/foras (foras) del realitate
droop /ZN/ : mastitis (mastitis)
drosera /ZN/ : drosera (drosera)
drosometer /ZN/ : drosometro (drosometro)
drosometrie /ZN/ : drosometria (drosometria)
drosophila /ZN/ : drosophila (drosophila)
drug, verslaving aan ~s : narcomania (narcomania)
drug, iemand die verslaafd is aan ~s : narcomano (narcomano)
druggebruik /ZN/ : consumo de drogas/narcoticos, toxicomania (toxicomania)
druggebruiker /ZN/ : drogato, toxicomano (toxicomano), narcomano (narcomano)
druggebruiker, een ~ ontwennen : disintoxicar un toxicomano (toxicomano)
drugsaddict /ZN/ : drogato, narcomano (narcomano), toxicomano (toxicomano)
drugsverslaafde /ZN/ : drogato, narcomano (narcomano), toxicomano (toxicomano), toxicodependente
drugsverslaving /ZN/ : toxicomania (toxicomania), narcomania (narcomania), toxicodependentia
druïde /ZN/ : druida (druida)
druïdencultus /ZN/ : culto druidic (druidic)
druïdentempel /ZN/ : templo de druidas (druidas)
druïdisch /BN/ : druidic (druidic)
druif /ZN/ : (PLANTK) (vruchtje van verzamelvrucht) acino (acino)
druifhyacinth /ZN/ : muscari (muscari)
druifluis /ZN/ : phylloxera (phylloxera)
druil /ZN/ : persona indolente/apathic/sin energia (energia)
druilen /WW/ : (lusteloos zijn) esser apathic, haber pauc/poc energia (energia)
druilerig /BN/ : apathic, indolente, somnolente, sin energia (energia)
druilorigheid /ZN/ : apathia (apathia), indolentia, somnolentia
druiper /ZN/ : gonorrhea (gonorrhea)
druiper, chronische ~ : blennorrhea (blennorrhea)
druipring /ZN/ : attrappaguttas (attrappaguttas), paraguttas (paraguttas)
druipstaarten /WW/ : ir con le cauda inter (inter) le gambas
druivengelei /ZN/ : gelea (gelea) de uvas
druk, het erg ~ hebben : esser multo occupate, esser occupatissime (occupatissime)
drukinkt /ZN/ : tinta typographic/de imprimeria (imprimeria)/de impression
drukken /WW/ : (aan druk onderwerpen, duwen) pesar (super (super)), appoiar (super (super)), facer pression (super (super)), premer, pressar
drukkend, ~e schuld : debita (debita) onerose
drukker /ZN/ : (typograaf) impressor, imprimitor, typographo (typographo)
drukkerij /ZN/ : imprimeria (imprimeria)
drukkerijbedrijf /ZN/ : imprimeria (imprimeria)
drukkersambacht /ZN/ : typographia (typographia)
drukkersbedrijf /ZN/ : interprisa typographic, imprimeria (imprimeria)
drukkersvak /ZN/ : typographia (typographia)
drukkunst /ZN/ : (boekdrukkunst) arte de imprimer, imprimeria (imprimeria), typographia (typographia)
drukletter /ZN/ : typo, character (character) (typographic/de imprimeria (imprimeria)), littera (littera) de impression
drukmeter /ZN/ : indicator de pression, manometro (manometro), manographo (manographo)
drukmeting /ZN/ : manometria (manometria)
drukpapier /ZN/ : papiro pro/a imprimer/de imprimeria (imprimeria)
drukpers /ZN/ : pressa (typographic/de imprimer/de imprimeria (imprimeria))
drukrol /ZN/ : (DRUKK) rolo de imprimeria (imprimeria)
drukte /ZN/ : (veel bezigheden) multitude de occupationes, activitates multiple (multiple)
drukte, zonder enige ~ : sin emphase (emphase) (-asis)
druktechniek /ZN/ : technica de imprimeria (imprimeria)/de impression
druktechnisch /BN/ : relative al technica de imprimeria (imprimeria)/de impression, typographic
druktoetstelefoon /ZN/ : telephono (telephono) a buttones
drukverlies /ZN/ : perdita (perdita) de pression
drukwals /ZN/ : rolo de imprimeria (imprimeria)
drukwerkzending /ZN/ : invio (invio) de imprimitos
drum /ZN/ : (slagwerk) batteria (batteria), tambur
drummachine /ZN/ : (MUZ) batteria (batteria) electronic
drummen /WW/ : sonar le batteria (batteria)
drummer /ZN/ : sonator de batteria (batteria)/de tambur, tambur
drumstel /ZN/ : batteria (batteria)
druppel, een ~ op een gloeiende plaat : un gutta de aqua in le mar/oceano (oceano)
druppelaar /ZN/ : contaguttas (contaguttas)
druppelflesje /ZN/ : contaguttas (contaguttas)
druppelmeter /ZN/ : stalagmometro (stalagmometro)
druppelpipet /ZN/ : contaguttas (contaguttas)
druppelpis /ZN/ : dysuria, stranguria (stranguria)
druppelteller /ZN/ : contaguttas (contaguttas)
druppelvanger /ZN/ : attrappaguttas (attrappaguttas)
duaal, ~e economie : economia (economia) dual
duaal, ~e analogie : analogia (analogia) dual
dualis /ZN/ : numero (numero) dual
dualistisch, ~e theorie : theoria (theoria) dualista/dualistic
dualistisch, ~e filosofie : philosophia (philosophia) dualista/dualistic
dubbel /BN/ : duple, duplice (duplice)
dubbel, ~e decimeter : decimetro (decimetro) duple
dubbel, ~e longontsteking : pneumonia (pneumonia) duple
dubbel, ~ nummer : numero (numero) duple
dubbel, ~e adelaar : aquila (aquila) bicephale/bicipite (bicipite)/a/de duo testas/capites (capites)
dubbel, ~e helix : helice (helice) duple
dubbelagent /ZN/ : agente duple/duplice (duplice)
dubbelalbum /ZN/ : album (album) duple/duplice (duplice)
dubbelbesluit /ZN/ : duple/duplice (duplice) decision
dubbelbesluit, NAVO-dubbelbesluit : duple/duplice (duplice) decision del OTAN
dubbelbladig /BN/ : a/de folios duple/duplice (duplice)
dubbelbloemig /BN/ : a/de flores duple/duplice (duplice)
dubbelconcert /ZN/ : concerto duple/duplice (duplice)
dubbeldakstent /ZN/ : tenta a tecto duple/duplice (duplice)
dubbeldik /BN/ : duple, duplice (duplice)
dubbeldik, een ~ ijsje : un gelato duple/duplice (duplice)
dubbelfocusbril /ZN/ : berillos a/con duple/duplice (duplice) foco, berillos bifocal
dubbelfocusglazen /ZN MV/ : vitros a/con duple/duplice (duplice) foco, vitros bifocal
dubbelfout /ZN/ : (sportterm) duple/duplice (duplice) falta
dubbelfunctie /ZN/ : duple/duplice (duplice) function
dubbelgehandicapt /BN/ : duplemente handicapate, con duple/duplice (duplice) handicap (E)
dubbelhartig /BN/ : duple, duplice, hypocrita (hypocrita), false
dubbelhartig, ~ karakter : character (character) duple/false
dubbelhartigheid /ZN/ : duplicitate de corde, hypocrisia (hypocrisia), duplicitate
dubbelklooster /ZN/ : monasterio duple/duplice (duplice)
dubbelkoppig, ~e adelaar : aquila (aquila) bicephale
dubbelkromme /ZN/ : curva duple/duplice (duplice)
dubbelkruis /ZN/ : (MUZ) duple/duplice (duplice) diese (diese) (-esis)
dubbelkwartet /ZN/ : quartetto/quatuor duple/duplice (duplice)
dubbelleven /ZN/ : vita duple/duplice (duplice)
dubbelmol /ZN/ : (MUZ) duple/duplice (duplice) bemolle
dubbelmonarchie /ZN/ : monarchia (monarchia) dual
dubbelnummer /ZN/ : numero (numero) duple/duplice (duplice)
dubbelparkeerder /ZN/ : automobilista qui parca/stationa in duple/duplice (duplice) fila
dubbelparkeren /WW/ : parcar/stationar in duple/duplice (duplice) fila
dubbelprestant /ZN/ : (MUZ) diapason (diapason) duple/duplice (duplice)
dubbelrij /ZN/ : serie duple/duplice (duplice)
dubbelrijm /ZN/ : rima duple/duplice (duplice)
dubbelrol /ZN/ : duple/duplice (duplice) rolo/parte
dubbelrol, een ~ spelen : jocar un duple/duplice (duplice) rolo/parte, interpretar un personage duple/duplice (duplice), facer duo partes
dubbelschaak /ZN/ : chaco duple/duplice (duplice)
dubbelslachtig, ~ karakter : character (character) ambivalente
dubbelspel /ZN/ : (verraderlijk spel) joco duple/duplice (duplice)
dubbelspion /ZN/ : spia/spion duple/duplice (duplice)
dubbelspoor /ZN/ : (mbt rails) rail {e}/via (ferree) duple/duplice (duplice)
dubbelspoor /ZN/ : (mbt geluidsinstallaties) pista duple/duplice (duplice), duo pistas
dubbelsporig /BN/ : a rail {e}/via ferree duple/duplice (duplice)
dubbelstekker /ZN/ : cavilia/prisa duple/duplice (duplice)
dubbelster /ZN/ : stella duple/duplice (duplice)/binari
dubbelwandig /BN/ : a/de pariete duple/duplice (duplice), con duo parietes
dubbelwandig, ~e theepot : theiera a pariete duple/duplice (duplice)
dubbelwerkend /BN/ : a/de duple/duplice (duplice) effecto
dubbelwerkend, een ~e pomp : un pumpa a duple/duplice (duplice) effecto
dubbelzien /WW/ : vider duple/duplice (duplice), haber duple/duplice (duplice) vision
dubbelzien, het ~ : diplopia (diplopia)
dubbelzijdig /BN/ : super (super) duo/ambe lateres, bilateral, duple, duplice (duplice)
dubbelzijdig, ~e breuk : (uitzakking) hernia bilateral/duple/duplice (duplice), (beenbreuk) fractura duple
dubbelzijdig, ~ getypte vellen : folios typate super (super) ambe/duo lateres
dubbelzinnig /BN/ : (voor twee uitleggingen vatbaar) a duple/duplice (duplice) senso, ambigue, equivoc (equivoc), oracular
dubbelzinnig, ~e term : termino (termino) amphibologic
dubbelzinnigheid /ZN/ : (ambiguiteit) duple/duplice (duplice) senso, ambiguitate, equivocitate, equivocation, equivoco (equivoco)
dubbelzinnigheid, ~ van een term : equivocitate de un termino (termino)
dubbelzinnigheid /ZN/ : (TAAL, FIL) amphibologia (amphibologia)
dubbelzout /ZN/ : (SCHEI) sal duple/duplice (duplice)/bibasic
dubben /WW/ : (piekeren) reflecter, ponderar, rumper se le testa/capite (capite)
dubio, in ~ staan : esser indecise/in dubita (dubita), dubitar, hesitar, vacillar
duik /ZN/ : salto de testa/capite (capite)
duikbootjager /ZN/ : chassasubmarinos (chassasubmarinos) {sj}, chassator {sj}/destructor de submarinos/de submersibiles
duikelaar /ZN/ : (persoon) acrobata (acrobata)
duiken /WW/ : (zich onder water begeven) merger se, immerger se, (met het hoofd voorover) saltar de testa/capite (capite)
duikmasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) de scaphandrero
duiksprong /ZN/ : salto de testa/capite (capite)
duim /ZN/ : (vinger) pollice (pollice)
duim, met de ~en draaien : non facer nihil (nihil), esser otiose
duim /ZN/ : (oude lengtemaat) pollice (pollice), uncia
duimafdruk /ZN/ : impression de pollice (pollice)
duimbreed /ZN/ : largor de un pollice (pollice), uncia
duimbreuk /ZN/ : fractura de pollice (pollice)
duimdik /BW/ : del spissor de un pollice (pollice)
duimdik, het stof ligt er ~ op : il ha un pulvere de un digito (digito) de alto
duimen /WW/ : (duimen draaien) tornar le pollices (pollices)
duimen /WW/ : (duimzuigen) suger su pollice (pollice)
duimen, ik zal morgen voor je ~ : io dicera (dicera) un precaria pro te deman
duimendraaien /WW/ : (de duimen om elkaar doen) tornar su pollices (pollices)
duimendraaien /WW/ : (nietsdoen) facer nihil (nihil), esser otiose
duimgewricht /ZN/ : articulation/junctura del pollice (pollice)
duimklepper /ZN/ : castanietta, crotalo (crotalo)
duimnagel /ZN/ : ungue/ungula del pollice (pollice)
duimpje /ZN/ : parve pollice (pollice)
duimplectrum /ZN/ : plectro de pollice (pollice)
duimschroef /ZN/ : serra-pollices (serra-pollices), vite a alettas
duimshout /ZN/ : planca (del spissor) de un pollice (pollice)
duimspijkertje /ZN/ : cimice (cimice)
duimzuigen /WW/ : (zuigen op de duim) suger su pollice (pollice), suger se le pollice (pollice)
duimzuiger /ZN/ : (iemand die op zijn duim zuigt) infante qui suge su pollice (pollice)
duimzuigerij /ZN/ : ideas (ideas)/historias inventate, phantasia (phantasia)
duimzweer /ZN/ : ulcere del pollice (pollice)
duindoorn /ZN/ : hippophae (hippophae)
duingezicht /ZN/ : vista super (super) le dunas
duinvallei /ZN/ : vallea (vallea) de dunas
duinwaterleiding /ZN/ : conductos/tuberia (tuberia) de aqua del dunas
duister, ~e filosofie : philosophia (philosophia) enigmatic
duister /ZN/ : obscuritate, tenebras (tenebras), umbra
duisternis /ZN/ : tenebras (tenebras), obscuritate, tenebrositate, umbra
duisternis, engel der : angelo (angelo) del tenebras
duisternis, vorst der ~ : prince/principe (principe) del tenebras
duit /ZN/ : cent, centimo (centimo)
Duits, iemand die ~ gezind is : germanophilo (germanophilo)
Duitssprekende /ZN/ : germanophono (germanophono)
duivekaters! /TW/ : diabolo (diabolo)!
duivekop /ZN/ : testa/capite (capite) de pipion
duivel /ZN/ : demone, demonio, diabolo (diabolo), angelo (angelo) del tenebras (tenebras)
duivel, van de ~ bezeten : possedite/obsedite del diabolo, demoniac (demoniac)
duivels /BN/ : satanic, demoniac (demoniac), diabolic, infernal, mephistophelic
duivels, ~e geesten : spiritos (spiritos) diabolic
duivels! /TW/ : diabolo (diabolo)!
duivelsadvocaat /ZN/ : advocato del diabolo (diabolo)
Duivelseiland /ZN EIGN/ : Insula del Diabolo (Diabolo)
duivelskunstenarij /ZN/ : diabolismo, diaboleria (diaboleria), artes diabolic, magia (magia) nigre
duivelspact /ZN/ : pacto demoniac (demoniac)
duivelswerk /ZN/ : labor/travalio del diabolo (diabolo)
duivelvereerder /ZN/ : demonolatra (demonolatra)
duivenhouder /ZN/ : columbophilo (columbophilo)
duivenhouderij /ZN/ : columbophilia (columbophilia)
duivenmelker /ZN/ : columbophilo (columbophilo)
duivensport /ZN/ : columbophilia (columbophilia)
duivenvereniging /ZN/ : association columbophile/de columbophilos (columbophilos)
duizelen, het duizelt me : le testa/capite (capite) me torna/gira
duizelig, ik ben ~ : le capite (capite)/testa me torna, io ha le vertigine
duizelig, iemand ~ maken : facer tornar le capite (capite)/testa a un persona
duizend, meisje van ~ weken : juvena (juvena) de dece-octo apriles
duizendblad /ZN/ : mille-folios, achillea (achillea)
duizendguldenkruid /ZN/ : erythrea (erythrea), centaurea (centaurea)
duizendknoop /ZN/ : polygono (polygono)
duizendpoot /ZN/ : (DIERK) mille-pedes (mille-pedes), myriapodo (myriapodo), scolopendra
duizendpotig /BN/ : myriapode (myriapode)
duizendste /R TELW/ : millesime (millesime)
duizendste, het ~ deel : le millesime parte, le millesimo (millesimo)
duizendste, de ~e bezoeker : le visitante numero (numero) mille
duizendvoud /ZN/ : (WISK) multiplo (multiplo) de mille
duldzaam /BN/ : longanime (longanime)
dulia /ZN/ : dulia (dulia)
dump /ZN/ : (MIL) deposito (deposito) militar/del armea (armea)
dumpgoederen /ZN MV/ : articulos de un deposito (deposito) militar
dun, ~ne ontlasting : diarrhea (diarrhea)
dun, aan de ~ne zijn : haber le diarrhea (diarrhea)
dunbastig /BN/ : a/con/de cortice (cortice) fin
dundruk /ZN/ : impression super (super) papiro biblia/indian
dundrukuitgave /ZN/ : edition super (super) papiro biblia/indian
dunk /ZN/ : opinion, idea (idea), concepto
dunkop /ZN/ : (ingewandsworm) trichocephalo (trichocephalo)
dunlijvig /BN/ : diarrheic (diarrheic)
dunlijvigheid /ZN/ : diarrhea (diarrhea)
dunne, aan de ~ zijn : haber diarrhea (diarrhea)
dunne-darmontsteking /ZN/ : enteritis (enteritis)
dunne- en dikkedarmontsteking /ZN/ : enterocolitis (enterocolitis)
dunnen, de ziekte had de gelederen gedund : le maladia (maladia) habeva decimate le rangos
dunschiller /ZN/ : cultello economic, pellapatatas (pellapatatas)
dunvloeibaar /BN/ : multo liquide (liquide)
duobaan /ZN/ : posto/empleo (empleo) occupate per duo personas
duodenumontsteking /ZN/ : duodenitis (duodenitis)
dupe /ZN/ : dupe, victima (victima)
duplex /BN/ : duplex (duplex), duple, duplice (duplice)
duplexpapier /ZN/ : papiro duplex (duplex)
duplexpomp /ZN/ : pumpa duplex (duplex)
duplexsysteem /ZN/ : duplex (duplex)
duplexverbinding /ZN/ : duplex (duplex)
duplexwoning /ZN/ : casa a duple appartamento, casa duplex (duplex), duplex (duplex)
duplo, in ~ : in duplicato, in duple/duplice (duplice) copia, in duo copias
duraluminium /ZN/ : duraluminium (duraluminium), dural
duren, de crisis duurt lang : le crisis (crisis) continua multe tempore
durf /ZN/ : corage, audacia, audacitate, braveria (braveria), bravura, hardimento, harditessa, valor, valentia
dus /BW/ : (op deze wijze) de iste maniera/modo, assi (assi)
dus /BW/ : (derhalve) ergo, igitur (igitur)
duumvir /ZN/ : duumviro (duumviro)
duur, ~ doen : dar se un aere (aere) de importantia
duur, voor onbepaalde ~ in staking gaan : declarar se in exopero (exopero) indefinite, exoperar pro un periodo (periodo) indefinite
duweenheid /ZN/ : convoyo (convoyo) pulsate
duwschroef /ZN/ : helice (helice) propulsive
dwaalbegrip /ZN/ : notion/concepto/idea (idea) false/erronee, error
dwaalgeest /ZN/ : spirito (spirito) errante, heretico, heterodoxo
dwaalleer /ZN/ : doctrina erronee/false, heresia (heresia), heterodoxia (heterodoxia)
dwaaltuin /ZN/ : dedalo (dedalo), labyrintho
dwaas, dat is nog zo ~ niet : isto non es un tanto mal idea (idea)
dwaasheid /ZN/ : follia (follia), insanitate, stultessa, ineptia, ineptitude, fatuitate, insipientia
dwaasheid, het zou een grote ~ zijn dat te geloven : il esserea (esserea) absurde de creder lo
dwaashoofd /ZN/ : testa/capite (capite) folle
dwang /ZN/ : (pathologisch verschijnsel) mania (mania), obsession
dwangmatigheid /ZN/ : character (character) obsessive/obsessional/compulsive/compulsori, obsessivitate
dwangmiddel /ZN/ : medio/methodo (methodo) coercitive/coactive/de coercition/de coaction
dwangneurose /ZN/ : neurose (-osis (-osis)) compulsive/obsessive/obsessional, cacoethe
dwangvoorstelling /ZN/ : idea (idea) fixe/obsedente/obsessional/obsessive, obsession, monomania (monomania)
dwangvoorstelling, lijder aan ~en : monomano (monomano), monomaniaco (monomaniaco)
dwars, ~ karakter : character (character) obstinate
dwarsdal /ZN/ : valle/vallea (vallea) transverse/transversal
dwarslaesie /ZN/ : lesion del medulla spinal, lesion del spina dorsal, interruption medullar, (gevolg) paraplegia (paraplegia)
dwarsuitsteeksel /ZN/ : (ANAT) apophyse (apophyse) (-ysis) transverse/transversal
dwarsverband, ~en leggen tussen : facer connexiones inter (inter)
dweperij /ZN/ : (kwezelachtigheid) bigoteria (bigoteria)
dwerggras /ZN/ : mibora (mibora)
dwerggroei /ZN/ : (MED) nanismo, microsomia (microsomia)
dwerghoofdigheid /ZN/ : (MED) nanocephalia (nanocephalia)
dwergmicrofoon /ZN/ : minimicrophono (minimicrophono)
dwergmispel /ZN/ : cotoneaster (cotoneaster)
dwergnarcis /ZN/ : narcisso minime (minime)
dwergvlas /ZN/ : radiola (radiola) linoide
dwergvolk /ZN/ : populo nano, tribo de pygmeos (pygmeos)
dwingeland /ZN/ : tyranno, despota (despota)
dwingelandij /ZN/ : tyrannia (tyrannia), despotismo
dynamietfabriek /ZN/ : dynamiteria (dynamiteria), fabrica de dynamite
dynamo /ZN/ : dynamo (dynamo), generator
dynamo-elektrisch, ~e machine : machina (machina) dynamoelectric
dynamograaf /ZN/ : dynamographo (dynamographo)
dynamometer /ZN/ : dynamometro (dynamometro)
dynamometrie /ZN/ : dynamometria (dynamometria)
dynamoregelaar /ZN/ : regulator de dynamo (dynamo)
dynastie /ZN/ : dynastia (dynastia)
dysartrie /ZN/ : dysarthria (dysarthria)
dyscalculie /ZN/ : dyscalculia (dyscalculia)
dysenterie /ZN/ : dysenteria (dysenteria)
dysfonie /ZN/ : dysphonia (dysphonia)
dysgrafie /ZN/ : dysgraphia (dysgraphia)
dyslexie /ZN/ : dyslexia (dyslexia)
dysorexie /ZN/ : dysorexia (dysorexia)
dyspepsie /ZN/ : dyspepsia (dyspepsia)
dysphasie /ZN/ : dysphasia (dysphasia)
dysprosium /ZN/ : dysprosium (dysprosium)
dystrofie /ZN/ : dystrophia (dystrophia)
eb /ZN/ : marea (marea) basse/descendente/refluente, refluxo
ebben, het ebt morgen om zes uur : le marea (marea) essera (essera) basse deman a sex horas
ebbenboom /ZN/ : ebeno (ebeno)
ebbenhout /ZN/ : ligno de ebeno (ebeno), ebeno (ebeno)
ebbenhouten /BN/ : de ebeno (ebeno)
ebbenhouten, ~ ameublement : mobiliario de ebeno (ebeno)
ebbeweging /ZN/ : movimento del marea (marea) basse/del refluxo
eblijn /ZN/ : linea del marea (marea) basse
ebolavirus /ZN/ : virus (virus) de ebola
ebstand /ZN/ : nivello de marea (marea) basse
ecchymose /ZN/ : ecchymose (-osis (-osis))
ecclesiologie /ZN/ : ecclesiologia (ecclesiologia)
ecclesioloog /ZN/ : ecclesiologo (ecclesiologo), ecclesiologista
echo, meervoudige ~ : echo multiple (multiple)
echocardiografie /ZN/ : echocardiographia (echocardiographia)
echogedicht /ZN/ : poesia (poesia) echoic
echograaf /ZN/ : echographo (echographo)
echografie /ZN/ : echographia (echographia)
echokamer /ZN/ : camera (camera) sonor/de echo
echolalie /ZN/ : echolalia (echolalia)
echometer /ZN/ : echometro (echometro)
echometrie /ZN/ : echometria (echometria)
echoscopie /ZN/ : echoscopia (echoscopia)
echt, ~e boter : butyro (butyro) real/de vacca
echt /BN/ : (wettig) legal, legitime (legitime)
echt /ZN/ : union conjugal, maritage, matrimonio, hymene, hymeneo (hymeneo), (LIT) connubio
echtbreekster /ZN/ : adultera (adultera)
echtbreker /ZN/ : adultero (adultero), adulterator
echtbreuk, pleger van ~ : adultero (adultero), adulterator
echtelieden /ZN MV/ : sposos, sponsos, conjuges (conjuges)
echteloosheid /ZN/ : stato celebe (celebe), celibato
echten /WW/ : (wettigen) legitimar, facer legitime (legitime)
echter /BW/ : totevia (totevia), tamen (tamen), nonobstante
echtgenoot /ZN/ : marito, sponso, sposo, conjuge (conjuge)
echtgenoot, (man en vrouw) ~en : sponsos, sposos, conjuges (conjuges)
echtgenoot, wettige ~ : conjuge/sponso legitime (legitime)
echtgenote /ZN/ : marita, sponsa, sposa, conjuge (conjuge)
echtheid, bewijs/certificaat van ~ : certificato/garantia (garantia) de authenticitate
echtheidsgarantie /ZN/ : garantia (garantia)/certificato de authenticitate
echtpaar /ZN/ : le (duo) conjuges (conjuges), copula maritate/spo(n)sate, spo(n)sos
echtscheidingswetgeving /ZN/ : legislation super (super) le divorcio
eclampsie /ZN/ : eclampsia (eclampsia)
eclectisch, ~e filosofie : philosophia (philosophia) eclectic
eclectisch, ~e methode : methodo (methodo) eclectic
eclectisch, ~e theorie : theoria (theoria) eclectic
eclips /ZN/ : eclipse (-ipsis (-ipsis)), obscuration, occultation
ecloge /ZN/ : ecloga (ecloga)
ecofysiologie /ZN/ : ecophysiologia (ecophysiologia)
ecogeografie /ZN/ : ecogeograhia (ecogeograhia)
ecologie /ZN/ : ecologia (ecologia)
ecologisch, ~e crisis : crise/crisis (crisis) ecologic
ecoloog /ZN/ : ecologo (ecologo), ecologista
econometrie /ZN/ : econometria (econometria)
economie /ZN/ : economia (economia)
economisch, ~e crisis : crise/crisis (crisis) economic, depression
economisch, ~e aardrijkskunde/geografie : geographia (geographia) economic
economisch, ~e geschiedenis : historia economic/del economia (economia)
ectogenese /ZN/ : ectogenese (ectogenese) (-esis)
ectopie /ZN/ : ectopia (ectopia)
edafisch, ~e climax : climax (climax) edaphic
edafologie /ZN/ : edaphologia (edaphologia)
edel /BN/ : (in zedelijk opzicht voortreffelijk) nobile, generose, magnanime (magnanime)
edel, ~ karakter : character (character) nobile
edelaardig /BN/ : nobile, generose, magnanime (magnanime)
edelhartig /BN/ : generose, magnanime (magnanime)
edelheid /ZN/ : nobilitate (de anima (anima)), magnanimitate
edelmoedig /BN/ : generose, nobile, magnanime (magnanime), cavallerose, cavalleresc
edelopaal /ZN/ : opalo (opalo) nobile
edelsmeedkunst /ZN/ : arte del aurifice (aurifice)
edelsmid /ZN/ : aurifice (aurifice)
edelsmidse /ZN/ : officina de aurifice (aurifice)
edelsmidswinkel /ZN/ : magazin de aurifice (aurifice)
edelsteenkunde /ZN/ : gemmologia (gemmologia)
edelvrouw /ZN/ : femina (femina)/dama nobile
edoch /VW/ : tamen (tamen), nonobstante, totevia (totevia)
eed, een ~ op de bijbel afleggen : jurar super (super) le biblia
eedaflegging /ZN/ : prestation de juramento, juramento, ceremonia (ceremonia) del juramento
EEG /ZN/ : (Afk.: Europese Economische Gemeenschap) C.E.E. (Communitate Economic Europee (Europee))
eega /ZN/ : sposa, sponsa, marita, conjuge (conjuge)
eek /ZN/ : cortice (cortice) de querco
een, ~ mijner vrienden : un/al(i)cuno de mi amicos (amicos)
eenassig, ~e anisotropie : anisotropia (anisotropia) uniaxe/uniaxial
eenbes /ZN/ : paris (paris) quadrifolie
eenbroederigheid /ZN/ : monadelphia (monadelphia)
eencellige /BN/ : (DIERK) protista, (PLANT) protophyto (protophyto)
eend /ZN/ : anate (anate)
eendagsvlieg /ZN/ : (insekt) ephemero (ephemero)
eendenbek /ZN/ : (snavel van een eend) becco de anate (anate)
eendenborst /ZN/ : pectore de anate (anate)
eendenbout /ZN/ : coxa de anate (anate)
eendenei /ZN/ : ovo de anate (anate)
eendenfilet /ZN/ : filet (F) de anate (anate)
eendenfokker /ZN/ : elevator de anates (anates)
eendenfokkerij /ZN/ : elevamento de anates (anates)
eendenjacht /ZN/ : chassa {sj} de anates (anates)
eendenjager /ZN/ : chassator {sj} de anates (anates)
eendenkom /ZN/ : stagnetto de anates (anates)
eendenkuiken /ZN/ : juvene anate (anate), anatetto
eendenluis /ZN/ : philoptero (philoptero) dentate
eendennest /ZN/ : nido de anate (anate)
eendenpoot /ZN/ : pata de anate (anate)
eendenras /ZN/ : racia de anates (anates)
eendenveer /ZN/ : pluma de anate (anate)
eendenvlees /ZN/ : carne de anate (anate)
eendenvleugel /ZN/ : ala de anate (anate)
eendje /ZN/ : juvene anate (anate), anatetto
eendracht /ZN/ : concordia, union, harmonia (harmonia)
eendrachtelijk /BW/ : in bon harmonia (harmonia)
eendrachtig /BN/ : concorde, unite, unanime (unanime)
eendrachtig, ~ samenwerken : collaborar in harmonia (harmonia), travaliar unite/como un sol homine
eendrachtigheid /ZN/ : union, concordia, harmonia (harmonia)
eenduidig /BN/ : univoc (univoc), inambigue, perfectemente clar
eendvogel /ZN/ : (DIERK) anate (anate)
eendvogel /ZN/ : (stommeling) asino (asino)
eeneiig, ~e tweeling : geminos (geminos) monozygotic/univitellin
eenfasemachine /ZN/ : machina (machina) monophase/monophasic/monophasate
eenheid /ZN/ : (overeenstemming, harmonie) unitate, union, harmonia (harmonia), (eenvormigheid) uniformitate
eenheid, Europese ~ : unitate europee (europee)
eenheid, ~ van lichaam en ziel : unitate de corpore e anima (anima)
eenheid, ~ van lichaam en ziel : unitate de corpore e anima (anima)
eenheid, ~ brengen in verschillende methodes : integrar varie methodos (methodos)
eenheid, mobiele ~ : unitate policiari mobile/de policia (policia) mobile, guarda mobile, fortias del ordine
eenheidsgedachte /ZN/ : idea (idea) unitari
eenhelmigheid /ZN/ : (PLANTK) monandria (monandria)
eenhoevig /BN/ : solipede (solipede)
eenhoevige /ZN/ : solipede (solipede)
eenhuizigheid /ZN/ : character (character) monoic
eenkamerflat /ZN/ : appartamento de un camera (camera)
eenkamerwoning /ZN/ : casa de un camera (camera)
eenkernig, ~e leukocyt : leucocyto (leucocyto) mononuclear
eenkleurigheid /ZN/ : monochromaticiate, monochromia (monochromia)
eenlettergrepig /ZN/ : monosyllabe (monosyllabe), monosyllabic
eenlettergrepig, ~ woord : parola monosyllabe/monosyllabic, monosyllabo (monosyllabo)
eenmaal /BW/ : (eens, ooit) unquam (unquam)
eenmaal, zo is het leven nu ~ : assi (assi) es le vita
eenparig /BN/ : (eensgezind) unanime (unanime), concorde
eenparigheid, met ~ van stemmen : per voto unanime (unanime), al unanimitate
eenpersoonskamer /ZN/ : camera (camera) individual/singule/pro un persona/a un lecto
eens, het over de prijs ~ worden : poner se de accordo super (super) le precio
eens /BW/ : un vice, unquam (unquam), al(i)quando, olim (olim)
eens, ~ en voor al : un vice pro semper (semper)/sempre
eensgezind /BN/ : unanime (unanime), solidari, concorde, unite
eensgezindheid /ZN/ : unanimitate, accordo, concordantia, concordia, concerto, union, harmonia (harmonia), unitate
eensklaps /BW/ : subito (subito), subitemente, improvisemente, bruscamente
eenslachtig /BN/ : (PLANTK) unisexual, monogame (monogame), diclin
eensluidend /BN/ : (gelijke klank hebbend) homonyme (homonyme), homophone, unisone
eensluidendheid /ZN/ : (gelijke klank) homonymia (homonymia), homophonia (homophonia), unisono (unisono)
eenstemmig /BN/ : (unaniem) unanime (unanime), concorde, (BW) de commun accordo, (BW) al unanimitate
eenstengelig /BN/ : unicaule (unicaule)
eentonigheid /ZN/ : monotonia (monotonia), uniformitate, fastidiositate, tediositate
eenvoetig /BN/ : a/de un sol pede, unipede (unipede)
eenvormigheid /ZN/ : (saaiheid) uniformitate, monotonia (monotonia)
eenvoud, in alle ~ werd hij begraven : on le interrava sin le minor pompa/ceremonia (ceremonia)
eenvoudig /BN/ : (niet ingewikkeld) simple, simplice (simplice)
eenvoudig /BN/ : (bescheiden) simple, simplice (simplice), modeste, sin pretention
eenvoudig /BN/ : (ongekunsteld) simple, simplice (simplice), natural
eenvoudigweg /BW/ : simplemente, simplicemente, sin emphase (emphase) (-asis)
eenwaardig, ~ atoom : atomo (atomo) univalente
eenzelvig /BN/ : solitari, insociabile, introvertite, misanthrope (misanthrope), misanthropic
eenzelvig, - mens : introvertito, misanthropo (misanthropo)
eenzelvigheid /ZN/ : insociabilitate, introversion, misanthropia (misanthropia)
eenzinnig /BN/ : equivoc (equivoc), univoc (univoc)
eer, laatste ~ : ultime (ultime) honores, honores supreme
eer, de laatste ~ bewijzen : render le ultime (ultime) honores
eer, een meisje haar ~ ontnemen : dishonorar un juvena (juvena)
eerbaar, ~e vrouw : femina (femina) virtuose
eerbied, met alle verschuldigde ~ : con tote le debite (debite) respecto
eerder /BW/ : plus tosto, avante, anteriormente, potius (potius)
eerder, hoe ~ hoe beter : le plus tosto serea (serea) melior
eerlijk /BN/ : probe, integre (integre), juste, honeste, verace, sincer, loyal, de bon fide
eerlijk, door en door ~ : honestissime (honestissime)
eerlijk, ik zal het je maar ~ zeggen : io te lo dice multo sincermente, io essera (essera) franc
eerste, van de ~ tot de laatste : del prime al ultime (ultime)
eerste /ZN/ : (in rang/waardigheid/verdienste, etc.) principe (principe)
eersteklas /BN/ : de prime classe/categoria (categoria)
eersteklas, een ~ hotel : un hotel (F) de prime categoria (categoria)
eersteling /ZN/ : (eerstgeborene) primogenito (primogenito)
eerstgeboorterecht /ZN/ : derecto del primogenito (primogenito), primogenitura
eerstgeboren /BN/ : primogenite (primogenite)
eerstgeborene /ZN/ : primogenito (primogenito)
eerstkomend /BN/ : proxime (proxime), sequente, subsequente, que/qui veni
eertijds /BW/ : anteriormente, in altere tempore(s), olim (olim)
eervergetenheid /ZN/ : turpitude, infamia, ignominia (ignominia)
eerverlies /ZN/ : perdita (perdita) del honor, dishonor, infamia
eerzaam, ~e vrouw : femina (femina) respectabile
eerzucht, hij heeft totaal geen ~ : ille non ha un minimo (minimo) de ambition
eesten /WW/ : siccar (al furno/super (super) un solo calide)
eetcel /ZN/ : phagocyto (phagocyto)
eetkamer /ZN/ : camera (camera) a/de mangiar
eetkamertafel /ZN/ : tabula del camera (camera) a/de mangiar
eetkeuken /ZN/ : cocina-camera (cocina-camera) a/de mangiar
eetluststoornis /ZN/ : dysorexia (dysorexia)
eeuwig, voor ~ : pro sempre, pro semper (semper)
eeuwjaar /ZN/ : anno secular, ultime (ultime) anno del seculo
efod /ZN/ : ephod (ephod)
efoor /ZN/ : ephoro (ephoro)
eg /ZN/ : hirpice (hirpice)
egalitair, ~e theorie : theoria (theoria) equalitari
egalitair, ~e ideologie : ideologia (ideologia) equalitari
Egeïsch /BN/ : egee (egee)
Egeïsch, ~e Zee : Mar Egee, Egeo (Egeo)
egelskop /ZN/ : (kop van een egel) testa/capite (capite) de ericio
egelwormziekte /ZN/ : distomatose (-osis (-osis))
eggetand /ZN/ : dente de hirpice (hirpice)
egocentrisch, ~ karakter : character (character) egocentric
egoïsme /ZN/ : egoismo (egoismo)
egoïst /ZN/ : egoista (egoista)
egoïstisch /BN/ : egoista (egoista), egoistic (egoistic)
egotisme, extreem ~ : egomania (egomania)
egotistisch, ~ karakter : character (character) egotista/egotistic
egotistisch, extreem ~ persoon : egomaniaco (egomaniaco)
egsmid /ZN/ : facitor de hirpices (hirpices)
egyptologie /ZN/ : egyptologia (egyptologia)
egyptoloog /ZN/ : egyptologo (egyptologo), egyptologista
ei, beter een half ~ dan een lege dop : melio pauco/poco que nihil (nihil)
eicel /ZN/ : oocyto, ovocyto (ovocyto), ovo, ovulo
eicelvorming /ZN/ : oogenese (oogenese) (-esis)
eiderdons /ZN/ : eiderdun (eiderdun)
eidereend /ZN/ : eider (eider)
eiergebak /ZN/ : pastisseria (pastisseria) al ovos
eierkunde /ZN/ : oologia (oologia)
eierrekje /ZN/ : portaovos (portaovos)
eiersorteermachine /ZN/ : machina (machina) classificatori/a/de assortir ovos
eiersteen /ZN/ : oolitho (oolitho)
eierstok, wegneming van de ~(ken) : ovariotomia (ovariotomia), ovarietectomia (ovarietectomia)
eierstokontsteking /ZN/ : inflammation del ovarios, ovaritis (ovaritis)
eierwekker /ZN/ : chronometro (chronometro) pro ovos
eigenaar, rechtmatige/wettige ~ : proprietario legitime (legitime)
eigenaardig, er ~e ideeën op na houden : haber ideas (ideas) bizarre
eigenaardigheid /ZN/ : (merkwaardigheid) peculiaritate, singularitate, bizarria (bizarria), estranietate, tracto curiose
eigenbelang /ZN/ : interesse proprie/personal, egoismo (egoismo)
eigendom, wettige ~ : proprietate legitime (legitime)
eigenhandig, een door mij ~ geschreven brief : un littera (littera) scribite a mano
eigenhandig geschreven /BN/ : autographe (autographe), holographe (holographe)
eigenhandig geschreven, ~ brief : littera (littera) autographe
eigenheid /ZN/ : (eigen karakter) character (character) individual/proprie, individualitate
eigenschap /ZN/ : proprietate, characteristica, character (character), facultate, attributo, (goede eigenschap) qualitate
eigenwijsheid /ZN/ : presumption, pedanteria (pedanteria), pedantismo
eigenzucht /ZN/ : egoismo (egoismo)
eigenzuchtig /BN/ : egoista (egoista), egoistic (egoistic)
eikel /ZN/ : (ANAT) glande, balano (balano)
eikelontsteking /ZN/ : balanitis (balanitis)
eikenbast /ZN/ : cortice (cortice) de querco
eikenmistel /ZN/ : lorantho europee (europee)
eikhaas /ZN/ : (paddestoel) polyporo (polyporo) frondose
eilandengroep /ZN/ : gruppo de insulas, archipelago (archipelago)
eileiderontsteking /ZN/ : inflammation del trompas/tubos de Fallopio, salpingitis (salpingitis)
eind, het begin en het ~ : alpha e omega (omega)
eind, aan het ~ van zijn krachten zijn : esser al limite (limite) de su fortias
eindbestemming /ZN/ : destination final, ultime (ultime) destination
eindexamenklas /ZN/ : classe terminal, classe del ultime (ultime) anno
eindfase /ZN/ : phase/stadio conclusive/final/terminal, ultime (ultime) phase/stadio
eindfluitje /ZN/ : sibilo (sibilo) final
eindgebruiker /ZN/ : ultime (ultime) usator
eindgesprek /ZN/ : conversation final, ultime (ultime) conversation
eindig, ~ getal : numero (numero) finite
eindigheid, de ~ van het leven : le character (character) temporari del vita
eindkolom /ZN/ : ultime (ultime) columna/colonna
eindletter /ZN/ : littera (littera) final, ultime (ultime) littera (littera)
eindlettergreep /ZN/ : syllaba (syllaba) final
eindmedeklinker /ZN/ : consonante final, ultime (ultime) consonante
eindoorzaak /ZN/ : ultime (ultime) causa
eindprobleem /ZN/ : ultime (ultime) problema
eindregel /ZN/ : ultime (ultime) linea, linea final
eindrevisie /ZN/ : ultime (ultime) revision
eindronde /ZN/ : (laatste ronde) torno/ronda final, ultime (ultime) torno/ronda
eindsignaal /ZN/ : (SPORT) sibilo (sibilo)/sibilata final/de clausura
eindstadium /ZN/ : stadio/phase final/terminal, ultime (ultime) stadio/phase
eindstemming /ZN/ : voto/votation final, ultime (ultime) voto/votation
eindtermijn /ZN/ : termino (termino) final, ultime (ultime) data
eindvergadering /ZN/ : ultime (ultime) reunion/assemblea (assemblea)
Einstein, de theorie van ~ van de relativiteit : le theoria (theoria) einsteinian del relativitate
einsteinium /ZN/ : einsteinium (einsteinium)
eis, ~en van de tijd : exigentias del epocha (epocha)/tempore
eis, rechtmatige ~en : revindicationes legitime (legitime)
eïs /ZN/ : (MUZ) mi diese (diese) (-esis)
eiwit /ZN/ : (BIOCH) (proteïne) proteina, albumina (albumina)
eiwitachtig /BN/ : proteic (proteic), albuminoide (albuminoide)
eiwitbestanddeel /ZN/ : componente proteic (proteic)
eiwithoudend /BN/ : proteic (proteic), albuminose
eiwitmetabolisme /ZN/ : metabolismo proteic (proteic)
eiwitmolecuul /ZN/ : molecula proteic (proteic)
eiwitreserve /ZN/ : reserva proteic (proteic)
eiwitrijk /BN/ : proteic (proteic), ric in/de proteinas
eiwitsplitsing /ZN/ : proteolyse (proteolyse) (-ysis)
eiwitstof /ZN/ : substantia proteic (proteic), proteina, albumina
eiwitsynthese /ZN/ : synthese (synthese) (-esis) proteic (proteic), proteosynthese (proteosynthese) (-esis)
eiwitverbinding /ZN/ : composito (composito) proteic (proteic), de proteina
EK /ZN/ : (Afk: Europese Kampioenschappen) Campionatos Europee (Europee)/de Europa
eksteroogpleister /ZN/ : emplastro pro callos, callifugo (callifugo), callicida
el /ZN/ : (lengtemaat) ulna, cubito (cubito)
elan /ZN/ : elan (F), zelo, impeto (impeto), ardor, fervor, enthousiasmo, fuga
elasticiteitsgrens /ZN/ : limite (limite) elastic/del elasticitate
elastomeer /ZN/ : elastomero (elastomero)
elastometer /ZN/ : elastometro (elastometro)
elastometrie /ZN/ : elastometria (elastometria)
elders /BW/ : alibi (alibi), alterubi (alterubi), in altere loco/parte
elefantiasis /ZN/ : (verdikking van de huid) pachydermia (pachydermia)
elefantiasis /ZN/ : (knobbelmelaatsheid) elephantiasis (elephantiasis)
elegant, ~e kleding : habito (habito) elegante
elegiacus /ZN/ : elegiaco (elegiaco)
elegie /ZN/ : elegia (elegia)
elegisch /BN/ : elegiac (elegiac)
elegisch, ~e poëzie : poesia (poesia) elegiac
elektriciteitsbedrijf /ZN/ : interprisa/compania (compania) de electricitate
elektriciteitsleer /ZN/ : electrologia (electrologia)
elektrificatie, ~ van de spoorwegen : electrification del ferrovias (ferrovias)
elektrificeren, een spoorweg ~ : electrificar un ferrovia (ferrovia)
elektrificering, ~ van een spoorweg : electrification de un ferrovia (ferrovia)
elektrisch, ~e energie : energia (energia) electric
elektrisch, ~ orgel : organo (organo) electric
elektriseermachine /ZN/ : machina (machina) electric/electrostatic
elektro-analyse /ZN/ : electroanalyse (electroanalyse) (-ysis)
elektrobiologie /ZN/ : electrobiologia (electrobiologia), electrophysiologia (electrophysiologia)
elektrobiologie /ZN/ : electrobiologia (electrobiologia)
elektrocardiograaf /ZN/ : electrocardiographo (electrocardiographo)
elektrocardiografie /ZN/ : electrocardiographia (electrocardiographia)
elektrochemie /ZN/ : electrochimia (electrochimia)
elektrocutie /ZN/ : electrocution, execution super (super) le sedia electric
elektrode /ZN/ : electrodo (electrodo)
elektrode, negatieve ~ : cathodo (cathodo), electrodo negative
elektrode, positieve ~ : anodo (anodo), electrodo positive
elektrodediameter /ZN/ : diametro (diametro) de electrodo (electrodo)
elektrodehouder /ZN/ : portaelectrodo (portaelectrodo)
elektrodiagnose /ZN/ : electrodiagnose (-osis (-osis))
elektrodialyse /ZN/ : electrodialyse (electrodialyse) (-ysis)
elektrodynamisch, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) electrodynamic
elektrodynamisch, ~e microfoon : microphono (microphono) electrodynamic
elektrodynamometer /ZN/ : electrodynamometro (electrodynamometro), galvanometro (galvanometro)
elektro-encefalograaf /ZN/ : electroencephalographo (electroencephalographo)
elektro-encefalografie /ZN/ : electroencephalographia (electroencephalographia)
elektrofoor /ZN/ : electrophoro (electrophoro)
elektroforese /ZN/ : electrophorese (-esis (-esis))
elektrofysiologie /ZN/ : electrophysiologia (electrophysiologia), electrobiologia (electrobiologia)
elektrologie /ZN/ : electrologia (electrologia)
elektrologie, deskundige op het terrein van de ~ : electrologo (electrologo)
elektroloog /ZN/ : electrologo (electrologo)
elektrolyse /ZN/ : electrolyse (electrolyse) (-ysis), electrolysation
elektrolyt /ZN/ : electrolyto (electrolyto)
elektromagnetisch, ~e energie : energia (energia) electromagnetic
elektromagnetisch, ~e theorie : theoria (theoria) electromagnetic
elektromagnetisch, ~e lichttheorie : theoria (theoria) electromagnetic del lumine/del luce
elektromechanisch, ~e analogie : analogia (analogia) electromechanic
elektrometallurgie /ZN/ : electrometallurgia (electrometallurgia)
elektrometer /ZN/ : electrometro (electrometro), electrographo (electrographo)
elektromyograaf /ZN/ : electromyographo (electromyographo)
elektromyografie /ZN/ : electromyographia (electromyographia)
elektronarcose /ZN/ : electronarcose (-osis (-osis))
elektronenbaan /ZN/ : orbita (orbita) del electrones
elektronentechnologie /ZN/ : technologia (technologia) electronic
elektronentheorie /ZN/ : theoria (theoria) electronic
elektronica, analoge ~ : electronica analoge (analoge)
elektronisch, ~e schrijfmachine : machina (machina) a/de scriber electronic
elektro-optisch, ~e technologie : technologia (technologia) electro-optic
elektro-osmose /ZN/ : electro-osmose (-osis (-osis))
elektroradiologie /ZN/ : electroradiologia (electroradiologia)
elektroscopie /ZN/ : electroscopia (electroscopia)
elektrostatisch, ~e energie : energia (energia) electrostatic
elektrostatisch, ~e voltmeter : voltimetro (voltimetro) electrostatic
elektrotherapie /ZN/ : electrotherapia (electrotherapia), electrotherapeutica, galvanotherapia (galvanotherapia)
elektrothermie /ZN/ : electrothermia (electrothermia)
elektrotype /ZN/ : electrotypo (electrotypo)
elektrotypie /ZN/ : electrotypia (electrotypia)
elektrowarmte /ZN/ : electrothermia (electrothermia)
elementairanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) elementari
elf /H TELW/ : dece-un, undece (undece)
elf, te(r) ~der ure : in le/a ultime (ultime) hora
elf /ZN/ : undecimo (undecimo)
elfdaags /BN/ : de dece-un/undece (undece) dies/jornos
elfde /R TELW/ : dece-prime, decimoprime, undecime (undecime), undecesime (undecesime)
elfde, de ~ januari : le undecimo (undecimo) de januario
elfder, te ~ ure : a ultime (ultime) hora
elfhoek /ZN/ : hendecagono (hendecagono)
elfjarig /BN/ : de dece-un/undece (undece) annos
elflettergrepig /BN/ : hendecasyllabe (hendecasyllabe), hendecasyllabic
elflettergrepig, ~e versregel : hendecasyllabo (hendecasyllabo)
elfmaands /BN/ : de dece-un/undece (undece) menses
elfmerentocht /ZN/ : circuito (circuito) del dece-un/undece (undece) lacos (super (super) glacie)
elfstedenrijder /ZN/ : patinator del circuito (circuito) del dece-un/undece (undece) citates
elfstedentocht /ZN/ : circuito (circuito) del dece-un/undece (undece) citates (super (super) glacie)
elfstedenwinnaar /ZN/ : triumphator del circuito (circuito) del dece-un/undece (undece) citates (super (super) glacie)
elftal /ZN/ : numero (numero) de dece-un/undece (undece)
elfuurmis /ZN/ : missa de dece-un/undece (undece) horas
elfvoud /ZN/ : multiplo (multiplo) de dece-un/undece (undece)
elleboog /ZN/ : cubito (cubito)
elleboog, het achter de ~en hebben : esser hypocrita (hypocrita)
elleboogbeschermer /ZN/ : protegecubito (protegecubito)
elleboogsontwrichting /ZN/ : luxation cubital/del cubito (cubito)
elleboogspijp /ZN/ : ulna, cubito (cubito)
elleboogsstoot /ZN/ : colp/pulsata de cubito (cubito)
ellende /ZN/ : (ramp) miseria, calamitate, infortuna, catastrophe (catastrophe), disastro, plaga, tribulation
ellende /ZN/ : (narigheid) enoio (enoio)
ellenlang /BN/ : interminabile, longisssime (longisssime), sin fin
ellenlang, iemand ~e brieven schrijven : scriber a un persona incredibilemente longe litteras (litteras)
ellepijp /ZN/ : ulna, cubito (cubito)
ellips /ZN/ : (WISK) ellipse (-ipsis (-ipsis))
ellips /ZN/ : (TAAL) (weglating) ellipse (-ipsis (-ipsis))
ellipsometer /ZN/ : ellipsometro (ellipsometro)
ellipspasser /ZN/ : ellipsographo (ellipsographo), compasso elliptic
elliptisch, ~e baan : orbita (orbita) elliptic
elzenbast /ZN/ : cortice (cortice) de alno
émailleerkunst /ZN/ : smalteria (smalteria)
émailschilderen /ZN/ : smalteria (smalteria)
emanatietheorie /ZN/ : theoria (theoria) del emanation
emancipatie, ~ van de vrouw : emancipation del femina (femina)
embargo, een ~ leggen op : mitter/poner un embargo a/super (super)
embolie /ZN/ : embolia (embolia), embolismo
embolisme /ZN/ : (MED) embolismo, embolia (embolia)
embryogenese /ZN/ : embryogenese (embryogenese) (-esis), embryogenia (embryogenia)
embryologie /ZN/ : embryologia (embryologia)
embryoloog /ZN/ : embryologo (embryologo), embryologista
embryopathie /ZN/ : embryopathia (embryopathia)
embryotomie /ZN/ : embryotomia (embryotomia)
emeritus /BN/ : emerite (emerite)
emfase /ZN/ : emphase (emphase) (-asis)
eminentissime /BN/ : eminentissime (eminentissime)
emiraat, Verenigde Arabische Emiraten : Emiratos Arabe (Arabe) Unite
emissietheorie /ZN/ : theoria (theoria) de emission
emmetropie /ZN/ : emmetropia (emmetropia)
emoe /ZN/ : emu (emu)
empathie /ZN/ : empathia (empathia)
empire, een kamer in ~ : un camera (camera) in stilo Imperio
empirisch, ~e methode : methodo (methodo) empiric
empirisch, ~e wijsbegeerte : philosophia (philosophia) empiric
emplooi /ZN/ : (betrekking) empleo (empleo), occupation, labor, travalio
emplooi /ZN/ : (gebruik) empleo (empleo), utilisation, uso
empyrisch, ~e methode : methodo (methodo) empyric
EMS, (Afk: Europees Monetair Systeem) S.M.E. : Systema Monetari Europee (Europee)
enarthrose /ZN/ : enarthrose (-osis (-osis))
en bloc /BW/ : in bloco, toto insimul (insimul)
encefalitis /ZN/ : encephalitis (encephalitis)
encefalografie /ZN/ : encephalographia (encephalographia)
encefalomalacie /ZN/ : encephalomalacia (encephalomalacia)
encefalomyelitis /ZN/ : encephalomyelitis (encephalomyelitis)
encefalopathie /ZN/ : encephalopathia (encephalopathia)
encephalon /ZN/ : encephalo (encephalo)
enclise /ZN/ : enclise (enclise) (-isis)
encountergroep /ZN/ : gruppo de therapia (therapia)
encycliek /ZN/ : encyclica, littera (littera) encyclic
encyclopedie /ZN/ : encyclopedia (encyclopedia)
endeldarm, sluitspier van de ~ : sphincter (sphincter) anal/del ano
endeldarmontsteking /ZN/ : inflammation del recto, rectitis (rectitis), proctitis (proctitis)
endeldarmpijn /ZN/ : proctalgia (proctalgia)
endemie /ZN/ : endemia (endemia)
endemiologie /ZN/ : endemiologia (endemiologia)
endemisch, ~e ziekte : maladia (maladia)/morbo endemic, endemia (endemia)
endocarditis /ZN/ : endocarditis (endocarditis)
endocrinologie /ZN/ : endocrinologia (endocrinologia)
endocrinoloog /ZN/ : endocrinologo (endocrinologo), endocrinologista
endofyt /ZN/ : endophyto (endophyto)
endogaam /BN/ : endogame (endogame), endogamic
endogamie /ZN/ : endogamia (endogamia)
endogamie, ~ bedrijvend : endogame (endogame)
endogeen, ~ orgaan : organo (organo) endogene
endometritis /ZN/ : endometritis (endometritis)
endoscopie /ZN/ : endoscopia (endoscopia)
endoskelet /ZN/ : endoskeleto (endoskeleto), skeleto interne
endosmometer /ZN/ : endosmometro (endosmometro)
endosmose /ZN/ : endosmose (-osis (-osis))
endosymbiose /ZN/ : endosymbiose (-osis (-osis))
energetica /ZN/ : energetica, theoria (theoria) energetic
energie /ZN/ : energia (energia)
energiearm /BN/ : de basse consumo energetic, que permitte de economisar le energia (energia)
energiebarrière /ZN/ : barriera de energia (energia)
energiebedrijf /ZN/ : compania (compania) del electricitate e del gas, compania (compania) de energia (energia)
energiebehoefte /ZN/ : besonio energetic/de energia (energia)
energiebehoud /ZN/ : conservation energetic/de energia (energia)
energiebeleid /ZN/ : politica energetic/de energia (energia)
energiebesparend /BN/ : que sparnia/economisa energia (energia), a basse consumo energetic
energiebesparing /ZN/ : sparnio/economia (economia) de energia (energia)
energiebron /ZN/ : fonte/ressource (F) energetic/de energia (energia)
energiecrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) energetic/de energia (energia)
energiedegradatie /ZN/ : degradation de energia (energia)
energiedrager /ZN/ : portator de energia (energia)
energiedrempel /ZN/ : energia (energia) de limine, limine energetic
energie-integraal /ZN/ : integral de energia (energia)
energiek, ~ optreden : ager energicamente/con energia (energia)
energiekeling /ZN/ : persona con multe energia (energia)
energieloos /BN/ : (lusteloos, slap) indolente, languide (languide), languorose, sin energia (energia)
energieniveau /ZN/ : nivello energetic/de energia (energia)
energienota /ZN/ : (rekening) nota de energia (energia), conto del electricitate e del gas
energieomzetting /ZN/ : conversion/transformation de energia (energia)
energieopslag /ZN/ : stockage/accumulation de energia (energia)
energieopwekking /ZN/ : generation/production energetic/de energia (energia)
energieoverbrenging /ZN/ : transferentia/transferimento/transmission de energia (energia)
energieprijs /ZN/ : precio del energia (energia)
energieprobleem /ZN/ : problema del energia (energia)
energiequantum /ZN/ : quanto de energia (energia)
energieschaarste /ZN/ : scarsitate/penuria de energia (energia)
energiesector /ZN/ : sector del energia (energia)
energiespectrum /ZN/ : spectro de energia (energia)
energiestroom /ZN/ : fluxo de energia (energia)
energietoevoer /ZN/ : apporto de energia (energia)
energieverbruik /ZN/ : consumo/consumption energetic/de energia (energia)
energieverdeling /ZN/ : partition/distribution del energia (energia)
energieverlies /ZN/ : perdita (perdita) de energia (energia)
energievernietiging /ZN/ : destruction de energia (energia)
energieverslindend /BN/ : que consume multe energia (energia)
energieverspilling /ZN/ : dilapidation/dissipation/dispendio de energia (energia)
energievoorziening /ZN/ : approvisionamento/alimentation energetic/de/in energia (energia)
energievretend /BN/ : (veel menselijke energie vergend) que causa un grande dispendio de energia (energia), extenuante
energievretend /BN/ : (veel energie verbruikend) que consume multe energia (energia)
energievreter /ZN/ : apparato que consume multe energia (energia)
energiezuinig /BN/ : que consume pauc/poc energia (energia)
eng, ~ verbonden vrienden : amicos (amicos) ligate strictemente/intimemente
engel /ZN/ : angelo (angelo), cherub, cherubin
engel, ~ der duisternis : angelo del tenebras (tenebras)
engelachtig, ~ geduld : patientia angelic/de un angelo (angelo)
engelachtigheid /ZN/ : dulcor/character (character)/natura angelic, angelicitate
engelbewaarder /ZN/ : angelo (angelo) tutelar/custode/guardiano
engelengeduld /ZN/ : patientia angelic/de angelo (angelo), sancte patientia
engelengelaat /ZN/ : visage de angelo (angelo)
engelengezichtje /ZN/ : facie de angelo (angelo)
engelenhaar /ZN/ : capillos de angelo (angelo)
engelenkoor /ZN/ : choro angelic/de angelos (angelos)
engelenkopje /ZN/ : testa/capite (capite) de angelo/de cherub/de cherubin
engelenleer /ZN/ : angelologia (angelologia)
engelenmis /ZN/ : missa del angelos (angelos)
engelenschaar /ZN/ : armea (armea)/cohorte/hierarchia (hierarchia) celeste
engelenstem /ZN/ : voce angelic/de angelo (angelo)
engelentong /ZN/ : lingua de angelo (angelo)
engelenverering /ZN/ : angelolatria (angelolatria)
engelenvleugel /ZN/ : ala de angelo (angelo)
engelenzang /ZN/ : canto angelic/de angelos (angelos)
engelfiguur /ZN/ : figura de angelo (angelo)
engelrein /BN/ : pur como un angelo (angelo)
Engels, ~e ziekte : rhachitis (rhachitis)
Engelsman /ZN/ : anglese, britone (britone)
Engelssprekende /ZN/ : anglophono (anglophono)
Engelstalige /ZN/ : anglophono (anglophono)
engeneering /ZN/ : ingenieria (ingenieria)
enghartigheid /ZN/ : pusillitate, meschineria (meschineria)
engineering /ZN/ : ingenieria (ingenieria)
engtevrees /ZN/ : claustrophobia (claustrophobia)
enharmoniek /ZN/ : enharmonia (enharmonia)
eniggeboren /BN/ : unigenite (unigenite), unic
eniggeborene /ZN/ : unigenito (unigenito)
enigszins /BW/ : alique (alique), al(i)quanto, alco, un pauco, un poco, in qualque/al(i)cun/certe maniera/modo/mesura
enkel /ZN/ : cavilia, malleolo (malleolo)
enkelvoud /ZN/ : (numero (numero)) singular
enkelvoudig /BN/ : simple, simplice (simplice), incomplexe
enkelzijdig, ~e verlamming : paralyse (paralyse) (-ysis) unilateral
enkelzijdig, papier ~ beschrijven : scriber super (super) un sol latere del papiro
enologisch, ~e analyse : analyse (analyse) (-ysis) enologic
enometer /ZN/ : enometro (enometro)
enorm, ~ veel geld : multissime (multissime) moneta
enostosis /ZN/ : enostose (-osis (-osis))
enquête, een ~ over : un inquesta super (super)
enquête, een ~ onder de buitenlanders : un inquesta inter (inter) le estranieros
ensemble /ZN/ : (ook MUZ) insimul (insimul)
ensemblespel /ZN/ : joco de insimul (insimul)/ensemble (F)
en suite, twee kamers ~ : duo cameras (cameras) communicante
entelechie /ZN/ : entelechia (entelechia)
enteralgie /ZN/ : enteralgia (enteralgia)
enteritis /ZN/ : enteritis (enteritis)
enterocolitis /ZN/ : enterocolitis (enterocolitis)
enterologie /ZN/ : enterologia (enterologia)
enteropathie /ZN/ : enteropathia (enteropathia)
enterorenaal, ~ syndroom : syndrome (syndrome) enterorenal
enterotomie /ZN/ : enterotomia (enterotomia)
enterotoom /ZN/ : enterotomo (enterotomo)
enterotoxemie /ZN/ : enterotoxemia (enterotoxemia)
enterovirus /ZN/ : enterovirus (enterovirus)
enthalpie /ZN/ : enthalpia (enthalpia)
entomofilie /ZN/ : entomophilia (entomophilia)
entomograaf /ZN/ : entomographo (entomographo)
entomografie /ZN/ : entomographia (entomographia)
entomoliet /ZN/ : entomolitho (entomolitho)
entomologie /ZN/ : entomologia (entomologia), insectologia (insectologia)
entomoloog /ZN/ : entomologo (entomologo), entomologista, insectologo (insectologo)
entre-nous /ZN/ : inter (inter) nos
entrepot /ZN/ : deposito (deposito), magazin
entrepothuur /ZN/ : location de deposito (deposito)
entrepotkosten /ZN MV/ : costos de deposito (deposito)
entropie /ZN/ : entropia (entropia)
entropieproduktie /ZN/ : production de entropia (entropia)
enuresis /ZN/ : enuresis (enuresis)
envelop(pe), het adres op de ~ schrijven : scriber le adresse (F) super (super) le inveloppe
en zo voort(s), enz. /BN/ : et cetera (cetera) (L), etc.
enzymkatalyse /ZN/ : catalyse (catalyse) (-ysis) enzymatic
enzymologie /ZN/ : enzymologia (enzymologia)
enzymoloog /ZN/ : enzymologo (enzymologo), enzymologista
enzymsynthese /ZN/ : synthese (synthese) (-esis) enzymatic
eoanthropus /ZN/ : eoanthropo (eoanthropo)
eoliet /ZN/ : eolitho (eolitho)
Eos /ZN EIGN/ : Eos (Eos)
eosinofiel, ~e witte bloedlichaampjes : leucocytos (leucocytos) eosinophile
eosinofielcel /ZN/ : eosinophilo (eosinophilo)
eosinofilie /ZN/ : eosinophilia (eosinophilia)
ep(e)irogenese /ZN/ : epeirogenese (epeirogenese) (-esis)
epanalepsis /ZN/ : epanalepse (-epsis (-epsis))
eparchie /ZN/ : eparchia (eparchia)
epenthesis /ZN/ : epenthese (epenthese) (-esis)
epiclese /ZN/ : epiclese (-esis (-esis))
epicondylitis /ZN/ : epicondylitis (epicondylitis)
epicrise /ZN/ : epicrise (-isis (-isis))
epicur(ist)isch /BN/ : epicuree (epicuree)
epicur(ist)isch, ~e filosofie : philosophia (philosophia) epicuree
epicurist /ZN/ : epicureo (epicureo)
Epicurus, betrekking hebbend op de leer van ~ : epicuree (epicuree)
epidemie /ZN/ : epidemia (epidemia)
epidemiologie /ZN/ : epidemiologia (epidemiologia)
epidemioloog /ZN/ : epidemiologo (epidemiologo), epidemiologista
epidemisch, ~e ziekte : maladia (maladia) epidemic
epidemisch, die ziekte heerst hier ~ : iste maladia (maladia) es epidemic hic, il ha un epidemia (epidemia) hic
epiderm(is) /ZN/ : epidermis (epidermis), cuticula
epidermitis /ZN/ : epidermitis (epidermitis)
epididymis /ZN/ : (bijbal) epididymis (epididymis)
Epifanie /ZN/ : Epiphania (Epiphania)
epifenomeen /ZN/ : epiphenomeno (epiphenomeno)
epifoor /ZN/ : epiphora (epiphora)
epifyse /ZN/ : epiphyse (epiphyse) (-ysis)
epifyt /ZN MV/ : planta epiphyte (epiphyte), epiphyto (epiphyto)
epifytisch /BN/ : epiphyte (epiphyte), epiphytic
epigeïsch /BN/ : epigee (epigee)
epigenese /ZN/ : epigenese (epigenese) (-esis)
epiglottis /ZN/ : epiglottis (epiglottis)
epigonendom /ZN/ : tote le epigonos (epigonos)
epigoon /ZN/ : epigono (epigono)
epigraaf /ZN/ : epigrapho (epigrapho)
epigrafica /ZN/ : epigraphia (epigraphia)
epigrafie /ZN/ : epigraphia (epigraphia)
epigrafiek /ZN/ : epigraphia (epigraphia)
epigrammatisch, ~e poëzie : poesia (poesia) epigrammatic
epilepsie /ZN/ : epilepsia (epilepsia)
epileptisch, ~ syndroom : syndroma (syndroma) epileptic
epileptisch, ~e aanval : attacco/accesso/crise epileptic/de epilepsia (epilepsia)
epileptoloog /ZN/ : epileptologo (epileptologo)
epiloog /ZN/ : epilogo (epilogo)
epimorfose /ZN/ : epimorphose (-osis (-osis))
epiploön /ZN/ : epiploon (epiploon)
episch, ~ tijdvak : periodo (periodo) epic/heroic
episcopie /ZN/ : episcopia (episcopia), projection episcopic
episiotomie /ZN/ : episiotomia (episiotomia)
epistasie /ZN/ : epistasia (epistasia)
epistel /ZN/ : (brief) epistola (epistola), littera (littera)
epistel /ZN/ : (KERK) epistola (epistola)
epistemologie /ZN/ : epistemologia (epistemologia)
epistemoloog /ZN/ : epistemologo (epistemologo), epistemologista
epistolograaf /ZN/ : epistolographo (epistolographo)
epistolografie /ZN/ : epistolographia (epistolographia)
epitheton /ZN/ : epitheto (epitheto)
epitoom /ZN/ : epitome (epitome)
epitrope /ZN/ : epitrope (epitrope)
epizoötie /ZN/ : epizootia (epizootia)
epodisch, ~e poëzie : poesia (poesia) epodic
eponiem /BN/ : (naamgevend) eponyme (eponyme)
eponiem, ambt of ambtsduur van een ~e magistraat : eponymia (eponymia)
epos /ZN/ : epopea (epopea), epos (epos), poema epic
epoxide /ZN/ : epoxydo (epoxydo)
epsilon /ZN/ : epsilon (epsilon)
equator, diameter van de ~ : diametro (diametro) equatorial/del equator
equivalent /ZN/ : (tegenhanger, pendant) homologo (homologo)
equivalent, ~e schakeling : circuito (circuito) equivalente
equivalent /BN/ : homologe (homologe)
erbium /ZN/ : erbium (erbium)
erboven /BW/ : super (super)/supra illo...
erdoor, de crisis, hoe zijn we ~ gekomen? : como ha nos potite superviver al crise/crisis (crisis)?
erebaantje /ZN/ : empleo (empleo)/function honorific
erecode /ZN/ : codice (codice) del honor
erecompagnie /ZN/ : compania (compania) de honor
eregalerij /ZN/ : galeria (galeria) de honor
eregast /ZN/ : invitato/hospite (hospite)/conviva de honor
eregraf /ZN/ : sepulcro de honor, mausoleo (mausoleo)
ereschuld /ZN/ : debita (debita) de honor
erewoord, vrij op ~ : libere super (super) parola
erfdeel, het wettig ~ : le portion legitime (legitime)
erfelijk, ~e monarchie/koningschap : monarchia (monarchia) hereditari
erfelijk, ~e krankzinnigheid : follia (follia) hereditari
erfelijk, ~e ziekte : maladia (maladia) hereditari
erfelijk, ~e kenmerken : characteres (characteres)/tractos hereditari
erfelijkheidstheorie /ZN/ : theoria (theoria) del hereditate
erfenis, een ~ onder de erfgenamen verdelen : repartir/divider un hereditage inter (inter) le heredes
erfgenaam, een erfenis onder de ~en verdelen : repartir/divider un hereditage inter (inter) le heredes
erfgerechtigd, ~e vorst : prince/principe (principe) successibile
erfgerechtigdheid, ~ van een vorst : successibilitate de un prince/principe (principe)
erfkoningschap /ZN/ : monarchia (monarchia) hereditari
erfkwaal /ZN/ : maladia (maladia) hereditari
erfpacht /ZN/ : tenentia hereditari, emphyteose (-osis (-osis))
erfpachttermijn /ZN/ : termino (termino) emphyteotic
erfschuld /ZN/ : debita (debita) hereditari
erftante /ZN/ : amita (amita) testatora/testatrice
erfvijand /ZN/ : inimico (inimico) hereditari/traditional
erfziekte /ZN/ : maladia (maladia) hereditari
erg, zijn ~ste vijand : su pejor inimico (inimico)
erg, heel ~ : pessime (pessime)
erg, ~ slecht : pessimo (pessimo)
ergens /BW/ : usquam (usquam), alicubi (alicubi), in/a qualque/alicun/alcun parte/loco
ergens, ~ anders : alibi (alibi), alterubi (alterubi), in altere parte/loco
ergernis /ZN/ : irritation, scandalo (scandalo), disgusto, vexation, horripilation, (hevige ergernis) exasperation
ergograaf /ZN/ : ergographo (ergographo), ergometro (ergometro)
ergologie /ZN/ : ergologia (ergologia)
ergometer /ZN/ : ergometro (ergometro), ergographo (ergographo)
ergometrie /ZN/ : ergometria (ergometria)
ergonomie /ZN/ : ergonomia (ergonomia)
ergonoom /ZN/ : ergonomo (ergonomo), ergonomista
ergotherapie /ZN/ : ergotherapia (ergotherapia), ergotherapeutica
ergst /BN/ : pejor, pessime (pessime)
ergst, mijn ~e vijand : mi pejor inimico (inimico)
Eritrea /ZN EIGN/ : Eritrea (Eritrea)
Eritrees /BN/ : eritree (eritree)
erkend, ~e methode : methodo (methodo) approbate
erkerkamer /ZN/ : camera (camera) con fenestra saliente
ernst, het wordt ~ met de crisis : le crise/crisis (crisis) se aggrava
ernstig, ~e ziekte : maladia (maladia) grave
ernstig, ~e verliezen : perditas (perditas) sever
erom /BW/ : (eromheen) circa/circum (circum) illo ...
eromheen /BW/ : circa/circum (circum) illo ...
erop /BW/ : (op het genoemde) sur/super (super) illo ...
Eros /ZN EIGN/ : Eros (Eros)
erosie-index /ZN/ : indice (indice)/index (index) de erosion
erosieverlies /ZN/ : perdita (perdita) debite al erosion
erotisch, ~e gedichten : poesias (poesias) erotic
erotofobie /ZN/ : erotophobia (erotophobia)
erotologie /ZN/ : erotologia (erotologia)
erotoloog /ZN/ : erotologo (erotologo)
erotomaan /BN/ : erotomane, erotomaniac (erotomaniac)
erotomaan /ZN/ : erotomano (erotomano), erotomaniaco (erotomaniaco)
erotomanie /ZN/ : erotomania (erotomania)
ertegenin, de wind is koud, vooral als je ~ fietst : le vento es frigide, super (super) toto si tu bicycla contra illo
ertsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) de mineral
ertskunde /ZN/ : mineralogia (mineralogia)
ertussen /BW/ : inter (inter) le duo
ertussendoor /BW/ : inter (inter) le duo
ertussendoor, de spijlen stonden zo ver van elkaar dat hij ~ kon kruipen : le distantia inter (inter) le barras esseva tanto grande que ille poteva reptar inter duo de illos
ertussenin /BW/ : inter (inter) le duo, in medio
ertussenin, mijn broer is twintig, mijn zus dertig, en ik zit ~ : mi fratre ha vinti annos, mi soror trenta, e io es inter (inter) iste duo
eruit /BW/ : foras (foras), foris (foris)
eruitzien /WW/ : haber le aere (aere)/aspecto (de), parer
eruptief, ~ karakter : character (character) eruptive
ervaringswijsbegeerte /ZN/ : philosophia (philosophia) empiric, empirismo
erwtensteen /ZN/ : pisolitho (pisolitho)
erysipelas /ZN/ : erysipela (erysipela), rosa
erythrofobie /ZN/ : erythrophobia (erythrophobia)
es (I) /ZN/ : (boom) fraxino (fraxino)
E.S.A. /ZN/ : (Afk: European Space Agency) A.S.E. (Agentia Spatial Europee (Europee))
eschatologie /ZN/ : eschatologia (eschatologia)
eschatologie, kenner van de ~ : eschatologo (eschatologo)
eschatoloog /ZN/ : eschatologo (eschatologo), eschatologista
escorte /ZN/ : escorta, convio (convio), convoyo (convoyo)
Esculaap /ZN/ : (teken) caduceo (caduceo)
Eskimo /ZN/ : eschimo (eschimo)
eskimohond /ZN/ : can eschimese/eschimo (eschimo), husky (E)
eskimohut /ZN/ : igloo {iglu (iglu)}
eskimomuziek /ZN/ : musica eschimese/eschimo (eschimo)
esoterisch, ~e poëzie : poesia (poesia) esoteric
esoterisch, de ~e leer van Pythagoras : le doctrina esoteric de Pythagoras (Pythagoras)
esprit /ZN/ : (geest) spirito (spirito)
esprit /ZN/ : (geestigheid) spirito (spirito)
essaai /ZN/ : (keuring van edele metalen) essayo (essayo)
essaaikantoor /ZN/ : officio de essayo (essayo), essayeria (essayeria)
essay /ZN/ : essayo (essayo)
essenblad /ZN/ : folio de fraxino (fraxino)
essenbos(je) /ZN/ : bosco de fraxinos (fraxinos), fraxineto
essenhout /ZN/ : (ligno de) fraxino (fraxino)
essenhouten /BN/ : de (ligno de) fraxino (fraxino)
essenlaan /ZN/ : allée (F) de fraxinos (fraxinos)
essenloof /ZN/ : folios/foliage de fraxinos (fraxinos)
essenstam /ZN/ : trunco de fraxino (fraxino)
essentak /ZN/ : branca/ramo de fraxino (fraxino)
essentieel, ~ onderdeel van een machine : pecia essential de un machina (machina)
estafettestaking /ZN/ : exopero (exopero) a catena
ester /ZN/ : ester (ester)
esthesiologie /ZN/ : esthesiologia (esthesiologia)
esthesiometer /ZN/ : esthesiometro (esthesiometro)
esthesiometrie /ZN/ : esthesiometria (esthesiometria)
esthesioneurose /ZN/ : esthesioneurose (-osis (-osis))
eten, uit ~ gaan : mangiar foris (foris)
etenslift /ZN/ : montaplattos (montaplattos)
ethermasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) a/de ethere/a etherisation
etheromaan /ZN/ : etheromano (etheromano)
etheromanie /BN/ : etheromania (etheromania)
etherverslaving /ZN/ : etheromania (etheromania)
Ethiopiër /ZN/ : ethiope (ethiope)
Ethiopisch /BN/ : ethiope (ethiope), ethiopic
ethografie /ZN/ : ethographia (ethographia)
ethologie /ZN/ : ethologia (ethologia)
etholoog /ZN/ : ethologo (ethologo), ethologista
ethos /ZN/ : ethos (ethos)
ethylverbinding /ZN/ : composito (composito) ethylic
etiketteermachine /ZN/ : machina (machina) a/de etiquettar {kè}
etiologie /ZN/ : etiologia (etiologia)
etiopathie /ZN/ : etiopathia (etiopathia)
etiquette /ZN/ : etiquetta {kè}, decorum (decorum)
etnarchie /ZN/ : etnarchia (etnarchia)
etnie /ZN/ : ethnia (ethnia)
etnocentrisme, het ~ van de Europese cultuur : le ethnocentrismo del cultura europee (europee)
etnogenie /ZN/ : ethnogenia (ethnogenia)
etnograaf /ZN/ : ethnographo (ethnographo)
etnografie /ZN/ : ethnographia (ethnographia)
etnografisch, ~ museum : museo (museo) ethno-graphic
etnologie /ZN/ : ethnologia (ethnologia)
etnoloog /ZN/ : ethnologo (ethnologo), ethnologista
etnomusicologie /ZN/ : ethnomusicologia (ethnomusicologia)
etnomusicoloog /ZN/ : ethnomusicologo (ethnomusicologo), ethnomusicologista
etnopsychiatrie /ZN/ : ethnopsychiatria (ethnopsychiatria)
etnopsychologie /ZN/ : ethnopsychologia (ethnopsychologia)
etruscologie /ZN/ : etruscologia (etruscologia)
etruscoloog /ZN/ : etruscologo (etruscologo)
ettering /ZN/ : (van de tandkassen) pyorrhea (pyorrhea)
etterpleuritis /ZN/ : pleuritis (pleuritis) purulente
ettervergiftiging /ZN/ : pyemia (pyemia)
ettervorming /ZN/ : pyogenese (pyogenese) (-esis), pyogenia (pyogenia)
etymologie /ZN/ : (wetenschap) etymologia (etymologia)
etymologie /ZN/ : (oorsprong of afleiding van een woord) etymologia (etymologia)
etymoloog /ZN/ : etymologo (etymologo), etymologista
etymon /ZN/ : etymo (etymo)
eucalyptusschors /ZN/ : cortice (cortice) de eucalypto
eucharistie /ZN/ : eucharistia (eucharistia)
eucharistieviering /ZN/ : celebration del eucharistia (eucharistia)
Euclides /ZN EIGN/ : Euclides (Euclides)
euclidisch, (niet-)euclidische meetkunde : geometria (geometria) (non) euclidian
eudemonie /ZN/ : eudemonia (eudemonia)
eudiometer /ZN/ : eudiometro (eudiometro)
eudiometrie /ZN/ : eudiometria (eudiometria)
eufemisme /ZN/ : euphemia (euphemia), euphemismo
eufonie /ZN/ : euphonia (euphonia)
euforie /ZN/ : euphoria (euphoria)
Eufraat /ZN EIGN/ : Euphrate (Euphrate)
euritmie /ZN/ : eurhythmia (eurhythmia)
euroambtenaar /ZN/ : functionario europee (europee), eurofunctionario
eurocommissaris /ZN/ : commissario europee (europee), eurocommissario
eurocommissie /ZN/ : commission europee (europee), eurocommission
eurocraat /ZN/ : eurocrate (eurocrate)
eurodollar /ZN/ : eurodollar (eurodollar)
eurodollarmarkt /ZN/ : mercato del eurodollar (eurodollar)
eurofobie /ZN/ : europhobia (europhobia)
Euromarkt /ZN EIGN/ : (landenorganisatie) Mercato Commun Europee (Europee)
europarlement /ZN EIGN/ : Parlamento Europee (Europee), europarlamento
Europeaan /ZN/ : europeo (europeo)
Europees /BN/ : europee (europee), de Europa
Europese /ZN/ : europea (europea)
europium /ZN/ : europium (europium)
europoliticus /ZN/ : politico europee (europee), europolitico
eurotop /ZN/ : eurosummite (eurosummite)
Eurus /ZN EIGN/ : Euro, Eurus (Eurus)
eutectisch, ~ punt : puncto eutectic/de eutexia (eutexia)
eutexie /ZN/ : eutexia (eutexia)
euthanaseren /WW/ : practicar le euthanasia (euthanasia)
euthanasie /ZN/ : euthanasia (euthanasia)
euthanasiegeval /ZN/ : caso de euthanasia (euthanasia)
euthanasiepil /ZN/ : pilula de euthanasia (euthanasia)
euthanasieprobleem /ZN/ : problema del euthanasia (euthanasia)
euthanasieproblematiek /ZN/ : problematica del euthanasia (euthanasia)
euthanasieverklaring /ZN/ : declaration de euthanasia (euthanasia)
euthanasiewetgeving /ZN/ : legislation del euthanasia (euthanasia)
eutrofie /ZN/ : eutrophia (eutrophia)
euvel, de ~e moed hebben om : haber le effronteria (effronteria) de
evangeliënharmonie /ZN/ : concordantia/harmonia (harmonia) del evangelios, diatessaron
evangelisch, ~e parabel : parabola (parabola) evangelic
evaporimeter /ZN/ : vaporimetro (vaporimetro)
even /BW/ : (in dezelfde/gelijke mate) si, assi (assi), equalmente
even, het duurt nog wel ~ : il tardara (tardara) un pauco/un poco
even, twee is een ~ getal : duo es un numero (numero) par
evenals /VW/ : como, assi (assi) como
eveneens /BW/ : equalmente, etiam (etiam), anque, alsi (alsi), assi (assi), idem (idem)
evengoed /BW/ : equalmente, etiam (etiam), anque, alsi (alsi), assi (assi), idem (idem)
evenhoevigen /ZN MV/ : artiodactylos (artiodactylos)
evenknie /ZN/ : equal, homologo (homologo)
evenmens /ZN/ : proximo (proximo)
evenmin /BW/ : assi (assi) pauco/poco (que)
evennaaste /ZN/ : proximo (proximo)
evenredigheid, voorgaande term van een ~ : prime termino (termino) de un proportion, antecedente
eventueel, hij zal een ~e benoeming aannemen : ille acceptara (acceptara) un possibile nomination
evenwel /BW/ : tamen (tamen), nonobstante, totevia (totevia)
evenwichtig, ~e gemoedstoestand : stato de anima (anima) stabile/equilibrate
evenwichtsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) static
evenwichtsbaan /ZN/ : orbita (orbita) de equilibrio
evenwichtsorgaan /ZN/ : organo (organo) del equilibrio/balancia
evenwichtssteentje /ZN/ : otolitho (otolitho)
evenzo /BW/ : item (item), etiam (etiam), anque, alsi (alsi), mesmo, del mesme maniera/modo
evenzogoed /BW/ : (desondanks) totevia (totevia), nonobstante, tamen (tamen)
everkop /ZN/ : testa/capite (capite) de porco salvage
evolutie, gerichte ~ : evolution orthogenetic, orthogenese (orthogenese) (-esis)
evolutief, het ~e verband tussen elkaar opvolgende soorten : le relation evolutive inter (inter) species que se seque
evolutietheorie /ZN/ : theoria (theoria) del evolution, doctrina evolutionista, evolutionismo
evolutionistisch, ~e theorie : theoria (theoria) evolutionista/evolutionistic
E-weg /ZN/ : autostrata europee (europee)
examenperiode /ZN/ : periodo (periodo) del examine(s)
excentriciteit /ZN/ : (zonderlingheid) excentricitate, eccentricitate, bizarria (bizarria), extravagantia
excitatiecircuit /ZN/ : circuito (circuito) de excitation
excommunicatie /ZN/ : excommunicatie, anathema (anathema)
excretieorgaan /ZN/ : organo (organo) excretori/de excretion
excursie /ZN/ : (leer/werkbezoek) visita (visita) de studio, excursion (de studio)
exegese /ZN/ : exegese (-esis (-esis))
exegetisch, ~e methode : methodo (methodo) exegetic
existentialisme /ZN/ : philosophia (philosophia) existential/existentialista, existentialismo
existentialistisch, ~e filosofie : philosophia (philosophia) existentialista
existentieel, ~e filosofie : philosophia (philosophia) existential
exit /ZN/ : (TONEEL) (af) exit (exit)
exit /ZN/ : (uitgang) exito (exito)
ex-libris /ZN/ : ex-libris (ex-libris) (L)
ex-librisverzameling /ZN/ : collection de ex-libris (ex-libris) (L)
exobiologie /ZN/ : exobiologia (exobiologia)
exobioloog /ZN/ : exobiologo (exobiologo), exobiologista
exodus /ZN/ : exodo (exodo)
exogaam /BN/ : exogame (exogame), exogamic
exogamie /ZN/ : exogamia (exogamia)
exophthalmus /ZN/ : exophthalmia (exophthalmia), exophthalmo
exoskelet /ZN/ : exoskeleto (exoskeleto)
exosmose /ZN/ : exosmose (-osis (-osis))
exostose /ZN/ : esostose (-osis (-osis))
expeditie, de koper betaalt de ~ : le comprator paga le costos del expedition/invio (invio)/transporto
expeditieleger /ZN/ : armea (armea) expeditionari
experimenteel, ~e scheikunde/chemie : chimia (chimia) experimental/empiric
experimenteel, ~e psychologie : psychologia (psychologia) experimental
experimenteel, ~e methode : methodo (methodo) experimental/empiric
expireren, de termijn expireert : le termino (termino) expira
expliciet /BN/ : explicite (explicite), expresse
exploitatie, maatschappij tot ~ van : compania (compania) pro le exploitation de
exploitatiemaatschappij /ZN/ : compania (compania)/societate de exploitation {plwa}
export, goederen voor de ~ : mercantias (mercantias) destinate al exportation/pro le exportation
exportgoederen /ZN MV/ : mercantias (mercantias) de exportation
expresbrief /ZN/ : littera (littera) expresse/urgente
expresse /ZN/ : littera (littera) expresse/urgente
expressestuk /ZN/ : littera (littera) expresse/urgente
extase /ZN/ : ecstase (ecstase) (-asis), extase (extase) (-asis), exaltation, transporto
extractiemethode /ZN/ : methodo (methodo) de extraction
extranummer /ZN/ : numero (numero) extraordinari/special
extremisme, ~ van rechts : extremismo de dextera (dextera)/dextra
extrinsiek /BN/ : extrinsec (extrinsec)
extrusiemachine /ZN/ : machina (machina) a/de extruder
Ezechiël /ZN EIGN/ : Ezekiel (Ezekiel)
ezel /ZN/ : (dier) asino (asino)
ezel, wilde ~ : onagro (onagro)
ezel /ZN/ : (stomkop) asino (asino), cretino
ezelachtig /BN/ : asinin, de asino (asino)
ezelachtig, ~e streek : asineria (asineria)
ezelachtigheid /ZN/ : asinitate, asineria (asineria), stupiditate
ezelin /ZN/ : asina (asina)
ezelinnemelk /ZN/ : lacte de asina (asina)
ezelsbruggetje /ZN/ : truco pro recordar un cosa, ponte de asino (asino)/del asinos (asinos), truco/regula mnemonic, adjuta mnemotechnic
ezelsdienst /ZN/ : onolatria (onolatria)
ezelsdrek /ZN/ : excrementos/merda de asino (asino)
ezelshuid /ZN/ : pelle de asino (asino)
ezelskop /ZN/ : testa/capite (capite) de asino (asino)
ezelskruid /ZN/ : ononis (ononis) spinose
ezelskruis /ZN/ : cruce de asino (asino)
ezelsoor /ZN/ : (oor van een ezel) aure de asino (asino)
ezelspoot /ZN/ : pata de asino (asino)
ezelsrug /ZN/ : dorso de asino (asino)
ezelsvel /ZN/ : pelle de asino (asino)
ezelsverering /ZN/ : onolatria (onolatria)
ezelsveulen /ZN/ : asino (asino) neonate
ezelsvlees /ZN/ : carne de asino (asino)
Ezra /ZN EIGN/ : Esdras (Esdras), Ezra
faag /ZN/ : bacteriophago (bacteriophago)
fabel, ~s van Esopus : fabulas de Esopo (Esopo)
fabelachtigheid /ZN/ : fabulositate, character (character) fabulose
fabelleer /ZN/ : mythologia (mythologia)
fabricagemethode /ZN/ : methodo (methodo) de fabrication
fabrieksboter /ZN/ : butyro (butyro) de fabrica/cremeria (cremeria)
fabrieksgarantie /ZN/ : garantia (garantia) de fabrica
fabrieksnummer /ZN/ : numero (numero) serial de fabrica
fabrikaat, een nieuw ~ in de handel brengen : poner in vendita (vendita) un nove producto, lancear un nove producto
facet, een ander ~ van de zaak belichten : jectar luce/lumine super (super) un altere aspecto del cosa
facetoog /ZN/ : oculo a faciettas, oculo composite (composite)
facilitair, ~ bedrijf : compania (compania)/servicios general e technic
factor, een getal in ~en ontbinden : decomponer un numero (numero) in factores, factorisar un numero (numero)
factor, er zijn nog wat onzekere ~en : il ha ancora alicun imponderabiles incognite (incognite)
factoranalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) factorial/de(l) factores
factorij /ZN/ : factoria (factoria), agentia
factorijhandel /ZN/ : commercio de factoria (factoria)
factureermachine /ZN/ : machina (machina) a/de facturar
factuurnummer /ZN/ : numero (numero) de factura
faculteit, ~ der godgeleerdheid : facultate de theologia (theologia)
faculteitskamer /ZN/ : camera (camera) de facultate
fagocytose /ZN/ : phagocytose (-osis (-osis))
Fahrenheit, thermometer volgens ~ : thermometro (thermometro) Fahrenheit
Fahrenheitthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) Fahrenheit
faillissement, balanceren op de rand van ~ : esser super (super) le orlo del fallimento
faliekant, ergens ~ tegen zijn : esser absolutemente contra un cosa, esser absolutemente opposite (opposite) a un cosa
fallisch, ~ symbool : symbolo (symbolo) phallic
fallocraat /ZN/ : phallocrate (phallocrate)
fallocratie /ZN/ : phallocratia (phallocratia)
fallocratisch, ~e ideologie : ideologia (ideologia) phallocratic
fallussymbool /ZN/ : symbolo (symbolo) phallic
familie, bevriende ~ : familia amic (amic)
familiealbum /ZN/ : album (album) familiar/familial/de familia
familiebezoek /ZN/ : (bezoek van familie) visita (visita) de familia
familiebezoek /ZN/ : (bezoek aan familie) visita (visita) a familia
familiefoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) familial/familiar/de familia
familiekwaal /ZN/ : mal/maladia (maladia) familiar/familial/hereditari
familieregering /ZN/ : oligarchia (oligarchia)
familieschandaal /ZN/ : scandalo (scandalo) de familia
familievennootschap /ZN/ : societate/compania (compania) de familia
familievete /ZN/ : querela de familia/inter (inter) parentes
fanerofyt /ZN/ : phanerophyto (phanerophyto)
fanerogaam /ZN/ : phanerogama (phanerogama)
fanerogaam /BN/ : phanerogame (phanerogame)
fangotherapie /ZN/ : fangotherapia (fangotherapia)
fanmail /ZN/ : litteras (litteras) de admiratores
fantaseren /WW/ : (zijn fantasie de vrije loop laten) abandonar se a su imagination, imaginar secundo su phantasia (phantasia)
fantasie /ZN/ : (verbeeldingskracht) phantasia (phantasia), (fortia/poter/potentia de) imagination
fantasie /ZN/ : (produkt van de verbeelding) phantasia (phantasia), (waandenkbeeld) illusion, hallucination
fantasie /ZN/ : (MUZ) phantasia (phantasia)
fantasieartikelen /ZN MV/ : articulos de phantasia (phantasia)
fantasiehoed /ZN/ : cappello de phantasia (phantasia)
fantasiekostuum /ZN/ : costume de phantasia (phantasia)
fantasieloos /BN/ : disproviste/exempte de imagination/de phantasia (phantasia), sin imagination
fantasienaam /ZN/ : nomine inventate/de phantasia (phantasia)
fantasiepapier /ZN/ : papiro colorate/de phantasia (phantasia)
fantasieportret /ZN/ : portrait (F) de phantasia (phantasia)
fantasieprodukt /ZN/ : producto de phantasia (phantasia)
fantasiestof /ZN/ : stoffa/texito de phantasia (phantasia)
fantasiewereld /ZN/ : mundo de phantasia (phantasia)
fantasmagorie /ZN/ : phantasmagoria (phantasmagoria)
fantasmagorisch, ~ verschijnsel : phenomeno (phenomeno) phantasmagoric
fantast /ZN/ : phantasta, mythomano (mythomano), mythomaniaco (mythomaniaco), chimerista, visionario
fantasterij /ZN/ : phantasia (phantasia) sin brida
fantastisch, een ~ duur horloge : un horologio carissime (carissime)
fantoompijn /ZN/ : dolor phantoma/phantasma, algohallucinose (-osis (-osis))
fantoomteen /ZN/ : digito (digito) phantoma/phantasma del pede
farizeeër /ZN/ : (JOODSE GODSD) phariseo (phariseo)
farizeeër /ZN/ : (huichelaar) phariseo (phariseo)
farizeeërsgezicht /ZN/ : facie de phariseo (phariseo)
farizees /BN/ : (JOODSE GESCH) pharisaic (pharisaic)
farizeïsch /BN/ : (schijnheilig) pharisaic (pharisaic), hypocrita (hypocrita)
farizeïsme /ZN/ : (JOODSE GODSD) pharisaismo (pharisaismo)
farizeïsme /ZN/ : (huichelarij) pharisaismo (pharisaismo)
farmacie /ZN/ : (artsenijbereidkunde) pharmacia (pharmacia), pharmaceutica
farmacochemie /ZN/ : chimia (chimia) pharmaceutic
farmacognosie /ZN/ : pharmacognosia (pharmacognosia)
farmacologie /ZN/ : pharmacologia (pharmacologia)
farmacoloog /ZN/ : pharmacologo (pharmacologo), pharmacologista
farmacomaan /ZN/ : pharmacomano (pharmacomano)
farmacomanie /ZN/ : pharmacomania (pharmacomania)
farmacon /ZN/ : producto pharmaceutic, pharmaco (pharmaco)
farmacopee /ZN/ : pharmacopeia (pharmacopeia)
farmacotherapie /ZN/ : pharmacotherapia (pharmacotherapia)
faryngitis /ZN/ : pharyngitis (pharyngitis)
faryngolaryngitis /ZN/ : pharyngolaryngitis (pharyngolaryngitis)
faryngologie /ZN/ : pharyngologia (pharyngologia)
faryngoscopie /ZN/ : pharyngoscopia (pharyngoscopia)
fascistisch, ~e methoden gebruiken : usar methodos (methodos) fascista
fase /ZN/ : phase, periodo (periodo), stadio
fasemeter /ZN/ : phaseometro (phaseometro)
fat /ZN/ : dandy (E), adonis (adonis)
fataal, ~e vrouw : femina (femina) fatal
fatalistisch, ~e wereldbeschouwing : philosophia (philosophia) fatalista
fataliteit /ZN/ : fatalitate, calamitate, disastro, catastrophe (catastrophe)
fatsoen, je zou het ~ moeten hebben te zwijgen : tu deberea (deberea) haber le decentia de tacer
fatsoenlijk, een ~ meisje : un juvena (juvena) decente
fausse reconnaissance /ZN/ : (MED) paramnesia (paramnesia)
fax /ZN/ : (toestel) (apparato/machina (machina) de) (tele)fax, telecopia
faxapparaat /ZN/ : apparato/machina (machina) de (tele)fax
faxnummer /ZN/ : numero (numero) de (tele)fax
faxtoestel /ZN/ : apparato/machina (machina) de (tele)fax
fazantenpark /ZN/ : faisaneria (faisaneria)
februariramp /ZN/ : catastrophe (catastrophe)/disastro de februario (1953)
februaristaking /ZN/ : exopero (exopero) de februario
federalisme, Europees ~ : federalismo europee (europee)
federalistisch, ~e ideeën : ideas (ideas) federalistic
feeërie /ZN/ : feeria (feeria)
feeks /ZN/ : diabolessa, furia, harpyia (harpyia)
feest, ~ van de Driekoningen : festa del Epiphania (Epiphania)
feest, dat ~ gaat niet door : tu pote remover isto de tu testa/capite (capite)
feestavond /ZN/ : vespera (vespera)/vespere de festa
feestelijk, alles ziet er ~ uit : toto ha un aere (aere)/aspecto de festa
feestgewaad /ZN/ : habito (habito) de festa
feestmaal /ZN/ : (OUDH) agape (agape)
feeststemming /ZN/ : (v.e. mens) spirito (spirito) festive
feestvarken /ZN/ : heroe (heroe) del festa
feilloosheid /ZN/ : character (character) infallibile, infallibilitate
feit, op ~en gebaseerd : basate super (super) factos
feitenmateriaal /ZN/ : material factual, (insimul (insimul) de) factos
felheid, de ~ van een ziekte : le virulentia de un maladia (maladia)
felicitatie, brieven met ~s : litteras (litteras)/epistolas (epistolas) (con)gratulatori
felicitatiebezoek /ZN/ : visita (visita) (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation
felicitatiebrief /ZN/ : littera (littera)/epistola (epistola) (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation
fellogeen /ZN/ : phellogeno (phellogeno), texito phellogene/phellogenic
felonie /ZN/ : (leenbreuk) felonia (felonia)
femelaar /ZN/ : bigot, hypocrita (hypocrita), false devoto
femelachtig /BN/ : bigot, hypocrita (hypocrita)
femelarij /ZN/ : bigoteria (bigoteria), hypocrisia (hypocrisia), pietate affectate, false devotion
fennek /ZN/ : fennec (fennec)
fenocytologie /ZN/ : phenocytologia (phenocytologia)
fenologie /ZN/ : phenologia (phenologia)
fenoloog /ZN/ : phenologo (phenologo), phenologista
fenolphtaleïne /ZN/ : phtaleina (phtaleina) de phenol, phenolphtaleina (phenolphtaleina)
fenolverbinding /ZN/ : composito (composito) de phenol
fenomeen /ZN/ : (waarneembaar verschijnsel) phenomeno (phenomeno)
fenomeen /ZN/ : (uniek verschijnsel) phenomeno (phenomeno)
fenomeen /ZN/ : (uniek persoon) phenomeno (phenomeno)
fenomenaal, ~e wereld : mundo phenomenal/del phenomenos (phenomenos)
fenomenografie /ZN/ : phenomenographia (phenomenographia)
fenomenologie /ZN/ : phenomenologia (phenomenologia)
fenomenologisch, ~e ontologie : ontologia (ontologia) phenomenologic
fenomenologisch, ~e theorie : theoria (theoria) phenomenologic
fenomenoloog /ZN/ : phenomenologo (phenomenologo), phenomenologista
fenotype /ZN/ : phenotypo (phenotypo)
fenotypie /ZN/ : phenotypia (phenotypia)
fenylverbinding /ZN/ : composito (composito) de phenylo
fermium /ZN/ : fermium (fermium)
ferrioxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) ferric
ferritisch, ~e laselektrode : electrodo (electrodo) (de soldatura) ferritic
ferrofosfor /ZN/ : ferrophosphoro (ferrophosphoro)
ferro-oxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) ferrose
ferrosilicium /ZN/ : ferrosilicium (ferrosilicium)
ferrotypie /ZN/ : ferrotypia (ferrotypia)
fiat /ZN/ : fiat (fiat), autorisation, consentimento, accordo, approbation
fibrillatie, ~ van het hart : fibrillation cardiac (cardiac)
fibrinogeen /ZN/ : fibrinogeno (fibrinogeno)
fibrinolyse /ZN/ : fibrinolyse (fibrinolyse) (-ysis)
fibromatose /ZN/ : fibromatose (-osis (-osis))
fibromyalgie /ZN/ : fibromyalgia (fibromyalgia)
fibroomontwikkeling /ZN/ : fibromatose (-osis (-osis))
fibroscopie /ZN/ : fibroscopia (fibroscopia)
fibrose /ZN/ : fibrose (-osis (-osis))
fibrositis /ZN/ : fibrositis (fibrositis)
fibula /ZN/ : (kuitbeen) perone (perone)
ficheren /WW/ : inscriber super (super) fiches (F)/schedas/schedulas, cartar
fichering /ZN/ : inscription super (super) un fiche (F)/scheda/schedula
fictie, de grens tussen ~ en werkelijkheid : le confinios inter (inter) realitate e fiction
fictionaliteit /ZN/ : natura/character (character) fictional, fictionalitate
ficus /ZN/ : ficus (ficus)
fieltenstreek /ZN/ : sceleratessa, villania (villania)
fieteldans /ZN/ : chorea (chorea)
fiets /ZN/ : bicycletta, bicyclo, cyclo, (SCHERTSEND) velocipede (velocipede)
fiets, op zijn ~ stappen : montar super (super) su bicycletta
fietsdynamo /ZN/ : dynamo (dynamo) de bicycletta
fietsenbergplaats /ZN/ : deposito (deposito)/remissa/garage (F) pro/de bicyclettas
fietsroute /ZN/ : circuito (circuito) pro cyclotouristas {oe}, route (F) cyclotouristic {oe}
figuratief, ~ schrift : scriptura figurative, pictographia (pictographia)
figureren, een melodie met trillers ~ : ornar un melodia (melodia) con tremolos (I)
figuurlijk, ~e getallen : numeros (numeros) figurate
figuurlijk, zich ~ uitdrukken : exprimer se metaphoricamente/in un metaphora (metaphora)/in metaphoras (metaphoras)/in imagines
figuurlijkheid /ZN/ : senso/character (character) figurate, figurativitate
figuurraadsel /ZN/ : rebus (rebus)
fijn /BN/ : (vroom) hypocrita (hypocrita)
fijnbesnaard, ~e geest : spirito (spirito) delicate
fijngevoelig, ~ karakter : character (character) sensibile
fijnproever /ZN/ : gourmet (F), gastronomo (gastronomo)
fijtedalen /ZN MV/ : dactylos (dactylos)/dattilos (dattilos) candite
filantroop /ZN/ : philanthropo (philanthropo)
filantropie /ZN/ : philanthropia (philanthropia)
filantropisch /BN/ : philanthrope (philanthrope), philanthropic
filariasis /ZN/ : filariasis (filariasis)
filatelie /ZN/ : philatelia (philatelia)
file, ~ van acht kilometer : fila de octo kilometros (kilometros)
filhelleens /BN/ : philhellene (philhellene), philhellenic
filiaalbedrijf /ZN/ : interprisa/magazin a filiales/succursales multiple (multiple)
Filippens, Brief aan de Filippenzen : Epistola (Epistola) al Philippenses
filister /ZN/ : philisteo (philisteo)
filisterdom /ZN/ : le philisteos (philisteos)
filisterij /ZN/ : philisteria (philisteria), philisteismo
Filistijn /ZN/ : philisteo (philisteo)
Filistijn, land van de ~en : Philistea (Philistea)
Filistijns /BN/ : philistee (philistee)
film, stomme ~ : film/cinema (cinema) mute
film, sprekende ~ : film/cinema (cinema) parlante/sonor
filmacademie /ZN/ : academia/schola cinematographic/de cinema (cinema)/de cine/de film (E)
filmachtig /BN/ : cinematographic, de cinema (cinema), como in un film (E)
filmacteur /ZN/ : actor cinematographic/de cinema (cinema)/de cine/de film (E)
filmapparatuur /ZN/ : material cinematographic/de cinema (cinema)/de cine
filmartiest /ZN/ : artista cinematographic/de cinema (cinema)/de cine/de film (E)
filmcamera /ZN/ : camera (camera) (cinematographic), apparato pro filmar
filmdiva /ZN/ : diva del cinema (cinema)/del cine
filmdoek /ZN/ : schermo de cinema (cinema)/de cine/de projection
filmdruk /ZN/ : serigraphia (serigraphia)
filmfestival /ZN/ : festival cinematographic/de cinema (cinema)/de cine/del film (E)
filmfreak /ZN/ : fan (E) del film (E), cinephilo (cinephilo)
filmgeschiedenis /ZN/ : historia cinematographic/del cinema (cinema)/del cine/del film (E)
filmindustrie /ZN/ : industria cinematographic/del cinema (cinema)
filmkunde /ZN/ : filmologia (filmologia)
filmkunst /ZN/ : arte cinematographic, cinematographia (cinematographia), cinema (cinema)
filmliefhebber /ZN/ : amator de cinema (cinema)/de cine/de films (E)
filmliga /ZN/ : association de amatores de cinema (cinema)/de cine/de films (E)
filmmaatschappij /ZN/ : compania (compania) (de production) cinematographic
filmmaniak /ZN/ : maniaco (maniaco) del film (E)
filmologie /ZN/ : filmologia (filmologia)
filmoperateur /ZN/ : operator cinematographic/de cinema (cinema)/de cine, projectionista
filmprojector /ZN/ : projector de cinema (cinema)/de cine, cinematographo (cinematographo)
filmreclame /ZN/ : reclamo/publicitate de cinema (cinema)/de cine
filmspeler /ZN/ : actor cinematographic/de cinema (cinema)/de cine
filmster /ZN/ : stella cinematographic/de cinema (cinema)/de cine, star (E)
filmstudio /ZN/ : studio cinematographic/de cinema (cinema)/de cine
filmtheater /ZN/ : cinema (cinema)
filmtijdschrift /ZN/ : revista/magazine (E) cinematographic/de cinema (cinema)/de cine/de film (E)
filmtoestel /ZN/ : (voor opnemen) camera (camera) cinematographic
filmtoestel /ZN/ : (voor projecteren) apparato cinematographic, cinematographo (cinematographo)
filmvoorstelling /ZN/ : session cinematographic/de cinema (cinema)/de cine
filmwetenschap /ZN/ : filmologia (filmologia)
filmzaal /ZN/ : sala cinematographic/de cinema (cinema)/de cine
filologie /ZN/ : philologia (philologia)
filologisch, ~e methoden : methodos (methodos) philologic
filoloog /ZN/ : philologo (philologo)
filosofie /ZN/ : philosophia (philosophia)
filosofisch, hij neemt het nogal ~ op : ille lo prende con bastante philosophia (philosophia)
filosoof /ZN/ : philosopho (philosopho)
filovirus /ZN/ : filovirus (filovirus)
filter, meervoudig ~ : filtro multiple (multiple)
filtreerbaarheid, ~ van een virus : filtrabilitate de un virus (virus)
filtreermachine /ZN/ : machina (machina) filtrante
fimose, fimosis /ZN/ : phimose (-osis (-osis))
finaal /BN/ : (uiteindelijk) final, ultime (ultime), definitive
finalistisch, ~e theorie : theoria (theoria) finalistic
financieringsbank /ZN/ : banca de financiation/de financiamento/de credito (credito)
financieringsmaatschappij /ZN/ : societate/compania (compania)/interprisa de financiation/de financiamento
financieringsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de financiation/de financiamento
financieringsstrategie /ZN/ : strategia (strategia) de financiation/financiamento
financieringstekort /ZN/ : deficit (deficit) financiari/de financiation/de financiamento, deficit (deficit) budgetari
finesse, iets in de ~s kennen : cognoscer tote le finessas/detalios de un cosa, cognoscer un cosa usque al ultime (ultime) detalio, cognoscer un cosa in le minime (minime) detalios
finishfoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) (del) finish (E)
finishing touch /ZN/ : ultime (ultime) mano/tocco, tocco final
fiool, de ~en van zijn toorn over iemand uitgieten : discargar su cholera (cholera) super (super) un persona
fioringras /ZN/ : agrostis (agrostis)/agrostide blanc/stolonifere
firmamentsteen /ZN/ : opalo (opalo)
fis /ZN/ : (MUZ) fa diese (diese) (-esis)
fiscaalnummer /BN/ : numero (numero) fiscal
fitis /ZN/ : fitis (fitis)
flamingo /ZN/ : flamingo, phenicoptero (phenicoptero)
flankbatterij /ZN/ : batteria (batteria) flancante
flankeren, links en rechts geflankeerd door een agent : a sinistra e a dext (dext)(e)ra flancate per un agente
flankeren, onze artillerie flankeerde ons bij de aanval : nostre artilleria (artilleria) nos flancava durante le attacco
flappen, hij flapt er maar van alles uit : ille dice tote lo que le passa per le testa/capite (capite)
flatneurose /ZN/ : neurose (-osis (-osis)) de appartamento
flatus /ZN/ : flato, vento, pedito (pedito)
flauw, geen ~e notie hebben van : non haber le minime (minime) idea (idea) de
flauw, een ~ vermoeden van iets hebben : haber un vage idea (idea) de un cosa
flauwhartig /BN/ : pusillanime (pusillanime), coarde
flauwhartigheid /ZN/ : pusillanimitate, coardia (coardia)
flauwte /ZN/ : (MED) syncope (syncope), evanescimento
flauwvallen /WW/ : perder le conscientia/cognoscimento/sensos, suffrer un syncope (syncope), evanescer
flebitis /ZN/ : phlebitis (phlebitis)
flebografie /ZN/ : phlebographia (phlebographia)
flebologie /ZN/ : phlebologia (phlebologia)
fleboloog /ZN/ : phlebologo (phlebologo)
fleborragie /ZN/ : phleborrhagia (phleborrhagia)
flebotomie /ZN/ : phlebotomia (phlebotomia)
flebotoom /ZN/ : phlebotomo (phlebotomo)
flegmasie /ZN/ : phlegmasia (phlegmasia)
flegmatisch, ~ karakter : character (character) phlegmatic
flemerij /ZN/ : adulation, flatteria (flatteria)
flensdikte /ZN/ : diametro (diametro) de flangia
fles, ~ met zuurstof : bottilia/cylindro de oxigeno (oxigeno) (comprimite)
flesopener /ZN/ : aperibottilias (aperibottilias), discapsulator
flessendrager /ZN/ : portabottilias (portabottilias)
flessenfabriek /ZN/ : vitreria (vitreria) de bottilias, bottileria (bottileria)
flessenpost /ZN/ : message/littera (littera) in un bottilia
flessenrek /ZN/ : portabottilias (portabottilias)
flessenspoelmachine /ZN/ : machina (machina) a/de rinciar bottilias, rinciator de bottilias
flessentrekkerij /ZN/ : duperia (duperia), fraude
fleurigheid /ZN/ : aere (aere) joiose/gaudiose
flikflooierij /ZN/ : adulation, flatteria (flatteria)
flikkercafé /ZN/ : caffe/café (F) de homophilos (homophilos)/homosexuales
flink, een ~ aantal : un bon numero (numero), un numero (numero) substantial/considerabile
flinterdun /BN/ : multo tenue, multo fin, tenuissime (tenuissime), finissime (finissime)
flit /ZN/ : liquido (liquido) insecticida
flitsaccumulator /ZN/ : batteria (batteria) de flash (E)
flitsend, ~ idee : idea (idea) fulgurante/genial
flitser, ~ met een hoog richtgetal : flash electronic con un alte numero (numero) guida
flitsfoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) flash (E)
flitsfotografie /ZN/ : photographia (photographia) flash (E)
flitsrichtgetal /ZN/ : (FOTO) numero (numero) guida
flodder /ZN/ : (slordige vrouw) femina (femina) neglecte/sordide
floers, een ~ van tranen : un velo de lacrimas (lacrimas)
flogiston /ZN/ : phlogiston (phlogiston)
Florentijns, ~e lis : iride/iris (iris) florentin
floreren, de economie floreert : le economia (economia) prospera
Florida /ZN EIGN/ : Florida (Florida)
fluit /ZN/ : (signaalfluit) sibilo (sibilo)
fluitboei /ZN/ : boia a sibilo (sibilo)
fluitconcert /ZN/ : (afkeurend gefluit) sibilos (sibilos)
fluiten, op zijn vingers ~ : sibilar con le digitos (digitos)
fluiten, de scheidsrechter fluit voor buitenspel : le arbitro (arbitro) sibila un foris (foris)/foras (foras) de joco
fluiten, een deuntje ~ : sibilar un aere (aere)
fluitist /ZN/ : (scheidsrechter) arbitro (arbitro)
fluitje /ZN/ : (kleine fluit) sibilo (sibilo)
fluitketel /ZN/ : caldiera cantante/con sibilo (sibilo)
fluitsignaal /ZN/ : colpo de sibilo (sibilo)
fluittoon /ZN/ : sibilo (sibilo)
fluor /ZN/ : fluor (fluor)
fluorconcentratie /ZN/ : concentration de fluor (fluor)
fluorescopie /ZN/ : fluorescopia (fluorescopia)
fluorimeter /ZN/ : fluorimetro (fluorimetro)
fluorimetrie /ZN/ : fluorimetria (fluorimetria)
fluoroscopie /ZN/ : fluoroscopia (fluoroscopia)
fluorose /ZN/ : fluorose (-osis (-osis))
fluortablet /ZN/ : tabletta de/al fluor (fluor)/fluoruro/fluorido
fluorverbinding /ZN/ : composito (composito) de fluor
fluviatiel, ~e afzettingen : depositos (depositos) fluviatile
fluviologie /ZN/ : fluviologia (fluviologia)
fluviometer /ZN/ : fluviometro (fluviometro)
fluviometrie /ZN/ : fluviometria (fluviometria)
fluviomorfologie /ZN/ : fluviomorphologia (fluviomorphologia), morphologia (morphologia) del riviera
fluxmeter /ZN/ : fluxometro (fluxometro)
fobie /ZN/ : phobia (phobia)
focometer /ZN/ : focometro (focometro)
focometrie /ZN/ : focometria (focometria)
focussen, op het gezicht ~ : focalisar super (super) le facie
foedraal /ZN/ : (etui) vaina (vaina), etui (F)
foeilelijk /BN/ : multo fede, fedissime (fedissime), abominabile, horribile
foelie /ZN/ : (specerij) macis (macis)
foetsie, ineens was mijn portemonnaie ~ : subito (subito) mi bursa/portamoneta habeva disparite
föhn /ZN/ : (haarföhn) siccacapillos (siccacapillos), essugacapillos (essugacapillos), siccator (electric) de mano
fokmethode /ZN/ : methodo (methodo) de elevamento
folie /ZN/ : folio, lamina (lamina)
foliolum /ZN/ : foliolo (foliolo)
folliculitis /ZN/ : folliculitis (folliculitis)
follow-up, een gewijzigde verkooptechniek is de ~ van verricht marktonderzoek : un cambio in le tactica de venditas (venditas) es le resultato del studio de mercato realisate
folterkamer /ZN/ : camera (camera) de tortura/de tormento/de supplicios
fondsbril /ZN/ : berillos del cassa de maladia (maladia), berillos simple
fondscatalogus /ZN/ : catalogo (catalogo) del libros/publicationes (de un casa editorial)
fondslid /ZN/ : membro de un cassa de maladia (maladia)
fondspatiënt /ZN/ : membro de un cassa de maladia (maladia)
fondspraktijk /ZN/ : clientela del cassa de maladia (maladia)
foneemanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) phonematic/phonemic/de phonema
fonetisch, ~ teken : symbolo (symbolo) phonetic
foniatrie /ZN/ : phoniatria (phoniatria)
fonocardiografie /ZN/ : phonocardiographia (phonocardiographia)
fonofobie /ZN/ : phonophobia (phonophobia)
fonofoor /ZN/ : microphono (microphono) ultrasensibile
fonofotografie /ZN/ : phonophotographia (phonophotographia)
fonograaf /ZN/ : phonographo (phonographo)
fonografie /ZN/ : phonographia (phonographia)
fonoliet /ZN/ : phonolitho (phonolitho)
fonologie /ZN/ : phonologia (phonologia)
fonoloog /ZN/ : phonologo (phonologo), phonologista
fonometer /ZN/ : phonometro (phonometro)
fonometrie /ZN/ : phonometria (phonometria)
fonotype /ZN/ : phonotypo (phonotypo)
fonotypie /ZN/ : phonotypia (phonotypia)
fonteinkruid /ZN/ : spica de aqua, potamogeton (potamogeton)
fonteintje /ZN/ : (wasbakje) lavamanos (lavamanos)
fopperij /ZN/ : duperia (duperia), mystification, fumisteria (fumisteria)
foraminiferen /ZN MV/ : foraminiferos (foraminiferos)
forceps /ZN/ : forcipe (forcipe)
forensisch, ~e psychiatrie : psychiatria (psychiatria) forense
forensisch, ~e chemie : chimia (chimia) forense
forma, in optima ~ : in optime (optime) forma
formaliseren, volgens een geformaliseerde methode te werk gaan : laborar/proceder/operar secundo un methodo (methodo) formalisate/standardisate
formatieberaad /ZN/ : deliberation super (super) le formation de un governamento/cabinetto
formatieonderhandelingen /ZN MV/ : negotiationes super (super) le formation de un governamento/cabinetto
formule, algebraïsche ~ : formula algebric/algebraic (algebraic)
formuleren, een theorie ~ : formular un theoria (theoria)
formuleren, ik zou het anders ~ : io lo dicerea (dicerea) in un altere forma
formulering /ZN/ : (bewoordingen) maniera de formular, formulation, enunciato, terminos (terminos), (schriftelijk) redaction
fornix cerebri /ZN/ : trigono (trigono) cerebral
forometer /ZN/ : forometro (forometro)
forometrie /ZN/ : forometria (forometria)
foronomie /ZN/ : foronomia (foronomia)
fortissimo /BW/ : (MUZ) fortissimo (fortissimo) (I)
forum, in het ~ zaten voor- en tegestanders van kernenergie : in le foro esseva defensores e opponentes de energia (energia) nuclear
fosfaatverbinding /ZN/ : composito (composito) phosphatate
fosfoproteïne /ZN/ : phosphoproteina (phosphoproteina)
fosfor /ZN/ : phosphoro (phosphoro)
fosforbom /ZN/ : bomba a/de phosphoro (phosphoro)
fosfordamp /ZN/ : vapor de phosphoro (phosphoro)
fosforgranaat /ZN/ : granata a/de phosphoro (phosphoro)
fosforlucifer /ZN/ : flammifero (flammifero) phosphoro (phosphoro)/phosphoric
fosforolyse /ZN/ : phosphorolyse (phosphorolyse) (-ysis)
fosforpentoxyde /ZN/ : phosphorpentoxydo (phosphorpentoxydo), anhydrido phosphoric
fosforwaterstof /ZN/ : hydrogeno phosphorate, phosphuro de hydrogeno (hydrogeno), phosphina
fossiel, vindplaats van ~en : sito/jacimento fossilifere (fossilifere)/de fossiles
fossilisatie, ~ van denkbeelden : fossilisation de ideas (ideas)
foto /ZN/ : photo(graphia (graphia))
fotoalbum /ZN/ : album (album) a/de/pro photo(graphia (graphia))s
fotoartikelen /ZN MV/ : accessorios photographic/de photographia (photographia)
fotoautomaat /ZN/ : distributor automatic de photo(graphia (graphia))s
fotobiologie /ZN/ : photobiologia (photobiologia)
fotoblad /ZN/ : revista de fotographia (fotographia)
fotoboek /ZN/ : libro de photo(graphia (graphia))s
fotobureau /ZN/ : agentia photographic/de photographia (photographia)
fotocamera /ZN/ : camera (camera), apparato photographic/de photographia (photographia)/de photo
fotocatalyse /ZN/ : photocatalyse (photocatalyse) (-ysis)
fotochemie /ZN/ : photochimia (photochimia)
fotochromie /ZN/ : photochromia (photochromia)
fotoclub /ZN/ : club (E) de photographos (photographos)/de photographia (photographia)
fotocollectie /ZN/ : collection de photo(graphia (graphia))s
fotocopie /ZN/ : photocopia, photostato (photostato)
fotocopiëerapparaat /ZN/ : photocopiator, photostato (photostato)
fotodiode /ZN/ : photodiodo (photodiodo)
foto-elektronenspectroscopie /ZN/ : spectroscopia (spectroscopia) photo-electronic
fotofobie /ZN/ : photophobia (photophobia)
fotogalvanografie /ZN/ : photogalvanographia (photogalvanographia)
fotogeologie /ZN/ : photogeologia (photogeologia)
fotogeoloog /ZN/ : photogeologo (photogeologo)
fotogoniometer /ZN/ : photogoniometro (photogoniometro)
fotograaf /ZN/ : photographo (photographo)
fotograferen /WW/ : photographar, prender un photo(graphia (graphia)) de
fotograferen, het ~ : photographia (photographia)
fotografie /ZN/ : (kunst) photographia (photographia)
fotografie /ZN/ : (foto) photo(graphia (graphia))
fotografiebedrijf /ZN/ : interprisa de photographia (photographia)
fotogrammetrie /ZN/ : photogrammetria (photogrammetria)
fotohandel /ZN/ : boteca de photographia (photographia), boteca de articulos photographic
fotohandelaar /ZN/ : photographo (photographo)
fotoheliograaf /ZN/ : photoheliographo (photoheliographo)
fotohoekje /ZN MV/ : (tri)angulo adhesive (pro fixar photo(graphia (graphia))s in un album (album))
fotojournalist /ZN/ : reporter (E) photographo (photographo), photojornalista
fotokathode /ZN/ : photocathodo (photocathodo)
fotolijst /ZN/ : quadro de photographia (photographia)
fotolithografie /ZN/ : photolithographia (photolithographia)
fotolyse /ZN/ : photolyse (photolyse) (-ysis)
fotometer /ZN/ : photometro (photometro), lucimetro (lucimetro)
fotometrie /ZN/ : photometria (photometria)
fotomicrografie /ZN/ : photomicrographia (photomicrographia)
fotomorfose /ZN/ : photomorphose (-osis (-osis))
fotomuseum /ZN/ : museo (museo) de photo(graphia (graphia))s
fotopagina /ZN/ : pagina (pagina) de photo(graphia (graphia))s
fotoperiode /ZN/ : (PLANTK, BIOL) photoperiodo (photoperiodo)
fotoreporter /ZN/ : reporter (E) photographo (photographo)
fotoserie /ZN/ : serie de photo(graphia (graphia))s
fotoserigrafie /ZN/ : photoserigraphia (photoserigraphia)
fotosynthese /ZN/ : photosynthese (photosynthese) (-esis), assimilation chlorophyllian/chlorophyllic
fototaxis /ZN/ : phototaxis (phototaxis)
fototechnisch, ~e dienst : servicio phototechnic, servicio technic de photographia (photographia)
fototelegrafie /ZN/ : telecopia (telecopia), phototelegraphia (phototelegraphia)
fototherapie /ZN/ : phototherapia (phototherapia)
fototijdschrift /ZN/ : revista de photographia (photographia)
fototropie /ZN/ : phototropia (phototropia), phototropismo
fototypie /ZN/ : phototypia (phototypia), phototypographia (phototypographia)
fototypografie /ZN/ : typophotographia (typophotographia), photocomposition
fotovoltaïsch /BN/ : photovoltaic (photovoltaic)
fotowedstrijd /ZN/ : concurso photographic/de photo(graphia (graphia))
fotozaak /ZN/ : boteca de photographia (photographia)
fotozaak, naar de ~ : ir al photographo (photographo)
fotozinkografie /ZN/ : heliotypia (heliotypia)
fournituren /ZN MV/ : merceria (merceria)
fourniturenzaak /ZN/ : magazin de mercerias (mercerias), merceria (merceria)
fout, dubbele ~ : falta duple/duplice (duplice)
fout, zonder ~en schrijven : scriber sin faltas (de orthographia (orthographia))
fout, zij waren ~ in de oorlog : illes esseva con le inimico (inimico) durante le guerra, illes collaborava con le nazis
foutenanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) de errores
fovea centralis /ZN/ : fovea (fovea)
fractuur, enkelvoudige ~ : fractura simple/simplice (simplice)
fractuur /ZN/ : (drukletter) littera (littera) gothic
fragment, ~en uit de poëzie van Gorter : passages del poesia (poesia) de Gorter
frambozengelei /ZN/ : gelea (gelea) de frambeses
frambozentaart /ZN/ : torta/pastisseria (pastisseria) al frambeses
francium /ZN/ : francium (francium)
francofiel /ZN/ : francophilo (francophilo)
francofilie /ZN/ : francophilia (francophilia)
francofobie /ZN/ : francophobia (francophobia)
francofonie /ZN/ : francophonia (francophonia)
francofoob /BN/ : francophobe (francophobe)
frankeermachine /ZN/ : machina (machina) a/de francar
frankeren, ~ als brief : francar como littera (littera)
frankeren, gefrankeerde brieven : litteras (litteras) prepagate
Frans, daar is geen woord ~ bij : isto es plus clar que le aqua, isto es toto clarissime (clarissime)
Frans, ~e gezindheid : francophilia (francophilia)
Frans, ~ gezinde : francophilo (francophilo)
Franssprekende /ZN/ : francophono (francophono)
Franstalig, de ~e wereld : le francophonia (francophonia)
fraseologie /ZN/ : (woordkeus en zinsbouw eigen aan een bepaald taalgebruik) phraseologia (phraseologia)
fraseologie /ZN/ : (gebruik van holle frasen) phraseologia (phraseologia)
fratrie /ZN/ : phratria (phratria)
fratsenmakerij /ZN/ : pantalonada, buffoneria (buffoneria)
freatologie /ZN/ : phreatologia (phreatologia)
Frederik /ZN EIGN/ : Frederico (Frederico)
freesmachine /ZN/ : machina (machina) a/de fresar, fresatrice
Freinetonderwijs /ZN/ : methodo (methodo) (de inseniamento) Freinet
fremitus /ZN/ : fremito (fremito)
frenalgie /ZN/ : phrenalgia (phrenalgia)
frenesie /ZN/ : phrenesia (phrenesia)
frenitis /ZN/ : phrenitis (phrenitis)
frenograaf /ZN/ : phrenographo (phrenographo)
frenologie /ZN/ : phrenologia (phrenologia)
frenoloog /ZN/ : phrenologo (phrenologo), phrenologista
frenopathie /ZN/ : phrenopathia (phrenopathia)
frequentie, ~ van de hartslag : frequentia cardiac (cardiac)/del pulso
frequentie, uit de ~ van zijn bezoeken kun je afleiden dat : ab le frequentia de su visitas (visitas) on pote inferer/deducer que
frequentiecijfer /ZN/ : cifra/numero (numero) de frequentia
frequentiemeter /ZN/ : frequentimetro (frequentimetro)
freudiaans, ~e vergissing/verspreking : lapsus (lapsus) freudian
frigorie /ZN/ : frigoria (frigoria)
frikkerigheid /ZN/ : pedanteria (pedanteria)
fris, ~se lucht : aere (aere) fresc, fresco
fris, ~se adem : halito (halito) fresc
fris, met ~se moed : con renovate energia (energia)
frisdrank /ZN/ : bibita (bibita) refrescante/gasose, limonada
frisdrankenfabriek /ZN/ : fabrica de bibitas (bibitas) refrescante/gasose
fröbelmethode /ZN/ : methodo (methodo) Fröbel
frontbatterij /ZN/ : batteria (batteria) de fronte
frontogenese /ZN/ : (METEO) frontogenese (frontogenese) (-esis)
fronton /ZN/ : fronton, tympano (tympano)
frontpagina /ZN/ : prime pagina (pagina)
frou-frou /ZN/ : frufru (frufru)
fructivoor /ZN/ : fructivoro (fructivoro), frugivoro (frugivoro)
fruitveiling /ZN/ : vendita (vendita) public/auction de fructos
fruitwinkel /ZN/ : boteca/magazin/commercio de fructos, fructeria (fructeria)
ftaleïne /ZN/ : phtaleina (phtaleina)
ftisis /ZN/ : phthisis (phthisis)
fulltimebaan /ZN/ : empleo (empleo) a plen tempore/a tempore complete
functie, ~ van een orgaan : function de un organo (organo)
functie, algebraische ~ : function algebraic (algebraic)/algebric
functie /ZN/ : (ambt, baan) function, empleo (empleo), posto, officio, position
functieanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) de un function
functieleer /ZN/ : theoria (theoria) del functiones
functiepsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) functional
functieverlies /ZN/ : perdita (perdita) de function
functionaalanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) functional
functionaliteit /ZN/ : functionalitate, character (character) functional
functionaliteit, ~ van een orgaan : functionalitate de un organo (organo)
fundamenteel, wij verschillen ~ van mening : nostre vistas es radicalmente opposite (opposite)
funderen, een huis op palen ~ : fundar un casa super (super) palos
funderingssleuf /ZN/ : trenchea (trenchea) {sj} de fundation
funerair, ~e poëzie : poesia (poesia) funerari
fungivoor /ZN/ : fungivoro (fungivoro)
fungologie /ZN/ : fungologia (fungologia)
fungoloog /ZN/ : fungologo (fungologo), fungologista
furunculose /ZN/ : furunculose (-osis (-osis))
fuseren, waterstofkernen fuseren bij zeer hoge temperaturen : nucleos de hydrogeno (hydrogeno) fusiona a multo alte temperaturas
fusie, de ~ van waterstofkernen : le fusion de nucleos de hydrogeno (hydrogeno)
fust /ZN/ : barril, barrica (barrica), botte, tonna, tonnello
fut /ZN/ : fortia, energia (energia), vitalitate, vigor
futloos /BN/ : sin fortia, sin energia (energia), sin vigor, inerte, amorphe, indolente, apathic, languide (languide), lymphatic, languorose, exsangue
futloosheid /ZN/ : manco/mancantia/absentia de fortia/energia (energia)/vigor, indolentia, inertia, apathia (apathia), lymphatismo
futurologie /ZN/ : futurologia (futurologia)
futuroloog /ZN/ : futurologo (futurologo), futurologista
fylloxera /ZN/ : phylloxera (phylloxera)
fylogenese /ZN/ : phylogenese (phylogenese) (-esis), phylogenia (phylogenia), cladismo
fylogenie /ZN/ : (fylogenese) phylogenia (phylogenia), phylogenese (phylogenese) (-esis)
fylogenie /ZN/ : (wetenschap) phylogenia (phylogenia)
fysiocraat /ZN/ : physiocrate (physiocrate)
fysiocratie /ZN/ : physiocratia (physiocratia)
fysiocratisme /ZN/ : physiocratia (physiocratia)
fysiognomiek /ZN/ : physiognomia (physiognomia), physiognomonia (physiognomonia)
fysiografie /ZN/ : physiographia (physiographia)
fysiologie /ZN/ : physiologia (physiologia)
fysiologisch, ~e verschijnselen : phenomenos (phenomenos) physiologic
fysioloog /ZN/ : physiologo (physiologo), physiologista
fysionomie /ZN/ : physionomia (physionomia)
fysiopathologie /ZN/ : physiopathologia (physiopathologia)
fysiotherapie /ZN/ : physiotherapia (physiotherapia)
fysis /ZN/ : physis (physis)
fysisch, ~e scheikunde/chemie : chimia (chimia) physic, physicochimia (physicochimia)
fysisch, ~e aardrijkskunde/geografie : geographia (geographia) physic
fysisch, ~e astronomie : astronomia (astronomia) physic
fysisch, ~e technologie : technologia (technologia) physic
fysisch, ~e pathologie : physiopathologia (physiopathologia)
fytobiologie /ZN/ : phytobiologia (phytobiologia)
fytochemie /ZN/ : phytochimia (phytochimia)
fyto-ecologie /ZN/ : phytoecologia (phytoecologia)
fytofaag /BN/ : phytophage (phytophage)
fytofaag /ZN/ : phytophago (phytophago)
fytofarmacie /ZN/ : phytopharmacia (phytopharmacia)
fytoftora /ZN/ : phytophtora (phytophtora)
fytogenese /ZN/ : phytogenese (phytogenese) (-esis)
fytogeograaf /ZN/ : phytogeographo (phytogeographo)
fytogeografie /ZN/ : phytogeographia (phytogeographia)
fytogeologie /ZN/ : phytogeologia (phytogeologia)
fytografie /ZN/ : phytographia (phytographia)
fytologie /ZN/ : phytologia (phytologia)
fytopaleontologie /ZN/ : phytopaleontologia (phytopaleontologia)
fytopathologie /ZN/ : phytopathologia (phytopathologia), pathologia (pathologia) vegetal
fytopatholoog /ZN/ : phytopathologo (phytopathologo), phytopathologista
fytoplankton /ZN/ : phytoplancton (phytoplancton), plancton (plancton) vegetal
fytosociologie /ZN/ : phytosociologia (phytosociologia)
fytotherapie /ZN/ : phytotherapia (phytotherapia)
fytotomie /ZN/ : phytotomia (phytotomia)
gaaf /BN/ : intacte, inalterate, integre (integre), integral, complete, total
gaaf, ~ karakter : character (character) integre
gaafheid /ZN/ : stato intacte, character (character) integre (integre), integritate
gaan, met iemand naar de bioscoop ~ : accompaniar un persona al cinema (cinema)
gaan, de telefoon gaat : le telephono (telephono) sona
gaan, je gaat eraan : tu essera (essera) le victima (victima)
gaanderij /ZN/ : galeria (galeria)
gaans, nog geen tien minuten ~ : a minus (minus) de dece minutas a pede
gaas, het ~ van een hor : le tela metallic de un fenestra paramuscas (paramuscas)
gaashor /ZN/ : fenestra paramuscas (paramuscas) (de tela metallic)
gaasvleugelige /ZN/ : nevroptero (nevroptero)
gaatjesdier /ZN/ : foraminifero (foraminifero)
gaatjeszwam /ZN/ : polyporo (polyporo)
GAB /ZN/ : (Afk.: Gewestelijk Arbeids Bureau) Officio Regional de Empleo (Empleo)
gabber /ZN/ : camerada, companion, amico (amico)
gade /ZN/ : conjuge (conjuge), sposa, sponsa, marita
gadolinium /ZN/ : gadolinium (gadolinium)
gaffelantiloop /ZN/ : antilope (antilope) american
gaffelvormig /BN/ : furcate, bifurcate, bipare (bipare)
gagel /ZN/ : (PLANTK) myrica (myrica)
gageltak /ZN/ : branca de myrica (myrica)
gal, zwarte ~ : atrabile (atrabile)
gala /ZN/ : (kleding) (habito (habito) de) gala
Galaat /ZN/ : galata (galata)
Galaat, brief aan de ~en : epistola (epistola) al galatas
gala-avond /ZN/ : vespere/vespera (vespera) de gala, soirée (F) de gala
galachtigheid /ZN/ : character (character) biliose
galacostuum /ZN/ : costume/habito (habito) de gala
galactometer /ZN/ : galactometro (galactometro)
galactorree /ZN/ : galactorrhea (galactorrhea)
galactotherapie /ZN/ : galactotherapia (galactotherapia)
galadegen /ZN/ : spada de ceremonia (ceremonia)/de gala
galakleding /ZN/ : habito (habito)/costume ceremonial/de gala/de ceremonia (ceremonia)
galanterie /ZN/ : (artikelen) articulos de phantasia (phantasia)
galanterie /ZN/ : (hoffelijkheid) galanteria (galanteria), cortesia (cortesia)
galanteriehandel /ZN/ : commercio d articulos de phantasia (phantasia)
galanteriewaren /ZN MV/ : articulos de phantasia (phantasia)
galanteriewinkel /ZN/ : magazin de articulos de phantasia (phantasia)
galarijtuig /ZN/ : carrossa/cochi (cochi) de gala
Galatieër /ZN/ : galata (galata)
galauniform /ZN/ : uniforme ceremononial/de ceremonia (ceremonia)/de gala
galbanum /ZN/ : galbano (galbano)
galblaas /ZN/ : vesica (vesica)/vesicula biliar
galblaas, röntgenonderzoek van de ~ : cholecystographia (cholecystographia)
galblaascarcinoom /ZN/ : carcinoma/cancere del vesica (vesica)/vesicula biliar
galblaasontsteking /ZN/ : inflammation del vesicula biliar, cholecystitis (cholecystitis)
galblaaswand /ZN/ : pariete del vesica (vesica)/vesicula biliar
galei /ZN/ : (SCHEEP) galea (galea), galera
galei /ZN/ : (zetplankje in drukkerij) galea (galea)
galeibank /ZN/ : banco de galea (galea)/de galera
galeiketen /ZN/ : catena de galea (galea)/de galera
galeiriem /ZN/ : remo de galea (galea)/de galera
galeiroeier /ZN/ : remator de galea (galea)/de galera
galeizeil /ZN/ : vela de galea (galea)/de galera
galerie /ZN/ : salon de pictura(s)/de photographia (photographia)(s), etc, galeria (galeria) (de arte)
galeriehouder /ZN/ : proprietario de galeria (galeria)
galerij /ZN/ : (gang buiten langs of door een gebouw) galeria (galeria), (overdekt) passage
galerij /ZN/ : (museum/tentoonstellingszaal) galeria (galeria)
galerij /ZN/ : (in de schouwburg) galeria (galeria)
galerij /ZN/ : (mijngang) galeria (galeria)
galerijflat /ZN/ : edificio con galeria (galeria) exterior
galerijwoning /ZN/ : appartamento con galeria (galeria)
galg, dat is boter aan de ~ gesmeerd : isto es un perdita (perdita) de tempore, isto es un effortio guastate
galgenmaal /ZN/ : repasto del condemnato, ultime (ultime) repasto
Galilea /ZN EIGN/ : Galilea (Galilea)
Galileeër /ZN/ : galileo (galileo)
Galilees /BN/ : galilee (galilee)
galkruid /ZN/ : gratiola (gratiola)
gallenkundige /ZN/ : cecidiologo (cecidiologo)
gallium /ZN/ : gallium (gallium)
gallofiel /ZN/ : gallophilo (gallophilo), francophilo (francophilo)
gallofilie /ZN/ : gallophilia (gallophilia), francophilia (francophilia)
gallofobie /ZN/ : gallophobia (gallophobia), francophobia (francophobia)
gallofoob /BN/ : gallophobe (gallophobe), francophobe (francophobe)
gallomaan /ZN/ : gallomano (gallomano), gallomaniaco (gallomaniaco)
gallomaan /BN/ : gallomane, gallomaniac (gallomaniac)
gallomanie /ZN/ : gallomania (gallomania)
galm, wat een ~ heeft dit vertrek! : que resonantia ha iste camera (camera)!, iste camera (camera) ha un mal acustica!
galmkamer /ZN/ : camera (camera) sonor/de echo
galnotenwesp /ZN/ : cynipe (cynipe)
galsteenvorming /ZN/ : lithiase (lithiase) (-asis) biliar
galsteenziekte /ZN/ : cholelithiasis (cholelithiasis)
galvanochirurgie /ZN/ : galvanochirurgia (galvanochirurgia)
galvanochromie /ZN/ : galvanochromia (galvanochromia)
galvanografie /ZN/ : galvanographia (galvanographia)
galvanometer /ZN/ : galvanometro (galvanometro), electrodynamometro (electrodynamometro)
galvanometrie /ZN/ : galvanometria (galvanometria)
galvanostegie /ZN/ : galvanostegia (galvanostegia)
galvanotherapie /ZN/ : galvanotherapia (galvanotherapia)
galvanotypie /ZN/ : galvanotypia (galvanotypia)
galwesp /ZN/ : cynipe (cynipe)
galwespensteek /ZN/ : piccatura/morsura de cynipe (cynipe)
galziekte /ZN/ : affection/maladia (maladia) biliose/biliar
gametofyt /ZN/ : gametophyto (gametophyto)
gametogamie /ZN/ : gametogamia (gametogamia)
gametogenese /ZN/ : gametogenese (gametogenese) (-esis)
gamogenese (-esis) /ZN/ : gamogenese (gamogenese) (-esis)
gamogonie /ZN/ : gamogenese (gamogenese) (-esis)
gamomanie /ZN/ : gamomania (gamomania)
gangbaar, ~ artikel : articulo currente/de vendita (vendita) facile
gangbaar, ~e methode : methodo (methodo) currente/acceptate
gangbaar, ~e spelling : orthographia (orthographia) nomic
gangbaarheid /ZN/ : (het in gebruik zijn van uitdrukkingen, etc.) usage, empleo (empleo), uso
gangenstelsel /ZN/ : systema/rete de corridores/galerias (galerias)
gangliëncellen /ZN MV/ : cellulas ganglionar (ganglionar)
ganglion /ZN/ : ganglion (ganglion)
ganglionitis /ZN/ : ganglionitis (ganglionitis)
gangstermethoden /ZN MV/ : methodos (methodos) de gangsters (E)
gans /BN/ : (geheel) tote, integre (integre)
Ganymedes /ZN EIGN/ : Ganymedes (Ganymedes)
Ganymedes /ZN EIGN/ : (ASTRON) Ganymedes (Ganymedes)
ganzenbloem /ZN/ : chrysanthemo (chrysanthemo)
ganzenlever /ZN/ : ficato (ficato) anserin/de ansere/de oca
ganzenleverpastij /ZN/ : pastata de ficato (ficato) anserin/de ansere/de oca
garanderen, ik kan niet ~ dat je slaagt : io non pote garantir que tu habera (habera) successo
garanderen, alle onderdelen worden één jaar gegarandeerd : tote le partes ha un garantia (garantia) de un anno
garant, voor iemands schulden ~ staan : responder del debitas (debitas) de un persona
garantie /ZN/ : garantia (garantia)
garantieaandeel /ZN/ : action de garantia (garantia)
garantieakkoord /ZN/ : accordo de garantia (garantia)
garantiecertificaat /ZN/ : certificato/schedula de garantia (garantia)
garantieclausule /ZN/ : clausula de garantia (garantia)
garantiecontract /ZN/ : contracto de garantia (garantia)
garantiefonds /ZN/ : fundo de garantia (garantia)
garantiekapitaal /ZN/ : capital de garantia (garantia)
garantiekrediet /ZN/ : credito (credito) garantite
garantielabel /ZN/ : etiquetta {kè} de garantia (garantia)
garantietermijn /ZN/ : periodo (periodo)/termino (termino) de garantia (garantia)
garantieverdrag /ZN/ : pacto/tractato de garantia (garantia)
garantievoorwaarden /ZN MV/ : conditiones de garantia (garantia)
garantstelling /ZN/ : garantia (garantia)
garen, ~ en band : merceria (merceria)
garen, ~ en bandhandel/bandwinkel : merceria (merceria)
garen-en-bandwinkel /ZN/ : merceria (merceria)
garenspinnerij /ZN/ : filatura, filanderia (filanderia)
garenververij /ZN/ : tinctureria (tinctureria) de filos
garenwinkel /ZN/ : merceria (merceria)
gargouille /ZN/ : gargola (gargola)
garnituur /ZN/ : (keuze) categoria (categoria), selection
gas, ~ geven : dar gas, accelerar le motor, premer/pulsar le acceleration, appoiar super (super) le acceleration
gasaanvoerleiding /ZN/ : tuberia (tuberia) de gas
gasanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del gas
gasbedrijf /ZN/ : (produktie) fabrica de gas, (levering) compania (compania) del gas
gasgenerator /ZN/ : generator de gas, gasogeno (gasogeno)
gashouder /ZN/ : recipiente de gas, gasometro (gasometro)
gaskamer /ZN/ : (kamer waarin levende wezens vergast worden) camera (camera) de gas, (voor ongedierte) camera de fumigation
gaskinetisch, ~ theorie : theoria (theoria) cinetic del gases
gasleiding /ZN/ : tubo/conducto de gas, (buizenstelsel) tuberia (tuberia) de gas
gasmanometer /ZN/ : manometro (manometro) a gas
gasmasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) antigas/a gas, respirator
gaspedaal, het ~ indrukken : appoiar/premer super (super) le acceleration/accelerator
gaspeldoorn /ZN/ : genista spinose, ulex (ulex)
gast /ZN/ : (logé) hospite (hospite), invitato, convitato
gast, late ~ : hospite de ultime (ultime) hora
gast /ZN/ : (horeca) hospite (hospite), cliente, (in hotel/pension) pensionario
gastcollege /ZN/ : curso date per un professor invitate/hospite (hospite)
gastdirigent /ZN/ : director/chef (F) de orchestra invitate/hospite (hospite)
gastdocent /ZN/ : professor invitate/hospite (hospite)
gastenboek /ZN/ : (in hotel) registro de reception/del hotel (F)/hospites (hospites)
gastendoekje /ZN/ : parve toalia {alja} de hospites (hospites)
gastenkamer /ZN/ : (logeerkamer) camera (camera) de hospites (hospites)
gastenverblijf /ZN/ : cameras (cameras) de hospites (hospites)
gastgezin /ZN/ : familia hospite (hospite)
gastheer /ZN/ : (heer des huizes) hospite (hospite), amphytrion
gastheer /ZN/ : (BIOL) hospite (hospite)
gastheorie /ZN/ : theoria (theoria) del gases
gasthermometer /ZN/ : thermometro (thermometro) a/de gas
gasthoogleraar /ZN/ : professor visitante/invitate/hospite (hospite)
gasthoogleraarschap /ZN/ : posto de professor visitante/invitate/hospite (hospite)
gastland /ZN/ : pais hospite (hospite)/invitante
gastplant /ZN/ : planta epiphyte (epiphyte), epiphyto (epiphyto)
gastralgie /ZN/ : gastralgia (gastralgia)
gastrectomie /ZN/ : gastrectomia (gastrectomia)
gastritis /ZN/ : gastritis (gastritis)
gastro-enteritis /ZN/ : gastroenteritis (gastroenteritis)
gastro-enterologie /ZN/ : gastroenterologia (gastroenterologia)
gastro-enteroloog /ZN/ : gastroenterologo (gastroenterologo), gastro-enterologista
gastrologie /ZN/ : gastrologia (gastrologia)
gastroloog /ZN/ : gastrologo (gastrologo), gastrologista
gastromanie /ZN/ : gluttonia (gluttonia) epicuree (epicuree), gastromania (gastromania)
gastronomie /ZN/ : gastronomia (gastronomia)
gastronoom /ZN/ : gastronomo (gastronomo)
gastroscopie /ZN/ : gastroscopia (gastroscopia)
gastrotomie /ZN/ : gastrotomia (gastrotomia)
gastspreker /ZN/ : orator invitate/hospite (hospite)
gasvacuole /ZN/ : vacuolo (vacuolo) de gas
gat, op zijn luie ~ zitten : facer nihil (nihil)
gat /ZN/ : (FIN) (tekort) deficit (deficit)
gatlikker /ZN/ : leccator de culo, lambeculos (lambeculos), leccaculo
gaufreermachine /ZN/ : machina (machina) a/de gaufrar/gofrar
gay /ZN/ : homosexual, homophilo (homophilo)
gazeus, ~e dranken : bibitas (bibitas) gasose
gazometer /ZN/ : (gashouder) gasometro (gasometro)
geaard /BN/ : (met een bepaalde aard) de un indole, de un character (character), de un natura
geaardheid /ZN/ : indole, character (character), natura, inclination, proclivitate
geaccidenteerdheid /ZN/ : character (character) accidentate
geacht, onze ~e vriend en collega : nostre estimate collega e amico (amico)
geamuseerd, ~ naar iets kijken : reguardar un cosa de un aere (aere) amusate, reguardar un cosa con un expression divertite
geankerd /BN/ : (van ankers voorzien) ancorate, equipate de ancoras (ancoras)
geankerd, ~ liggen : esser al ancora (ancora)
geavanceerd, ~ in zijn denkbeelden : con ideas (ideas) avantiate/progressive
geavanceerd, ~e technologie : technologia (technologia) sophisticate
GEB /BN/ : (Afk: Gemeentelijk energiebedrijf) societate municipal del energia (energia)
gebak /ZN/ : (uit deeg bereide lekkernijen) pastisseria (pastisseria), torta, gâteau (F)
gebakbodem /ZN/ : fundo de torta/pastisseria (pastisseria)
gebakje /ZN/ : torteletta, (parve) gâteau (F), pastisseria (pastisseria)
gebakschaal /ZN/ : platto a/pro pastisserias (pastisserias), tortiera
gebaren, de scheidsrechter gebaarde door te spelen : le arbitro (arbitro) indicava continuar le joco
gebarencode /ZN/ : codice (codice) de gestos
gebedenkamer /ZN/ : camera (camera) de precarias
gebedsruimte /ZN/ : sala/camera (camera) de precarias
gebeente /ZN/ : (skelet) skeleto (skeleto)
gebelgd /BN/ : furiose, choleric, in cholera (cholera), offendite
gebelgdheid /ZN/ : furia, cholera (cholera), ira
gebergtevorming /ZN/ : formation de montanias, orogenese (orogenese) (-esis), orogenia (orogenia)
gebeuren, er moet heel wat ~, wil Ajax geen kampioen worden : il esserea (esserea) un miraculo si Ajax non ganiava le titulo
gebied, op ecologisch ~ : in le dominio del ecologia (ecologia)
gebied, het ~ voeren over : exercer le poter super (super)
gebieden, de rechter gebood stilte : le judice (judice) ha ordinate silentio
gebiedsverlies /ZN/ : perdita (perdita) territorial/de territorio
gebit, vals ~ : dentatura posticie, prosthese (prosthese) (-esis) dental/dentari
gebitsbeschermer /ZN/ : (van bokser) protegedentes (protegedentes), protector dental
gebitsprothese /ZN/ : prothese (prothese) (-esis) dental/dentari
gebitsregulatie /ZN/ : orthodontia (orthodontia)
gebitsverzorging /ZN/ : hygiene (hygiene) dental/dentari, cura hygienic del dentatura
gebitsziekte /ZN/ : maladia (maladia) dental/dentari
geblaard /BN/ : (vol blaren) plen de/coperite de vesicas (vesicas)
geblaas /ZN/ : (het blazen) (le) sufflar, (van slang) sibilo (sibilo), sibilamento
gebod, Tien Geboden : Dece Commandamentos, decalogo (decalogo)
gebogen, met ~ hoofd lopen : ir le testa/capite (capite) inclinate
geboorte, aantal ~n : numero (numero) de nascentias, natalitate
geboortegedicht /ZN/ : poema genethliac (genethliac)
geboortehoroscoop /ZN/ : horoscopo (horoscopo) de nascentia
geboortencijfer /ZN/ : numero (numero)/cifra de nascentias, (indice (indice)/index (index) de) natalitate
geboren, de scheikunde is uit de alchemie ~ : le chimia (chimia) ha nascite del alchimia (alchimia)
geboren /BN/ : (aangeboren) congenite (congenite), congenital
geborneerdheid /ZN/ : meschineria (meschineria), meschinitate, obtusitate
gebrand, ~e amandel : amandola (amandola) tostate
gebrek, ~ aan zuurstof : manco de oxygeno (oxygeno)
gebrek, ~ van een machine : defecto de un machina (machina)
gebreksziekte /ZN/ : maladia (maladia) carential/de deficientia/de carentia
gebroken, ~ getal : numero (numero) fractional/fractionari, fraction
gebruik /ZN/ : empleo (empleo), uso, usage, utilisation, application, functionamento
gebruik, buiten ~ : disusate, foras (foras)/foris (foris) de uso, in disuso
gebruik, iets buiten ~ stellen : mitter un cosa in disuso/sin uso/foras (foras) de/foris (foris) de usage/de uso, retirar del uso un cosa
gebruik, joodse ~en : usos judaic (judaic)
gebruikelijk, de ~e plichtplegingen : le ceremonias (ceremonias) conventional/costumari
gebruikelijk, ~e spelling : orthographia (orthographia) nomic
gebruiken /WW/ : (gebruik maken van) usar, utilisar, emplear, facer uso/empleo (empleo) de, se servir de, manear
gebruiken, slaapmiddelen ~ : utilisar somniferos (somniferos)
gebruiken, zijn verstand ~ : utilisar le testa/capite (capite)
gebruiker, ~ van een machine : utilisator de un machina (machina)
gebruiker /ZN/ : (heroïnegebruiker) heroinomano (heroinomano), drogato, junkie (E)
gebruikmaking /ZN/ : utilisation, uso, empleo (empleo)
gebruiksaanwijzing /ZN/ : modo de empleo (empleo), instruction(es) pro le uso, nota explicative
gebruiksduur /ZN/ : duration/durata de empleo (empleo)/de functionamento
gebruiksklaar /BN/ : preste al/pro le empleo (empleo)/le uso/le usage
gebruiksvoorschrift /ZN/ : modo de empleo (empleo), instruction(es) pro le uso, nota explicative
gecompliceerd, ~ karakter : character (character) complexe
gecompliceerd, ~e aanrijding : collision multiple (multiple)
geconfirmeerd, ~ krediet : credito (credito) confirmate
geconfirmeerd, ~e kredietbrief : littera (littera) confirmate de credito (credito)
geconsolideerd, ~e schuld : debita (debita) consolidate
gedaan, het is met de rust ~ : adeo (adeo) tranquillitate!
gedaante, zich in zijn ware ~ vertonen : jectar le masca/mascara (mascara)
gedaanteverwisseling /ZN/ : (van insecten) (ook FIG) metamorphose (-osis (-osis))
gedachte, nooit uit iemands ~n zijn : esser sempre/semper (semper) presente in le pensamento de un persona
gedachte /ZN/ : (denkbeeld) pensar, pensata, pensamento, idea (idea), puncto de vista
gedachte, op twee ~n hinken : vacillar inter (inter) duo punctos de vista, claudicar inter (inter) duo pensatas
gedachte, kwellende ~ : obsession, idea fixe, monomania (monomania)
gedachte, met een ~ spelen : jocar con un idea, ponderar un possibilitate, reflecter super (super) le possibilitate
gedachte /ZN/ : (mening) pensata, pensamento, opinion, idea (idea), aviso
gedachteflits /ZN/ : idea (idea) subite (subite)
gedachtenassociatie /ZN/ : association de ideas (ideas)/pensatas
gedachtengang /ZN/ : pensata, pensamento, rationamento, curso/ordine del ideas (ideas), linea de pensata(s), modo de pensar
gedachtenkring /ZN/ : (opvolging van gedachten) ordine/succession de pensatas/de pensamentos/de ideas (ideas)
gedachtenkring /ZN/ : (gedachtensfeer) sphera del ideas (ideas)
gedachtenlezen /ZN/ : lectura de pensatas/pensamentos, telepathia (telepathia)
gedachtenloop /ZN/ : currente de pensatas/pensamentos, curso de ideas (ideas)
gedachtenloop, een andere richting aan zijn ~ geven : cambiar le direction de su pensatas/pensamentos/ideas (ideas), tornar le pensatas/ideas (ideas) de un persona in un altere direction/in un direction differente
gedachtenoverbrenging /ZN/ : transmission/transferentia/transferimento de pensatas/de pensamentos/de conceptos/ideas (ideas)
gedachtenovergang /ZN/ : transition de pensatas/pensamentos/conceptos/ideas (ideas)
gedachtensprong, een ~ maken : facer un salto mental de un idea (idea) a un altere
gedachtenstroom /ZN/ : currente/fluxo/torrente de pensatas/de pensamentos/de ideas (ideas)
gedachtenwereld /ZN/ : mundo/universo mental/del pensatas/del pensamentos/del ideas (ideas), mentalitate
gedachtenwisseling /ZN/ : excambio de ideas (ideas)/de opiniones/de vistas, debatto, deliberation, discussion
gedeeltelijk, ~e zonsverduistering : eclipse/eclipsis (eclipsis) solar partial
gedekt, ~ hoofd : testa/capite (capite) coperte
gedekt, ~ krediet : credito (credito) coperte
gedenken, gedenk te sterven : non oblida nunquam (nunquam) que tu debera (debera) morir
gedenkspreuk /ZN/ : sententia, maxima (maxima), motto, aphorismo
gedenkwaardigheid /ZN/ : memorabilitate, character (character) memorabile
gedialogeerd /BN/ : in forma de dialogo (dialogo)
gedicht /ZN/ : poema, poesia (poesia)
gedicht, éénregelig ~ : monosticho (monosticho)
gedichtenbundel /ZN/ : collection de poemas/poesias (poesias)
gedichtencyclus /ZN/ : cyclo de poemas/de poesias (poesias)
gedichtenverzameling /ZN/ : collection de poemas/poesias (poesias)
gedisponeerd, de solist scheen die avond niet ~ : le solista non pareva multo inspirate ille vespere/vespera (vespera)
gedistilleerd /ZN/ : bibita (bibita) alcoholic, liquor
gedistilleerd, ~e dranken : bibitas (bibitas) alcoholic, liquores
gedoe /ZN/ : (plichtplegingen) ceremonias (ceremonias)
gedogen, de politie gedoogt de verkoop van softdrugs : le policia (policia) tolera le vendita (vendita) de drogas dulce/legier/blande
gedonder /ZN/ : (geluid van de donder) tonitro (tonitro)
gedonder, het ~ van het zware geschut : le tonitro del artilleria (artilleria) pesante
gedrag, het ~ van een auto op een nat wegdek : le comportamento de un auto(mobile) super (super) le superficie humide de un cammino
gedragen, hoe gedraagt kwik zich in de buitenlucht? : como se comporta mercurio al aere (aere) libere?
gedragsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) del comportamento/del conducta
gedragscode /ZN/ : codice (codice) de comportamento/de conducta, etiquetta {kè}
gedragsleer /ZN/ : scientia del comportamento/del conducta, (DIERK) ethologia (ethologia)
gedragspsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) comportamental/del comportamento
gedragstherapie /ZN/ : therapia (therapia) comportamental/del comportamento
gedrieën, ~ zaten ze op de bank : le tres juncte esseva sedite super (super) le banco
geduld, er komt een einde aan mijn ~ : mi patientia ha un limite (limite)
gedupeerde /ZN/ : dupe, victima (victima)
gedurende, ~ zijn bezoek : durante su visita (visita)
gedwongenheid /ZN/ : (gekunsteldheid) character (character) fortiate, affectation
geef, te ~ : (quasi) gratis (gratis), (quasi) gratuitemente, a precio derisori
geel, de scheidsrechter toonde hem het ~ : le arbitro (arbitro) le ha monstrate le carta jalne
geelvoetig /BN/ : (DIERK) flavipede (flavipede)
geelwortel /ZN/ : curcuma (curcuma)
geelzien /ZN/ : (MED) xanthopsia (xanthopsia)
geelzucht /ZN/ : jalnessa, hepatitis (hepatitis) viral, ictero (ictero)
geëmancipeerd, ~e vrouw : femina (femina) emancipate
geen, een kind van nog ~ drie jaar : un infante de minus (minus) de tres annos
geep /ZN/ : belone (belone) (vulgar)
geest /ZN/ : spirito (spirito)
geest, ~ van de tijd : spirito del epocha (epocha)/tempore
geest, een analytische ~ hebben : haber le spirito del analyse (analyse) (-ysis)
geest, de ~ krijgen : haber un idea (idea) luminose
geest, iets in de ~ van : alco assi (assi) como, alco del typo de
geest, boze ~ : spirito maligne, diabolo (diabolo), demonio, demone, cacodemone
geest /ZN/ : (ziel) anima (anima), pneuma
geest, zijn auto gaf de ~ : su auto(mobile) exhalava le ultime (ultime) spirito
geest /ZN/ : (FIL, RHET) ethos (ethos)
geest /ZN/ : (vluchtige stof) spirito (spirito)
geest /ZN/ : (geestigheid) spirito (spirito)
geestelijk, ~ karakter van de ziel : spiritualitate del anima (anima)
geestelijk, ~e hygiëne : hygiene (hygiene) mental
geesteloos /BN/ : (saai) sin spirito (spirito), private de spirito (spirito), insipide
geesteloosheid /ZN/ : (saaiheid) mancantia de spirito (spirito), insipiditate
geestenbezwering /ZN/ : (het oproepen) necromantia (necromantia), evocation del spiritos (spiritos)
geestenleer /ZN/ : pneumatologia (pneumatologia), spiritismo
geestenrijk /ZN/ : regno/mundo del spiritos (spiritos)
geestenuur /ZN/ : hora del spiritos (spiritos)
geestenwereld /ZN/ : mundo del spiritos (spiritos)
geestesgaven /ZN MV/ : donos spiritual/del spirito (spirito), donos intellectual/mental, talentos
geestesgesteldheid /ZN/ : (stemming) stato/disposition de spirito (spirito)
geesteskind /ZN/ : fructo/producto del spirito (spirito)
geestesleven /ZN/ : (REL) vita spiritual/del spirito (spirito)
geestesontwikkeling /ZN/ : disveloppamento del spirito (spirito)
geestesoog /ZN/ : oculo del spirito (spirito), vision interior
geestesstoornis /ZN/ : disturbantia/disrangiamento/disordine mental, aberration mental/psychic/del spirito (spirito)/mente
geestesstroming /ZN/ : currente/movimento de ideas (ideas)
geestestoestand /ZN/ : stato/condition mental/spiritual/de anima (anima)/de spirito (spirito)
geestesvrijheid /ZN/ : libertate del spirito (spirito)
geesteswereld /ZN/ : mundo del ideas (ideas)
geesteswetenschappen /ZN MV/ : scientias del spirito (spirito)
geestesziekte /ZN/ : maladia (maladia) mental, insanitate
geestesziekte, leer der ~n : pathologia (pathologia) mental
geesteszwakte /ZN/ : deficientia mental, debilitate de spirito (spirito), psychathenia (psychathenia)
geestig /BN/ : spiritual, plen de spirito (spirito), comic, facete, facetiose, humoristic, humorista, humorose
geestig, ~e anekdote : anecdota (anecdota) spiritual
geestigheid /ZN/ : spirito (spirito), humorositate
geestigheid /ZN/ : (grapje) facetia, drolleria (drolleria)
geestkracht /ZN/ : fortia mental/de spirito (spirito)/de anima (anima)/de mente/de character (character), energia (energia)
geestrijk, ~e dranken : bibitas (bibitas) spirituose/alcoholic/alcoholisate
geestrijk /BN/ : (rijk aan geest) plen de spirito (spirito), spirituose, ingeniose
geestverruimer /ZN/ : droga/substantia psychedelic, hallucinogeno (hallucinogeno)
geestvervoering /ZN/ : ecstase (ecstase) (-asis), extase (extase) (-asis), exaltation
geestverwant, zijn politieke ~en : su amicos (amicos)/sympathisantes politic
geestverwantschap /ZN/ : parentato spiritual/de spirito (spirito), congenialitate, affinitate spiritual/intellectual, conformitate de ideas (ideas), analogia (analogia) de spirito (spirito)
geestverwarring /ZN/ : (onduidelijkheid) confusion mental/in le spiritos (spiritos)
geestvol /BN/ : plen de spirito (spirito)
gefemel /ZN/ : hypocrisia (hypocrisia), bigoteria (bigoteria)
gefigureerd, ~e letters : litteras (litteras) figurate/ornamental
gefingeerd, ~e ziekte : maladia (maladia) fingite/imaginari
gefleem /ZN/ : flatteria (flatteria), adulation
geflikflooi /ZN/ : flatteria (flatteria), adulation
gefluit /ZN/ : (met de mond) sibilo (sibilo), sibilation
geforceerd, zijn gedrag deed nogal ~ aan : su comportamento esseva (as)satis (satis) fortiate
geforceerdheid /ZN/ : character (character) fortiate
gefrankeerd, een ~e brief : un littera (littera) francate
gefrankeerd, de brief is onvoldoende ~ : le francatura del littera (littera) es insufficiente
gefundeerd, goed ~e theorie : theoria (theoria) ben fundate
gefundeerd, ~e schuld : debita (debita) consolidate
gegaffeld, het gegaffeld-zijn : le dichotomia (dichotomia)
gegalm /ZN/ : (eentonig gezang) canto monotone, psalmodia (psalmodia)
gegarandeerd, ~ minimumloon : salario minimo (minimo) garantite
gegarandeerd, schriftelijk ~ : con un garantia (garantia) scripte
gegarandeerd /BW/ : (stellig) certemente, securmente, sin (alicun) dubita (dubita)
gegarandeerd, dat gaat ~ mis : isto finira (finira) securmente mal
gegeven, numerieke ~s : datos numeric (numeric)
gegeven, vraagstuk met drie ~s en een onbekende : problema con tres datos e un incognita (incognita)
gegeven /ZN/ : (onderwerp) thema, subjecto, idea (idea) central
gegevensbestand /ZN/ : insimul (insimul)/banca de datos
gegoed, de ~e burgerij : le grande burgesia (burgesia)
gegoochel /ZN/ : joculeria (joculeria)
gegrond /BN/ : fundate, legitime (legitime), valide, justificate
gegrond, ~e twijfel : dubita (dubita) fundate
gehalte, ~ aan zuurstof : proportion de oxigeno (oxigeno)
geheel /ZN/ : (eenheid) toto, insimul (insimul), unitate
geheel /BN/ : tote, total, complete, integre (integre), integral
geheel, ~ getal : numero (numero) integre
geheel /BN/ : (niet stuk) intacte, integre (integre)
geheelonthouding /ZN/ : abstinentia total/de alcohol/de bibitas (bibitas) alcoholic, abstention, temperantia, antialcoholismo
geheid, dat wordt ~ een succes : isto essera sin dubita (dubita) un successo
geheim, ~e politie : policia (policia) secrete
geheim, ~ telefoonnummer : numero (numero) de telephono (telephono) secrete
geheimschrift /ZN/ : codice (codice) (secrete), cifra, scriptura cifrate/secrete, cryptographia (cryptographia)
geheimschrijver /ZN/ : (iemand die zich van geheimschrift bedient) cryptographo (cryptographo)
geheimstokerij /ZN/ : distilleria (distilleria) illegal
geheimzinnigheid /ZN/ : mysterio, character (character) mysteriose, mysteriositate
geheimzinnigheid, er hangt een waas van ~ rond deze zaak : il ha un halo de mysterio circum (circum) iste cosa
gehekel /ZN/ : satira (satira)
geheugen, een ~ als een zeef : un memoria como un tamis (tamis)
geheugenstoornis /ZN/ : disturbantia mnesic, memoria defective, defecto de memoria, functionamento defectuose del memoria, dysmnesia (dysmnesia)
geheugenverlies /ZN/ : perdita (perdita) de memoria, amnesia (amnesia)
geheugenverlies, retrograde ~ : amnesia retrograde (retrograde)
geheugenzwakte /ZN/ : amnesia (amnesia), dysmnesia (dysmnesia)
gehoorapparaat /ZN/ : apparato acustic/de correction auditive/auditori, audiophono (audiophono)
gehoorgrens /ZN/ : limite (limite) de audibilitate
gehoormeter /ZN/ : audiometro (audiometro)
gehoormeting /ZN/ : audiometria (audiometria)
gehoornd, ~ zoogdier : mammifero (mammifero) cornute
gehoornd, ~e adder : vipera (vipera) cornute
gehoororgaan /ZN/ : organo (organo) auditive/auditori/del audition/del audito, aure
gehoorprothese /ZN/ : audioprothese (audioprothese) (-esis)
gehoorscherptemeter /ZN/ : acumetro (acumetro)
gehoorscherptemeting /ZN/ : acumetria (acumetria)
gehoorsteentje /ZN/ : otolitho (otolitho)
gehoorvlies /ZN/ : membrana tympanic, tympano (tympano) del audito, tambur
gehoorzin, verlies van de ~ : perdita (perdita) del audito
gehuichel /ZN/ : hypocrisia (hypocrisia), falsitate, affectation
gehuicheld /BN/ : fingite, hypocrita (hypocrita), false
gehuicheld, ~ medelijden : compassion fignite/false, lacrimas (lacrimas) de crocodilo
gehuwde /ZN/ : conjuge (conjuge), sposo/a, sponso/a, marito/a
geijkt /BN/ : (algemeen gangbaar) consecrate, usate, usual, commun, traditional, costumari, consuetudinari, standard (E), conventional, solite (solite)
geijkt, ~e term : termino (termino) consecrate/standard/usual/commun
geijkt, de fanfare speelde de ~e deuntjes : le banda sonava le solite melodias (melodias)
geïmpliceerd /BN/ : implicate, implicite (implicite)
gein /ZN/ : (grapje) burla, joculo, drolleria (drolleria), facetia
geïntegreerd, ~e schakeling, I.C. : circuito (circuito) integrate, I.C.
geintje /ZN/ : burla, drolleria (drolleria), joculo, facetia
geiser /ZN/ : (warme springbron) geyser (geyser)
geiser /ZN/ : (waterverwarmingstoestel) geyser (geyser), calefactor de aqua
geitenboter /ZN/ : butyro (butyro) de lacte de capra
geitenhoorncactus /ZN/ : astrophyto (astrophyto) capricorne
gejammer /ZN/ : lamentationes, lamentos, jeremiades (jeremiades)
gejubel /ZN/ : critos de jubilo (jubilo)/jubilation/joia/gaudio/allegressa, exultation, acclamationes
gek, dat is geen ~ idee : isto non es un mal idea (idea)
gek, je zou wel ~ zijn als je het niet deed : tu esserea (esserea) folle si tu non lo faceva
gekant, tegen iets ~ zijn : opponer se a un cosa, esser opponite a un cosa, esser contra un cosa, esser contrari a un cosa, esser inimico (inimico) de un cosa
gekerm /ZN/ : gemimento, gemito (gemito), plancto, lamento, lamentation
gekheid /ZN/ : (onverstand) follia (follia), dementia, alienation mental
gekheid /ZN/ : (iets grappigs) burla, buffoneria (buffoneria)
gekheid /ZN/ : (dwaasheid) follia (follia), extravagantia
gekkekoeienziekte /ZN/ : encephalopathia (encephalopathia) spongiforme
gekkemanswerk /ZN/ : follia (follia)
gekkengetal, elf is het ~ : le numero (numero) dece-un es le numero (numero) del follos
gekkenwerk /ZN/ : actiones folle, follia (follia)
gekkigheid /ZN/ : follia (follia)
geklaag /ZN/ : jeremiade (jeremiade), lamentation, lamento, planctos
geklok /ZN/ : (mbt fles) gluglu (gluglu)
geknip /ZN/ : (mbt ogen) battimento del cilios/palpebras (palpebras), palpebration
geknipper /ZN/ : (mbt ogen) battimento del cilios/palpebras (palpebras), palpebration, (MED, DIERK) (met oogleden/knipvlies) nyctitation
geknoei /ZN/ : (gekonkel) maneo (maneo), manipulation, intriga, intrico
gekoeld, ~e boter : butyro (butyro) refrigerate
gekoketteer /ZN/ : coquetterias (coquetterias)
gekonkel /ZN/ : machination, intriga, intrico, cabala (cabala), maneo (maneo), manipulation
gekots /ZN/ : vomitos (vomitos)
gekras, het ~ van een pen op het papier : le grattamento de un penna super (super) le papiro
gekreun /ZN/ : gemimento, gemito (gemito)(s)
gekriebel /ZN/ : (onduidelijk schrift) scriptura minuscule (e illegibile), litteras (litteras) multo minute
gekroond, ~ hoofd : capite (capite)/testa coronate
gekte /ZN/ : follia (follia)
gekuip /ZN/ : maneo (maneo), manipulation, machination, intrigas, intricos
gekwezel /ZN/ : bigoteria (bigoteria)
gelaagd, ~e afzetting : deposito (deposito) stratificate
gelaagdheid, maatschappelijke ~ : stratification/hierarchia (hierarchia) social
gelaatkunde /ZN/ : physiognomia (physiognomia), physiognomonia (physiognomonia)
gelaatsindex /ZN/ : indice (indice)/index (index) facial
gelaatstrekken /ZN MV/ : tractos (physiognomic), physiognomia (physiognomia)
gelaatsuitdrukking /ZN/ : expression facial/del facie/del visage, physio(g)nomia (nomia)
gelaedeerde /ZN/ : (JUR) victima (victima), parte lese
gelamenteer /ZN/ : lamentation, lamento, jeremiade (jeremiade)
gelaten /BN/ : stoic (stoic), calme, patiente, resignate, (BW) con resignation, con calma, sin emover se
gelauwerd /BN/ : cingite/coronate de/con lauros, lauree (lauree), laureate
gelauwerd, zijn ~e hoofd : su testa/capite (capite) laureate
geld, grof ~ verdienen : ganiar multissime (multissime) moneta
geld, dat zal zijn ~ wel opbrengen : isto essera (essera) rentabile
geldaristocraat /ZN/ : aristocrate (aristocrate) del moneta, plutocrate (plutocrate)
geldaristocratie /ZN/ : aristocratia (aristocratia) del moneta/del alte financia, plutocratia (plutocratia)
geldcrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) financiari/monetari
geldelijk, ~e hulp/steun : adjuta/auxilio/appoio (appoio)/supporto pecuniari/financiari, succurso in moneta
gelden, deze regeling geldt niet voor landen buiten de E.G. : iste regulation non se applica al paises foris (foris)/foras (foras) del Mercato Commun
gelden, mijn opmerking geldt jouw vriend : mi observation concerne tu amico (amico)
geldheerschappij /ZN/ : plutocratia (plutocratia)
geldhuishouding /ZN/ : economia (economia) financiari
geldigheidsduur /ZN/ : periodo (periodo)/durata/duration de validitate, validitate
geldigheidstermijn /ZN/ : termino (termino) de validitate
geldinzameling /ZN/ : collecta, questa, quesita (quesita)
geldklopperij /ZN/ : duperia (duperia), fraude
geldkringloop /ZN/ : circuito (circuito) monetari
geldmagnaat /ZN/ : magnate, plutocrate (plutocrate), grande financero
geldnood /ZN/ : manco/mancantia (mancantia)/penuria (penuria) de moneta, problemas financiari
geldomzet /ZN/ : cifra de venditas (venditas)
geldschuld /ZN/ : debita (debita) (de/in moneta)
geldtheorie /ZN/ : theoria (theoria) monetari
geldtrots /ZN/ : orgolio de plutocrate (plutocrate)
geldverlies /ZN/ : perdita (perdita) financiari/pecuniari/de moneta
geldverzending /ZN/ : invio (invio) de moneta
geldzending /ZN/ : invio (invio)/transferimento/transferentia/remissa de moneta
geleding, in alle ~en van de partij : in tote le organos (organos) del partito
geleding /ZN/ : (groep personen) section, categoria (categoria)
gelee /ZN/ : gelea (gelea)
geleedpotig /BN/ : anthropode (anthropode)
geleedpotig, ~e dieren : animales anthropode, anthropodos (anthropodos)
geleedpotige /ZN/ : anthropodo (anthropodo)
geleedpotige, de ~en betreffend : anthropode (anthropode)
geleerddoenerij /ZN/ : pedanteria (pedanteria)
geleerde, daarover zijn de ~n het nog niet eens : le specialistas non ancora es de accordo super (super) illo
gelegen, het huis was op een heuvel ~ : le casa esseva situate super (super) un collina
gelegen, zijn bezoek kwam me niet erg ~ : ille veniva a un momento assatis (assatis)/satis (satis) inopportun, su visita (visita) non esseva multo opportun, su visita (visita) non me conveniva
gelegen, er is voor mij veel aan ~ : isto ha un grande importantia pro me, isto me importa multissimo (multissimo)
gelegenheid, bij elke ~ : in omne/tote occasion, a omne proposito (proposito)
gelegenheidsdichter /ZN/ : poeta occasional/de circumstantia, scriptor de poesia (poesia)/versos occasional
gelegenheidsgedicht /ZN/ : poema/poesia (poesia) occasional/de circumstantia
gelegenheidskleding /ZN/ : vestimentos/habito (habito) de ceremonia (ceremonia)
gelei /ZN/ : (gekookt sap van dierlijke stoffen) gelea (gelea), gelatina
gelei /ZN/ : (ingedikt sap van vruchten) gelea (gelea)
geleid, ~e economie : economia (economia) dirigite/controlate/planificate/planate
geleide /ZN/ : (van schepen) convio (convio), convoyo (convoyo), escorta
geleidevloot /ZN/ : flotta de convio (convio), convoyo (convoyo)
geleiding /ZN/ : (konvooiering) convio (convio), convoyo (convoyo)
geleifabriek /ZN/ : fabrica de gelea (gelea)
geleipudding /ZN/ : crema dulce de gelea (gelea)
geleischijf /ZN/ : polea (polea) conductor
geleitaart /ZN/ : torta de gelea (gelea)
geleivorm /ZN/ : modulo pro gelea (gelea)
gele plomp /ZN/ : nenuphar (nenuphar) jalne
gelidknoop /ZN/ : (DIERK) condylo (condylo)
gelidwervel /ZN/ : condylo (condylo)
gelijk /BW/ : (op hetzelfde punt) insimul (insimul), ex aequo (L)
gelijk, ~ in de hemel, alzo ook op de aarde : super (super) le terra como in le celo
gelijkbeduidend /BN/ : synonyme (synonyme), de equal signification
gelijkbeduidendheid /ZN/ : synonymia (synonymia)
gelijkbenigheid /ZN/ : (MEETK) isoscelia (isoscelia)
gelijkberechtiging, ~ van de vrouw : emancipation del feminas (feminas)
gelijkbetekenend /BN/ : synonyme (synonyme), de equal signification
gelijkenis /ZN/ : (parabel) parabola (parabola)
gelijkenis, evangelische ~ : parabola (parabola) evangelic
gelijkklinkendheid /ZN/ : homophonia (homophonia)
gelijklettergrepig /BN/ : parisyllabe (parisyllabe), parisyllabic
gelijkluidend /BN/ : (mbt woorden) homonyme (homonyme)
gelijkluidend /BN/ : (van gelijke strekking) concordante, analoge (analoge), similar, semblabile
gelijkluidendheid /ZN/ : (mbt geluid/klank) homophonia (homophonia), consonantia
gelijkluidendheid /ZN/ : (mbt woorden) homonymia (homonymia)
gelijkmaken, met de aardbodem ~ : non lassar petra super (super) petra
gelijkmatig, ~ karakter : character (character) equilibrate/equal/seren
gelijkmoedig /BN/ : de humor equal, equanime (equanime), seren, placide
gelijknamig /BN/ : (dezelfde naam dragend) de mesme nomine, homonyme (homonyme)
gelijknamig, naar de ~e roman : basate super (super) le roman(ce) homonyme
gelijknamigheid /ZN/ : (het hebben van dezelfde naam) homonymia (homonymia)
gelijkrichter /ZN/ : (om een accu op te laden) cargator de batterias (batterias)
gelijkschakelen /WW/ : (ELEKTR) connecter a un mesme circuito (circuito) electric
gelijkschakeling /ZN/ : (ELEKTR) connexion a un mesme circuito (circuito) electric
gelijksoortig /BN/ : analoge (analoge), simile, similar, similabile, semblabile, identic, homogene, homogenee, uniforme
gelijksoortigheid /ZN/ : analogia (analogia), similaritate, similantia, similitude, homogeneitate, identitate, (van ideeën/eigenschappen) affinitate
gelijkstandig /BN/ : (WISK, BOUWK) homologe (homologe)
gelijkstellen /WW/ : mitter/poner al mesme nivello/al mesme rango, tractar super (super) un pede de equalitate, non facer differentia (inter (inter)), identificar (con/a), equar, equalar
gelijkstelling, de ~ van man en vrouw : le equalitate del homine e del femina (femina)
gelijkstroomdynamo /ZN/ : generator/dynamo (dynamo) de currente continue
gelijkstroomschakeling /ZN/ : circuito (circuito) de currente continue
gelijktijdigheid /ZN/ : simultaneitate, contemporaneitate, synchronia (synchronia), synchronismo, concordantia temporal
gelijkvleugeligen /ZN MV/ : homopteros (homopteros)
gelijkvloers, alle kamers zijn ~ : tote le cameras (cameras) es al nivello del solo
gelijkwaardig /BN/ : (NAT) equivalente, homologe (homologe), equipollente
gelijkwaardigheid /ZN/ : (NAT) equivalentia, homologia (homologia), equipollentia
gelijkzijdig, ~e veelhoek : polygono (polygono) equilatere/equilateral
gelijkzinnig /BN/ : unanime (unanime)
gelispel /ZN/ : (mbt personen) blesamento, zezeo (zezeo)
geloei /ZN/ : (van de wind) mugito, gemito (gemito), rugito
gelokt, zij schudde het ~e hoofd : illa succuteva le capite (capite)/testa buclate
geloof /ZN/ : (vertrouwen in de waarheid van iets) fide, confidentia, credito (credito)
geloofsafval /ZN/ : disinteresse pro le religion, apostasia (apostasia)
geloofsafvallige /ZN/ : apostata (apostata)
geloofsbegrip /ZN/ : idea (idea)/notion religiose
geloofsbrief /ZN/ : littera (littera) credential/de credentia
geloofscrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) religiose/de fide
geloofsheld /ZN/ : heroe (heroe) de fide, defensor del fide
geloofsverzaker /ZN/ : renegato, apostata (apostata)
geloofsverzaking /ZN/ : apostasia (apostasia)
gelovige, de zegeningen dalen op de ~n neer : le benedictiones descende super (super) le credentes
geluid, een nieuw ~ laten horen : lassar audir ideas (ideas) nove
geluidmeter /ZN/ : phonometro (phonometro)
geluidmeting /ZN/ : phonometria (phonometria)
geluidsband, iets op ~ opnemen : registrar un coso super (super) phonobanda
geluidscamera /ZN/ : camera (camera) sonor
geluidskop /ZN/ : testa/capite (capite) de lectura (de un pick-up)
geluidstechniek /ZN/ : technica/ingenieria (ingenieria) del sono
geluidstrechter /ZN/ : megaphono (megaphono)
geluk, meer ~ dan wijsheid : plus fortuna que merito (merito)
gelukkig, in niet erg ~e bewoordingen : in terminos (terminos) satis (satis) infelice
gelukkigerwijs, ~ zijn er geen slachtoffers gevallen : fortunatemente il non ha habite victimas (victimas)
geluksgetal /ZN/ : numero (numero) de fortuna, numero (numero) vincente
geluksnummer /ZN/ : numero (numero) de fortuna
geluksroes /ZN/ : euphoria (euphoria), beatitude
gelukssymbool /ZN/ : symbolo (symbolo) de bon augurio
gelukzalig, ~e uitdrukking (op het gezicht) : aere (aere) de beatitude
gelukzaligheid, paradijselijke ~ : beatitude paradisiac (paradisiac)
gelukzaligheid, in een toestand van uiterste ~ : in un stato de euphoria (euphoria)
gem /ZN/ : gemma, cameo (cameo)
gemaal /ZN/ : (echtgenoot) marito, sposo, sponso, conjuge (conjuge), consorte
gemakkelijk, het is zo ~ als wat : isto es facilissime (facilissime)
gemakkelijk /BN/ : (gerieflijk) commode (commode), confortabile, practic
gemakshalve, een jongen, die wij ~ Joop zullen noemen : un puero (puero) que pro major commoditate nos nominara (nominara) Joop
gemalin /ZN/ : marita, sposa, sponsa, conjuge (conjuge), consorte
gemanierdheid /ZN/ : (welgemanierdheid) bon manieras, politessa, cortesia (cortesia), civilitate
gemaskeerd, ~e blindedarmontsteking : appendicitis (appendicitis) larvate
gemaskerd /BN/ : mascate, mascarate, de mascaras (mascaras)
gemaskerd, ~e persoon : masca, mascara (mascara)
gemaskerde /ZN/ : masca, mascara (mascara)
gematigd, zich ~ uitdrukken : exprimer se in terminos (terminos) moderate
gematigdheid, zich met ~ over iets uitlaten : parlar de un cosa in terminos (terminos) moderate
gemberdrank /ZN/ : bibita (bibita) al gingibre {zj..zj}
gemeen, ~e averij : avaria (avaria) commun
gemeen, ~e zaak maken met de vijand : facer causa commun con le inimico (inimico)
gemeen, kleinste ~e veelvoud : minimo (minimo) multiple (multiple) commun
gemeen /BN/ : (verfoeilijk) basse, abjecte, vil, detestabile, ignobile, philistee (philistee), canaliesc
gemeen, ~ weer : tempore malissime (malissime)
gemeengoed, die denkbeelden zijn nu ~ geworden : nunc iste ideas (ideas) es generalmente acceptate
gemeenheid /ZN/ : (laagheid) abjection, bassessa, ignobilitate, ignominia (ignominia), infamia, vilitate
gemeenschap, Europese Gemeenschap : Communitate Europee (Europee)
gemeenschap, Europese Economische Gemeenschap : Communitate Economic Europee (Europee)
gemeenschap, zij vormen een kleine afzonderlijke ~ : illes constitue un parve communitate autonome (autonome)
gemeenschap /ZN/ : (geslachtsgemeenschap) coito (coito), copulation
gemeenschappelijk, ~e kamer : camera (camera) commun
gemeenschappelijk, ~e vijand : inimico (inimico) commun
gemeenschappelijk, onze ~e vrienden : nostre amicos (amicos) commun
gemeenschappelijk, dit zullen we in ~ overleg moeten vaststellen : isto debera (debera) esser establite post deliberation commun
gemeenschapsgevoel /ZN/ : spirito (spirito)/sentimento/senso/conscientia social/communitari/de communitate/de collectivitate/de solidaritate
gemeente, inwoner van een ~ : municipe (municipe)
gemeentegarantie /ZN/ : garantia (garantia) municipal/communal
gemeentemuseum /ZN/ : museo (museo) municipal/communal
gemeentepolitie /ZN/ : policia (policia) municipal
gemeentesecretarie /ZN/ : secretaria (secretaria) municipal/communal
gemeentevervoerbedrijf /ZN/ : interprisa/compania (compania) communal/municipal de transporto (s)
gemeentevrijheid /ZN/ : autonomia (autonomia) communal/municipal
gemeenzaam /BN/ : (vertrouwelijk) familiar, intime (intime)
gemêleerd, een ~ gezelschap : un gruppo de gente variate, compania (compania) mixte/variate
gemengd, ~e economie : economia (economia) mixte
gemengd, ~ getal : numero (numero) mixte
gemengdslachtig /BN/ : (PLANTK) polygame (polygame), polygamic
gemeubileerd, ~e kamer : camera (camera) mobilate
gemiauw /ZN/ : miaus (miaus) continue
gemis /ZN/ : (verlies) perdita (perdita)
gemme /ZN/ : gemma, cameo (cameo)
gemoed /ZN/ : anima (anima), spirito (spirito), corde, indole
gemoedsaard /ZN/ : natural, indole, character (character)
gemoedsbeweging /ZN/ : movimento de anima (anima), emotion
gemoedsgesteldheid /ZN/ : disposition/stato del spirito (spirito)/anima (anima)/mente
gemoedskalmte /ZN/ : tranquillitate de anima (anima), serenitate
gemoedskracht /ZN/ : energia (energia)
gemoedsleven /ZN/ : vita intime (intime)/interior/sensitive/emotive/affective
gemoedsrust /ZN/ : pace interior/mental/del anima (anima), tranquillitate interior/del anima (anima), serenitate
gemoedsrust /ZN/ : (FIL) ataraxia (ataraxia)
gemoedsstemming /ZN/ : disposition del spirito (spirito)/anima (anima), humor
gemoedstoestand /ZN/ : stato affective/emotional/de anima (anima)
genaamd /BN/ : (bijgenaamd) cognoscite como, alias (alias)
genadebrief /ZN/ : littera (littera) de gratia/de remission
genadekruid /ZN/ : gratiola (gratiola)
genadeslag /ZN/ : (laatste slag) colpo final/mortal, ultime (ultime) colpo
genageld, ~ bloemblad : petalo (petalo) unguiculate
gendarmerie /ZN/ : (korps) gendarmeria (gendarmeria)
gendarmerie /ZN/ : (bureau) gendarmeria (gendarmeria)
gene, aan ~ zijde van de oceaan : al altere latere del oceano (oceano)
genealogie /ZN/ : (leer) genealogia (genealogia)
genealogie /ZN/ : (stamboom) genealogia (genealogia)
genealoog /ZN/ : genealogo (genealogo), genealogista
genecologie /ZN/ : genecologia (genecologia)
geneeskrachtig, ~e kruiden : herbas curative/medicinal, simplices (simplices)
geneeskruiden /ZN MV/ : herbas medicinal/curative/officinal, simplices (simplices)
geneesmiddel /ZN/ : medicina, medicamento, remedio, pharmaco (pharmaco), curativo
geneesmiddel, ~ voor alle kwalen : panacea (panacea)
geneesmiddelenleer /ZN/ : pharmacologia (pharmacologia)
geneesmiddelenlijst /ZN/ : pharmacopeia (pharmacopeia)
geneeswijze /ZN/ : therapia (therapia), tractamento therapeutic, therapeutica, methodo (methodo)/procedimento curative, cura, systema de curation
genegen /BN/ : (bereid) inclinate, disposite (disposite), propense
genegen, iemand ~ zijn : haber sympathia (sympathia) pro un persona, sympathisar con un persona
genegenheid, gevoel van ~ : sympathia (sympathia)
geneigd /BN/ : disposite (disposite), inclinate, proclive, propense, pron
generaal, ~ der jezuieten : general del jesuitas (jesuitas)
generalissimus /ZN/ : generalissimo (generalissimo)
generatie, spontane ~ : generation spontanee, abiogenese (abiogenese) (-esis)
generatiecrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) del generationes
generatiekloof /ZN/ : brecha {sj}/abysmo/abysso que existe inter (inter) le generationes, conflicto del generationes
generatiekloof, de ~ overbruggen : facer un ponte inter (inter) le generationes
generen, zijn gezelschap geneert me : su compania (compania) me embarassa
genereus /BN/ : generose, magnanime (magnanime), liberal
genese, genesis /ZN/ : genese (genese) (-esis)
Genesis /ZN/ : Genese (Genese) (-esis)
genetisch, ~e methode : methodo (methodo) genetic
genetisch, ~e analyse : analyse (analyse) (-ysis) genetic
genetisch, ~e code : codice (codice) genetic
genetisch, ~e psychologie : psychologia (psychologia) genetic
genezen, van een ziekte ~ : restablir se/restabilir se de un maladia (maladia)
genezen, ziekten ~ : curar maladias (maladias)
geniaal, ~ idee : idea (idea) genial/brillante
genieten, niet te ~ zijn : esser de pessime (pessime) humor
genieter /ZN/ : (iemand die geniet/genot zoekt) gauditor, epicureo (epicureo), (sterker) hedonista
genik /ZN/ : signos de testa/capite (capite) reiterate
genius /ZN/ : genio, spirito (spirito)
genoeg /BW/ : assatis (assatis) (de), satis (satis) (de), bastante, sufficientemente
genotmens /ZN/ : gauditor, epicureo (epicureo), hedonista
genotzoeker /ZN/ : gauditor, epicureo (epicureo), hedonista, sybarita
genotzuchtig /BN/ : obsedite per le placer, avide de placeres/de delectas sensual, epicuree (epicuree), hedonista, sybaritic
gentechnologie /ZN/ : technologia (technologia) genetic
gentherapie /ZN/ : therapia (therapia) genetic
gentiaan, stengelloze ~ : gentiana acaule (acaule)
Genua /ZN EIGN/ : Genova (Genova)
geobiologie /ZN/ : geobiologia (geobiologia)
geobotanie /ZN/ : geobotanica, phytogeographia (phytogeographia)
geocentrisch, ~e theorie : theoria (theoria) geocentric
geochemie /ZN/ : geochimia (geochimia)
geochronologie /ZN/ : chronologia (chronologia) geologic, geochronologia (geochronologia)
geocyclisch, ~e machine : machina (machina) geocyclic
geodesie /ZN/ : geodesia (geodesia)
geodimeter /ZN/ : geodimetro (geodimetro)
geofaag /ZN/ : geophago (geophago)
geofagie /ZN/ : geophagia (geophagia)
geofoon /ZN/ : geophono (geophono)
geofyt /ZN/ : geophyto (geophyto)
geogenie /ZN/ : geogenia (geogenia)
geognose /ZN/ : geognosia (geognosia)
geogonie /ZN/ : geogonia (geogonia)
geograaf /ZN/ : geographo (geographo)
geografie /ZN/ : geographia (geographia)
geografie, sociale ~ : geographia (geographia) social
ge-o-ha /ZN/ : commatrage, blabla (blabla)
geohydrologie /ZN/ : geohydrologia (geohydrologia)
geolied, goed ~e machine : machina (machina) ben oleate
geologencongres /ZN/ : congresso de geologos (geologos)
geologenkompas /ZN/ : compasso de geologo (geologo)
geologie /ZN/ : geologia (geologia)
geologiestudent /ZN/ : studente/studiante de geologia (geologia)
geologisch, ~e scheikunde : geochimia (geochimia)
geoloog /ZN/ : geologo (geologo), geologista
geomantiek /ZN/ : geomantia (geomantia)
geometrie /ZN/ : geometria (geometria)
geomorfologie /ZN/ : geomorphologia (geomorphologia)
geomorfoloog /ZN/ : geomorphologo (geomorphologo), geomorphologista
geoorloofd /BN/ : permittite, licite (licite), admissibile
geoorloofdheid /ZN/ : character (character) licite (licite)
geopolitiek, ~e theorieën : theorias (theorias) geopolitic
geordend, ~e economie : economia (economia) planate
geostationair, ~e baan : orbita (orbita) geostationari
geostrategie /ZN/ : geostrategia (geostrategia)
geothermie /ZN/ : geothermia (geothermia)
geothermometer /ZN/ : geothermometro (geothermometro)
geouwehoer /ZN/ : commatrage, blabla (blabla)
gepaard, ~e organen : organos (organos) par
gepast, met ~e bescheidenheid : con le discretion conveniente, con le debite (debite) discretion
gepensioneerd /BN/ : pensionate, retirate, emerite (emerite)
gepeperd, ~e verhalen : historias/anecdotas (anecdotas) piccante
gepeupel, aanvoerder van het ~ : ochlocrate (ochlocrate)
gepeupel, regering van het ~ : ochlocratia (ochlocratia)
geplogenheid /ZN/ : habito (habito), costume
geplunder /ZN/ : piliage, rapineria (rapineria)
gepoch /ZN/ : vanteria (vanteria), fanfaronada(s), vangloria
gepolariseerd, ~e atomen : atomos (atomos) polarisate
geporteerd, ik ben niet erg ~ voor dat idee : iste idea (idea) non me place multo
gepredisponeerd /BN/ : predisposite (predisposite)
geprononceerd, ~ karakter : character (character) pronunciate
geprotesteerd, ~e wissel : littera (littera) de cambio protestate
geraamte /ZN/ : skeleto (skeleto), membratura, ossatura, (van dier) carcassa
geraamte /ZN/ : (FIG) skeleto (skeleto), armatura, carcassa
geraas /ZN/ : fracasso, strepito (strepito), tumulto
geraas, ~ van machines : fracasso de machinas (machinas)
gerammel /ZN/ : ruito, rumor, strepito (strepito)
gerbera /ZN/ : gerbera (gerbera)
gerechtelijk, ~e verkoop : vendita (vendita) judicial/judiciari/fortiate
gerechtelijk, ~e lijkschouwing : autopsia (autopsia) legal
gerechtigheid, wrekende ~ : nemesis (nemesis)
gerechtsdienaar /ZN/ : servitor del justitia, agente de policia (policia)
gerechtshof, Europese Gerechtshof : Corte Europee (Europee) de Justitia
gerechtvaardigd /BN/ : legitime (legitime), justificate, fundate, eque, equitabile
gerechtvaardigd, ~e twijfel : dubita (dubita) justificate
gereed /BN/ : (gereed voor een handeling) preste, preparate, disposite (disposite)
gereed, zij stonden ~ om mij te helpen : illes esseva disposite (disposite) a adjutar me
gereedheid, een kamer in ~ brengen : preparar/arrangiar un camera (camera)
gereedstaan /BN/ : esser preste, esser preparate, esser disponibile, esser disposite (disposite)
geregeld, ~ leger : armea (armea) regular
geregeld, ~e aanvoer van goederen : fluxo constante de merces/mercantias (mercantias)
gereserveerd, hij is altijd zeer ~ : ille es sempre/semper (semper) multo reservate
geriatrie /ZN/ : geriatria (geriatria)
gericht, de raketten staan ~ op het oosten : le missiles (missiles) es orientate verso le est
gericht, ~e microfoon : microphono (microphono) directional
gerieflijk /BN/ : commode (commode), confortabile, conveniente
gerijm /ZN/ : (het voortdurend rijmen) metromania (metromania), production de mal versos
gerijpt, ~e geest : spirito (spirito) matur
gering /BN/ : parve, infime (infime), minime (minime), modic, insignificante, legier, exigue, pauco/poco importante, minute
gering, uiterst ~ : infinitesime (infinitesime), infinitesimal
gering, in een ~ aantal : in parve numero (numero), in un numero (numero) exigue
geringste /BN/ : minime (minime)
geringste /ZN/ : minimo (minimo)
gerinkel, ~ van de telefoon : tintinno del telephono (telephono)
Germaan /ZN/ : germano, teutono (teutono)
germanium /ZN/ : germanium (germanium)
germanofobie /ZN/ : germanophobia (germanophobia)
germanomanie /ZN/ : germanomania (germanomania)
geroepen, je komt als ~ : tu es justo le persona que nos besonia, tu arriva a proposito (proposito)
geroepen, dat komt als ~ : isto veni a proposito (proposito)
gerontocratie /ZN/ : systema gerontocratic, gerontocratia (gerontocratia)
gerontofiel /ZN/ : gerontophilo (gerontophilo)
gerontofilie /ZN/ : gerontophilia (gerontophilia)
gerontologie /ZN/ : gerontologia (gerontologia)
gerontoloog /ZN/ : gerontologo (gerontologo), gerontologista
gerontopsychiatrie /ZN/ : gerontopsychiatria (gerontopsychiatria)
gerontopsychologie /ZN/ : gerontopsychologia (gerontopsychologia)
gerstegort /ZN/ : semola (semola)
gerubberd /BN/ : con cauchu (cauchu)
gerucht, bij het minste ~ : al minime (minime) ruito
geruchtencarrousel /ZN/ : circuito (circuito) de rumores
geruchtencircuit /ZN/ : circuito (circuito) de rumores
geruchtenmachine /ZN/ : circuito (circuito) de rumores
geruim /BN/ : assatis (assatis)/satis (satis) longe, bastante, considerabile
geschaard /BN/ : (bijeen) reunite/gruppate (insimul (insimul))
geschaard, de kinderen zaten om de onderwijzeres ~ : le infantes esseva reunite circum (circum) le inseniatrice, le infantes esseva sedite in un gruppo circum (circum) le inseniatrice
geschakeerdheid /ZN/ : varietate, diversitate, (mbt kleur OOK) character (character) multicolor
geschapen, klein ~ zijn : haber un parve penis (penis)
gescheept, ~e goederen : mercantias (mercantias) imbarcate
geschieden, betaling zal ~ in drie termijnen : pagamento va esser facite in tres terminos (terminos)
geschiedenis, ~ van Klein Duimpje : historia del Parve Pollice (Pollice)
geschiedenisfilosofie /ZN/ : philosophia (philosophia) del historia
geschiedkunde /ZN/ : historiologia (historiologia), scientia historic
geschiedkundige /ZN/ : historiologo (historiologo)
geschiedschrijver /ZN/ : historiographo (historiographo), historico
geschiedschrijving /ZN/ : historiographia (historiographia)
geschiedvorser /ZN/ : recercator historic, historico, historiologo (historiologo)
geschikt /BN/ : (passend, met de juiste eigenschappen) conveniente, convenibile, adequate, proprie, applicabile, applicative, apposite (apposite), appropriate, expediente, idonee, apte
geschrans /ZN/ : gluttonia (gluttonia)
geschrift, ~ over bouwkunde : texto super (super) architectura
geschrok /ZN/ : gluttonia (gluttonia)
geschut /ZN/ : artilleria (artilleria), cannones
geschutgieterij /ZN/ : funderia (funderia)/fabrica de cannones
geschutkoepel /ZN/ : cupola (cupola) (blindate/cuirassate)
geschutpark /ZN/ : parco de artilleria (artilleria)
geschutpoort /ZN/ : porta de artilleria (artilleria)
geschutstelling /ZN/ : position del artilleria (artilleria), batteria (batteria)
geschutvuur /ZN/ : tiro/foco de artilleria (artilleria), cannonada
geschutwerf /ZN/ : parco de artilleria (artilleria)
gesis /ZN/ : sibilo (sibilo), sibilation
gesjoemel /ZN/ : duperia (duperia)
geslacht, ~ en getal : genere e numero (numero)
geslachtkunde /ZN/ : genealogia (genealogia)
geslachtkundige /ZN/ : genealogo (genealogo), genealogista
geslachtloos /BN/ : (BIOL) agame (agame)
geslachtsapparaat /ZN/ : apparato sexual/genital, organos (organos) sexual
geslachtsdaad /ZN/ : acto sexual, coito (coito)
geslachtsdelen /ZN MV/ : partes/organos (organos) genital/sexual, genitales
geslachtsdrift, een middel dat de ~ prikkelt : un pharmaco que stimula le libido, aphrodisiaco (aphrodisiaco)
geslachtsdrift, een middel dat de ~ vermindert : anaphrodisiaco (anaphrodisiaco)
geslachtsgemeenschap /ZN/ : contacto/union/relation sexual, coito (coito)
geslachtskenmerk /ZN/ : character (character)/characteristica sexual
geslachtskunde /ZN/ : sexuologia (sexuologia)
geslachtslijst /ZN/ : (geneologie) lista genealogic, genealogia (genealogia)
geslachtsnaam /ZN/ : (BIOL) nomine/termino (termino) generic
geslachtsorgaan /ZN/ : organo (organo) genital/sexual
geslachtsvereniging /ZN/ : coito (coito)
geslachtsziek /BN/ : habente un maladia (maladia)/morbo veneree
geslachtsziekte /ZN/ : maladia (maladia)/morbo veneree
geslachtsziekte, leer der huid- en geslachtsziekten : dermatovenerologia (dermatovenerologia)
geslagen, als een ~ hond kwam hij terug : ille reveniva con su cauda in/inter (inter) le gambas
geslagen, ~ vijanden van iets zijn : esser inimicos (inimicos) jurate de un cosa
gesloten, het museum is ~ : le museo (museo) es claudite/clause
gesloten, ~ karakter : character (character) claudite/clause
gesloten, ~ lettergreep : syllaba (syllaba) claudite/clause
gesloten, ~ televisiecircuit : television in circuito (circuito) claudite/clause
geslotenheid /ZN/ : character (character) claudite/clause, (zwijgzaamheid) reticentia
gespannen, tot het uiterste ~ : tense al maximo (maximo)
gespannen, er heerste een ~ sfeer : il regnava un atmosphera (atmosphera) tendite/tense/explosive
gespecialiseerd, een in de oncologie ~e chirurg : un chirurgo specialisate in oncologia (oncologia), un chirurgo oncologista
gespeeld /BN/ : (niet gemeend) composite (composite)
gespeend, ~ zijn van fantasie : esser exempte de phantasia (phantasia)
gespen, een rugzak op zijn rug ~ : buclar un rucksack (D) super (super) su dorso
gespitst, ~ zijn op : concentrar se super (super), esser (multo) attente/attentive a
gespleten, met ~ hoeven : fissipede (fissipede)
gespletenheid /ZN/ : (PSYCH) dissociation mental, schizophrenia (schizophrenia)
gesprek /ZN/ : conversation, colloquio, dialogo (dialogo), abuccamento, interlocution
gespreksavond /ZN/ : vespera (vespera)/vespere de discussion
gespreksbehandeling /ZN/ : psychotherapia (psychotherapia)
gespreksvorm, in ~ : in forma de dialogo (dialogo)/de discussion
gespuis /ZN/ : canalia, vermina (vermina)
gestaag, het aantal nam ~ toe : le numero (numero) augmentava constantemente
gesteente, studie van de ~n : lithologia (lithologia)
gesteentenleer /ZN/ : petrographia (petrographia)
gestel /ZN/ : (gemoedsaard) natura, temperamento, character (character)
gesteld, binnen de ~e tijd : intra le termino (termino) date
gestelde /ZN/ : (dat wat beweerd is) assertion, affirmation, proposition, these, thesis (thesis)
gestelde /ZN/ : (dat wat bewezen moet worden) hypothese (hypothese) (-esis), assumption, proposition, postulato
gestemdheid /ZN/ : humor, disposition (de anima (anima)/spirito (spirito))
gesteun /ZN/ : gemimento, gemito (gemito), plancto, lamento
gestook /ZN/ : maneos (maneos)
gestoord, ~e geest : spirito (spirito) malade
gestreng, ~e rechter : judice (judice) auster
gestroomlijnd, ~e carrosserie : carrosseria (carrosseria) aerodynamic
gesuikerd, ~e amandelen : amandolas (amandolas) sucrate
gesuis /ZN/ : susurro, susurration, (van de wind) sibilo (sibilo)
getal /ZN/ : (ook WISK) numero (numero)
getal, geheel ~ : numero integre (integre)
getal, samengesteld ~ : numero composite (composite)
getal /ZN/ : (WISK) (geheel getal onder de 10) digito (digito)
getal /ZN/ : (TAAL) numero (numero)
getal /ZN/ : (veelheid, aantal) numero (numero)
getalgeheugen /ZN/ : memoria de/pro numeros (numeros)/cifras
getallencombinatie /ZN/ : combination de numeros (numeros)
getallenleer /ZN/ : theoria (theoria) de numeros (numeros), arithmologia (arithmologia)
getallenreeks /ZN/ : serie numeric/de numeros (numeros)
getallensymboliek /ZN/ : symbolica/symbolismo del numeros (numeros), numerologia (numerologia)
getallentheorie /ZN/ : theoria (theoria) del numeros (numeros)
getalletter /ZN/ : littera (littera) numeral
getalsmatig /BN/ : exprimite in le numero (numero)
getalsterkte, onze geringere ~ : nostre inferioritate numeric, nostre numero (numero)/fortia inferior
getalsterkte, onze grotere ~ : nostre superioritate numeric, nostre numero (numero)/fortia superior
getalsterkte, minder zijn in ~ : esser inferior in numeros (numeros)
getalsymbool /ZN/ : symbolo (symbolo) numeral
getaltheorie /ZN/ : theoria (theoria) del numeros (numeros)
geteisem /ZN/ : canalia, gentalia, vermina (vermina), delinquentes
getheoretiseer /ZN/ : theorias (theorias) van
Gethsemané /ZN EIGN/ : Gethsemani (Gethsemani)
getij /ZN/ : marea (marea)
getijbal /ZN/ : bolla de marea (marea)
getijbekken /ZN/ : bassino a marea (marea)
getijbeweging /ZN/ : movimento del marea (marea)
getijdeberekening /ZN/ : determination del marea (marea)
getijdenenergie /ZN/ : energia (energia) de marea (marea)
getijdenergie /ZN/ : energia (energia) de marea (marea)
getijdengebied /ZN/ : area/region de marea (marea)
getijdenstroom /ZN/ : currente del marea (marea)
getijdenwerking /ZN/ : action de marea (marea)
getijdenzone /ZN/ : zona del marea (marea)
getijestuarium /ZN/ : estuario de marea (marea)
getijfase /ZN/ : phase de marea (marea)
getijhaven /ZN/ : porto a/de marea (marea)
getijlicht /ZN/ : foco/lumine/luce/pharo de marea (marea)
getijmeter /ZN/ : mareographo (mareographo), mareometro (mareometro), indicator de marea (marea)
getijrivier /ZN/ : fluvio/riviera a/de marea (marea)
getijsluis /ZN/ : esclusa de marea (marea)
getijstroom /ZN/ : currente de marea (marea)
getijtafel /ZN/ : indicator del horas de marea (marea)/del mareas (mareas), tabula de marea (marea)
getijwisseling /ZN/ : cambio/cambiamento de marea (marea)
getimmerte /ZN/ : (timmerwerk) labor de carpenteria (carpenteria)
getoeter /ZN/ : (van auto) colpos de klaxon (klaxon)
getourmenteerd, een ~e gelaatsuitdrukking : un physio(g)nomia (nomia) tormentate
getover /ZN/ : magia (magia)
getroffen, door een beroerte ~ : colpate de apoplexia (apoplexia)
getroffene /ZN/ : (door een onheil) sinistrato, victima (victima)
getroffene /ZN/ : (door een schot) victima (victima), vulnerato
getrouw, ~e vrienden : amicos (amicos) fidel
getrouwe /ZN/ : supporter (E)/servitor/etc. fidel, amico (amico) fidel, fidel
getuigen, hij getuigt van zijn geloof : ille demonstra quales es su ideas (ideas) religiose
getwijfel /ZN/ : dubitas (dubitas) continue
geul /ZN/ : (greppel) trenchea (trenchea) {sj}, fossato
geurkruid /ZN/ : agerato (agerato)
geürm /ZN/ : jeremiades (jeremiades)
gevaar, buiten ~ : foras (foras)/foris (foris) de periculo
gevaarlijkheid /ZN/ : periculositate, character (character) periculose
geval, ~ van cholera : caso de cholera (cholera)
geval, in uw ~ zou ik het niet doen : in vostre caso io non lo facerea (facerea)
gevangenisbezoek /ZN/ : visita (visita) de prision
gevangenispsychose /ZN/ : psychose (-osis (-osis)) carcerari
gevarenklasse /ZN/ : classe/categoria (categoria) de riscos
gevarieerd /BN/ : variate, varie, diverse, multiple (multiple)
gevatheid /ZN/ : promptitude/spirito (spirito) de replica, argutia, presentia/vivacitate de spirito (spirito)
gevecht, buiten ~ stellen : mitter/poner foras (foras)/foris (foris) de combatto
gevechtsafstand /ZN/ : distantia inter (inter) le combattentes, distantia de tiro
gevechtsklaar /BN/ : preste/disposite (disposite)/preparate pro le/al combatto/a combatter, preste a entrar in action, (mbt wapens) operational
gevechtsleer /ZN/ : tactica, strategia (strategia)
gevechtstoren /ZN/ : cupola (cupola)/turre (blindate), (van tank) turretta
gevederd, onze ~e vrienden : nostre amicos (amicos) implumate
geveinsd /BN/ : simulate, dissimulate, fingite, false, insincer, (huichelachtig) hypocrita (hypocrita)
geveinsd, ~e ziekte : maladia (maladia) simulate
geveinsd, ~e vrienden : amicos (amicos) false
geveinsde /ZN/ : (BIJBEL) hypocrita (hypocrita)
geveinsheid /ZN/ : fingimento, simulation, dissimulation, insinceritate, hypocrisia (hypocrisia)
gevelhaak /ZN/ : ancora (ancora) in forma de S
gevelveld /ZN/ : tympano (tympano)
geven, een krediet ~ : accordar un credito (credito)
gevierd /BN/ : celebre (celebre), famose, appreciate, applaudite, acclamate
gevlei /ZN/ : flatteria (flatteria), blandimento
gevlekt, ~e orchis : orchis (orchis) maculate
gevloek /ZN/ : blasphemias (blasphemias), imprecationes
gevoeglijk, hier zouden we ~ kunnen eindigen : il esserea (esserea) opportun terminar hic
gevoel, een branderig ~ in de maag hebben : sentir ardor de stomacho (stomacho), sentir se opprimite
gevoelen, ik geef mijn ~ graag voor een ander : io es disposite (disposite) a reconsiderar mi opinion
gevoelen, edele/verheven ~s : sentimentos nobile/magnanime (magnanime)
gevoelen, veel voor iemand ~ : sentir multe sympathia (sympathia) pro un persona
gevoelig, ~ verlies : perdita (perdita) sensibile
gevoeligheid, ~ van een thermometer : sensibilitate de un thermometro (thermometro)
gevoelloosheid /ZN/ : (afwezigheid van gevoel) insensibilitate, (MED ook) anesthesia (anesthesia), analgesia (analgesia)
gevoelloosmaking /ZN/ : insensibilisation, anesthesia (anesthesia)
gevoelsmatig, ~e afkeer : aversion/antipathia (antipathia) instinctive
gevoelsorganen /ZN MV/ : organos (organos) sensorial/del sensibilitate
gevoelstoestand /ZN/ : stato emotional/emotive/affective/del anima (anima)
gevoelvol, dit gedicht is ~ : il ha sentimento in iste poesia (poesia)
gevogelte, het ~ des hemels : le aves del aere (aere)
gevolg, ten/als ~(e) van : a/in/como consequentia de, consecutive de, a causa de, debite (debite) a
gevolg /ZN/ : (personen die iemand begeleiden) escorta, convoyo (convoyo), defilata, traino, suite (F)
gevolglijk, de termijn is verstreken, ~ is hij verplicht te betalen : le termino (termino) ha expirate, consequentemente ille es obligate a pagar
gevormd, een ~ karakter : un character (character) plenmente disveloppate
gewaad /ZN/ : (opperkleed) habito (habito)
gewaad /ZN/ : (kledij) habito (habito)(s), vestimento(s), costume
gewaad, plechtig ~ : vestimento de ceremonia (ceremonia)
gewaagd /BN/ : audace, audaciose, hasardate, hasardose, osate, riscose, riscate, (dubbelzinnig) equivoc (equivoc), (schuin) scabrose
gewaagd, ~e stelling : these (-esis (-esis)) audace/audaciose
gewaagd, ~e theorie : theoria (theoria) hasardate
gewaagdheid /ZN/ : audacia, character (character) riscate/hasardose
gewaand, ~e vriend : amico (amico) pretendite
gewaarworden, dat zal je ~! : tu lo videra (videra)
gewagen, de geschiedenis gewaagt van zijn heldendaden : le historia face mention de su actos heroic (heroic)/de heroismo
gewapend, met een fototoestel ~ : equipate con un camera (camera) (photographic)
gewas, het ~ staat goed : le recolta essera (essera) bon
gewas, wijn van het voorlaatste ~ : vino del penultime (penultime) recolta
gewast, ~e taf : taffeta (taffeta) cerate/incerate
gewaterd, een schoon ~e diamant : un diamante del plus belle aqua, un diamante purissime (purissime)
geweeklaag /ZN/ : lamentationes, lamentos, jeremiades (jeremiades)
geween /ZN/ : lacrimation, lacrimas (lacrimas), lamentationes
geweer, het ~ schouderen : poner le fusil al spatula/humero (humero)
geweld, een vrouw ~ aandoen : (verkrachten) violar un femina (femina)
geweldenaar /ZN/ : (sterk persoon) hercules (hercules), titan
geweldenaar /ZN/ : (dwingeland, tiran) tyranno, despota (despota)
geweldenarij /ZN/ : (dwingelandij) tyrannia (tyrannia), despotismo
geweldig, ~ idee : idea (idea) phantastic
geweldinstructie /ZN/ : instruction re/super (super) le empleo (empleo)/uso de violentia/fortia
geweldpleging /ZN/ : acto/empleo (empleo) de violentia, violentia
geweldsslachtoffer /ZN/ : victima (victima) de violentia
gewend, dat ben ik niet van je ~ : assi (assi) io non te cognosce
gewenning, ~ aan slaapmiddelen : habituation al somniferos (somniferos)
gewenningsperiode /ZN/ : periodo (periodo) de habituation
gewenst, avondkleding ~ : le habito (habito) de soirée (F) es de rigor
geweten, het ~ belasten : cargar le conscientia, pesar super (super) le conscientia
geweten, iets op zijn ~ hebben : haber un cosa super (super) le conscientia
gewetensconflict /ZN/ : crise/crisis (crisis)/conflicto de conscientia, conflicto moral
gewetensgeld /ZN/ : moneta de conscientia, restitution anonyme (anonyme)
gewetenstwijfel /ZN/ : dubita (dubita) de conscientia
gewettigd /BN/ : (legitiem, gerechtvaardigd) legitime (legitime), justificate, (gegrond) fundate
gewichtheffen, aan ~ doen : practicar le halterophilia (halterophilia)
gewichtheffen /ZN/ : (sub)levamento de pesos, halterophilia (halterophilia)
gewichtheffer /ZN/ : (sub)levator de pesos, halterophilo (halterophilo)
gewichtig, ~ doen : dar se (aere (aere) de/aeres (aeres) de) importantia, pontificar
gewichtigdoenerij /ZN/ : aere (aere) de importantia/sufficientia, infatuation, vanteria (vanteria), vangloria
gewichtigheid /ZN/ : (air van gewichtig te zijn) aere (aere) de importantia/de sufficientia, fatuitate
gewichtsanalyse /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis) ponderal
gewichtsdeel, neem één ~ boter op thee ~en suiker : prende un quantitate/parte de butyro (butyro) pro duo quantitates/partes de sucro
gewichtsklasse /ZN/ : categoria (categoria) de peso
gewichtsleer /ZN/ : barologia (barologia)
gewichtsvermindering /ZN/ : diminuition/reduction/perdita (perdita) ponderal/de peso
gewild, in gezelschap is hij zeer ~ : su compania (compania) es multo recercate
gewoon /BN/ : (gebruikelijk) ordinari, habitual, accostumate, costumari, consuete, currente, normal, usual, solite (solite), familiari, commun
gewoon, de ~e asperge : le asparago (asparago) commun
gewoon, ~ soldaat : soldato simplice (simplice)
gewoon /BN/ : (natuurlijk, ongekunsteld) natural, simple, simplice (simplice)
gewoon /BW/ : (op de gebruikelijke wijze) como sempre/semper (semper)
gewoonte /ZN/ : habitude, habito (habito), usantia, usage, uso, more, costume, consuetude, routine (F)
gewoontedier /ZN/ : animal de habito (habito)/costume, (mens) routinero {oe}
gewoontevorming /ZN/ : acquisition/formation/creation de un habitude/de un habito (habito)
gewoontevorming, er treedt ~ op : (un cosa) se transforma in habito (habito)
gewoontjes /BN/ : ordinari, simple, simplice (simplice), banal
gewoontjes, zijn vrienden zijn heel ~ : su amicos (amicos) es multo simple
gewormte /ZN/ : vermes, vermina (vermina)
gewraakt, de ~e brief : le littera (littera) in question
gewricht, ~ van de schouder : articulation/junctura del spatuladel humero (humero)
gewrichtsaandoening /ZN/ : arthropathia (arthropathia), affection articular
gewrichtsbeschrijving /ZN/ : arthrographia (arthrographia)
gewrichtsbloeduitstorting, gewrichtsbloeding /ZN/ : hemarthrose (-osis (-osis))
gewrichtsholteontsteking /ZN/ : synovitis (synovitis)
gewrichtsknobbel /ZN/ : condylo (condylo) articular
gewrichtskop /ZN/ : testa, capite (capite)
gewrichtskop, ~ van het opperarmbeen : testa/capite del humero (humero)
gewrichtsontsteking /ZN/ : arthritis (arthritis), inflammation del junctos
gewrichtsoperatie /ZN/ : arthrotomia (arthrotomia)
gewrichtspijn /ZN/ : dolor articular, anthralgia (anthralgia)
gewrichtsreumatiek /ZN/ : rheumatismo articular, arthritis (arthritis) rheumatoide
gewrichtsslijtage /ZN/ : arthrose (-osis (-osis))
gewrichtstuberculose /ZN/ : tuberculose (-osis (-osis)) (osteo)articular
gewrichtsuitsteeksel /ZN/ : condylo (condylo)
gewrichtsverstijving /ZN/ : ankylose (-osis (-osis))
gewrichtsvliesontsteking /ZN/ : synovitis (synovitis)
gewrichtswaterzucht /ZN/ : hydarthrose (-osis (-osis))
gewrichtsziekte /ZN/ : affection/maladia (maladia) articular/del juncto(s), arthropathia (arthropathia)
gewrocht, de grootste ~en van de dicht- en toonkunst : le plus grande obras del poesia (poesia) e del musica
gewroet /ZN/ : (FIG) maneos (maneos), intricos, intrigas
gezaag, dat eeuwige ~ over de erfenis : iste eterne historias super (super) le hereditage
gezag, wettig ~ : autoritate legitime (legitime)
gezag, het hoogste ~ over iets hebben : exercer le maxime (maxime) autoritate super (super) un cosa
gezag /ZN/ : (geestelijk overwicht) autoritate, credito (credito)
gezaghebbend, op een ~ bron steunen : appoiar se super (super) autoritate
gezagscrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) del poter
gezagsorgaan /ZN/ : organo (organo) del autoritate/poter
gezagspatroon /ZN/ : hierarchia (hierarchia)/structura del poter
gezamenlijk /BW/ : (samen, met elkaar) insimul (insimul), junctemente, conjunctemente, collectivemente
gezang, eentonig ~ : psalmodia (psalmodia)
gezellig /WW/ : intime (intime), confortabile
gezelligheid /ZN/ : ambiente intime (intime)/agradabile
gezelligheidsvereniging /ZN/ : association/societate/club (E)/circulo amical/social/de amicos (amicos)
gezellin /ZN/ : (echtgenote) marita, sposa, sponsa, conjuge (conjuge), consorte
gezelschap /ZN/ : (het samenzijn met anderen) compania (compania), societate
gezelschap /ZN/ : (personen waarmee men samen is) compania (compania)
gezelschap /ZN/ : (aantal personen die bijeen zijn) compania (compania), societate, gruppo
gezelschap /ZN/ : (vereniging) compania (compania), societate, association, circulo, club (E)
gezelschapsdame /ZN/ : dama de compania (compania)
gezet, een ~te termijn : un termino (termino) fixe
gezeur /ZN/ : (geklaag) jeremiade (jeremiade)(s), lamentation(es)
gezicht, vertrokken ~ van de pijn : rictus (rictus) de dolor
gezicht, scheve ~en geven : suscitar jelosia (jelosia)/zelosia (zelosia)
gezicht /ZN/ : (gelaatsuitdrukking) aere (aere)
gezichtscel /ZN/ : cellula visual/retinic/del retina (retina)
gezichtseinder, dat ligt buiten onze ~ : isto es foris (foris)/foras (foras) de nostre horizonte
gezichtsmasker /ZN/ : (masker voor het gezicht) masca, mascara (mascara)
gezichtsmasker /ZN/ : (afbeelding als masker) masca, mascara (mascara)
gezichtsmasker /ZN/ : (kosmetisch preparaat) masca/mascara (mascara) facial/de beltate
gezichtsmeter /ZN/ : optometro (optometro)
gezichtsorgaan /ZN/ : organo (organo) visual/visive/del vision/del vista
gezichtsveld, buiten iemands ~ liggen : esser foris (foris) del horizonte de un persona
gezichtsveldbepaling /ZN/ : campimetria (campimetria)
gezichtsverlies /ZN/ : (verlies van het gezichtsvermogen) perdita (perdita) del vista/del vision
gezichtsverlies /ZN/ : (verlies van het prestige) perdita (perdita) de prestigio/de facie
gezichtsverlies /ZN/ : (verlies van het kenmerkende/esthetische) perdita (perdita) de character (character)
gezichtsvermogen, verlies van het ~ : perdita (perdita) del vista
gezichtszintuig /ZN/ : organo (organo) visual/visive/del vista/del vision
gezichtszwakte /ZN/ : debilitate del vista/del oculos, amblyopia (amblyopia)
gezien, bij iemand niet erg ~ zijn : non gauder del sympathia (sympathia)/estima de un persona
gezind, gunstig/goed ~ zijn : esser ben intentionate, esser favorabile, esser favorabilemente disponite, favorar, favorir, sentir sympathia (sympathia)
gezind, elkaar vijandig ~e volkeren : populos inimic (inimic)
gezindheid /ZN/ : (innerlijke houding) disposition, stato de anima (anima), (neiging) inclination
gezindheid, pro-Duitse ~ : germanophilia (germanophilia)
gezindheid /ZN/ : (politieke voorkeur) opiniones/sympathias (sympathias)/color politic
gezinshoofd /ZN/ : capite (capite)/testa/chef (F) de familia, pater familias (L)
gezinskrediet /ZN/ : credito (credito) familial/familiar
gezinstherapie /ZN/ : therapia (therapia) familial/familiar
gezond, ~e maag : stomacho (stomacho) san
gezond, ~e lucht : aere (aere) salubre/salutari
gezond, de ~e berglucht : le aere (aere) salubre/salutar del montania
gezondheidsclaim /ZN/ : garantia (garantia) de salubritate
gezondheidsleer /ZN/ : hygiene (hygiene)
gezondheidsmaatregel /ZN/ : mesura sanitari/de hygiene (hygiene)
gezondheidszorg /ZN/ : (zorg voor de gezondheid) hygiene (hygiene)/sanitate public, assistentia sanitari
gezondheidszorg /ZN/ : (instanties, maatregelen) servicios de hygiene (hygiene)/sanitate public
gezouten, licht ~ boter : butyro (butyro) legiermente salate
gezucht /ZN/ : gemimento, gemitos (gemitos)
gezwam /ZN/ : elucubrationes, divagationes in le aere (aere)
gezwendel /ZN/ : fraude, defraudation, charlataneria (charlataneria) {sj}, charlatanismo {sj}
gezwets /ZN/ : (gezwam) elucubrationes, divagationes in le aere (aere)
gezwollen, ~ redevoering : discurso grandiloquente/plen de emphase (emphase) (-asis)
gezwollenheid /ZN/ : (bombast) inflation, tumiditate, turgiditate, turgescentia, emphase (emphase) (-asis), declamation, ampullositate, grandiloquentia, magniloquentia, pompositate
gezworen, ~ vijand : inimico (inimico) jurate/declarate
g.g.d. /ZN/ : (Afk.: grootse gemene deler) maxime (maxime) commun divisor
gids /ZN/ : (leidsman) guida, mentor (mentor), pilota, cicerone (I)
gids, gouden ~ : guida jalne, le paginas (paginas) jalne
gidsfossiel /ZN/ : fossile indice/index (index)/characteristic/de guida
gier, zwarte ~ : urubu (urubu)
gieren /BN/ : (gier uitrijden) fertilisar con stercore (stercore) liquide
gieteigenschappen /ZN MV/ : proprietates de funderia (funderia)
gieterij /ZN/ : (bedrijf, werkplaats) funderia (funderia)
gieterij, ~ van kanonnen : cannoneria (cannoneria)
gieterijbedrijf /ZN/ : funderia (funderia)
gietlegering /ZN/ : alligato de funderia (funderia)
gietwerk /ZN/ : (gegoten voorwerpen) pecias modulate/de funderia (funderia), articulos de funderia (funderia)
gifbeker /ZN/ : calice (calice)/cuppa de veneno/invenenate/intoxicate
gifdrank /ZN/ : bibita (bibita) toxic/invenenate
gifkunde /ZN/ : toxicologia (toxicologia)
gifschandaal /ZN/ : scandalo (scandalo) de pollution (del solo)
gift, kleine ~ : obolo (obolo)
giftigheid /ZN/ : character (character) venenose, toxicitate, venenositate
gigameter /ZN/ : gigametro (gigametro)
gigantomaan /ZN/ : gigantomano (gigantomano)
gigantomanie /ZN/ : gigantomania (gigantomania)
gingivitis /ZN/ : gingivitis (gingivitis)
gipsbranderij /ZN/ : gypseria (gypseria)
gipsen, ~ masker : masca/mascara (mascara) de gypso
gipsfabriek /ZN/ : fabrica de gypso, gypseria (gypseria)
gipskruid /ZN/ : gypsophila (gypsophila)
gipsmasker /ZN/ : masca/mascara (mascara) de gypso
gironummer /ZN/ : numero (numero) de giro (postal)
giropas /ZN/ : carta de garantia (garantia) (del giro (postal))
gis /ZN/ : (MUZ) sol diese (diese) (-esis)
gissen, wij kunnen slechts naar de oorzaak ~ : solo nos pote facer conjecturas super (super) le causa, nos ignora toto del causas
gissenderwijs /BW/ : per hypothese (hypothese) (-esis)
gissing /ZN/ : supposition, suspicion, conjectura, estimation, (hypothese) hypothese (hypothese) (-esis)
gisten, de gemoederen waren aan het ~ : le spiritos (spiritos) esseva in effervescentia
gisteravond /BW/ : heri vespera (vespera)/vespere
gistingsverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de fermentation
gistkamer /ZN/ : camera (camera) de fermentation
gistmeter /ZN/ : zymosimetro (zymosimetro), zymometro (zymometro)
gitzwart, ~e ogen : oculos nigrissime (nigrissime)/de gagate
glaciaal, ~ dal : valle/vallea (vallea) glacial/glaciari
glaciaal, ~e afzetting : deposito (deposito) glacial/glaciari
glaciologie /ZN/ : glaciologia (glaciologia)
glacioloog /ZN/ : glaciologo (glaciologo), glaciologista
gladiool /ZN/ : gladiolo (gladiolo)
gladjes /BN/ : (nogal glibberig) assatis (assatis) glissante
glans /ZN/ : (ANAT) glande, balano (balano)
glansfazant /ZN/ : lophophoro (lophophoro)
glanshaver /ZN/ : arrhenathero (arrhenathero)
glansnummer /ZN/ : le plus brillante numero (numero), numero (numero) de grande/maxime attraction
glansperiode /ZN/ : periodo (periodo) de gloria, etate de auro
glanspunt /ZN/ : apogeo (apogeo), le plus brillante momento, le plus belle pagina, triumpho
glas /ZN/ : (barometer) barometro (barometro)
glasaaltje /ZN/ : leptocephalo (leptocephalo)
glasachtigheid /ZN/ : character (character) vitrose/vitree
glasbatist /ZN/ : organdi (organdi)
glasblaasmachine /ZN/ : machina (machina) a/de sufflar le vitro
glasblazerij /ZN/ : (bedrijf, werkplaats) vitreria (vitreria)
glasdruk /ZN/ : hyalotypia (hyalotypia)
glaselektrode /ZN/ : electrodo (electrodo) vitree/de vitro
glasfabriek /ZN/ : fabrica de vitro, vitreria (vitreria), crystalleria (crystalleria)
glasgraveerkunst /ZN/ : hyalographia (hyalographia)
glashandel /ZN/ : (handel in glas) commercio de vitro, vitreria (vitreria)
glashandel /ZN/ : (winkel) vitreria (vitreria)
glashandelaar /ZN/ : commerciante/negotiante/mercante de vitro/vitreria (vitreria)
glasmozaïek /ZN/ : mosaico (mosaico) in/de vitro
glasschilder /ZN/ : pictor super (super) vitro, hyalographo (hyalographo)
glasschilderen /ZN/ : pictura super (super) vitro, hyalographia (hyalographia)
glasschilderij /ZN/ : pictura super (super) vitro
glasschrijver /ZN/ : gravator super (super) vitro
glassmelterij /ZN/ : funderia (funderia) de vitro
glastraan /ZN/ : lacrima (lacrima) de vitro
glasverzekeringsmaatschappij /ZN/ : compania (compania) de assecurantia contra le ruptura de vitros
glaswerk /ZN/ : (gebruiksvoorwerpen van glas) vitros, vitreria (vitreria), crystalleria (crystalleria)
glaswinkel /ZN/ : vitreria (vitreria)
glazenwasser /ZN/ : (persoon) lavator de vitros, lavavitros (lavavitros)
gletsjerdal /ZN/ : valle/vallea (vallea) glaciari
gletsjerkunde /ZN/ : glaciologia (glaciologia)
gletsjerkundige /ZN/ : glaciologo (glaciologo), glaciologista
gletsjertijdperk /ZN/ : epoca (epoca) glaciari
glibberig, nu zijn we op ~ terrein : nunc nos es super (super) un terreno glissante/periculose
glijden, de schaatser glijdt over het ijs : le patinator glissa super (super) le glacie
glijden, het geld glijdt me door de vingers : le moneta me glissa inter (inter) le digitos (digitos)
glijmiddel /ZN/ : gelea (gelea) lubricante, lubricante, lubrificante
glinsteren, een traan glinsterde in haar oog : un lacrima (lacrima) brillava/scintillava in su oculo
glit /ZN/ : lithargyro (lithargyro), monoxydo (monoxydo) de plumbo
glitmolen /ZN/ : molino a lithargyro (lithargyro)
globaal, ~e leesmethode : methodo (methodo) global de lectura
globaal, ~ idee : idea (idea) general
gloed /ZN/ : (FIG) ardor, fervor, ferventia, foco, fuga, verve (F), vivacitate, extase (extase) (-asis)
gloednieuw, dat denkbeeld is ~ : iste idea (idea) es totalmente nove
gloedvol, in ~le bewoordingen : in terminos (terminos) ardente
gloeien, mijn hele vinger gloeit en klopt : le digito (digito) me arde e palpita
gloeikathode /ZN/ : cathodo (cathodo) incandescente
glooiingsmeter /ZN/ : clinometro (clinometro)
glorie /ZN/ : (R.K.) (aureool) gloria, nimbo, aureola (aureola), corona
glorietijd /ZN/ : periodo (periodo)/epocha (epocha) de gloria, periodo (periodo) de maxime (maxime) splendor, etate de auro
glosse, ~(se)n maken op iets : glossar super (super) un cosa, criticar un cosa
glossitis /ZN/ : glossitis (glossitis), inflammation del lingua
glossograaf /ZN/ : glossographo (glossographo)
glossografie /ZN/ : glossographia (glossographia)
glossolalie /ZN/ : glossolalia (glossolalia)
glossomanie /ZN/ : glossomania (glossomania)
glossoplegie /ZN/ : glossoplegia (glossoplegia)
glossotomie /ZN/ : glossotomia (glossotomia)
glottis /ZN/ : glotta, glottis (glottis)
glottisslag /ZN/ : colpo glottal/de glotta/de glottis (glottis)
glottochronologie /ZN/ : glottochronologia (glottochronologia)
glottogonie /ZN/ : glottogonia (glottogonia)
glottologie /ZN/ : glottologia (glottologia), linguistica
glottoloog /ZN/ : glottologo (glottologo), glottologista, linguista
glucoseafbraak /ZN/ : glycolyse (glycolyse) (-ysis)
glucosefabriek /ZN/ : fabrica de glucosa, glucoseria (glucoseria)
gluipen /WW/ : reguardar furtivemente/de maniera hypocrita (hypocrita)
gluiperd /ZN/ : homine perfide/perfidiose/malitiose, hypocrita (hypocrita)
gluiperig /BN/ : hypocrita (hypocrita), false, perfide, perfidiose, malitiose
gluiperigheid /ZN/ : hypocrisia (hypocrisia), falsitate, perfidia, malitia
glunder, een ~e trek om de mond : un surriso allegre super (super) su facie
gluten /ZN/ : glutine, gluten (gluten)
glutenbrood /ZN/ : pan al/de gluten (gluten)
glutenvrij /BN/ : sin glutine, sin gluten (gluten)
glycogeen /ZN/ : glycogeno (glycogeno)
glycogenese /ZN/ : glycogenese (glycogenese) (-esis)
glycolyse /ZN/ : glycolyse (glycolyse) (-ysis)
glycoproteïne /ZN/ : glycoproteina (glycoproteina)
glyptiek /ZN/ : arte glyptic, glyptica, glyptographia (glyptographia)
glyptograaf /ZN/ : glyptographo (glyptographo)
gnathologie /ZN/ : gnathologia (gnathologia)
gnome /ZN/ : gnome, sententia (gnomic), maxima (maxima), aphorismo, apophthegma
gnomologie /ZN/ : gnomologia (gnomologia)
gnoseologie /ZN/ : gnoseologia (gnoseologia)
gnosis /ZN/ : gnosis (gnosis), doctrina gnostic
gnosticisme /ZN/ : gnosticismo, gnosis (gnosis)
gnostiek /ZN/ : gnosticismo, gnosis (gnosis)
gnostisch, ~e theorie : theoria (theoria) gnostic
gnostisch, ~e ketterij : heresia (heresia) gnostic
god, engel ~s : angelo (angelo) de Deo
goddeloos /BN/ : (aan geen god(en) gelovend) athee, atheista (atheista), impie (impie), irreligiose
goddeloos, ~e daad : action impie (impie)
goddeloosheid /ZN/ : (ongodsdienstigheid) impietate, atheismo (atheismo), irreligion
goddeloze /ZN/ : atheo, atheista (atheista)
godenbeeld /ZN/ : imagine de un deo, idolo (idolo)
godendienst /ZN/ : idolatria (idolatria), adoration de idolos (idolos)
godenleer /ZN/ : mythologia (mythologia)
godenwording /ZN/ : theogonia (theogonia)
godgeklaagd, dat is ~ : isto es un scandalo (scandalo)
godgeklaagd, het is ~ dat U zo handelt : il es un vergonia que vos procede assi (assi)
godgeleerde /ZN/ : theologo (theologo)
godgeleerdheid /ZN/ : theologia (theologia)
godgevloekt, ~ gespuis : vermina (vermina) maledicte
godloochenaar /ZN/ : atheo, atheista (atheista)
godloochening /ZN/ : atheismo (atheismo)
godsbegrip /ZN/ : notion/concepto/conception/idea (idea) de Deo
godsbode /ZN/ : inviato/messagero de Deo, angelo (angelo), propheta, apostolo (apostolo)
godsdienstcrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) religiose/de religion
godsdienstfenomenologie /ZN/ : phenomenologia (phenomenologia) del religion
godsdienstfilosofie /ZN/ : philosophia (philosophia) del religion
godsdienstig, hij heeft een ~e moeder : ille ha un matre religiose/devote, su matre es un femina (femina) pie
godsdienstig, ~e plechtigheden : ritos/ceremonias (ceremonias) religiose
godsdienstonderwijs /ZN/ : inseniamento/instruction religiose/del religion, catechese (-esis (-esis)), catechismo
godsdienstplechtigheid /ZN/ : ceremonia (ceremonia) religiose
godsdienstpsychologie /ZN/ : psychologia (psychologia) del religion
godsdienstsociologie /ZN/ : sociologia (sociologia) del religion
godsdienstsocioloog /ZN/ : sociologo (sociologo) del religion
godsdienstverzaking /ZN/ : apostasia (apostasia)
godsdienstwaanzin /ZN/ : follia (follia)/delirio/mania (mania) religiose, theomania (theomania)
godsdienstwaanzin, lijder aan ~ : maniaco (maniaco) religiose
godsdienstwaanzin, lijden aan ~ : suffrer de delirio religiose, esser un maniaco (maniaco) religiose
godsgenade /ZN/ : (PLANTK) gratiola (gratiola)
godsgezant /ZN/ : inviato/messagero divin/de Deo, apostolo (apostolo), angelo (angelo), propheta, emissario del celo
godslasterlijk /BN/ : blaspheme, blasphematori, impie (impie), sacrilege
godslasterlijk, ~e taal : parolas blaspheme/blasphematori/impie, blasphemia (blasphemia), profanitate
godsopenbaring, feest der ~ : epiphania (epiphania)
godsregering /ZN/ : governamento theocratic, theocratia (theocratia)
godsspraak /ZN/ : (profetie, openbaring) oraculo, prophetia (prophetia), revelation divin
godsverschijning /ZN/ : theophania (theophania)
godsvoorstelling /ZN/ : imagine/concepto/conception de Deo, representation del idea (idea) que on ha de Deo
godswaan /ZN/ : theomania (theomania)
godverachter /ZN/ : sacrilego (sacrilego)
godvergeten /BN/ : (goddeloos, snood) impie (impie), sacrilege (sacrilege), infame, abandonate de Deo
godverloochening /ZN/ : atheismo (atheismo)
godverzaker /ZN/ : atheo, aheista (aheista)
godvruchtig, ~e vrouw : femina (femina) pie
goed /ZN/ : (handelswaar) merces, mercantias (mercantias), articulos
goed, iets ~s : alique (alique)/alco bon
goed, niets ~s : nihil (nihil) bon
goed, dat komt wel ~ : isto finira (finira) ben
goed, ik weet het ~ gemaakt : io ha un bon idea (idea)
goedaardig, ~e vorm van een ziekte : forma benigne de un maladia (maladia)
goedaardigheid /ZN/ : (vriendelijkheid) bontate, gentilessa, bonhomia (bonhomia)
goeddoen, de frisse lucht zal hem ~ : le aere (aere) fresc le facera (facera) ben
goedenavond! /TW/ : bon vespera (vespera)/vespere!
goederen /ZN MV/ : (handelswaren) merces, mercantias (mercantias), articulos, (produkten) productos
goederenafgifte /ZN/ : livration de merces/mercantias (mercantias)
goederenbeurs /ZN/ : bursa de merces/mercantias (mercantias)/de commercio
goederenbeweging /ZN/ : movimento de merces/mercantias (mercantias)
goederenboekhouding /ZN/ : contabilitate de merces/de mercantias (mercantias)
goederenbureau /ZN/ : officio de merces/mercantias (mercantias)
goederendepot /ZN/ : deposito (deposito) de merces/mercantias (mercantias), (voor bagage) deposito (deposito) de bagages, consigna
goederenhandel /ZN/ : intercambio/commercio/traffico de mercantias (mercantias)/de merces, mercantia (mercantia)
goederenkrediet /ZN/ : credito (credito) de merces/de mercantias (mercantias)
goederenlift /ZN/ : ascensor de/pro merces/mercantias (mercantias), montacargas (montacargas)
goederenlokomotief /ZN/ : locomotiva de un traino de merces/de mercantias (mercantias)
goederenloods /ZN/ : deposito (deposito) de merces/de mercantias (mercantias)
goederenmarkt /ZN/ : mercato de merces/de mercantias (mercantias)/de productos
goederenopslag /ZN/ : stockage de mercantias (mercantias)/de merces
goederenoverslag /ZN/ : transbordo de merces/de mercantias (mercantias)
goederenperron /ZN/ : perron/platteforma de merces/de mercantias (mercantias)
goederenprijs /ZN/ : precio del merces/del mercantias (mercantias)
goederenstation /ZN/ : station de merces/de mercantias (mercantias)
goederenstroom /ZN/ : fluxo de merces/mercantias (mercantias)
goederentarief /ZN/ : tarifa del merces/del mercantias (mercantias)
goederentransactie /ZN/ : transaction de merces/de mercantias (mercantias)
goederentransport /ZN/ : transporto mercantil/de merces/de mercantias (mercantias)
goederentrein /ZN/ : traino de merces/de mercantias (mercantias)
goederenverkeer /ZN/ : traffico/intercambio de mercantias (mercantias)/merces
goederenverzekering /ZN/ : assecurantia de mercantias (mercantias)/merces
goederenvoorraad /ZN/ : stock (E) de mercantias (mercantias)/de merces, mercantias (mercantias)/merces in magazin
goederenwagen /ZN/ : (treinwagon) wagon de merces/mercantias (mercantias)
goederenwagon /ZN/ : (treinwagon) wagon de merces/de mercantias (mercantias)
goederenzending /ZN/ : invio (invio) de merces/de mercantias (mercantias)
Goede Vrijdag /ZN/ : Venerdi (Venerdi) Sancte
goedgelovig /BN/ : (lichtgelovig) credule, naive (naive)
goedgelovigheid /ZN/ : (rechtzinnigheid) orthodoxia (orthodoxia)
goedgezind /BN/ : (het wel menend) ben disposite (disposite), ben intentionate, benevolente, favorabile
goedgunstig /BN/ : ben disposite (disposite), benevolente, favorabile, (minzaam) gratiose
goedhartigheid /ZN/ : bontate (de corde), gentilessa, bonhomia (bonhomia), amabilitate
goedheilig, Sinterklaas, ~ man : Sancte Nicolaus (Nicolaus), homine sancte e bon
goedigheid /ZN/ : bonhomia (bonhomia), benignitate, (welwillendheid) benevolentia, (zachtaardigheid) amabilitate, (inschikkelijkheid) indulgentia
goedkeuring, stilzwijgende ~ : approbation tacite (tacite)/implicite (implicite)
goedkeuring, behoudens nadere ~ : excepte approbation ultime (ultime)
goedkeuringstermijn /ZN/ : (waarbinnen een goedkeuring moet plaatshebben) termino (termino) de/pro approbation
goedkoop, dat is ~er : isto es melior mercato, isto costa minus (minus)
goedkoop, zeer ~ : de precio bassissime (bassissime), vil
goedkoop, ~er : minus (minus) car
goedkoopte /ZN/ : (besparing van kosten, zuinigheid) economia (economia)
goedlachs /BN/ : qui ama rider, preste/disposite (disposite) a rider, allegre, jovial, hilare
goedmaken, een verlies ~ : reparar/compensar un perdita (perdita)
goedmoedigheid /ZN/ : bonhomia (bonhomia), benignitate
goedvinden, met onderling ~ : de/con consentimento/assentimento mutue/mutual, con mutue consenso, con consenso reciproc (reciproc), de commun accordo
goegemeente /ZN/ : publico, gente (simple/simplice (simplice)), homine(s) in le strata
goeilijk, een ~e aard : un character (character) amabile
goelasj /ZN/ : gulash (gulash)
golf, Golf van Guinée : Golfo de Guinea (Guinea)
golfagaat /ZN/ : agata (agata) venate
golfbreker /ZN/ : rumpeundas (rumpeundas), frangeundas (frangeundas)
golfbreker, samengestelde ~ : rumpeundas composite (composite)
Golfcrisis /ZN/ : crise/crisis (crisis) del Golfo
golflengte, op dezelfde ~ zitten : esser al/super (super) le mesme unda, (FIG) esser concorde
golfmes /ZN/ : cultello con lamina (lamina) undulate
golfplaat /ZN/ : lamina (lamina) de ferro undulate/corrugate
golfsnede /ZN/ : lamina (lamina) undulate
golfsurfen /WW/ : surfar super (super) le undas
golftheorie /ZN/ : theoria (theoria) undulatori/del undas
Golgotha /ZN EIGN/ : Golgotha (Golgotha), Calvario
gomelastiek /ZN/ : (gummi) gumma elastic, cauchu (cauchu)
gonade /ZN/ : gonade (gonade)
goniograaf /ZN/ : goniographo (goniographo)
goniometer /ZN/ : goniometro (goniometro)
goniometrie /ZN/ : goniometria (goniometria)
gonocyt /ZN/ : gonocyto (gonocyto)
gonofoor /ZN/ : gonophoro (gonophoro)
gonorroe /ZN/ : gonorrhea (gonorrhea), blennorraghia (blennorraghia)
gonzen, het ~ : susurration, fremito (fremito)
goochelbeker /ZN/ : cuppa de trucos/de magia (magia)/de prestidigitation
goochelboek /ZN/ : libro de trucos/de magia (magia)/de prestidigitation
goocheldoos /ZN/ : cassa de trucos/de magia (magia)/de prestidigitation
goochelen, het ~ : joculeria (joculeria)
goochelkunst /ZN/ : prestidigitation, arte del prestidigitator, illusionismo, magia (magia) blanc
goocheltas /ZN/ : sacco de trucos/de magia (magia)/de prestidigitation
goocheltoer /ZN/ : truco de prestidigitator/de magia (magia)
goodwill /ZN/ : (welwillende stemming) sympathia (sympathia), benevolentia, bon voluntate
gooien, omhoog/in de lucht ~ : jectar in le aere (aere)
goorheid /ZN/ : (vuilheid) character (character) immunde/sordide
gootsteen /ZN/ : lavaplattos (lavaplattos)
gootsteenkastje /ZN/ : armario sub le lavaplattos (lavaplattos)
gordel, iets als een ~ omgeven : formar un cincturon circum (circum) un cosa
gordel, de ~ van smaragd : le archipelago (archipelago) indonesian
gordelroos /ZN/ : (herpete (herpete)) zoster (zoster)
gordelwervel /ZN/ : 12-e vertebra (vertebra) dorsal
Gotisch, de klankleer van het ~ : le phonologia (phonologia) del gothico
gotspe /ZN/ : affronto, effronteria (effronteria)
goudamalgaam /ZN/ : amalgama (amalgama) de auro
goudarend /ZN/ : aquila (aquila) dorate
goudbelening /ZN/ : pignoration super (super) auro
goudborduursel /ZN/ : broderia (broderia) de auro
gouddepot /ZN/ : deposito (deposito) de auro
gouden, een ~ kroon op een kies zetten : mitter un corona de auro super (super) un dente
goudglit /ZN/ : lithargyro (lithargyro) de auro
goudkeuring /ZN/ : essayo (essayo) de auro
goudkever /ZN/ : cetonia aurate/dorate, scarabeo (scarabeo) aurate
goudmozaïek /ZN/ : mosaico (mosaico) dorate
goudoxyde /ZN/ : oxydo (oxydo) de auro
goudrente /ZN/ : renta super (super) le valor del auro
goudschuim /ZN/ : lithargyro (lithargyro) de auro
goudsmederij /ZN/ : officina de aurifice (aurifice)
goudsmeedkunst /ZN/ : arte del aurifice (aurifice)
goudsmid /ZN/ : aurifice (aurifice)
goudsmidshamer /ZN/ : martello de aurifice (aurifice)
goudsmidsoven /ZN/ : furno de aurifice (aurifice)
goudsteen /ZN/ : chrysolitho (chrysolitho), peridot, olivina
goudverbinding /ZN/ : composito (composito) de auro
goudwerker /ZN/ : aurifice (aurifice)
goudzending /ZN/ : invio (invio) de auro
goulash /ZN/ : gulash (gulash)
goulashkroket /ZN/ : croquette (F) de gulash (gulash)
graad, ~ Celsius : grado Celsius, centigrado (centigrado)
graad, het is tien ~en onder nul : le thermometro (thermometro) indica dece grados sub zero, il face dece grados sub zero
graad, het dooit twee ~en : nos ha duo grados super (super) zero
graad, in honderd ~en verdeeld : centigrade (centigrade)
graad, zuinigheid en gierigheid verschillen slechts in ~, niet in wezen : economia (economia) e avaritia differe solmente in grado, non in essentia
graad, in de hoogste ~ : al maxime (maxime) grado
graadmeter, het aantal gasten op haar verjaardag is nog geen ~ voor haar populariteit : le numero (numero) de visitantes al festa de su anniversario non es un mesura de su popularitate
graafmachine /ZN/ : machina (machina) de excavation, excavator
graafwerktuig /ZN/ : machina (machina) de excavation/a excavar, excavator
graandepot /ZN/ : deposito (deposito) de granos/cereales
graanvrucht /ZN/ : caryopse (-opsis (-opsis))
graat, niet zuiver op de ~ zijn : non esser troppo fresc, (FIG) esser un pauco/poco equivoc (equivoc), jocar un rolo equivoc (equivoc)
grachtgezicht /ZN/ : vista super (super) un canal
gradenboog /ZN/ : arco graduate, mesurator de angulos, graphometro (graphometro), semicirculo
gradiëntmicrofoon /ZN/ : microphono (microphono) de gradiente
graecomaan /ZN/ : grecomano (grecomano), grecomaniaco (grecomaniaco)
graecomanie /ZN/ : grecomania (grecomania)
graf, het ~ van de Onbekende Soldaat : le tumba de Soldato Incognoscite/Incognite (Incognite)
grafboek /ZN/ : libro de obitos (obitos), registro del interramentos
grafie /ZN/ : graphia (graphia)
grafisch, een verschijnsel ~ weergeven : representar graphicamente un phenomeno (phenomeno)
grafkamer /ZN/ : camera (camera) funerari/funeral/mortuari/sepulcral
grafkrans /ZN/ : corona funebre (funebre)/funerari/funeral/mortuari
graflied /ZN/ : canto funebre (funebre)/funeral
grafologie /ZN/ : graphologia (graphologia)
grafoloog /ZN/ : graphologo (graphologo), graphologista
grafomaan /ZN/ : graphomano (graphomano)
grafomanie /ZN/ : graphomania (graphomania)
grafometer /ZN/ : graphometro (graphometro), semicirculo
grafotherapie /ZN/ : graphotherapia (graphotherapia)
grafpoëzie /ZN/ : poesia (poesia) del tumbas
grafrede /ZN/ : oration/elogio funebre (funebre)/funeral/funerari
grafteken /ZN/ : tumba, (groot) mausoleo (mausoleo)
grafzang /ZN/ : canto funebre (funebre)/funerari
gramatoom /ZN/ : atomo-gramma (atomo-gramma), gramma-atomo (gramma-atomo)
gramcalorie /ZN/ : (parve) caloria (caloria)
graminologie /ZN/ : graminologia (graminologia)
graminoloog /ZN/ : graminologo (graminologo)
grammatologie /ZN/ : grammatologia (grammatologia)
grammofoon /ZN/ : grammophono (grammophono), phonographo (phonographo)
grammofooncursus /ZN/ : curso de discos (de grammophono (grammophono))
grammofoonhoorn /ZN/ : corno de grammophono (grammophono)
grammofoonmotor /ZN/ : motor de grammophono (grammophono)/de phonographo (phonographo)
grammofoonmuziek /ZN/ : musica de grammophono (grammophono)
grammofoonnaald /ZN/ : agulia de grammophono (grammophono)/de phonographo (phonographo)
grammofoonplaat /ZN/ : disco (de grammophono (grammophono))
grammofoonplaat, op de ~ zetten : registrar super (super) disco(s)
grammofoonplaat, het verzamelen van ~en : discophilia (discophilia)
grammofoonplatenconcert /ZN/ : concerto de discos (de grammophono (grammophono))
grammofoonplatenhandelaar /ZN/ : mercante de discos (de grammophono (grammophono))
grammofoonplatenprogramma /ZN/ : programma de discos (de grammophono (grammophono))
gramstorigheid /ZN/ : cholera (cholera), ira, furor, rabia, irascibilitate
granaatgieterij /ZN/ : funderia (funderia) de granatas
granaattrechter /ZN/ : crater (crater)/impacto de granata
granaatwerper /ZN/ : lanceagranatas (lanceagranatas)
granieten, een standbeeld op een ~ voetstuk : un statua super (super) un pedestallo de granito
granietporfier /ZN/ : porphyro (porphyro) granito, granito porphyro (porphyro)
granivoor /ZN/ : granivoro (granivoro)
granotypie /ZN/ : granotypia (granotypia)
granuleus, ~e ontsteking van de ogen : ophthalmia (ophthalmia) granulose, conjunctivitis (conjunctivitis) granular
granulometrie /ZN/ : granulometria (granulometria)
granulometrisch, ~e analyse : analyse (analyse) (-ysis) granulometric
grap /ZN/ : burla, buffoneria (buffoneria), facetia, joco, (grapje) joculo
grap, het slachtoffer van een ~ zijn : esser le victima (victima) de un facetia
grapefruitschil /ZN/ : cortice (cortice) de pompelmus/de grape-fruit (E)/pomelo
grappenmaker /ZN/ : burlator, farsator, buffon, spirito (spirito) facetiose, clown (E)
grappig, hij is altijd zo ~ : ille es sempre/semper (semper) si comic/drolle
grappigheid /ZN/ : comicitate, drolleria (drolleria), buffoneria (buffoneria), jocularitate, jocositate
grasbaanrace /ZN/ : cursa super (super) pista herbose/de herba
grasboter /ZN/ : butyro (butyro) de maio/de estate
graseter /ZN/ : graminivoro (graminivoro), herbivoro (herbivoro)
grasgrond /ZN/ : prato, prateria (prateria), pastura, prairie (F)
grasland /ZN/ : (weiland) prato, prateria (prateria), pastura, prairie (F)
grasmaaier /ZN/ : (maaimachine) machina (machina) a/de falcar (le herba)
grasmaaimachine /ZN/ : machina (machina) a/de falcar (le herba)
grastoernooi /ZN/ : torneo (torneo) super (super) herba
grasvlakte /ZN/ : plana herbose, prateria (prateria), prairie (F), (steppe) steppa, (toendra) tundra (R)
gratigheid /ZN/ : character (character) spinose
gratis /BN/ : gratuite (gratuite)
gratis, ~ zijn : esser gratuite, costar nihil (nihil)
gratis /BW/ : gratuitemente, gratis (gratis)
gratuit /BN/ : (ongegrond, los) gratuite (gratuite)
grauwtje /ZN/ : (ezel) asino (asino)
graveerder /ZN/ : gravator, (in hout) xylographo (xylographo), (in steen) lapidario
graveermachine /ZN/ : machina (machina) a/de gravar
gravel, tennis op ~ : tennis (E) in/super (super) terra battite
graveltennis /ZN/ : tennis (E) super (super) terra battite
graveltoernooi /ZN/ : torneo (torneo) de tennis (E) super (super) terra battite
gravimeter /ZN/ : gravimetro (gravimetro)
gravimetrie /ZN/ : gravimetria (gravimetria)
gravitatiemeter /ZN/ : gravimetro (gravimetro)
gravitatietheorie /ZN/ : theoria (theoria) del gravitation
greep, een ~ doen uit de mogelijkheden : facer un election inter (inter) le possibilitates
greep, in de ~ van de vijand : al mercede del inimico (inimico)
greintje, hij heeft geen ~ gezond verstand : ille non ha un grano/atomo (atomo)/uncia/gramma de bon senso
grens /ZN/ : frontiera, limite (limite), termino (termino), demarcation, confinio
grens, buiten de ~en van zijn vaderland : foris (foris)/foras (foras) del frontieras de su patria
grens, op de ~ van leven en dood : inter (inter) le vita e le morte
grensafbakening /ZN/ : delimitation/demarcation del frontieras/limites (limites)/confinios
grensbeek /ZN/ : rivo limitrophe (limitrophe)/de frontiera
grensbelasting /ZN/ : carga limite (limite)
grenscyclus /ZN/ : cyclo limite (limite)
grensgebied /ZN/ : (GESCH) limes (limes), marca
grensgeval /ZN/ : caso limite (limite)/extreme/marginal
grensgewest /ZN/ : (GESCH) limes (limes), marca
grensland /ZN/ : pais/territorio limitrophe (limitrophe)/de frontiera
grenslijn /ZN/ : linea de frontiera/demarcation, limite (limite)
grensprovincie /ZN/ : provincia limitrophe (limitrophe)/de frontiera
grensrechter /ZN/ : guardalineas (guardalineas)
grensrivier /ZN/ : fluvio/riviera limitrophe (limitrophe)/de frontiera
grensscheiding /ZN/ : linea de frontiera/demarcation, limite (limite)
grenssnelheid /ZN/ : velocitate limite (limite)
grensvolk /ZN/ : populo limitrophe (limitrophe)
grenswaarde /ZN/ : (WISK) (valor) limite (limite), valor limitate
grenswachter /ZN/ : (SPORT) (grensrechter) guardalineas (guardalineas)
grenszone /ZN/ : zona limite (limite)
grenzeloos /BN/ : infinite, illimitate, illimitabile, insondabile, immense, dismesurate, sin limites (limites), sin frontieras
grenzen /WW/ : toccar, confinar, adjacer, vicinar, avicinar, esser limitrophe (limitrophe)/contigue
grenzen, met aan zekerheid ~de waarschijnlijkheid : con un probabilitate avicinante le certitude, con probabilitate confinante/proxime (proxime) al certitude, quasi certemente
greppel /ZN/ : parve fossato, trenchea (trenchea) {sj}, canaletto (sic)
greppelen /WW/ : facer/aperir trencheas (trencheas) {sj}/parve fossatos, excavar canalettos
gretigheid, met ~ op het eten aanvallen : jectar se super (super) le nutrimento con aviditate
Grieks, ~e letters : litteras (litteras)/characteres (characteres) grec
Grieks-Romeins, ~e periode : periodo (periodo) grecoroman
griepepidemie /ZN/ : epidemia (epidemia) de grippe (F)/de influenza (I)
gries(meel) /ZN/ : semola (semola)
griesmeelfabricage /ZN/ : fabrication de semola (semola)
griesmeelfabriek /ZN/ : fabrica de semola (semola), semoleria (semoleria)
griesmeelfabrikant /ZN/ : fabricante de semola (semola), semolero
griesmeelgerecht /ZN/ : platto de semola (semola)
griesmeelpap /ZN/ : pappa de semola (semola)
griesmeelpudding /ZN/ : pudding (E) de semola (semola)
griesmeelschotel /ZN/ : platto de semola (semola)
griesmeeltaart /ZN/ : torta de semola (semola)
griezel /ZN/ : (rilling) fremito (fremito) de horror
griezelen, ik griezel ervan : isto me da fremitos (fremitos) de horror
griezelig /BN/ : angustiante, que da fremitos (fremitos) (de horror), macabre, horrorose, horribile, horripilante
griezelkamer /ZN/ : camera (camera) de horrores
griffelen, peren op appelen ~ : graffar piras super (super) malos
griffie /ZN/ : secretariato/registro/cancelleria (cancelleria) judicial/del tribunal
grijns(lach) /ZN/ : rictus (rictus), grimasse, riso sardonic/ironic/odiose
grijper /ZN/ : (MV) (vingers) digitos (digitos)
grijpgraag, ~e vingers : digitos (digitos) que tocca a toto
grijporgaan /ZN/ : organo (organo) prehensile/prensile/prehensibile
grijs, ~ hoofd : capite (capite)/testa gris
grijsaard, afgeleefde ~ : vetulo decrepite (decrepite)/senil
gril /ZN/ : (bevlieging, kuur) capricio, luna, phantasia (phantasia)
gril /ZN/ : (rilling) fremito (fremito)
grillen /WW/ : (braden) grilliar, rostir (super (super) le/al grillia)
grillen, het ~ : grilliada, rostimento (super (super) le/al grillia)
grilleren /WW/ : grilliar, rostir (super (super) le/al grillia)
grilleren, het ~ : grilliada, rostimento (super (super) le/al grillia)
grimas /ZN/ : grimasse, rictus (rictus)
grimmigheid /ZN/ : furor, furia, cholera (cholera), rabie, rage, ira
grip, geen ~ op iets/iemand hebben : non haber prisa super (super) un cosa/un persona
groef, ~en van een grammofoonplaat : sulcos de un disco de grammophono (grammophono)
groei, nog in de ~ zijn : esser ancora in le periodo (periodo) de crescita
groeieconomie /ZN/ : economia (economia) que cresce
groeiend, in ~ aantal : in numero (numero) crescente
groeiperiode /ZN/ : periodo (periodo) de crescentia/de crescimento/de crescita
groeischijf /ZN/ : epiphyse (epiphyse) (-ysis)
groeistoornis /ZN/ : maladia (maladia)/disturbantia de crescentia/de crescimento
groeitijd, een jongen in de ~ : un puero (puero) in plen crescentia
groeiverschijnsel /ZN/ : phenomeno (phenomeno) de crescentia/de crescimento/de crescita
groenbastig /BN/ : de/con cortice (cortice) verde
groenland /ZN/ : prato, prateria (prateria), pastura
groep /ZN/ : gruppo, gruppamento, aggruppamento, classe, formation, collectivitate, corpore, insimul (insimul), categoria (categoria), collectivo
groepentheorie /ZN/ : theoria (theoria) del gruppos
groepscode /ZN/ : codice (codice) de (un) gruppo
groepsfoto /ZN/ : photo(graphia (graphia)) collective/de gruppo
groepsgeest /ZN/ : spirito (spirito) de gruppo/de corpore/de equipa
groepsideologie /ZN/ : ideologia (ideologia) de gruppo
groepskarakter /ZN/ : character (character) social
groepsmethode /ZN/ : methodo (methodo) de gruppo
groepsnummer /ZN/ : numero (numero) de gruppo
groepsportret /ZN/ : portrait (F)/pictura de gruppo, (foto) photo(graphia (graphia)) de gruppo
groepstherapie /ZN/ : therapia (therapia) collective/de gruppo
groeve /ZN/ : (plaats waar een delfstof gewonnen wordt) fossa, (mijn) mina, (steengroeve) petreria (petreria)
grof, ~ verdienen : ganiar multissime (multissime) moneta
grof, ~ aardewerk : potteria (potteria) brute
grofheid /ZN/ : grosseria (grosseria), rudessa
grofheid /ZN/ : (barsheid) bruscheria (bruscheria), rudessa
grofheid /ZN/ : (onbeschofte uitlating) remarca rude, vulgaritate, grosseria (grosseria)
grofweg /BW/ : approximativemente, grossiermente, plus o minus (minus), in grande lineas
grond, met beide benen op de ~ blijven : haber le duo pedes super (super) le terra
grond, een spoorweg onder de ~ : un ferrovia (ferrovia) subterranee
grond, aardbeien van de koude ~ : fragas cultivate al aere (aere) libere
grond, filosoof van de koude ~ : philosopho (philosopho) de pauc/poc importantia
grondbeeld /ZN/ : original, modello, prototypo (prototypo)
grondbeginsel /ZN/ : principio/concepto/notion fundamental/basal/central/generator, maxima (maxima)
grondbeginsel, ~en van de economie : rudimentos del economia (economia)
grondbegrip /ZN/ : notion/concepto elementari/fundamental/basic/de base, notion de base, elemento, idea (idea) matre
grondbegrip /ZN/ : (FIL) categoria (categoria)
grondbelasting /ZN/ : imposto super (super) le terra
grondboor /ZN/ : (MIJNW) trepano (trepano), sonda
gronddenkbeeld /ZN/ : concepto/idea (idea) fundamental/basic/de base, idea (idea) matre
grondeloos /BN/ : (ongegrond) infundate, gratuite (gratuite), sin fundamento, mal fundate, sin motivo
gronden, gegrond zijn op : fundar/basar se super (super)
gronden /WW/ : (grondverven) poner/mitter un strato de fundo super (super), poner/mitter le prime strato super (super)
grondgebied, wij bevonden ons op Belgisch ~ : nos nos trovava super (super) territorio/solo belge
grondgedachte /ZN/ : idea (idea)/concepto/principio fundamental/dominante/basic/de base, idea (idea) matre
grondhouding, uit een positieve ~ : basate super (super) un attitude fundamentalmente positive
grondlasten /ZN MV/ : imposto super (super) le terras
grondlegger, ~ van een wetenschappelijke theorie : creator de un theoria (theoria) scientific
grondonderzoek /ZN/ : analyse (analyse) (-ysis)/investigation del solo
grondorganisatie /ZN/ : (voorzieningen op een vliegveld) organisation del terreno del aerodromo (aerodromo), organisation a/de terra
grondpersoneel /ZN/ : personal de servicio del aerodromo (aerodromo), personal al solo/de terra
grondprincipe, ~ van een theorie : fundamento de un theoria (theoria)
grondregel /ZN/ : (hoofdregel) regula fundamental, maxima (maxima)
grondslag, ~en van de democratie : principios del democratia (democratia)
grondstelling /ZN/ : (stel/grondregel) regula basic/fundamental, maxima (maxima), principio, precepto
grondstrijdkrachten /ZN MV/ : armea (armea)/fortias terrestre/de terra
grondtal /ZN/ : (getal als grondslag van een talstelsel) numero (numero) de base, base
grondtoon, de ~ van een gedicht : le thema/idea (idea) principal de un poema
grondtroepen /ZN MV/ : armea (armea) terrestre/de terra
grondverkoop /ZN/ : vendita (vendita) de terra
grondverlies /ZN/ : perdita (perdita) de solo
grondvorm /ZN/ : (oudste vorm) forma primitive/original/fundamental/basic, archetypo (archetypo), prototypo (prototypo)
grondvorm /ZN/ : (type) prototypo (prototypo), typo, modello
grondweefsel /ZN/ : (PLANTK) parenchyma (parenchyma)
grondwetgevend, ~e vergadering : assemblea (assemblea) constituente
grondwetsbepaling /ZN/ : termino (termino) del constitution
grondwettelijk, volgens de ~e bepalingen : secundo le terminos (terminos) del constitution
grondwettelijk, ~e monarchie : monarchia (monarchia) constitutional
grondwettig, ~ karakter : character (character) constitutional
grondwettigheid /ZN/ : constitutionalitate, character (character) constitutional
grondwoord /ZN/ : (TAAL) radical, radice, etymo (etymo)
groot, ~ aantal : grande numero (numero)
groot, ~ gezelschap : compania (compania) numerose
groot, Karel de Grote : Carolo (Carolo) Magne
grootbeeldcamera /ZN/ : camera (camera) de/pro grande formato
grootboek, Grootboek del Nationale Schuld : Grande Libro del Debita (Debita) Public
grootdoenerij /ZN/ : vanteria (vanteria), pretention, pretension
grooteuropees /BN/ : paneuropee (paneuropee)
groothandelsfirma /ZN/ : firma/compania (compania) de commercio in grosso
groothandelsindex /ZN/ : index (index)/indice (indice) del precios de commercio in grosso
groothartig /BN/ : magnanime (magnanime), generose
groothartigheid /ZN/ : magnanimitate, generositate, grandor de anima (anima)
grootheid, bekende ~ : quantitate/grandor cognite (cognite)/date
grootheid, onbekende ~ : quantitate/grandor incognite (incognite)
grootheid, gehele ~ : quantitate integre (integre)
grootheid /ZN/ : (verhevenheid van geest/gemoed) grandor de anima (anima), magnanimitate, nobilitate
grootheidswaan(zin) /ZN/ : follia (follia)/delirio de grandor, megalomania (megalomania)
grootheidswaan(zin), lijder aan ~ : megalomano (megalomano), megalomaniaco (megalomaniaco)
grootheidswaan(zin), aan ~ lijden : esser megalomano (megalomano)
groothoofdig /BN/ : con grande capite (capite)/testa, macrocephale, megalocephale, megalocephalic
groothoofdigheid /ZN/ : macrocephalia (macrocephalia), megalocephalia (megalocephalia)
grootje, maak dat je ~ wijs! : va al diabolo (diabolo)!
grootmoedig /BN/ : generose, magnanime (magnanime), nobile
grootmoedigheid /ZN/ : generositate, magnanimitate, grandor de anima (anima)
grootspraak /ZN/ : (opschepperij) vanteria (vanteria), fanfaronada, bluff (E), grandiloquentia
grootspraak /ZN/ : (overdrijving) emphase (emphase) (-asis), exaggeration, (TAAL) hyperbola (hyperbola)
grootsprekerij /ZN/ : (opschepperij) vanteria (vanteria), fanfaronada, bluff (E), grandiloquentia
grootstad /ZN/ : metropolo (metropolo)
grootvleugeligen /ZN MV/ : megalopteros (megalopteros)
grootwinkelbedrijf /ZN/ : catena de magazines a succursales multiple (multiple), catena de supermercatos
gros, ~ van het leger : grosso del armea (armea)
grotbewoner /ZN/ : habitante de un caverna/cava, troglodyta, (DIERK) cavernicola (cavernicola)
grotesk, ~e ideeën : ideas (ideas) grottesc/burlesc
grotonderzoek /ZN/ : speleologia (speleologia), exploration speleologic
grotonderzoeker /ZN/ : speleologo (speleologo), speleologista
grottologie /ZN/ : grottologia (grottologia)
grutterswaren /ZN MV/ : (kruidenierswaren) specieria (specieria)
gruwelkamer /ZN/ : camera (camera) del horrores/atrocitates
guarani /ZN/ : (munteenheid van Paraguay) guarani (guarani)
guichelheil /ZN/ : anagallis (anagallis)
Guinee /ZN EIGN/ : Guinea (Guinea)
guinje /ZN/ : guinea (guinea)
gul /BN/ : (vrijgevig) liberal, generose, large, liberal, prodige (prodige)
gul, ~ van aard : de character (character) generose
guldengetal /ZN/ : numero (numero) auree/de auro
guldenteken /ZN/ : symbolo (symbolo) del florino
gulzigheid /ZN/ : (vraatzuchtigheid) voracitate, appetito vorace, gluttonia (gluttonia), edacitate
gummi /ZN/ : gumma, cauchu (cauchu)