Compulsar octo dictionarios de interlingua

Piet Cleij, le IED, etc. Modo de empleo. Creative Commons License Menu de inter­lingua.
Alsi majusculas Solo entratas Parolas integre 2k5
Sin exemplos Alsi linea previe / proxime Liga­mine para­metri­sate
ia‑en (IED) en‑ia (G&B) en‑ia (S&G) Cela indication del dictionario
ia‑nl nl‑ia fr‑ia de‑ia es‑ia eo‑en
Postfiltro (exclude ):

[ia-nl] :a, io arrivara (arrivara) ~ quatro horas : ik zal om vier uur aankomen
[ia-nl] :a, io da le libro ~ mi amico (amico) : ik geef het boek aan mijn vriend
[ia-nl] :a /prep/ : (inter (inter) certe ADJECTIVOS e INFINITIVOS)
[ia-nl] :a /prep/ : (inter (inter) certe VERBOS e INFINITIVOS)
[ia-nl] :a, machina (machina) ~ scriber : schrijfmachine, etc., etc.
[ia-nl] :abaca (abaca) /sub/ : BOTANICA abaca
[ia-nl] :abaca (abaca) /sub/ : BOTANICA manillahennep
[ia-nl] :abaco (abaco) /sub/ : telraam, rekenraam, rekenkast, abacus
[ia-nl] :abaco (abaco) /sub/ : ARTE DE CONSTRUER abacus, dekplaat van een kapiteel
[ia-nl] :abandonar, ~ un hypothese (hypothese) (-esis) : een hypothese opgeven
[ia-nl] :abandonar, ~ un urbe al inimico (inimico) : een stad aan de vijand prijsgeven
[ia-nl] :abandonar, ~ un idea (idea) : een denkbeeld laten varen, zich losmaken van een denkbeeld
[ia-nl] :abassamento, ~ del oculos/palpebras (palpebras) : neerslaan van de ogen
[ia-nl] :abassar, ~ le palpebras (palpebras) : de oogleden neerslaan
[ia-nl] :abassar, ~ le capite (capite)/testa : het hoofd laten hangen
[ia-nl] :abatter, un nube de pulvere se ha abattite super (super) le placia : een wolk van stof sloeg neer op het plein
[ia-nl] :abbatia (abbatia) /sub/ : abdijschap
[ia-nl] :abbatia (abbatia) /sub/ : abtsgebied
[ia-nl] :abbatia (abbatia) /sub/ : abdij
[ia-nl] :abbatia (abbatia), ~ de benedictinos : benedictijnenabdij
[ia-nl] :abbreviamento, ~ (del tormentos) del agonia (agonia) : stervensbekorting
[ia-nl] :abece (abece) /sub/ : abc, alfabet
[ia-nl] :abece (abece) /sub/ : eerste beginselen (van wetenschap, vak, etc.), abc
[ia-nl] :abece (abece), ille ignora le ~ del mestiero : hij is niet op de hoogte van de eerste beginselen van het vak
[ia-nl] :abece (abece), le ~ del pictura : het abc van de schilderkunst
[ia-nl] :abiogenese (abiogenese) (-esis) /sub/ : abiogenese, spontane generatie
[ia-nl] :abiotrophia (abiotrophia) /sub/ : MEDICINA abiotrofie
[ia-nl] :abjuration, le ~ del heresia (heresia) : de afzwering van de ketterij
[ia-nl] :ablactation, periodo (periodo) de ~ : speentijd
[ia-nl] :ablation, ~ del amygdalas (amygdalas) : wegneming van de amandelen
[ia-nl] :abnegation, spirito (spirito) de ~ : opofferingsgezindheid
[ia-nl] :abominar, io abomina le hypocrisia (hypocrisia) : ik verfoei schijnheiligheid
[ia-nl] :abonamento, ~ de essayo (essayo) : proefabonnement
[ia-nl] :abortamento, lege super (super) le ~ : abortuswet
[ia-nl] :abortive, remedio/pharmaco (pharmaco) ~ : vruchtafdrijvend middel
[ia-nl] :abside (abside) /sub/ : ARTE DE CONSTRUER abside, absis
[ia-nl] :absolute, valor ~ de un numero (numero) real : absolute waarde van een reëel getal
[ia-nl] :absolute, empleo (empleo) ~ de un verbo transitive : absoluut gebruik van een overgankelijk werkwoord
[ia-nl] :absorber, su multiple (multiple) activitates le absorbe integremente : zijn vele bezigheden nemen hem geheel in beslag
[ia-nl] :absorption, dynamometro (dynamometro) de ~ : remdynamometer
[ia-nl] :abstracte, le blancor es un idea (idea) ~ : witheid is een abstract idee
[ia-nl] :abstrusitate, ~ de un theoria (theoria) : duisterheid van een theorie
[ia-nl] :abulia (abulia) /sub/ : PSYCHOLOGIA willoosheid, wilszwakte, aboulie
[ia-nl] :abundantia, economia (economia) de ~ : economie van de overvloed
[ia-nl] :abundar, ille abunda in anecdotas (anecdotas) : hij weet altijd een massa anecdotes te vertellen
[ia-nl] :abusar, ~ de un juvena (juvena) : een meisje misbruiken
[ia-nl] :abuso, ~ de bibitas (bibitas) alcoholic : drankmisbruik
[ia-nl] :abuso, le abuso de somniferos (somniferos) es periculose : misbruik van slaapmiddelen is gevaarlijk
[ia-nl] :abysmo, il ha un enorme ~ inter (inter) ille duo : er gaapt een diepe kloof tussen die twee
[ia-nl] :acaju (acaju) /sub/ : cashew
[ia-nl] :acaju (acaju), nuce de ~ : cashewnoot
[ia-nl] :acaju (acaju) /sub/ : mahonie
[ia-nl] :acanthisflammee (acanthisflammee) /sub/ : ZOOLOGIA barmsijsje, paapje
[ia-nl] :acanthocephalo (acanthocephalo) /sub/ : ZOOLOGIA haakworm
[ia-nl] :acanthopanax (acanthopanax) /sub/ : BOTANICA stekelboompje
[ia-nl] :acaro (acaro) /sub/ : ZOOLOGIA mijt
[ia-nl] :acaro (acaro), ~ de caseo : kaasmijt
[ia-nl] :acaro (acaro), ~ elephantin : olifantsluis
[ia-nl] :acarophobia (acarophobia) /sub/ : MEDICINA acarofobie, schurftvrees
[ia-nl] :acatalepsia (acatalepsia) /sub/ : PHILOSOPHIA acatalepsie
[ia-nl] :acaule (acaule) /adj/ : BOTANICA stengelloos, zittend
[ia-nl] :acaule (acaule), plantas ~ : stengelloze planten
[ia-nl] :acaule (acaule), gentiana ~ : stengelloze gentiaan
[ia-nl] :acaule (acaule), cirsio ~ : aarddistel
[ia-nl] :accalmia (accalmia) /sub/ : METEO korte windstilte
[ia-nl] :acceder, il es difficile de ~ al litteratura super (super) iste subjecto : tot de macht komen, aan het bewind komen
[ia-nl] :accelerar, ~ le rhythmo cardiac (cardiac) : de hartslag versnellen
[ia-nl] :accelerative, premer/pulsar super (super) le ~ : gas geven (auto)
[ia-nl] :accelerative, appoiar super (super) le ~ : het gaspedaal indrukken
[ia-nl] :accelerographo (accelerographo) /sub/ : versnellingsmeter
[ia-nl] :accelerometro (accelerometro) /sub/ : versnellingsmeter
[ia-nl] :accender, ~ un flammifero (flammifero) : een lucifer aansteken
[ia-nl] :accentuar, ~ le vocal ante le ultime (ultime) consonante in interlingua : accentueren, benadrukken, beklemtonen, de nadruk leggen op
[ia-nl] :accentuar, ~ un syllaba (syllaba) : de klemtoon op een lettergreep leggen
[ia-nl] :accentuate, syllaba (syllaba) ~ : lettergreep die de klemtoom heeft
[ia-nl] :acceptabile, illa habeva un alibi (alibi) multo ~ : ze had een zeer acceptabel alibi
[ia-nl] :acceptar, ~ un theoria (theoria) : een theorie aanvaarden
[ia-nl] :acceptate, methodo (methodo) ~ : aanvaarde/gangbare methode
[ia-nl] :acceptation, credito (credito) de/per ~ : acceptkrediet
[ia-nl] :acceptor, ~ de hydrogeno (hydrogeno) : waterstofacceptor
[ia-nl] :accesso, ~ de furia/furor/ira/rabie/rage/cholera (cholera) : uitbarsting van woede
[ia-nl] :accesso, ~ de hysteria (hysteria) : aanval van hysterie
[ia-nl] :accesso, ~ de follia (follia) : aanval van waanzin
[ia-nl] :accessori, idea (idea) ~ : bijkomstig idee
[ia-nl] :accessori, phenomeno (phenomeno) ~ : begeleidingsverschijnsel
[ia-nl] :accessori, empleo (empleo) ~ : nevenbetrekking/baan, bijbetrekking/baan
[ia-nl] :accompaniamento, littera (littera) de ~ : begeleidend schrijven
[ia-nl] :accompaniamento, ~ de organo (organo) : orgelbegeleiding
[ia-nl] :accompaniar, ~ un persona al cinema (cinema) : met iemand naar de bioscoop gaan
[ia-nl] :accompaniar, ~ un persona a su ultime (ultime) reposo : iemand naar zijn laatste rustplaats brengen
[ia-nl] :accompaniar, iste numero (numero) es accompaniate de un supplemento : bij dit nummer hoort een bijvoegsel
[ia-nl] :accompaniar, accompaniate de su modo de empleo (empleo) : met gebruiksaanwijzing
[ia-nl] :accompaniar, littera (littera) accompaniante : begeleidend schrijven
[ia-nl] :accopular, ~ duo ideas (ideas) disparate : twee niet bij elkaar passende ideeën verenigen
[ia-nl] :accordar, ~ un credito (credito) : een krediet verlenen
[ia-nl] :accostumar, ~ se a scriber su litteras (litteras) in interlingua : zich er aan gewennen zijn brieven in interlingua te schrijven
[ia-nl] :accular, ~ le inimico (inimico) al mar : de vijand naar de zee terugdringen
[ia-nl] :accumulation, ~ de catastrophes (catastrophes) : opeenstapeling van rampen
[ia-nl] :accumulation, theoria (theoria) del ~ del capital : accumulatietheorie
[ia-nl] :accusar, 2 ~ reception de un littera (littera) : de ontvangst berichten van een brief
[ia-nl] :accusation, jectar un ~ al testa/capite (capite) de un persona : iemand een beschuldiging naar het hoofd slingeren
[ia-nl] :accusatori, digito (digito) ~ : beschuldigende vinger
[ia-nl] :accusatori, littera (littera) ~ : beschuldigende brief
[ia-nl] :acephalia (acephalia) /sub/ : ZOOLOGIA koploosheid
[ia-nl] :acephalos (acephalos) /sub/ : ZOOLOGIA koploze dieren
[ia-nl] :aceras (aceras) /sub/ : BOTANICA poppenorchis
[ia-nl] :acere, cortice (cortice) de ~ : esdoornbast
[ia-nl] :acetimetro (acetimetro) /sub/ : acetometer, azijnmeter
[ia-nl] :achene (achene) /sub/ : schaalvrucht
[ia-nl] :achillea (achillea) /sub/ : BOTANICA achillea, duizendblad
[ia-nl] :achillea (achillea), ~ ptarmic : velddragon, wilde bertram
[ia-nl] :Achilles (Achilles) /sub/ : MYTHOLOGIA Achilles
[ia-nl] :Achilles (Achilles), calce/talon de ~ : Achilleshiel
[ia-nl] :Achilles (Achilles), tendon/tendine de ~ : Achillespees
[ia-nl] :Achilles (Achilles), invulnerabilitate de ~ : onkwetsbaarheid van Achilles
[ia-nl] :achondroplasia (achondroplasia) /sub/ : MEDICINA achondroplasie
[ia-nl] :achromatope (achromatope) /adj/ : kleurenblind (voor alle kleuren)
[ia-nl] :achromatopsia (achromatopsia) /sub/ : kleurenblindheid (voor alle kleuren)
[ia-nl] :achylia (achylia) /sub/ : MEDICINA achylie, afwezigheid van maagsap
[ia-nl] :achyranthes (achyranthes) /sub/ : BOTANICA kafbloem
[ia-nl] :acidimetria (acidimetria) /sub/ : acidimetrie, zuurmeting
[ia-nl] :acidimetro (acidimetro) /sub/ : acidimeter, zuurweger, zuurmeter
[ia-nl] :acidolyse (acidolyse) (-ysis) /sub/ : CHIMIA acidolyse
[ia-nl] :acidose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA acidose, zuurvergiftiging
[ia-nl] :acieria (acieria) /sub/ : staalfabriek, staalgieterij
[ia-nl] :aciero, funderia (funderia) de ~ : staalgieterij
[ia-nl] :aciero, lamina (lamina) de ~ : staalblik, dun staalplaat
[ia-nl] :aciero, skeleto (skeleto) de ~ : staalskelet
[ia-nl] :acino (acino) /sub/ : BOTANICA vruchtje (van verzamelvrucht), druif
[ia-nl] :acino (acino) /sub/ : ANATOMIA klierblaasje, klierkwabje, acinus
[ia-nl] :acme (acme) /sub/ : hoogtepunt, top(punt)
[ia-nl] :acme (acme) /sub/ : MEDICINA acme, crisis (in ziekteverloop)
[ia-nl] :acne (acne) /sub/ : MEDICINA acne, vetpuistje
[ia-nl] :acne (acne), ~ juvenil : jeugdpuistjes
[ia-nl] :aco, ~ de machina (machina) : machinenaald
[ia-nl] :aco, ~ de essayo (essayo) : proefnaald
[ia-nl] :acologia (acologia) /sub/ : MEDICINA acologie
[ia-nl] :acolyt (acolyt)(h)o /sub/ : CATHOLICISMO acoliet
[ia-nl] :acolyt (acolyt)(h)o /sub/ : helper, hulpje, maat, handlanger
[ia-nl] :aconito (aconito) /sub/ : BOTANICA akoniet, monnikskap
[ia-nl] :acoro (acoro) /sub/ : BOTANICA kalmoes, zwanebrood
[ia-nl] :acoro (acoro), tinctura de ~ : kalmoestinctuur
[ia-nl] :acquirer, ~ nove energia (energia) : nieuwe energie opdoen
[ia-nl] :acquirer, syndrome (syndrome) de immunodeficientia acquirite : AIDS
[ia-nl] :acribometro (acribometro) /sub/ : acribometer
[ia-nl] :acrobata (acrobata) /sub/ : acrobaat, kunstenmaker
[ia-nl] :acrobata (acrobata), ~s de un circo : acrobaten van een circus
[ia-nl] :acrobata (acrobata), ~ aeree : stuntvlieger
[ia-nl] :acrobatia (acrobatia) /sub/ : acrobatiek, acrobatenkunst, acrobatentoer(en)
[ia-nl] :acrobatia (acrobatia), ~ aeree : stuntvliegerij
[ia-nl] :acrocephalia (acrocephalia) /sub/ : MEDICINA acrocefalie, torenschedel, punthoofd
[ia-nl] :acrocephalo (acrocephalo) /sub/ : ZOOLOGIA karekiet
[ia-nl] :acrocephalo (acrocephalo), ~ palustre : bosrietzanger, wilgesijsje
[ia-nl] :acrocyanose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA acrocyanose
[ia-nl] :acrolitho (acrolitho) /sub/ : acroliet
[ia-nl] :acromegalia (acromegalia) /sub/ : MEDICINA acromegalie, te zwaar beenderstelsel
[ia-nl] :acromial, apophyse (apophyse) (-ysis) ~ : schouderbladuitsteeksel
[ia-nl] :acronymo (acronymo) /sub/ : acroniem, letterwoord
[ia-nl] :acropathia (acropathia) /sub/ : MEDICINA acropathie
[ia-nl] :acropathologia (acropathologia) /sub/ : MEDICINA acropathologie
[ia-nl] :acrophobia (acrophobia) /sub/ : acrofobie, hoogtevrees
[ia-nl] :actea (actea) /sub/ : BOTANICA Christoffelkruid
[ia-nl] :actea (actea), ~ spicate : zwarte gifbes
[ia-nl] :actinic, conjunctivitis (conjunctivitis) ~ : lasogen
[ia-nl] :actinitis (actinitis) /sub/ : MEDICINA huidontsteking door zonlicht
[ia-nl] :actinium (actinium) /sub/ : CHIMIA actinium
[ia-nl] :actinographia (actinographia) /sub/ : actinografie
[ia-nl] :actinologia (actinologia) /sub/ : MEDICINA actinologie, stralingswetenschap
[ia-nl] :actinometria (actinometria) /sub/ : PHYSICA actinometrie, stralingsmeting
[ia-nl] :actinometro (actinometro) /sub/ : MEDICINA actinometer, stralingsmeter
[ia-nl] :actinomorphia (actinomorphia) /sub/ : BOTANICA actinomorfie
[ia-nl] :actinomycose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA actinomycose, straalzwamziekte
[ia-nl] :actinotherapia (actinotherapia) /sub/ : MEDICINA actinotherapie, bestralingstherapie
[ia-nl] :action, mitter/poner foris (foris) de/foras (foras) de ~ : buiten werking stellen
[ia-nl] :actionista, assemblea (assemblea) de ~s : aandeelhoudersvergadering
[ia-nl] :activar, ~ un machina (machina) : een machine aanzetten
[ia-nl] :activar, analyse (analyse) (-ysis) per ~ : activeringsanalyse
[ia-nl] :acto, ~ de pirateria (pirateria) ferroviari : treinkaping
[ia-nl] :acto, ~ delictuose/illegitime (illegitime) : onrechtmatige daad
[ia-nl] :acto, ~s del Apostolos (Apostolos) : Handelingen der Apostelen
[ia-nl] :acto, ~ de vendita (vendita) : verkoopakte
[ia-nl] :acto, le ultime (ultime) ~ de un conflicto : de slotscène van een conflict
[ia-nl] :actual, principe (principe)/prince ~ : regerend vorst
[ia-nl] :actualitate, ideas (ideas) que conserva lor ~ : ideeën die blijven gelden
[ia-nl] :acumetro (acumetro) /sub/ : gehoorscherptemeter
[ia-nl] :acustic, viscosimetro (viscosimetro) ~ : akoestische viscosimeter
[ia-nl] :acustic, interferometro (interferometro) acustic : akoestische interferometer
[ia-nl] :acustic, altimetro (altimetro) ~ : akoestische hoogtemeter
[ia-nl] :acustic, radiometro (radiometro) ~ : akoestische stralingsmeter
[ia-nl] :acustic, physiologia (physiologia) ~ : toonfysiologie
[ia-nl] :acute, maladia (maladia)/morbo ~ : acute ziekte
[ia-nl] :acute, leucemia (leucemia) ~ : acute leukemie
[ia-nl] :acute, colitis (colitis) ~ : acute colitis
[ia-nl] :acutiar, machina (machina) a/de ~ : slijpmachine
[ia-nl] :acutiar, ~ le spirito (spirito) : de geest scherpen
[ia-nl] :acyclic, composito (composito) ~ : acyclische verbinding
[ia-nl] :adactyle (adactyle) /adj/ : zonder vingers
[ia-nl] :adactyle (adactyle), crustaceo ~ : vingerloos schaaldier
[ia-nl] :adaptometria (adaptometria) /sub/ : adaptometrie
[ia-nl] :addax (addax) /sub/ : ZOOLOGIA addax
[ia-nl] :additive, termino (termino) ~ : door plusteken voorafgegane vorm
[ia-nl] :adductor, ~ del pollice (pollice) : aanvoerder van de duim
[ia-nl] :adelphogamia (adelphogamia) /sub/ : BOTANICA adelfogamie
[ia-nl] :adenalgia (adenalgia) /sub/ : MEDICINA pijn in de klieren
[ia-nl] :adeniforme, appendice (appendice) ~ : kliervormig aanhangsel
[ia-nl] :adenitis (adenitis) /sub/ : MEDICINA (lymf)klierontsteking
[ia-nl] :adenographia (adenographia) /sub/ : adenografie
[ia-nl] :adenologia (adenologia) /sub/ : MEDICINA adenologie, leer der klieren, klierkunde
[ia-nl] :adenopathia (adenopathia) /sub/ : MEDICINA adenopathie, (lymf)klieraandoening
[ia-nl] :adenovirus (adenovirus) /sub/ : adenovirus
[ia-nl] :adeo (adeo) /interj/ : vaarwel, tot ziens, goeiedag
[ia-nl] :adeo (adeo), dicer ~ : afscheid nemen, dag zeggen
[ia-nl] :adeo (adeo) /sub/ : vaarwel, afscheid
[ia-nl] :adeo (adeo), visita (visita) de ~ : afscheidsbezoek
[ia-nl] :adeo (adeo), littera (littera) de ~ : afscheidsbrief
[ia-nl] :adeo (adeo), discurso de ~ : afscheidsrede
[ia-nl] :adeo (adeo), dinar de ~ : afscheidsdiner
[ia-nl] :adeo (adeo), spectaculo de ~ : afscheidsvoorstelling
[ia-nl] :adeo (adeo), dar un basio de ~ a un persona : iemand vaarwel kussen
[ia-nl] :adequate, therapia (therapia) ~ : aangewezen therapie
[ia-nl] :adequate, trovar un empleo (empleo) ~ : een passende werkkring vinden
[ia-nl] :adherente, numero (numero) de ~s : ledental
[ia-nl] :adherente, perdita (perdita) de ~s : ledenverlies
[ia-nl] :adherer, le cortice (cortice) de iste arbore adhere fortemente al ligno : de bast van deze boom zit stevig vast aan het hout
[ia-nl] :adhesion, ~ de Svedia al Union Europee (Europee) : toetreding van Zweden tot de Europese Unie
[ia-nl] :adhesive, littera (littera) ~ : plakletter
[ia-nl] :ad hoc, judice (judice) ~ : speciaal met dit geval belaste rechter
[ia-nl] :adieu, visita (visita) de ~ : afscheidsbezoek
[ia-nl] :adieu, littera (littera) de ~ : afscheidsbrief
[ia-nl] :adipe (adipe) /sub/ : lichaamsvet, dierlijk vet
[ia-nl] :adipolyse (adipolyse) (-ysis) /sub/ : BIOLOGIA adipolyse
[ia-nl] :adipopexia (adipopexia) /sub/ : BIOLOGIA adipopexie
[ia-nl] :adiposis (adiposis) /sub/ : MEDICINA adipositas, vetzucht, zwaarlijvigheid
[ia-nl] :adito (adito) /sub/ : ingang, toegang
[ia-nl] :adito (adito), le corridor da ~ al corte : de gang geeft toegang tot de binnenplaats
[ia-nl] :adito (adito), le diploma da ~ al universitate : het diploma geeft toegang tot de universiteit
[ia-nl] :adjuncte, taxa super (super) le valor ~ , TVA : belasting op de toegevoegde waarde, BTW
[ia-nl] :adjuncte, vide/vider le littera (littera) ~ : zie bijgaande brief
[ia-nl] :adjustar, ~ un machina (machina) : een machine afstellen
[ia-nl] :adjustar, machina (machina) a ~ : justeermachine
[ia-nl] :adjuta, ~ inter (inter) vicinos : burenhulp
[ia-nl] :administration, ~ del ultime (ultime) sacramentos : het voorzien van de sacramenten der stervenden
[ia-nl] :admission, limite (limite) de ~ de adherentes/membros/socios : ledenstop
[ia-nl] :admonitori, littera (littera) ~ : vermaanbrief
[ia-nl] :adolescente, camera (camera) de ~ : tienerkamer
[ia-nl] :adolescential, crise/crisis (crisis) ~ : puberteitscrisis
[ia-nl] :Adonis (Adonis) /sub/ : MYTHOLOGIA Adonis
[ia-nl] :adonis (adonis) /sub/ : BOTANICA adonis(roosje)
[ia-nl] :adonis (adonis), ~ vernal : voorjaarsadonis
[ia-nl] :adonis (adonis), ~ autumnal : herfstadonis
[ia-nl] :adonis (adonis) /sub/ : dandy, knappe jongeman, fat, pronker
[ia-nl] :adoptar, ~ un idea (idea) : een idee overnemen
[ia-nl] :adoptar, ~ le theorias (theorias) de un philosopho (philosopho) : de theorieën van een filosoof overnemen
[ia-nl] :adorar, io adora ir al cinema (cinema) : ik ga ontzettend graag naar de film
[ia-nl] :adorator, iste femina (femina) ha numerose ~es : die vrouw heeft vele aanbidders
[ia-nl] :adornar, ~ un camera (camera) : een kamer verfraaien
[ia-nl] :adrenotherapia (adrenotherapia) /sub/ : adrenotherapie
[ia-nl] :adressar, machina (machina) a/de ~ : adresseermachine
[ia-nl] :adresse, scriber le ~ super (super) le inveloppe : het adres op de enveloppe schrijven
[ia-nl] :adressographo (adressographo) /sub/ : adresseermachine
[ia-nl] :adultera (adultera) /sub/ : echtbreekster
[ia-nl] :adultero (adultero) /sub/ : pleger van echtbreuk/overspel, echtbreker
[ia-nl] :adultero (adultero), esser ~ : overspel plegen
[ia-nl] :advenimento, ~ del Messia (Messia) : komst van de Messias
[ia-nl] :adverbial, empleo (empleo)/uso ~ : bijwoordelijk gebruik
[ia-nl] :advertimento, isto es un ultime (ultime) ~ : ik waarschuw je voor de laatste keer
[ia-nl] :advertir, ~ le policia (policia) : de politie waarschuwen
[ia-nl] :advocateria (advocateria) /sub/ : advocatenstreek
[ia-nl] :advocato, ~ del diabolo (diabolo) : advocaat van de duivel
[ia-nl] :adynamia (adynamia) /sub/ : MEDICINA zwakte (van spier), adynamie
[ia-nl] :aerar, ~ le camera (camera) : de kamer luchten
[ia-nl] :aerate, camera (camera) mal ~ : bedompte kamer
[ia-nl] :aere (aere) /sub/ : lucht, buitenlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ libere/exterior : buitenlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ fresc : frisse lucht, buitenlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ del vespera (vespera)/vespere : avondlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ nocturne/de nocte : nachtlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ salubre/salutar : gezonde lucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ marin/de mar : zeelucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ polar : polaire lucht, poollucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ pestilential : pestlucht, peststank
[ia-nl] :aere (aere), ~ oceanic : oceaanlucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ de montania : berglucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ del boscos : boslucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ primaveral : lentelucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ del citate : stadslucht
[ia-nl] :aere (aere), ~ vitiate : bedorven lucht
[ia-nl] :aere (aere), pumpa a/de ~ : luchtpomp
[ia-nl] :aere (aere), ~ comprimite : perslucht
[ia-nl] :aere (aere), pumpa a/de ~ comprimite, compressor a/de ~ : luchtperspomp
[ia-nl] :aere (aere), fusil/carabina a/de ~ comprimite : luchtbuks
[ia-nl] :aere (aere), ~ conditionate : airconditioning
[ia-nl] :aere (aere), conditionamento del ~ : airconditioning
[ia-nl] :aere (aere), conditionator del ~ : airconditioningsapparaat
[ia-nl] :aere (aere), motor a ~ cal(i)de : heteluchtmotor
[ia-nl] :aere (aere), filtro a/de ~ : luchtfilter
[ia-nl] :aere (aere), vesicula a ~ : luchtblaas (van vis)
[ia-nl] :aere (aere), bulla de ~ : luchtbel
[ia-nl] :aere (aere), prisa de ~ : luchtinlaat
[ia-nl] :aere (aere), camera (camera) a ~ : luchtkamer, luchtband
[ia-nl] :aere (aere), refrigeration per ~ : luchtkoeling
[ia-nl] :aere (aere), a refrigeration per ~ : luchtgekoeld
[ia-nl] :aere (aere), refrigerante/refrigerator de ~ : luchtkoeler
[ia-nl] :aere (aere), cossino de ~ : luchtkussen
[ia-nl] :aere (aere), fuga de ~ : luchtlek
[ia-nl] :aere (aere), pirata del ~ : vliegtuigkaper
[ia-nl] :aere (aere), pollution/contamination del ~ : luchtverontreiniging
[ia-nl] :aere (aere), mal del ~ : luchtziekte
[ia-nl] :aere (aere), vibration del ~ : luchttrilling
[ia-nl] :aere (aere), resistentia del ~ : luchtweerstand
[ia-nl] :aere (aere), columna/colonna de ~ : luchtkolom
[ia-nl] :aere (aere), prender le ~, prender un buccata de ~ : een luchtje scheppen
[ia-nl] :aere (aere), jectar in le ~ : in de lucht gooien, omhoog gooien
[ia-nl] :aere (aere), refrescar le ~ : de lucht verversen
[ia-nl] :aere (aere), facer castellos in le ~ : luchtkastelen bouwen
[ia-nl] :aere (aere), currente de ~ : tocht
[ia-nl] :aere (aere), a proba/prova de ~, impermeabile al ~ : luchtdicht
[ia-nl] :aere (aere), appurator de ~ : luchtreiniger
[ia-nl] :aere (aere), tubo de ~ : luchtbuis
[ia-nl] :aere (aere), entrata de ~ : luchttoevoer
[ia-nl] :aere (aere), museo (museo) al ~ libere : openluchtmuseum
[ia-nl] :aere (aere), schola al ~ libere : openluchtschool
[ia-nl] :aere (aere), joco al ~ libere : openluchtspel
[ia-nl] :aere (aere), sport (A) al ~ libere/in plen aere : openluchtsport, buitensport
[ia-nl] :aere (aere), theatro al ~ libere : openluchttheater
[ia-nl] :aere (aere), representation al ~ libere : openluchtvoorstelling
[ia-nl] :aere (aere), piscina in plen ~ : buitenbad
[ia-nl] :aere (aere), parlar in le ~ : onzin praten, zwammen
[ia-nl] :aere (aere), un sufflo de ~ : een zuchtje wind
[ia-nl] :aere (aere), viver del ~ : van de wind leven, arm zijn
[ia-nl] :aere (aere), iste idea (idea) es in le ~ : dit denkbeeld zit in de lucht
[ia-nl] :aere (aere) /sub/ : air, uiterlijk, voorkomen, houding, manieren
[ia-nl] :aere (aere), dar se ~s : zich een air geven
[ia-nl] :aere (aere), dar se ~ de importantia : gewichtig doen
[ia-nl] :aere (aere), ille ha le ~ de facer un cosa : hij schijnt iets te willen doen
[ia-nl] :aere (aere), haber le ~ triste/felice, etc. : er bedroefd/gelukkig, etc. uitzien
[ia-nl] :aere (aere), ~ digne : waardige houding
[ia-nl] :aere (aere), ~ de interramento : begrafenisgezicht, doodbiddersgezicht
[ia-nl] :aere (aere), ~ de martyre : martelaarsgezicht
[ia-nl] :aere (aere), ~ de fatuitate : verwaand air
[ia-nl] :aere (aere), haber un ~ distincte : iets aparts hebben
[ia-nl] :aere (aere), haber le ~ de un imbecille : voor joker/gek staan
[ia-nl] :aere (aere) /sub/ : melodie, wijs, deun(tje), lied(je)
[ia-nl] :aere (aere), io me memora le parolas de iste canto, ma io ha oblidate le ~ : melodie, wijs, deun(tje), lied(je)
[ia-nl] :aeree, armea (armea)/fortias ~ : luchtmacht, luchtstrijdkrachten
[ia-nl] :aeree, suprematia (suprematia) ~ : overmacht in de lucht
[ia-nl] :aeree, catastrophe (catastrophe) ~ : vliegramp
[ia-nl] :aeree, pirateria (pirateria) ~ : luchtpiraterij
[ia-nl] :aeree, photographia (photographia) ~ : 1. luchtfotografie, 2. luchtfoto
[ia-nl] :aeree, circuito (circuito) ~ : rondvlucht
[ia-nl] :aeree, acrobatia (acrobatia)/acrobatismo ~ : luchtacrobatiek, stuntvliegerij
[ia-nl] :aeree, acrobata (acrobata) ~ : luchtacrobaat, stuntvlieger
[ia-nl] :aeree, ferrovia (ferrovia) ~ : luchtspoorweg
[ia-nl] :aeree, compania (compania)/societate de navigation ~ : luchtvaartmaatschappij
[ia-nl] :aeree, cartographia (cartographia) ~ : luchtkartering
[ia-nl] :aerobiologia (aerobiologia) /sub/ : aërobiologie
[ia-nl] :aerobiose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA aërobiose, zuurstof vergend leven
[ia-nl] :aerodromo (aerodromo) /sub/ : luchthaven, vlieghaven, vliegveld
[ia-nl] :aerodromo (aerodromo), personal de servicio del ~ : grondpersoneel
[ia-nl] :aerodromo (aerodromo), direction del ~ : luchthavendirectie
[ia-nl] :aerodynamic, carrosseria (carrosseria) ~ : stroomlijncarrosserie
[ia-nl] :aerogastria (aerogastria) /sub/ : opgeblazen maag, aërogastrie
[ia-nl] :aerographia (aerographia) /sub/ : aërografie, dampkringsluchtbeschrijving
[ia-nl] :aerographo (aerographo) /sub/ : verfspuit, luchtpenseel, aërograaf
[ia-nl] :aerolitho (aerolitho) /sub/ : aëroliet, meteoorsteen
[ia-nl] :aerologia (aerologia) /sub/ : METEO aërologie, weerkunde van de hogere luchtlagen
[ia-nl] :aerologo (aerologo) /sub/ : METEO aëroloog
[ia-nl] :aeromantia (aeromantia) /sub/ : aëromantie (waarzegkunst uit de luchtverschijnselen)
[ia-nl] :aerometria (aerometria) /sub/ : aërometrie
[ia-nl] :aerometro (aerometro) /sub/ : aërometer, luchtmeter
[ia-nl] :aeronomia (aeronomia) /sub/ : aëronomie
[ia-nl] :aerophagia (aerophagia) /sub/ : MEDICINA aërofagie (luchtdoordringing in de maag)
[ia-nl] :aeropharo (aeropharo) /sub/ : luchtbaken op vliegveld
[ia-nl] :aerophobe (aerophobe) /adj/ : luchtschuw
[ia-nl] :aerophobia (aerophobia) /sub/ : PSYCHOLOGIA aerofobie (vrees voor tocht, wind, lucht), luchtschuwheid
[ia-nl] :aerophobia (aerophobia) /sub/ : aerofoon
[ia-nl] :aerophotographia (aerophotographia) /sub/ : luchtfotografie
[ia-nl] :aerophotographia (aerophotographia) /sub/ : luchtfoto
[ia-nl] :aerophyto (aerophyto) /sub/ : BOTANICA aërofyt
[ia-nl] :aeroplancton (aeroplancton) /sub/ : aëroplankton
[ia-nl] :aeroportate, infanteria (infanteria) ~ : luchtinfanterie
[ia-nl] :aerostato (aerostato) /sub/ : aërostaat, luchtschip, (bestuurbare) luchtballon
[ia-nl] :aerotherapia (aerotherapia) /sub/ : aërotherapie
[ia-nl] :aerotransportate, infanteria (infanteria) ~ : luchtinfanterie
[ia-nl] :aerovia (aerovia) /sub/ : luchtcorridor
[ia-nl] :affaire, littera (littera) de ~s : zakenbrief
[ia-nl] :affectate, juvena (juvena) ~ : nuf
[ia-nl] :affection, termino (termino) de ~ : liefkozend woord
[ia-nl] :affection, ~ cardiac (cardiac) : hartaandoening
[ia-nl] :affidavit (affidavit) /sub/ : affidavit, beëdigde gerechtelijke verklaring
[ia-nl] :affiger, ~ un poster (A) super (super) le muro con cimices (cimices) : met punaises een poster op de muur prikken
[ia-nl] :affilacultellos (affilacultellos) /sub/ : messenslijper
[ia-nl] :affilar, machina (machina) a/de ~ : slijpmachine
[ia-nl] :affilastilos (affilastilos) /sub/ : puntenslijper
[ia-nl] :affinitate, ~ intellectual/spiritual/de spirito (spirito) : geestverwantschap
[ia-nl] :affinitate, nos ha ~ de character (character) : onze karakters lijken op elkaar
[ia-nl] :affixar, ~ un poster (A) super (super) le muro con cimices (cimices) : met punaises een poster op de muur prikken
[ia-nl] :affluentia, le ~ de productos super (super) le mercato : de produkttoevoer op de markt
[ia-nl] :affluer, le cholera (cholera) face ~ le sanguine al visage : woede doet het bloed naar het gezicht vloeien
[ia-nl] :affretamento, compania (compania) de ~ : chartermaatschappij
[ia-nl] :affundar, ~ le naves inimic (inimic) : de vijandelijke schepen tot zinken brengen
[ia-nl] :agame (agame) /adj/ : Vide: agamic
[ia-nl] :agameto (agameto) /sub/ : BIOLOGIA agameet
[ia-nl] :agami (agami) /sub/ : ZOOLOGIA agami, trompetvogel
[ia-nl] :agamia (agamia) /sub/ : BIOLOGIA agamie
[ia-nl] :agamogenese (agamogenese) (-esis) /sub/ : BIOLOGIA agamogenese, geslachtloze voortplanting
[ia-nl] :agamogonia (agamogonia) /sub/ : BIOLOGIA agamogonie
[ia-nl] :agape (agape) /sub/ : RELIGION agape, liefdemaal (bij de eerste christenen)
[ia-nl] :agape (agape) /sub/ : vriendenmaal, feestmaal
[ia-nl] :agata (agata) /sub/ : agaat
[ia-nl] :agata (agata), ~ venate : golfagaat
[ia-nl] :agata (agata), ~ nigre : rookagaat
[ia-nl] :agata (agata), ~ arborisate : boomagaat
[ia-nl] :agave (agave) /sub/ : BOTANICA agave
[ia-nl] :agenesia (agenesia) /sub/ : MEDICINA agenesie
[ia-nl] :agente, ~ maritime (maritime) : scheepsagent
[ia-nl] :agente, ~ de policia (policia) : politie-agent
[ia-nl] :agentia, ~ maritime (maritime) : scheepsagentuur
[ia-nl] :ager, ~ in le spirito (spirito) de un persona : in iemands geest handelen
[ia-nl] :agerato (agerato) /sub/ : BOTANICA ageratum, tuinbalsem, geurkruid
[ia-nl] :agglutinogeno (agglutinogeno) /sub/ : BIOCHIMIA agglutinogeen
[ia-nl] :aggreder, ~ un inimico (inimico) non preparate : een onvoorbereide vijand aanvallen
[ia-nl] :aggressive, technicas de vendita (vendita) ~ : agressieve verkooptechnieken
[ia-nl] :agilitate, ~ del digitos (digitos) de un pianista : vingervaardigheid van een pianist
[ia-nl] :agio, theoria (theoria) del ~ : agiotheorie
[ia-nl] :agno, macelleria (macelleria) de ~s : lamsslagerij
[ia-nl] :agnosia (agnosia) /sub/ : MEDICINA agnosie
[ia-nl] :agnosia (agnosia), ~ perceptive : waarnemingsagnosie
[ia-nl] :agnosia (agnosia), ~ visual/optic : visuele/optische agnosie
[ia-nl] :agnosia (agnosia), ~ auditive verbal congenital : aangeboren doofstomheid
[ia-nl] :agnosia (agnosia) /sub/ : PHILOSOPHIA agnosie
[ia-nl] :agone (agone) /sub/ : agone
[ia-nl] :agonia (agonia) /sub/ : doodstrijd, zieltoging, het op sterven liggen
[ia-nl] :agonia (agonia), sudor de ~ : doodszweet
[ia-nl] :agonia (agonia), abbreviamento (del tormentos) del ~ : stervensbekorting
[ia-nl] :agonia (agonia), esser in ~ : op sterven liggen, zieltogen
[ia-nl] :agonia (agonia) /sub/ : folterende pijn, zielepijn
[ia-nl] :agora (agora) /sub/ : HISTORIA GREC agora, centraal plein in oudgriekse steden
[ia-nl] :agoraphobe (agoraphobe) /adj/ : betrekking hebbend op pleinvrees, pleinvrees...
[ia-nl] :agoraphobia (agoraphobia) /sub/ : pleinvrees, straatvrees, ruimtevrees, agorafobie
[ia-nl] :agoraphobo (agoraphobo) /sub/ : iemand die aan pleinvrees lijdt
[ia-nl] :agrapha (agrapha) /sub/ : agrafa (mondeling overgeleverde uitspraken van Jezus)
[ia-nl] :agraphia (agraphia) /sub/ : agrafie, verlies van het schrijfvermogen
[ia-nl] :agrari, machina (machina) ~ : landbouwmachine
[ia-nl] :agricola (agricola) /sub/ : landbouwkundige, landbouwer
[ia-nl] :agricole, crise/crisis (crisis) ~ : landbouwcrisis
[ia-nl] :agricole, credito (credito) ~ : landbouwkrediet
[ia-nl] :agricole, chimia (chimia) ~ : landbouwscheikunde
[ia-nl] :agricole, machina (machina) ~ : landbouwmachine
[ia-nl] :agricole, banca de credito (credito) ~ : boerenleenbank
[ia-nl] :agricole, economia (economia) ~ : landbouweconomie
[ia-nl] :agricole, colonia (colonia) ~ : landbouwkolonie
[ia-nl] :agricole, excedente/surplus (surplus) (F)~ : landbouwoverschot
[ia-nl] :agricultural, credito (credito) ~ : landbouwkrediet
[ia-nl] :agricultural, crise/crisis (crisis) ~ : landbouwcrisis
[ia-nl] :agricultural, economia (economia) ~ : landbouweconomie
[ia-nl] :agricultural, chimia (chimia) ~ : landbouwscheikunde
[ia-nl] :agriocharis (agriocharis) /sub/ : ZOOLOGIA
[ia-nl] :agriocharis (agriocharis), ~ ocellate : pauwkalkoen
[ia-nl] :agrobiologia (agrobiologia) /sub/ : agrobiologie
[ia-nl] :agrobiologo (agrobiologo) /sub/ : Vide: agrobiologista
[ia-nl] :agrochimia (agrochimia) /sub/ : agrochemie, landbouwscheikunde
[ia-nl] :agrogeologia (agrogeologia) /sub/ : agrogeologie
[ia-nl] :agrogeologo (agrogeologo) /sub/ : agrogeoloog, bodemkundige
[ia-nl] :agrologia (agrologia) /sub/ : agrologie, bodemkunde
[ia-nl] :agrometeorologia (agrometeorologia) /sub/ : agrometeorologie, landbouwmeteorologie/weerkunde
[ia-nl] :agronomia (agronomia) /sub/ : agronomie, landbouwkunde, landbouweconomie
[ia-nl] :agronomic, technologia (technologia) ~ : landbouwtechnologie, cultuurtechniek
[ia-nl] :agronomista /sub/ : Vide: agronomo (agronomo)
[ia-nl] :agronomista, ~ maritime (maritime) : zeekweek
[ia-nl] :agrostis (agrostis),agrostide /sub/ : BOTANICA struisgras, veldgras
[ia-nl] :agrostis (agrostis),agrostide, ~ blanc : fioringras
[ia-nl] :agrotechnologia (agrotechnologia) /sub/ : landbouwtechnologie, landbouwtechniek
[ia-nl] :agulia, ~ de phonographo (phonographo) : grammofoonnaald
[ia-nl] :agulia, testa/capite (capite) del ~ : naaldenkop
[ia-nl] :ailurophilia (ailurophilia) /sub/ : ailurofilie, overdreven voorliefde voor katten
[ia-nl] :ailurophobia (ailurophobia) /sub/ : ailurofobie, ziekelijke angst voor katten
[ia-nl] :ajuga (ajuga) /sub/ : BOTANICA zenegroen
[ia-nl] :ala, ~ de un armea (armea) : vleugel van een leger
[ia-nl] :alacre (alacre) /adj/ : levendig, opgewekt
[ia-nl] :alarmante, phenomeno (phenomeno) ~ : onrustbarend verschijnsel
[ia-nl] :albatros (albatros) /sub/ : ZOOLOGIA albatros
[ia-nl] :albiflor, spirea (spirea) ~ : sneeuwspirea
[ia-nl] :albricoc, pastisseria (pastisseria) al albricoches : abrikozengebak/taart
[ia-nl] :albricoc, gelea (gelea) de albricoches : abrikozengelei
[ia-nl] :album (album) /sub/ : album
[ia-nl] :album (album), ~ de photo(graphia (graphia))s : fotoalbum
[ia-nl] :album (album), ~ de bandas designate : stripalbum
[ia-nl] :album (album), ~ philatelic/de timbros (postal) : postzegelalbum
[ia-nl] :album (album), ~ de esbossos : schetsboek
[ia-nl] :album (album), ~ de discos : platenalbum
[ia-nl] :albumina (albumina) /sub/ : BIOCHIMIA albumine
[ia-nl] :albumina (albumina), papiro a ~ : albuminepapier
[ia-nl] :albumina (albumina), fabrica de ~ : albuminefabriek
[ia-nl] :albuminometro (albuminometro) /sub/ : albuminometer
[ia-nl] :alcaic (alcaic) /adj/ : alcaïsch
[ia-nl] :alcaic (alcaic), verso/strophe ~ : alcaïsch vers
[ia-nl] :alcali (alcali) /sub/ : CHIMIA alkali
[ia-nl] :alcali (alcali), ~ volatile : ammonia, geest van salmiak
[ia-nl] :alcali (alcali), sapon sin ~ : alkalivrije zeep
[ia-nl] :alcalimetria (alcalimetria) /sub/ : CHIMIA alkalimetrie
[ia-nl] :alcalimetro (alcalimetro) /sub/ : CHIMIA alkalimeter
[ia-nl] :alcalose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA alkalose, alkalivergiftiging
[ia-nl] :alchimia (alchimia) /sub/ : alchemie
[ia-nl] :alchimia (alchimia), le chimia (chimia) ha nascite del ~ : de scheikunde is uit de alchemie geboren
[ia-nl] :alcohol, thermometro (thermometro) a/de ~ : alcoholthermometer
[ia-nl] :alcohol, bibitas (bibitas) exempte de ~/sin ~ : alcoholvrije dranken
[ia-nl] :alcoholemia (alcoholemia) /sub/ : MEDICINA alcoholemie, alcoholgehalte, alcoholpromillage
[ia-nl] :alcoholic, cirrhose (-osis (-osis)) ~ : alcoholische levercirrose
[ia-nl] :alcoholisate, bibitas (bibitas) ~ : alcoholica, alcoholische dranken
[ia-nl] :alcoholisate, bibitas (bibitas) non ~ : alcoholvrije dranken
[ia-nl] :alcohologia (alcohologia) /sub/ : alcohologie
[ia-nl] :alcoholometria (alcoholometria) /sub/ : alcoholometrie
[ia-nl] :alcoholometro (alcoholometro) /sub/ : alcoholmeter
[ia-nl] :Aleutas (Aleutas) /sub/ : Aleoeten
[ia-nl] :alexia (alexia) /sub/ : MEDICINA alexie, leesblindheid, woordblindheid
[ia-nl] :algebra (algebra) /sub/ : algebra
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ tensorial : tensorwiskunde
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ commutative : commutatieve algebra
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ a division : verdelingsalgebra
[ia-nl] :algebra (algebra), ~ superior : hogere algebra
[ia-nl] :algebraic, numeros (numeros) ~ : algebraische getallen
[ia-nl] :algebric, numeros (numeros) ~ : algebraïsche getallen
[ia-nl] :algerian, le Sahara (Sahara) ~ : de Algerijnse Sahara
[ia-nl] :algesia (algesia) /sub/ : MEDICINA pijngevoel
[ia-nl] :algesimetro (algesimetro) /sub/ : algesimeter
[ia-nl] :algia (algia) /sub/ : MEDICINA algie, pijngevoel
[ia-nl] :algia (algia), ~ intestinal : darmpijn
[ia-nl] :algia (algia), ~ tendinose : peespijn
[ia-nl] :algia (algia), ~ vertebral : wervelpijn
[ia-nl] :algohallucinose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA fantoompijnen
[ia-nl] :algologia (algologia) /sub/ : algologie, studie der algen
[ia-nl] :algologo (algologo) /sub/ : iemand die de algen bestudeert, algoloog
[ia-nl] :algometria (algometria) /sub/ : PSYCHOLOGIA algometrie
[ia-nl] :algometro (algometro) /sub/ : PSYCHOLOGIA algometer
[ia-nl] :alia, inter (inter) ~, i.a. : onder andere(n), o.a.
[ia-nl] :alias (alias) /adv/ : alias, anders genoemd
[ia-nl] :alias (alias), Ramona, ~ le leona : Ramona, alias de leeuwin
[ia-nl] :alias (alias) /adv/ : op een andere manier
[ia-nl] :alias (alias) /adv/ : op een andere tijd
[ia-nl] :alibi (alibi) /adv/ : ergens anders, elders
[ia-nl] :alibi (alibi) /sub/ : alibi
[ia-nl] :alibi (alibi), ~ de ferro : waterdicht alibi
[ia-nl] :alibi (alibi), procurar/fornir se un ~ : zich een alibi verschaffen
[ia-nl] :alibi (alibi) /sub/ : excuus, uitvlucht, voorwendsel
[ia-nl] :alibi (alibi), fabricar se un ~ : een smoes bedenken
[ia-nl] :alicubi (alicubi) /adv/ : ergens
[ia-nl] :alien, nihil (nihil) del humano le es ~ : niets menselijks is hem vreemd
[ia-nl] :alienation, ~ mental/del spirito (spirito) : verstandsverbijstering
[ia-nl] :alimentar, le patatas alimenta minus (minus) que le ris : aardappelen voeden minder dan rijst
[ia-nl] :alimentar, ~ un machina (machina) : een machine van brandstof voorzien
[ia-nl] :alimentari, technologia (technologia) ~ : levensmiddelentechnologie
[ia-nl] :alinear, ~ un compania (compania) : een compagnie richten
[ia-nl] :alipede (alipede) /adj/ : ZOOLOGIA handvleugelig, met gevleugelde voeten
[ia-nl] :aliphatic, compositos (compositos) ~ : alifatische verbindingen
[ia-nl] :alique (alique) /pron/ : iets
[ia-nl] :alique (alique) /adv/ : enigszins, wat
[ia-nl] :alisee (alisee), 1 vento ~ : passaat, passaatwind
[ia-nl] :aliseo (aliseo) /sub/ : passaat, passaatwind
[ia-nl] :aliseo (aliseo), ~ austral : zuidoostpassaat
[ia-nl] :aliseo (aliseo), ~ del hemispherio nord : noordoostpassaat
[ia-nl] :allargar, ~ su spirito (spirito) : zijn geest verruimen
[ia-nl] :allassotherapia (allassotherapia) /sub/ : MEDICINA allassotherapie
[ia-nl] :allegoria (allegoria) /sub/ : allegorie, zinnebeeldige voorstelling
[ia-nl] :allegoria (allegoria), le ~ del caverna in "Le Republica" de Platon : de allegorie van de grot in "De Republiek" van Plato
[ia-nl] :allelopathia (allelopathia) /sub/ : BIOLOGIA allelopathie
[ia-nl] :alleluia (alleluia) /sub/ : halleluja
[ia-nl] :allergene (allergene) /adj/ : allergeen
[ia-nl] :allergene (allergene), substantia ~ : allergene stof
[ia-nl] :allergene (allergene) /sub/ : allergeen, allergene stof
[ia-nl] :allergia (allergia) /sub/ : MEDICINA allergie, overgevoeligheid
[ia-nl] :allergia (allergia), ~ de contacto : contactallergie
[ia-nl] :allergia (allergia), ~ hereditari : aangeboren allergie
[ia-nl] :allergia (allergia), ~ al pulvere : allergie voor stof
[ia-nl] :allergic, phenomenos (phenomenos) ~ : allergische verschijnselen
[ia-nl] :allergic, maladia (maladia) ~ : allergische ziekte
[ia-nl] :allergologia (allergologia) /sub/ : MEDICINA allergologie
[ia-nl] :allergologo (allergologo) /sub/ : MEDICINA allergoloog, allergiespecialist
[ia-nl] :allergopathia (allergopathia) /sub/ : MEDICINA allergopathie
[ia-nl] :alligato, ~ de funderia (funderia) : gietlegering
[ia-nl] :allio, capite (capite)/testa de ~ : knoflookbolletje
[ia-nl] :allio, butyro (butyro) al ~ : knoflookboter
[ia-nl] :allobiologia (allobiologia) /sub/ : allobiologie
[ia-nl] :allobiose (-osis (-osis)) /sub/ : allobiose
[ia-nl] :allobrogo (allobrogo) /sub/ : HISTORIA allobroge (volk in Gallia Narbonensis)
[ia-nl] :allobrogo (allobrogo) /sub/ : bewoner van Piemont en Savoye
[ia-nl] :allochtono (allochtono) /sub/ : allochtoon
[ia-nl] :allogame (allogame) /adj/ : BOTANICA allogaam
[ia-nl] :allogamia (allogamia) /sub/ : BOTANICA kruisbestuiving, allogamie
[ia-nl] :allogene (allogene) /adj/ : allogeen
[ia-nl] :allogene (allogene), persona ~ : medelander
[ia-nl] :allogio, un bon salario con ~ gratuite (gratuite) : een goed salaris benevens vrije woning
[ia-nl] :allometria (allometria) /sub/ : BIOLOGIA allometrie
[ia-nl] :allonymo (allonymo) /sub/ : alloniem
[ia-nl] :allopathe (allopathe) /sub/ : MEDICINA allopaat
[ia-nl] :allopathia (allopathia) /sub/ : MEDICINA allopathie
[ia-nl] :allopathic, methodo (methodo) ~ : allopathische methode
[ia-nl] :allorhythmia (allorhythmia) /sub/ : MEDICINA alloritmie
[ia-nl] :allotrope (allotrope) /adj/ : CHIMIA allotropisch
[ia-nl] :allotrope (allotrope), stato ~ : allotropische toestand
[ia-nl] :allotropia (allotropia) /sub/ : CHIMIA allotropie
[ia-nl] :allotropic /adj/ : Vide: allotrope (allotrope)
[ia-nl] :allotropo (allotropo) /sub/ : CHIMIA allotroop, allotropische toestand
[ia-nl] :allusive, le linguage del poesia (poesia) es ~ : het poëtisch taalgebruik zit vol zinspelingen
[ia-nl] :alluvial, deposito (deposito) ~ : alluviale afzetting
[ia-nl] :almanac (almanac) /sub/ : almanak, kalenderboekje, dagwijzer, jaarboekje
[ia-nl] :almanac (almanac), ~ de Enkhuizen : Enkhuizer almanak
[ia-nl] :almanac (almanac), ~ de tasca : zakalmanak
[ia-nl] :almosneria (almosneria) /sub/ : aalmoezeniersverblijf, aalmoezenierswoning
[ia-nl] :alno, cortice (cortice) de ~ : elzenbast/schors
[ia-nl] :alogia (alogia) /sub/ : PSYCHOLOGIA alogie, onmogelijkheid tot spreken
[ia-nl] :alpaca (alpaca) /sub/ : alpaca (bergschaap)
[ia-nl] :alpaca (alpaca) /sub/ : alpacawol
[ia-nl] :alpaca (alpaca) /sub/ : alpaca (legering)
[ia-nl] :alphabetic, catalogo (catalogo) ~ : alfabetische catalogus
[ia-nl] :alphanumeric, codice (codice) ~ : alfanumerieke code
[ia-nl] :alsi (alsi) /adv/ : ook, eveneens
[ia-nl] :alsi (alsi) /adv/ : evenzo, insgelijks, verder, voorts
[ia-nl] :Altai (Altai) /sub/ : Altai (bergen, streek)
[ia-nl] :alte, marea (marea) ~ : hoog water, vloed
[ia-nl] :altere, nihil (nihil) ~ : niets anders
[ia-nl] :altere, con/in ~ parolas/terminos (terminos) : met andere woorden
[ia-nl] :alternative, periodos (periodos) ~ de calor e de frigido : afwisselende perioden van warmte en koude
[ia-nl] :alterubi (alterubi) /adv/ : ergens anders, elders
[ia-nl] :althea (althea) /sub/ : BOTANICA heemst, witte maluw, althaea
[ia-nl] :althea (althea), ~ rosee : stokroos, herfstroos
[ia-nl] :altiamento, ~ de spatulas/de humeros (humeros) : het schouderophalen
[ia-nl] :altiar, ~ le spatulas/humeros (humeros) : de schouders ophalen
[ia-nl] :altiar, ~ le capite (capite)/le testa/le oculos : opkijken
[ia-nl] :altimetria (altimetria) /sub/ : altimetrie, hoogtemeting
[ia-nl] :altimetro (altimetro) /sub/ : hoogtemeter
[ia-nl] :altimetro (altimetro), ~ acustic : akoestische hoogtemeter
[ia-nl] :altoparlator, ~ de larynge (larynge) : strottehoofdluidspreker, keelluidspreker
[ia-nl] :alumineria (alumineria) /sub/ : aluminiumfabriek
[ia-nl] :aluminium (aluminium) /sub/ : aluminium
[ia-nl] :aluminium (aluminium), folio/papiro de ~ : aluminiumfolie
[ia-nl] :aluminium (aluminium), bronzo al ~ : aluminiumbrons
[ia-nl] :aluminium (aluminium), alligato de ~ : aluminiumlegering
[ia-nl] :aluminium (aluminium), filo de ~ : aluminiumdraad
[ia-nl] :aluminium (aluminium), silicato de ~ : aluminiumsilicaat
[ia-nl] :aluminium (aluminium), sulfato de ~ : aluminiumsulfaat
[ia-nl] :aluneria (aluneria) /sub/ : aluinfabriek
[ia-nl] :alveolate, cauchu (cauchu) ~ : schuimrubber
[ia-nl] :alveolo (alveolo) /sub/ : alveole, holte, blaasje
[ia-nl] :alveolo (alveolo), ~ pulmonar : longblaasje
[ia-nl] :alveolo (alveolo), plachetta a ~s : doordrukstrip
[ia-nl] :alveolo (alveolo), imballage a ~s : doordrukverpakking, blisterverpakking
[ia-nl] :alveolo (alveolo) /sub/ : tandkas
[ia-nl] :alveolo (alveolo) /sub/ : honingraat
[ia-nl] :alyte (alyte) /sub/ : ZOOLOGIA kettingpad, vroedmeesterpad
[ia-nl] :amabilitate, haberea (haberea) vos le ~ de : zou u zo vriendelijk willen zijn om
[ia-nl] :amalgama (amalgama) /sub/ : amalgaam, kwiklegering
[ia-nl] :amalgama (amalgama), ~ de zinc : zinkamalgaam
[ia-nl] :amalgama (amalgama), ~ de argento : zilveramalgaam
[ia-nl] :amalgama (amalgama), ~ de auro : goudamalgaam
[ia-nl] :amalgama (amalgama), ~ de cupro : koperamalgaam
[ia-nl] :amalgama (amalgama), ~ de stanno : tinamalgaam
[ia-nl] :amandola (amandola) /sub/ : amandel
[ia-nl] :amandola (amandola), ~ de terra : aardamandel
[ia-nl] :amandola (amandola), ~ tostate : gebrande amandel
[ia-nl] :amandola (amandola), ~ amar : bittere amandel
[ia-nl] :amandola (amandola), ~ dulce : zoete amandel
[ia-nl] :amandola (amandola), ~ sucrate : gezoete amandel
[ia-nl] :amandola (amandola), ~ salate : gezouten amandel
[ia-nl] :amandola (amandola), ~s decorticate : gepelde amandelen
[ia-nl] :amandola (amandola), ~s e uvas sic : studentenhaver
[ia-nl] :amandola (amandola), torta de ~s : amandeltaart
[ia-nl] :amandola (amandola), pastisseria (pastisseria) de ~s : amandelgebak
[ia-nl] :amandola (amandola), oleo de ~ : amandelolie
[ia-nl] :amandola (amandola), pasta de ~s : amandelpers/spijs
[ia-nl] :amandola (amandola), panetto al pasta de ~s : amandelbroodje
[ia-nl] :amandola (amandola), imitation de pasta de ~s : banketbakkersspijs
[ia-nl] :amandola (amandola), decorticar ~s : amandels pellen
[ia-nl] :amar, bibita (bibita) ~ : bittere drank
[ia-nl] :amar, ironia (ironia) ~ : bijtende spot
[ia-nl] :amar, ~ su proximo (proximo) : zijn naaste liefhebben
[ia-nl] :amaranthaceas (amaranthaceas) /sub/ : BOTANICA amaranthaceae, amarantaceeën, amarantenfamilie
[ia-nl] :amaryllis (amaryllis),amaryllide /sub/ : BOTANICA amaryllis
[ia-nl] :amateur, photographo (photographo) ~ : amateurfotograaf
[ia-nl] :amateur, meteorologo (meteorologo)/meteorologista ~ : weeramateur
[ia-nl] :amator, ~ de cinema (cinema) : filmliefhebber
[ia-nl] :amatori, poesias (poesias) ~ : liefdesgedichten
[ia-nl] :amaurose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA zwarte staar, amaurose
[ia-nl] :amaxophobia (amaxophobia) /sub/ : MEDICINA wagenvrees
[ia-nl] :amazon, costume/habito (habito) de ~ : rijkostuum (voor dames)
[ia-nl] :ambidextria (ambidextria) /sub/ : ambidextrie, links- en rechtshandigheid, dubbelhandigheid
[ia-nl] :ambiophonia (ambiophonia) /adj/ : ambiofonie
[ia-nl] :ambito (ambito) /sub/ : omtrek, circuit
[ia-nl] :ambito (ambito), ~ de action : actieradius
[ia-nl] :ambivalente, character (character) ~ : tweeslachtig karakter
[ia-nl] :amblyopia (amblyopia) /sub/ : MEDICINA gezichtszwakte, amblyopie, lui oog
[ia-nl] :ambulante, skeleto (skeleto) ~ : wandelend geraamte
[ia-nl] :ambulante, pharmacia (pharmacia) ~ : veldapotheek
[ia-nl] :ambulante, encyclopedia (encyclopedia) ~ : wandelende encyclopedie
[ia-nl] :ambulatura, ~ digitigrade (digitigrade) : teengang
[ia-nl] :amebiasis (amebiasis) /sub/ : MEDICINA amebiasis
[ia-nl] :ameiose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA ameiose
[ia-nl] :amen (amen) /interj/ : amen, het zij zo
[ia-nl] :amen (amen), dicer ~ a toto : op alles ja en amen zeggen
[ia-nl] :amene (amene) /adj/ : vriendelijk, beminnelijk, aardig
[ia-nl] :amento, ~ de salice (salice) : wilgekatje
[ia-nl] :americanophobe (americanophobe) /adj/ : Amerikahatend
[ia-nl] :americanophobo (americanophobo) /sub/ : Amerikahater
[ia-nl] :americium (americium) /sub/ : CHIMIA americium
[ia-nl] :ametropia (ametropia) /sub/ : MEDICINA ametropie
[ia-nl] :amic (amic) /adj/ : vriendschappelijk, bevriend
[ia-nl] :amic (amic), nation ~ : bevriende natie
[ia-nl] :amic (amic), chef de stato de nation ~ : bevriend staatshoofd
[ia-nl] :amic (amic), pais ~ : bevriend land
[ia-nl] :amic (amic), familia ~ : bevriende familie
[ia-nl] :amic (amic), relation ~ : bevriende relatie
[ia-nl] :amic (amic), ~ del ordine : ordelievend
[ia-nl] :amic (amic), ~ del libertate : vrijheidlievend
[ia-nl] :amica (amica) /sub/ : vriendin
[ia-nl] :amica (amica), ~ de schola : schoolvriendin
[ia-nl] :amica (amica), ~ intime (intime) : boezemvriendin
[ia-nl] :amica (amica), ~ de infantia/de juventute : jeugdvriendin
[ia-nl] :amica (amica), circulo de ~s : vriendinnenkring, dameskransje
[ia-nl] :amicitate, ~ intime (intime) : boezemvriendschap
[ia-nl] :amicitate, ~ reciproc (reciproc) : wederzijdse vriendschap
[ia-nl] :amico (amico) /sub/ : vriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ de casa : huisvriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ de infantia/de juventute : jeugdvriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ de schola : schoolvriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ intime (intime)/del corde : boezemvriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ loyal/fidel : trouwe vriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ del natura : natuurvriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ de tote le mundo : allemansvriend
[ia-nl] :amico (amico), ~ del populo : volksvriend
[ia-nl] :amico (amico), ~s inseparabile : onafscheidelijke vrienden
[ia-nl] :amico (amico), a precio de ~ : tegen een vriendenprijs
[ia-nl] :amico (amico), servicio de ~ : vriendendienst
[ia-nl] :amico (amico), circulo de ~s : vriendenkring
[ia-nl] :amico (amico), precio de ~ : vriendenprijs
[ia-nl] :amico (amico), consilio de ~ : vriendenraad
[ia-nl] :amico (amico), fidelitate/loyalitate de un ~ : vriendentrouw
[ia-nl] :amidogeno (amidogeno) /sub/ : CHIMIA amidogeen
[ia-nl] :aminophenol (aminophenol) /sub/ : CHIMIA aminophenol
[ia-nl] :amita (amita) /sub/ : tante
[ia-nl] :amitose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA amitose
[ia-nl] :ammoniac (ammoniac) /adj/ : CHIMIA ammoniak...
[ia-nl] :ammoniac (ammoniac), gumma ~ : ammoniakgom
[ia-nl] :ammoniac (ammoniac), aqua ~ : ammoniakwater, ammonia
[ia-nl] :ammoniac (ammoniac), gas ~ : ammoniak(gas)
[ia-nl] :ammoniac (ammoniac), sal ~ : salmiak
[ia-nl] :ammoniaco (ammoniaco) /sub/ : CHIMIA ammoniak (NH3)
[ia-nl] :ammoniaco (ammoniaco), ~ (liquide) : ammonia
[ia-nl] :ammoniaco (ammoniaco), fabrica de ~ : ammoniakfabriek
[ia-nl] :ammoniaco (ammoniaco), invenenamento/intoxication per ~ : ammoniakvergiftiging
[ia-nl] :ammoniaco (ammoniaco), odor de ~ : ammoniaklucht
[ia-nl] :ammoniaco (ammoniaco) /sub/ : ammoniakgom
[ia-nl] :ammonium (ammonium) /sub/ : CHIMIA ammonium
[ia-nl] :ammonium (ammonium), chloruro/chlorido de ~ : ammoniumchloride, salmiak
[ia-nl] :ammonium (ammonium), carbonato de ~ : ammoniumcarbonaat
[ia-nl] :ammonium (ammonium), nitrato de ~ : ammoniumnitraat
[ia-nl] :ammonium (ammonium), sulfato de ~ : ammoniumsulfaat
[ia-nl] :ammonium (ammonium), composito (composito) de ~ : ammoniumverbinding
[ia-nl] :ammophila (ammophila) /sub/ : BOTANICA (zand)helm
[ia-nl] :ammophila (ammophila) /sub/ : ZOOLOGIA zandwesp
[ia-nl] :amnesia (amnesia) /sub/ : geheugenverlies, geheugenzwakte, amnesie
[ia-nl] :amnesia (amnesia), ~ lacunar/lacunose : lacunaire amnesie
[ia-nl] :amnestia (amnestia) /sub/ : amnestie, generaal pardon
[ia-nl] :amniocentese (amniocentese) (-esis) /sub/ : MEDICINA vruchtwaterpunctie
[ia-nl] :amnioscopia (amnioscopia) /sub/ : MEDICINA vruchtwateronderzoek, amnioscopie
[ia-nl] :amok (amok) /sub/ : amok
[ia-nl] :amok (amok), currer/facer ~ : amok maken, als een bezetene te keer gaan
[ia-nl] :amonta, ~ maxime (maxime) : hoogste bedrag
[ia-nl] :amor, ~ al proximo (proximo) : naastenliefde
[ia-nl] :amor, littera (littera) de ~ : liefdesbrief
[ia-nl] :amorose, littera (littera) ~ : liefdesbrief
[ia-nl] :amorose, poesia (poesia) ~ : minnepoësie, liefdespoësie
[ia-nl] :amorphia (amorphia) /sub/ : amorfe toestand, vormloosheid
[ia-nl] :amortisar, ~ un debita (debita) : een schuld aflossen
[ia-nl] :amortisar, ~ un perdita (perdita) : een verlies delgen
[ia-nl] :amortisation, termino (termino)/periodo (periodo) de ~ : aflossingstermijn
[ia-nl] :amortisation, ~ del debitas (debitas) : schulddelging
[ia-nl] :amortisation, pro le ~ del machinas (machinas) : voor afschrijving van de machines
[ia-nl] :amovibile, prothese (prothese) (-esis) dentari/dental ~ : uitneembaar kunstgebit
[ia-nl] :ampelographia (ampelographia) /sub/ : studie van de wijnstok
[ia-nl] :ampelopsis (ampelopsis) /sub/ : BOTANICA wilde wingerd
[ia-nl] :ampelopsis (ampelopsis), ~ oriental : kamerwingerd
[ia-nl] :ampere (ampere) /sub/ : ampère (eenheid van stroomsterkte)
[ia-nl] :ampere-hora (ampere-hora) /sub/ : ampère-uur (eenheid van hoeveelheid energie)
[ia-nl] :ampere-torno (ampere-torno) /sub/ : ampèrewinding
[ia-nl] :amperometro (amperometro) /sub/ : ampèremeter
[ia-nl] :ampex (ampex) /sub/ : TELEVISION ampex
[ia-nl] :amphibiologia (amphibiologia) /sub/ : amfibieënkunde, amfibiologie
[ia-nl] :amphibiologo (amphibiologo) /sub/ : amfibioloog
[ia-nl] :amphibolia (amphibolia) /sub/ : amfibolie
[ia-nl] :amphibologia (amphibologia) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA PHILOSOPHIA amfibologie, ambiguïteit, dubbelzinnigheid
[ia-nl] :amphibologic, termino (termino) ~ : dubbelzinnige term
[ia-nl] :amphibracho (amphibracho) /sub/ : amfibrachys (versvoet), trippelmaat
[ia-nl] :amphictyonia (amphictyonia) /sub/ : HISTORIA amfictyonie
[ia-nl] :amphimixia (amphimixia) /sub/ : BIOLOGIA amfimixis
[ia-nl] :amphimixis (amphimixis) /sub/ : BIOLOGIA amfimixis
[ia-nl] :amphioxo (amphioxo) /sub/ : ZOOLOGIA
[ia-nl] :amphioxo (amphioxo), ~ lanceolate : lancetvisje
[ia-nl] :amphora (amphora) /sub/ : amfora, amfoor, kruik
[ia-nl] :ample, camera (camera) ~ : ruime kamer
[ia-nl] :ample, biographia (biographia) ~ : uitvoerige biografie
[ia-nl] :amplexicaule (amplexicaule) /adj/ : BOTANICA stengelomvattend
[ia-nl] :amplexicaule (amplexicaule), folios ~ : stengelomvattende bladeren
[ia-nl] :amplexicaule (amplexicaule), lamio ~ : hoenderbeet
[ia-nl] :ampliar, ~ un camera (camera) : een kamer vergroten
[ia-nl] :ampliar, ~ le numero (numero) de membros a octo : het aantal leden uitbreiden tot acht
[ia-nl] :ampliation, ~ de un photo(graphia (graphia)) : vergroting van een foto
[ia-nl] :amplificar, le crise/crisis (crisis) economic se amplifica : de economische crisis wordt steeds dieper
[ia-nl] :amplificator, ~ de microphono (microphono) : microfoonversterker
[ia-nl] :amygdala (amygdala) /sub/ : ANATOMIA amandel
[ia-nl] :amygdala (amygdala), ~ palatin : verhemelteamandel
[ia-nl] :amygdala (amygdala), ~ pharyngee (pharyngee) : keelholteamandel
[ia-nl] :amygdala (amygdala), ablation/extirpation del ~s : verwijdering van de amandelen
[ia-nl] :amygdalectomia (amygdalectomia) /sub/ : MEDICINA (keel)amandeloperatie, tonsillectomie
[ia-nl] :amygdalitis (amygdalitis) /sub/ : MEDICINA amandelontsteking, amygdalitis
[ia-nl] :amygdalotomia (amygdalotomia) /sub/ : MEDICINA tonsillotomie
[ia-nl] :amylose (-osis (-osis)) /sub/ : CHIMIA amylose (component van zetmeel)
[ia-nl] :amyotrophia (amyotrophia) /sub/ : MEDICINA amyotrofie, spieratrofie
[ia-nl] :anacamptis (anacamptis) /sub/ : BOTANICA hondskruid
[ia-nl] :anacreontic, poesia (poesia) ~ : anacreontische poësie
[ia-nl] :anacrusis (anacrusis) /sub/ : MUSICA voorslag, opslag, opmaat
[ia-nl] :anagallis (anagallis) /sub/ : BOTANICA guichelheil
[ia-nl] :anagallis (anagallis), ~ arvense : akkerguichelheid
[ia-nl] :anagogia (anagogia) /sub/ : THEOLOGIA symbolische bijbelverklaring
[ia-nl] :anagrammista, sphincter (sphincter) ~ : sluitspier van de anus
[ia-nl] :analepsis (analepsis) /sub/ : analepsis, terugkeer van de krachten na een ziekte
[ia-nl] :analeptic, pharmaco (pharmaco) ~ : analeptisch middel
[ia-nl] :analgesia (analgesia) /sub/ : MEDICINA gevoelloosheid voor pijn, analg(es)ie
[ia-nl] :analgesic, pharmaco (pharmaco) ~ : pijnstillend middel, pijnstiller
[ia-nl] :analgia (analgia) /sub/ : MEDICINA gevoelloosheid voor pijn, analg(es)ie
[ia-nl] :analoge (analoge) /adj/ : analoog, gelijksoortig, vergelijkbaar, overeenkomstig
[ia-nl] :analoge (analoge), punctos de vista ~ : overeenkomstige visies
[ia-nl] :analoge (analoge), declarationes ~ : overeenkomende verklaringen
[ia-nl] :analoge (analoge) /adj/ : (van apparaten) analoog
[ia-nl] :analoge (analoge), calculator ~ : analoge rekenmachine
[ia-nl] :analoge (analoge), computator/computer (A) ~ : analoge computer
[ia-nl] :analogia (analogia) /sub/ : analogie, overeenkomst, overeenstemming
[ia-nl] :analogia (analogia), offerer/presentar ~s : overeenkomst vertonen
[ia-nl] :analogia (analogia), ~ de spirito (spirito) : geestverwantschap
[ia-nl] :analogia (analogia), ~ de character (character) : karakterovereenkomst
[ia-nl] :analogia (analogia), ~ inter (inter) le linguas romanic : verwantschap tussen de Romaanse talen
[ia-nl] :analogia (analogia), rationar per ~, applicar le ~ : bij analogie redeneren, analogiseren
[ia-nl] :analogia (analogia), rationamento per ~ : redenering bij analogie
[ia-nl] :analogic, methodo (methodo) ~ : analoge methode
[ia-nl] :analysar, ~ un periodo (periodo) : periode onderzoeken
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis) /sub/ : analyse, ontleding, ontbinding, onderzoek
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ stilistic : stijlanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ economic : economische analyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ structural : structurele analyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ thematic : thematische analyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ textual/de texto : tekstanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ graphologic : schriftexpertise
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ de systemas : systeemanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ qualitative : kwalitatieve analyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ quantitative : kwantitatieve analyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ spectral : spectraalanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ calorimetric : calorimetrische analyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ del travalio : werkanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ logic/syntactic : redekundige ontleding
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ grammatical/morphologic : taalkundige ontleding
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ del sonos : klankanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ combinatori : combinatierekening
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ harmonic : harmonische analyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ del comportamento/del conducta : gedragsanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ marginal : randanalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ factorial : factoranalyse
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ del mercato : marktonderzoek
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ del solo : bodemonderzoek
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ del sanguine : bloedonderzoek
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), ~ del polline : stuifmeelonderzoek
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), per via de ~ : langs analytische weg
[ia-nl] :analyse (analyse) (-ysis), in le ultime (ultime) ~ : in wezen, in laatste instantie, tenslotte
[ia-nl] :analytic, chimia (chimia) ~ : analytische scheikunde
[ia-nl] :analytic, geometria (geometria) ~ : analytische meetkunde
[ia-nl] :analytic, psychologia (psychologia) ~ : analytische psychologie
[ia-nl] :analytic, methodo (methodo) ~ : analytische methode
[ia-nl] :analytic, spirito (spirito) ~ : analytische geest
[ia-nl] :anamnese (-esis (-esis)) /sub/ : MEDICINA (voor)geschiedenis (van een ziekte), anamnese
[ia-nl] :anamorphose (-osis (-osis)) /sub/ : vertekend beeld (in gebogen spiegel), vervorming, drogbeeld, anamorfose
[ia-nl] :ananas (ananas) /sub/ : BOTANICA ananas
[ia-nl] :ananas (ananas), ~ de mar : zeeananas
[ia-nl] :ananas (ananas), cocktail (A) de ~ : ananascocktail
[ia-nl] :ananas (ananas), compota de ~ : ananascompote
[ia-nl] :ananas (ananas), crema dulce al ~ : ananaspudding/vla
[ia-nl] :ananas (ananas), confectura/confitura al ~ : ananasjam
[ia-nl] :ananas (ananas), succo de ~ : ananassap
[ia-nl] :ananas (ananas), gusto de ~ : ananassmaak
[ia-nl] :anaphora (anaphora) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA anafoor, stijlfiguur die bestaat uit de herhaling van het beginwoord
[ia-nl] :anaphrodisiac (anaphrodisiac) /adj/ : de geslachtsdrift verminderend
[ia-nl] :anaphrodisiaco (anaphrodisiaco) /sub/ : anafrodisiacum, middel dat de geslachtsdrift vermindert
[ia-nl] :anarchia (anarchia) /sub/ : POLITICA anarchie
[ia-nl] :anarchia (anarchia) /sub/ : wanorde, wetteloosheid, anarchie
[ia-nl] :anastomose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA anastomose (natuurlijke verbinding)
[ia-nl] :anastrophe (anastrophe) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA woordomzetting, anastrofe
[ia-nl] :anatase (anatase) /sub/ : MINERALOGIAERALOGIA anataas
[ia-nl] :anate (anate) /sub/ : eend
[ia-nl] :anate (anate), ~ clypeate : lepeleend
[ia-nl] :anate (anate), ~ mascule : woerd
[ia-nl] :anate (anate), ~ salvage : wilde eend
[ia-nl] :anate (anate), ~ penelope : smient
[ia-nl] :anate (anate), ~ acute : pijlstaarteend
[ia-nl] :anate (anate), ~ mandarin : mandarijneend
[ia-nl] :anate (anate), ~ de esca/de appello : lokeend, roepeend
[ia-nl] :anate (anate), ovo de ~ : eendenei
[ia-nl] :anate (anate), pata de ~ : eendenpoot
[ia-nl] :anate (anate), nido de ~ : eendennest
[ia-nl] :anate (anate), stagnetto de ~s : eendenkom
[ia-nl] :anate (anate), racia de ~s : eendenras
[ia-nl] :anate (anate), chassa (sj) de ~s : eendenjacht
[ia-nl] :anate (anate), chassator (sj) de ~s : eendenjager
[ia-nl] :anate (anate), volo de ~s : toom eenden
[ia-nl] :anathema (anathema) /sub/ : RELIGION anathema, banvloek, excommunicatie
[ia-nl] :anathema (anathema), lancear un ~ : een vloek uitspreken, vervloeken
[ia-nl] :anathema (anathema), levar le ~ a un persona : iemand van de ban ontslaan
[ia-nl] :anatomia (anatomia) /sub/ : anatomie, ontleedkunde
[ia-nl] :anatomia (anatomia), ~ pathologic : pathologische anatomie
[ia-nl] :anatomia (anatomia), ~ teratologic : teratologische anatomie
[ia-nl] :anatomia (anatomia), ~ macroscopic : macroscopische anatomie
[ia-nl] :anatomia (anatomia), ~ microscopic : microscopische anatomie
[ia-nl] :anatomia (anatomia), ~ comparative : vergelijkende anatomie
[ia-nl] :anatomia (anatomia), ~ descriptive : beschrijvende anatomie
[ia-nl] :anatomia (anatomia), laboratorio de ~ : anatomisch laboratorium
[ia-nl] :anatomic, atlas (atlas) ~ : atlas der anatomie
[ia-nl] :anatomopathologia (anatomopathologia) /sub/ : MEDICINA pathologische anatomie
[ia-nl] :anatrope (anatrope) /adj/ : BOTANICA anatroop
[ia-nl] :ancia (ancia) /sub/ : MUSICA riet(je) (van blaasinstrument)
[ia-nl] :ancora (ancora) /sub/ : anker
[ia-nl] :ancora (ancora), ~ flottante : drijfanker
[ia-nl] :ancora (ancora), ~ de fluxo : vloedanker
[ia-nl] :ancora (ancora), ~ de reserva : noodanker
[ia-nl] :ancora (ancora), ~ de terra : landanker
[ia-nl] :ancora (ancora), esser al ~ : voor anker liggen
[ia-nl] :ancora (ancora), levar le ~ : het anker lichten/hieuwen/ophalen
[ia-nl] :ancora (ancora), jectar le ~ : het anker werpen
[ia-nl] :ancora (ancora), catena de ~ : ankerketting
[ia-nl] :ancora (ancora), cablo de ~ : ankertros
[ia-nl] :ancora (ancora), anello de un ~ : ankerring
[ia-nl] :ancora (ancora), horologio de/ad ~ : ankerhorloge
[ia-nl] :Andalusia (Andalusia) /sub/ : Andalusië
[ia-nl] :andes (andes) /sub/ : Andes (gebergte)
[ia-nl] :andes (andes), Cordillera del ~ : Andesgebergte
[ia-nl] :andragogia (andragogia) /sub/ : andragogie
[ia-nl] :andragogo (andragogo) /sub/ : andragoog
[ia-nl] :Andreas (Andreas) /sub/ : Andreas, André
[ia-nl] :Andreas (Andreas), cruce de Sancte ~ : Andreaskruis
[ia-nl] :androgenese (androgenese) (-esis) /sub/ : BIOLOGIA androgenese
[ia-nl] :androgynia (androgynia) /sub/ : tweeslachtigheid, androgynie
[ia-nl] :androgyno (androgyno) /sub/ : tweeslachtig dier/plant
[ia-nl] :andrologia (andrologia) /sub/ : MEDICINA andrologie
[ia-nl] :andromeda (andromeda) /sub/ : BOTANICA rotsbes, lavendelheide
[ia-nl] :Andromeda (Andromeda) /sub/ : LITTERATURA,  ASTRONOMIA Andromeda
[ia-nl] :Andromeda (Andromeda), Nebulosa de ~ : Andromedanevel
[ia-nl] :androphobia (androphobia) /sub/ : mensenvrees
[ia-nl] :anecdota (anecdota) /sub/ : anekdote
[ia-nl] :anecdota (anecdota), ~ spiritual : geestige anekdote
[ia-nl] :anello, ~ de un ancora (ancora) : ankerring
[ia-nl] :anemia (anemia) /sub/ : MEDICINA bloedarmoede, anemie
[ia-nl] :anemia (anemia), ~ perniciose : pernicieuze anemie
[ia-nl] :anemographia (anemographia) /sub/ : METEO anemografie
[ia-nl] :anemographo (anemographo) /sub/ : METEO zelfregistrerende wind(snelheids)meter, anemograaf
[ia-nl] :anemologia (anemologia) /sub/ : METEO anemologie
[ia-nl] :anemometria (anemometria) /sub/ : METEO anemometrie
[ia-nl] :anemometro (anemometro) /sub/ : METEO wind(snelheids)meter, anemometer
[ia-nl] :anemophilia (anemophilia) /sub/ : BOTANICA windbestuiving, windbloemigheid, anemofilie
[ia-nl] :aneroide, barometro (barometro) ~ : aneroide barometer
[ia-nl] :anesthesia (anesthesia) /sub/ : MEDICINA verdoving, narcose
[ia-nl] :anesthesia (anesthesia), ~ local : plaatselijke verdoving
[ia-nl] :anesthesia (anesthesia), ~ total : algehele verdoving
[ia-nl] :anesthesia (anesthesia), ~ superficial : lichte verdoving
[ia-nl] :anesthesia (anesthesia), ~ spinal : verdoving in het ruggemerg
[ia-nl] :anesthesiologia (anesthesiologia) /sub/ : MEDICINA anesthesiologie, narcoseleer
[ia-nl] :angaria (angaria) /sub/ : JURIDIC angarie
[ia-nl] :angaria (angaria), derecto de ~ : recht van angarie, recht van beslagneming op vreemde schepen
[ia-nl] :angela (angela) /sub/ : Angela
[ia-nl] :angelo (angelo) /sub/ : engel
[ia-nl] :angelo (angelo), ~ de Deo : engel Gods
[ia-nl] :angelo (angelo), ~ tutelar/custode : beschermengel, schutsengel, engelbewaarder
[ia-nl] :angelo (angelo), ~ del pace : vredesengel
[ia-nl] :angelo (angelo), ~ consolatori : troostende engel
[ia-nl] :angelo (angelo), ~ de morte : doodsengel
[ia-nl] :angelo (angelo), ~ exterminatori : engel des verderfs
[ia-nl] :angelo (angelo), patientia de ~ : engelengeduld
[ia-nl] :angelo (angelo), capillos de ~ : engelenhaar
[ia-nl] :angelo (angelo), visage de ~ : engelengelaat
[ia-nl] :angelo (angelo), choro de ~s : engelenkoor
[ia-nl] :angelo (angelo), missa del ~s : engelenmis
[ia-nl] :angelo (angelo), cohortes de ~s : legioenen van engelen
[ia-nl] :angelolatria (angelolatria) /sub/ : engelenverering
[ia-nl] :angelologia (angelologia) /sub/ : engelenleer, angelologie
[ia-nl] :angelus (angelus) /sub/ : (gebed) angelus
[ia-nl] :angelus (angelus) /sub/ : angelusklok
[ia-nl] :angelus (angelus) /sub/ : ZOOLOGIA
[ia-nl] :angelus (angelus), ~ prunari : iepentakvlinder
[ia-nl] :angiocardiographia (angiocardiographia) /sub/ : MEDICINA angiocardiografie
[ia-nl] :angiocardiopathia (angiocardiopathia) /sub/ : MEDICINA angiocardiopathie, hart- en vaatziekte
[ia-nl] :angiographia (angiographia) /sub/ : MEDICINA angiografie, beschrijving van de bloedvaten
[ia-nl] :angiologia (angiologia) /sub/ : MEDICINA angiologie, leer van de bloedvaten
[ia-nl] :angiologo (angiologo) /sub/ : MEDICINA angioloog
[ia-nl] :angiopathia (angiopathia) /sub/ : MEDICINA vaatziekte
[ia-nl] :anglomania (anglomania) /sub/ : anglomanie
[ia-nl] :anglomaniac (anglomaniac) /adj/ : anglomaan
[ia-nl] :anglomaniaco (anglomaniaco) /sub/ : anglomaan
[ia-nl] :anglomano (anglomano) /sub/ : anglomaan
[ia-nl] :anglophilia (anglophilia) /sub/ : anglofilie, pro-engelse gezindheid
[ia-nl] :anglophobe (anglophobe) /adj/ : afkerig van al wat engels is, anti-engels
[ia-nl] :anglophobia (anglophobia) /sub/ : anglofobie
[ia-nl] :anglophobo (anglophobo) /sub/ : iemand die afkerig is van al wat engels is, anti-engels gezind persoon
[ia-nl] :anglophono (anglophono) /sub/ : engelstalige, engelsprekende
[ia-nl] :anglosaxono (anglosaxono) /sub/ : Angelsakser
[ia-nl] :anglosaxono (anglosaxono) /sub/ : Angelsaksisch, Oudengels
[ia-nl] :angostura, cortice (cortice) de ~ : angosturabast
[ia-nl] :angulo (angulo) /sub/ : hoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ acute : scherpe hoek
[ia-nl] :angulo (angulo), con ~s acute : scherphoekig
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ obtuse : stompe hoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ recte : rechte hoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ oblique : scheve hoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ platte/plan : gestrekte hoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ interne/interior : binnenhoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ superior : bovenhoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ inferior : benedenhoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ externe/exterior : buitenhoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~s alterne interne : verwisselende binnenhoeken
[ia-nl] :angulo (angulo), ~s alterne externe : verwisselende buitenhoeken
[ia-nl] :angulo (angulo), ~s correspondente : overeenkomstige hoeken
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ contigue/adjacente : aanliggende hoek, nevenhoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ complementari : complementshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ supplementari : supplementaire hoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ del vertice (vertice) : tophoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de base : basishoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ polyhedre : veelvlakshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ visual : gezichtshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de polarisation : polarisatiehoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de tiro : schootshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ del bucca : mondhoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ remote : uithoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de 30 grados : hoek van 30 graden
[ia-nl] :angulo (angulo), divider un ~ in duo, bisecar un ~ : een hoek in tweeën delen
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ optic : beeldhoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ facial : gelaatshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de incidentia : hoek van inval
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de reflexion : hoek van terugkaatsing
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de refraction : brekingshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ de inclination : hellingshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ rotatori/giratori : draaiingshoek
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ intime (intime) : zithoek, zitje
[ia-nl] :angulo (angulo), ~ horari de un astro : uurhoek van een ster
[ia-nl] :angulo (angulo), mesurator de ~s : hoekmeter, gradenboog
[ia-nl] :angulo (angulo), tornar (circum) le ~ : de hoek omgaan
[ia-nl] :angulo (angulo), domo/casa de ~ : hoekhuis
[ia-nl] :angulo (angulo), muro de ~ : hoekmuur
[ia-nl] :angulo (angulo), poste de ~ : hoekpaal
[ia-nl] :angulo (angulo), sofa de ~ : hoeksofa
[ia-nl] :angulo (angulo), turre de ~ : hoektoren
[ia-nl] :angulo (angulo), petra de ~ : hoeksteen
[ia-nl] :angulo (angulo), colpo de ~ : hoekslag/schop, corner
[ia-nl] :angulo (angulo), sutura de ~ : hoeknaad
[ia-nl] :angulo (angulo), supporto de ~ : hoeksteun
[ia-nl] :angulometro (angulometro) /sub/ : hoekmeter
[ia-nl] :angulose, character (character) ~ : hoekig karakter
[ia-nl] :anhydre (anhydre) /adj/ : CHIMIA watervrij
[ia-nl] :anhydrose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA anhydrose, sterke vermindering van de zweetafscheiding
[ia-nl] :aniconic, symbolo (symbolo) ~ : aniconisch symbool
[ia-nl] :anima (anima) /sub/ : ziel, geest
[ia-nl] :anima (anima), ~ de poeta : dichterziel
[ia-nl] :anima (anima), ~ infantil : kinderziel
[ia-nl] :anima (anima), ~ human : mensenziel
[ia-nl] :anima (anima), ~ popular : volksziel
[ia-nl] :anima (anima), ~ heroic : heldenziel
[ia-nl] :anima (anima), ~ del populo : volksziel
[ia-nl] :anima (anima), salvation del ~ : heil van de ziel
[ia-nl] :anima (anima), tranquillitate de ~ : zielerust, gemoedsrust
[ia-nl] :anima (anima), pastor de ~ : zieleherder
[ia-nl] :anima (anima), cura de ~ : zielzorg
[ia-nl] :anima (anima), immortalitate del ~ : onsterfelijkheid van de ziel
[ia-nl] :anima (anima), immaterialitate del ~ : onstoffelijkheid van de ziel
[ia-nl] :anima (anima), movimento de ~ : gemoedsbeweging
[ia-nl] :anima (anima), render le ~ : de geest geven
[ia-nl] :anima (anima), stato de ~ : gemoedstoestand
[ia-nl] :anima (anima), migration/transmigration del ~ : zielsverhuizing
[ia-nl] :anima (anima), nulle ~ vive : geen levende ziel
[ia-nl] :anima (anima), excitar le ~s : de gemoederen in beroering brengen
[ia-nl] :anima (anima), dar ~ a : bezielen
[ia-nl] :anima (anima), dar se ~ e corpore a un cosa : zich met hart en ziel aan iets wijden
[ia-nl] :anima (anima), ille esseva le ~ del conspiration : hij was de ziel van de samenzwering
[ia-nl] :anima (anima) /sub/ : MILITAR stootbodem (van een kanon)
[ia-nl] :anima (anima) /sub/ : stapel (van muziekinstrument)
[ia-nl] :animal, psychologia (psychologia) ~ : dierenpsychologie
[ia-nl] :animal, physiologia (physiologia) ~ : dierfysiologie
[ia-nl] :animal, epopeia (epopeia) ~ : dierenepos
[ia-nl] :animo (animo) /sub/ : animo, energie, lust
[ia-nl] :anion (anion) /sub/ : PHYSICA anion
[ia-nl] :anion (anion), excambio de ~es : anionenwisseling
[ia-nl] :anis, bibita (bibita)/biberage al ~ : anijsdrank
[ia-nl] :anisogamia (anisogamia) /sub/ : BOTANICA ongelijkslachtigheid, heterogamie
[ia-nl] :anisometropia (anisometropia) /sub/ : MEDICINA anisometropie
[ia-nl] :anisotrope (anisotrope) /adj/ : PHYSICA anisotroop, met verschillende eigenschappen in verschillende richtingen
[ia-nl] :anisotrope (anisotrope), infiltration/percolation ~ : anisotrope kwel
[ia-nl] :anisotrope (anisotrope), solo ~ : anisotrope grond
[ia-nl] :anisotrope (anisotrope), material ~ : anisotroop materiaal
[ia-nl] :anisotrope (anisotrope), conolidation ~ : anisotrope consolidatie
[ia-nl] :anisotropia (anisotropia) /sub/ : PHYSICA anisotropie
[ia-nl] :anisotropia (anisotropia), ~ uniaxe/uniaxial : eenassige anisotropie
[ia-nl] :ankylose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA ankylose, gewrichtsverstijving
[ia-nl] :ankylostoma (ankylostoma) /sub/ : mijnworm
[ia-nl] :ankylostomiasis (ankylostomiasis) /sub/ : MEDICINA mijnwormziekte
[ia-nl] :annexe, camera (camera) ~ : zijkamer
[ia-nl] :anniversario, le cinquantesime (cinquantesime) ~ de lor maritage/matrimonio : zijn verjaardag vieren
[ia-nl] :anno, ultime (ultime) die del ~ : oudejaar(sdag)
[ia-nl] :anno, le ~ proxime (proxime) : volgend jaar
[ia-nl] :annual, reunion/assemblea (assemblea) ~ : jaarvergadering
[ia-nl] :annullar, ~ per telephono (telephono) : afbellen
[ia-nl] :annunciar, ~ su visita (visita) : zijn bezoek aankondigen
[ia-nl] :ano, sphincter (sphincter) del ~ : sluitspier van de anus
[ia-nl] :anodo (anodo) /sub/ : ELECTRICITATE anode
[ia-nl] :anodo (anodo), currente de ~ : anodestroom
[ia-nl] :anodo (anodo), batteria de ~ : anodebatterij
[ia-nl] :anomalia (anomalia) /sub/ : afwijking, onregelmatigheid
[ia-nl] :anomalia (anomalia), ~s psychotic : psychotische afwijkingen
[ia-nl] :anomalia (anomalia) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA anomalie
[ia-nl] :anomia (anomia) /sub/ : wetsloochening, wetteloosheid, wetsverkrachting, anomie
[ia-nl] :anonyme (anonyme) /adj/ : anoniem, onbekend, naamloos
[ia-nl] :anonyme (anonyme), autor ~ : onbekend schrijver, anonymus
[ia-nl] :anonyme (anonyme), pamphletario ~ : anonieme pampfletist
[ia-nl] :anonyme (anonyme), littera (littera) ~ : ongetekende brief, anonieme brief
[ia-nl] :anonyme (anonyme), libro ~ : anoniem boek
[ia-nl] :anonyme (anonyme), compania (compania)/societate ~ : naamloze vennootschap
[ia-nl] :anonymo (anonymo) /sub/ : anonymus, onbekende
[ia-nl] :anorganic, chimia (chimia) ~ : anorganische scheikunde
[ia-nl] :anorgasmia (anorgasmia) /sub/ : anorgasmie
[ia-nl] :anormalitate, ~ de un organo (organo) : afwijking van een orgaan
[ia-nl] :anosmia (anosmia) /sub/ : MEDICINA anosmie, gebrek aan reukvermogen
[ia-nl] :anoxemia (anoxemia) /sub/ : MEDICINA anoxemie, ontbreken van zuurstof in slagaderlijk bloed
[ia-nl] :anoxia (anoxia) /sub/ : MEDICINA zuurstofgebrek, anoxie
[ia-nl] :Antarctica (Antarctica) /sub/ : Zuidpoolgebied
[ia-nl] :antecamera (antecamera) /sub/ : voorvertrek, wachtkamer (van dokter, etc.)
[ia-nl] :antecamera (antecamera), facer ~ : in de wachtkamer wachten, antichambreren
[ia-nl] :antecamera (antecamera), le ~ del inferno : het voorportaal van de hel
[ia-nl] :antedata, ~ de un littera (littera) : antidatering van een brief
[ia-nl] :antedatar, ~ un littera (littera) : een brief antidateren
[ia-nl] :antepenultima (antepenultima) /sub/ : op twee na laatste lettergreep
[ia-nl] :antepenultime (antepenultime) /adj/ : op twee na laatst
[ia-nl] :antepenultime (antepenultime), syllaba (syllaba) ~ : op twee na laatste lettergreep
[ia-nl] :anthemis (anthemis) /sub/ : BOTANICA Roomse kamille
[ia-nl] :anthemis (anthemis), ~ arvense : akkerkamille
[ia-nl] :anthemis (anthemis), ~ austriac : Oostenrijkse kamille
[ia-nl] :anthese (-esis (-esis)) /sub/ : BOTANICA het ontluiken, ontluiking
[ia-nl] :anthographia (anthographia) /sub/ : anthografie
[ia-nl] :anthologia (anthologia) /sub/ : anthologie, bloemlezing
[ia-nl] :anthologia (anthologia), compilar un ~ : een bloemlezing samenstellen
[ia-nl] :anthrace (anthrace) /sub/ : MEDICINA negenoog, steenpuist, karbunkel, bloedzweer
[ia-nl] :anthrace (anthrace), ~ maligne : kwaadaardige steenpuist
[ia-nl] :anthrace (anthrace) /sub/ : miltvuur (veeziekte)
[ia-nl] :anthrace (anthrace), epidemia (epidemia) de ~ : miltvuurepidemie
[ia-nl] :anthrace (anthrace), bacillo de ~ : miltvuurbacil
[ia-nl] :anthracometro (anthracometro) /sub/ : antracometer
[ia-nl] :anthracose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA ant(h)racose, stoflong door steenkool, koollong
[ia-nl] :anthrax (anthrax) /sub/ : Vide: anthrace
[ia-nl] :anthropobiologia (anthropobiologia) /sub/ : antropobiologie
[ia-nl] :anthropocentric, philosophia (philosophia) ~ : antropocentrische filosofie
[ia-nl] :anthropocentric, theoria (theoria) ~ : antropocentrische theorie
[ia-nl] :anthropode (anthropode) /adj/ : ZOOLOGIA de geleedpotigen betreffend
[ia-nl] :anthropodo (anthropodo) /sub/ : ZOOLOGIA geleedpotige
[ia-nl] :anthropodo (anthropodo), anthropodos : anthropoda, geleedpotigen
[ia-nl] :anthropogenese (anthropogenese) (-esis) /sub/ : antropogenese
[ia-nl] :anthropogenia (anthropogenia) /sub/ : antropogenie
[ia-nl] :anthropogeographia (anthropogeographia) /sub/ : antropogeografie
[ia-nl] :anthropographia (anthropographia) /sub/ : antropografie
[ia-nl] :anthropologia (anthropologia) /sub/ : antropologie
[ia-nl] :anthropologia (anthropologia), ~ biologic : antropobiologie
[ia-nl] :anthropologo (anthropologo) /sub/ : antropoloog
[ia-nl] :anthropometria (anthropometria) /sub/ : antropometrie
[ia-nl] :anthropometria (anthropometria), ~ judiciari : gerechtelijke antropometrie
[ia-nl] :anthropomorphologia (anthropomorphologia) /sub/ : antropomorfologie
[ia-nl] :anthroponymia (anthroponymia) /sub/ : antroponymie, naamgeving
[ia-nl] :anthroponymo (anthroponymo) /sub/ : antroponiem, persoonsnaam
[ia-nl] :anthropophage (anthropophage) /adj/ : mensenetend
[ia-nl] :anthropophage (anthropophage), tribo ~ : kannibalenstam
[ia-nl] :anthropophagia (anthropophagia) /sub/ : antropofagie, kannibalisme
[ia-nl] :anthropophago (anthropophago) /sub/ : menseneter, kannibaal
[ia-nl] :anthropophobia (anthropophobia) /sub/ : antropofobie
[ia-nl] :anthropopitheco (anthropopitheco) /sub/ : ZOOLOGIA aapmens, anthropopithecus
[ia-nl] :anthroposcopia (anthroposcopia) /sub/ : antroposcopie
[ia-nl] :anthroposophe (anthroposophe) /adj/ : antroposofisch
[ia-nl] :anthroposophia (anthroposophia) /sub/ : antroposofie
[ia-nl] :anthroposopho (anthroposopho) /sub/ : antroposoof
[ia-nl] :anthropotomia (anthropotomia) /sub/ : antropotomie, anatomie van het menselijk lichaam
[ia-nl] :anthyllis (anthyllis) /sub/ : BOTANICA
[ia-nl] :anthyllis (anthyllis), ~ vulnerari : wondklaver
[ia-nl] :antiacne (antiacne) /adj/ : tegen acne, antiacne...
[ia-nl] :antiaeree, artilleria (artilleria)/cannones ~ : luchtdoelartillerie, luchtdoelgeschut
[ia-nl] :antiaeree, batteria (batteria) ~ : luchtafweerbatterij
[ia-nl] :antiarabe (antiarabe) /sub/ : adj. anti-Arabisch
[ia-nl] :antiarabe (antiarabe) /sub/ : s. anti-Arabische houding
[ia-nl] :antibiose (-osis (-osis)) /sub/ : BOTANICA antibiose, parasitisme waarbij een van de partners te gronde gaat
[ia-nl] :anticathodo (anticathodo) /sub/ : anticathode
[ia-nl] :anticholeric /adj/ : tegen de cholera (cholera)
[ia-nl] :antichrese (antichrese) (-esis) /sub/ : antichrese, antichresis, pandgenot
[ia-nl] :anticlimax (anticlimax) /sub/ : anticlimax
[ia-nl] :anticoagulante, pharmaco (pharmaco) ~ : de bloedstolling vertragend middel
[ia-nl] :antidemocrate (antidemocrate) /sub/ : antidemocraat
[ia-nl] :antidoto (antidoto) /sub/ : tegengif
[ia-nl] :antiexopero (antiexopero) /adj/ : antistakings...
[ia-nl] :antiexopero (antiexopero), lege ~ : antistakingswet
[ia-nl] :antigeno (antigeno) /sub/ : BIOLOGIA antigeen
[ia-nl] :antiheroe (antiheroe) /sub/ : antiheld
[ia-nl] :antihistaminic, pharmaco (pharmaco) ~ : middel tegen histamine
[ia-nl] :Antilibano (Antilibano) /sub/ : Anti-Libanon
[ia-nl] :antilogia (antilogia) /sub/ : antilogie, tegenstrijdigheid
[ia-nl] :antilope (antilope) /sub/ : antiloop
[ia-nl] :antilope (antilope), ~ silvatic : bosantiloop
[ia-nl] :antimilitarista, ideologia (ideologia) ~ : antimilitaristische ideologie
[ia-nl] :antinomia (antinomia) /sub/ : antinomie, innerlijke tegenstrijdigheid, tegenspraak
[ia-nl] :Antiochia (Antiochia) /sub/ : Antiochië
[ia-nl] :antipathia (antipathia) /sub/ : antipatie, afkeer
[ia-nl] :antipathia (antipathia), ~ instinctive : gevoelsmatige afkeer
[ia-nl] :antipathia (antipathia), inspirar ~ : antipathie opwekken
[ia-nl] :antipathic, puero (puero) ~ : akelige jongen
[ia-nl] :antiperiodo (antiperiodo) /sub/ : MATHEMATICA antiperiode
[ia-nl] :antiperistase (antiperistase) (-asis) /sub/ : antiperistasis, werking van twee tegenovergestelde elkander versterkende eigenschappen
[ia-nl] :antiphona (antiphona) /sub/ : ECCLESIA antifoon, beurtzang, wisselzang, tegenzang
[ia-nl] :antiphrase (antiphrase) (-asis) /sub/ : antifrase
[ia-nl] :antipode (antipode) /sub/ : tegenvoeter
[ia-nl] :antipode (antipode) /sub/ : tegendeel, tegenovergestelde
[ia-nl] :antipollution, policia (policia) ~ : milieupolitie
[ia-nl] :antipsychiatria (antipsychiatria) /sub/ : antipsychiatrie
[ia-nl] :antipulices (antipulices) /adj/ : tegen de vlooien
[ia-nl] :antipulices (antipulices), collar ~ : vlooien(hals)band
[ia-nl] :antiqualia, camera (camera) de ~s : rommelkamer
[ia-nl] :antiquitate, vendita (vendita) public/auction de ~s : antiekveiling
[ia-nl] :antiradar (antiradar) /adj/ : antiradar
[ia-nl] :antiradar (antiradar), systema ~ : antiradarsysteem
[ia-nl] :antiradar (antiradar) /sub/ : antiradar
[ia-nl] :antireligiose, spirito (spirito) ~ : antigodsdienstige geest
[ia-nl] :antirheumatic, pharmaco (pharmaco) ~ : middel tegen reuma
[ia-nl] :antisatellita (antisatellita) /adj/ : antisatelliet...
[ia-nl] :antisatellita (antisatellita), arma ~ : antisatellietwapen
[ia-nl] :antisepsis (antisepsis) /sub/ : MEDICINA antisepsie, antisepsis
[ia-nl] :antisymmetria (antisymmetria) /sub/ : antisymmetrie, scheefsymmetrie
[ia-nl] :antithese (antithese) (-esis) /sub/ : het tegenover elkaar stellen, antithese, tegenstelling
[ia-nl] :antithese (antithese) (-esis) /sub/ : RHETORICA antithese
[ia-nl] :antitypo (antitypo) /sub/ : antitype, tegenbeeld, pendant, tegenhanger
[ia-nl] :antivirus (antivirus) /sub/ : MEDICINA antivirus
[ia-nl] :antonyme (antonyme) /adj/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA tegengesteld
[ia-nl] :antonymia (antonymia) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA antonymie, tegenstelling
[ia-nl] :antonymo (antonymo) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA antoniem, woord met tegengestelde betekenis
[ia-nl] :anular, digito (digito) ~ : ringvinger
[ia-nl] :aortitis (aortitis) /sub/ : MEDICINA aortitis, ontsteking van de aorta
[ia-nl] :apagogia (apagogia) /sub/ : apagogische redenering, redenering uit het ongerijmde
[ia-nl] :aparte (aparte) /sub/ : THEATRO terzijde
[ia-nl] :aparte (aparte), le ~s es frequente in le comedias : de terzijdes komen veel voor in blijspelen
[ia-nl] :apathia (apathia) /sub/ : apatie, lusteloosheid, onverschilligheid
[ia-nl] :ape, ~ matre/regina/femina (femina) : koningin
[ia-nl] :apepsia (apepsia) /sub/ : MEDICINA apepsie
[ia-nl] :aperibottilias (aperibottilias) /sub/ : flesopener
[ia-nl] :aperilattas (aperilattas) /sub/ : blikopener
[ia-nl] :aperilitteras (aperilitteras) /sub/ : briefopener
[ia-nl] :aperiodicitate, ~ de un phenomeno (phenomeno) : aperiodiciteit van een verschijnsel
[ia-nl] :aperiostreas (aperiostreas) /sub/ : oestermes(je)
[ia-nl] :aperir, ~ un littera (littera) : een brief openen
[ia-nl] :aperir, ~ le palpebras (palpebras) : de oogleden opslaan
[ia-nl] :aperir, ~ le parenthese (parenthese)(s) : de haakjes openen
[ia-nl] :aperte, littera (littera) ~ : open brief
[ia-nl] :aperte, syllaba (syllaba) ~ : open lettergreep
[ia-nl] :aperte, character (character) ~ : open karakter
[ia-nl] :apertura, ceremonia (ceremonia) de ~ : openingsplechtigheid
[ia-nl] :aphanes (aphanes) /sub/ : BOTANICA leeuwenklauw
[ia-nl] :aphasia (aphasia) /sub/ : MEDICINA afasie
[ia-nl] :apheresis (apheresis) /sub/ : PHONETICA aferesis, weglating van een letter aan het begin van een woord
[ia-nl] :aphonia (aphonia) /sub/ : MEDICINA verlies van stem, volkomen heesheid, afonie
[ia-nl] :aphrodisiac (aphrodisiac) /adj/ : zinnenprikkelend
[ia-nl] :aphrodisiaco (aphrodisiaco) /sub/ : afrodisiacum, middel dat de geslachtsdrift prikkelt, minnedrank
[ia-nl] :aphyllia (aphyllia) /sub/ : BOTANICA bladerloosheid
[ia-nl] :apice (apice) /sub/ : top, toppunt
[ia-nl] :apice (apice), ~ del pulmon : longtop
[ia-nl] :apice (apice), ~ del corde : hartpunt
[ia-nl] :apice (apice), ~ foliar : bladpunt
[ia-nl] :apice (apice), ~ radicular : wortelpunt
[ia-nl] :apice (apice), angulo del ~ : tophoek
[ia-nl] :apice (apice), arrivar al ~ : de top bereiken
[ia-nl] :apice (apice), esser al ~ del gloria : op het toppunt van zijn roem staan
[ia-nl] :apice (apice), esser al ~ del carriera : op de top van zijn carrière staan
[ia-nl] :apice (apice), esser al ~ de su poter : op het toppunt van zijn macht zijn
[ia-nl] :apnea (apnea) /sub/ : MEDICINA ademstilstand, apneu
[ia-nl] :apocalyptic, symbolos (symbolos) ~ : apocalyptische symbolen
[ia-nl] :apocope (apocope) /sub/ : PHONETICA apocope, afkapping van een letter aan het einde van een woord
[ia-nl] :apocryphe (apocryphe) /adj/ : apocrief, niet-autentiek
[ia-nl] :apocryphe (apocryphe), documento ~ : niet-autentiek document/stuk
[ia-nl] :apocryphe (apocryphe) /adj/ : ECCLESIA apocrief
[ia-nl] :apocryphe (apocryphe), evangelios ~ : apocriefe evangeliën
[ia-nl] :apocrypho (apocrypho) /sub/ : apocrief geschrift
[ia-nl] :apocrypho (apocrypho), ~s : apocriefen, apocriefe boeken van de bijbel
[ia-nl] :apode (apode) /adj/ : zonder voet, zonder poot
[ia-nl] :apode (apode), vaso ~ : vaas zonder voet
[ia-nl] :apode (apode) /adj/ : ZOOLOGIA zonder poten, pootloos
[ia-nl] :apode (apode), larva ~ : pootloze larve
[ia-nl] :apodose (apodose) (-osis) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA apodose
[ia-nl] :apogamia (apogamia) /sub/ : BOTANICA apogamie, zaadvorming uit een andere cel dan de eicel van de embryozak
[ia-nl] :apogee (apogee) /adj/ : het toppunt betreffend, van het toppunt
[ia-nl] :apogee (apogee) /adj/ : ASTRONOMIA het apogeum betreffend
[ia-nl] :apogee (apogee), distantia ~ : apogeumafstand
[ia-nl] :apogeo (apogeo) /sub/ : hoogtepunt, toppunt
[ia-nl] :apogeo (apogeo), ~ de su gloria : hoogtepunt van zijn roem
[ia-nl] :apogeo (apogeo) /sub/ : ASTRONOMIA apogeum
[ia-nl] :apographo (apographo) /sub/ : apograaf
[ia-nl] :apologia (apologia) /sub/ : apologie, verdedigingsrede, verweerschrift
[ia-nl] :apologia (apologia), le ~ de Socrates (Socrates) : de apologie van Socrates
[ia-nl] :apologo (apologo) /sub/ : apoloog (fabel met moraal)
[ia-nl] :apomecometro (apomecometro) /sub/ : apomecometer, afstandsmeter
[ia-nl] :apomeisose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA apomeiose
[ia-nl] :apomixia (apomixia) /sub/ : BOTANICA apomixie, voortplanting zonder bevruchting
[ia-nl] :aponeurose (-osis (-osis)) /sub/ : aponeurose
[ia-nl] :apophonia (apophonia) /sub/ : PHONETICA klankwisseling, ablaut
[ia-nl] :apophonia (apophonia), ~ qualitative : kwalitatieve klankwisseling
[ia-nl] :apophonia (apophonia), ~ quantitative : kwantitatieve klankwisseling
[ia-nl] :apophyse (apophyse) (-ysis) /sub/ : ANATOMIA apofyse, beenuitsteeksel
[ia-nl] :apophyse (apophyse) (-ysis), ~ spinose : doornuitsteeksel
[ia-nl] :apophyse (apophyse) (-ysis), ~ coracoide : ravenbeksuitsteeksel
[ia-nl] :apophyse (apophyse) (-ysis), ~ transverse : dwarsuitsteeksel
[ia-nl] :apophyse (apophyse) (-ysis), ~ zygomatic : jukbeenuitsteeksel
[ia-nl] :apoplexia (apoplexia) /sub/ : apoplexie, beroerte, hersenbloeding, attaque
[ia-nl] :apoplexia (apoplexia), attacco de ~ : beroerte
[ia-nl] :apoplexia (apoplexia), colpate de ~ : door een beroerte getroffen
[ia-nl] :aporetic, philosophos (philosophos) ~ : aporetische filosofen
[ia-nl] :aporia (aporia) /sub/ : PHILOSOPHIA aporie
[ia-nl] :aposiopese (-esis (-esis)) /sub/ : LITTERATURA (het plotseling afbreken van een zin) aposiopesis, verzwijging
[ia-nl] :apostasia (apostasia) /sub/ : RELIGION apostasie, afval, geloofsverzaking
[ia-nl] :apostata (apostata) /sub/ : RELIGION apostaat, afvallige, geloofsverzaker, renegaat
[ia-nl] :apostolic, littera (littera) ~ : apostolische brief
[ia-nl] :apostolic, cancelleria (cancelleria) ~ : apostolische/pauselijke kanselarij
[ia-nl] :apostolo (apostolo) /sub/ : apostel
[ia-nl] :apostolo (apostolo), Actos del ~s : Handelingen der Apostelen
[ia-nl] :apostolo (apostolo), ~ del gentiles : apostel der heidenen
[ia-nl] :apostolo (apostolo), ~ del pace : vredesapostel
[ia-nl] :apostrophe (apostrophe) /sub/ : apostroof, aanspreking, boze uitval
[ia-nl] :apostropho (apostropho) /sub/ : apostroof, afkappingsteken, weglatingsteken
[ia-nl] :apotheose (-osis (-osis)) /sub/ : HISTORIA vergoddelijking, apotheose
[ia-nl] :apotheose (-osis (-osis)) /sub/ : apotheose, grandioos slottoneel, hoogtepunt
[ia-nl] :apparato, ~ de oxygeno (oxygeno) : zuurstofapparaat
[ia-nl] :apparato, ~ photographic/de photographia (photographia) : fotocamera, fototoestel
[ia-nl] :apparato, ~ telephonic/de telephono (telephono) : telefoontoestel
[ia-nl] :apparato, ~ telegraphic/de telegrapho (telegrapho) : telegraaftoestel
[ia-nl] :apparente, diametro (diametro) ~ del sol : schijnbare diameter van de zon
[ia-nl] :apparentia, non le minime (minime) ~ de : geen spoor van
[ia-nl] :apparer, in iste obra appare le maestria (maestria) del artista : in dit werk wordt het meesterschap van de kunstenaar zichtbaar
[ia-nl] :apparition, ~ de un phenomeno (phenomeno) : optreden van een verschijnsel
[ia-nl] :appartamento, ~ de duo cameras (cameras) : tweekamerflat
[ia-nl] :appendice (appendice) /sub/ : aanhangsel, toevoegsel, appendix (van boek, etc.)
[ia-nl] :appendice (appendice), ~ bibliographic : bibliografische appendix
[ia-nl] :appendice (appendice) /sub/ : ANATOMIA
[ia-nl] :appendice (appendice), ~ (vermiforme/vermicular) : appendix, wormvormig aanhangsel van de blinde darm
[ia-nl] :appendice (appendice), ~ adeniforme : kliervormig aanhangsel
[ia-nl] :appendicectomia (appendicectomia) /sub/ : MEDICINA verwijdering van de appendix, blindedarmoperatie
[ia-nl] :appendicitis (appendicitis) /sub/ : MEDICINA blindedarmontsteking
[ia-nl] :appendicitis (appendicitis), gemaskeerde ~ : appendicitis larvate
[ia-nl] :appendicitis (appendicitis), acute ~ : appendicitis acute
[ia-nl] :applaudimetro (applaudimetro) /sub/ : applausmeter
[ia-nl] :applicabile, methodo (methodo) ~ : bruikbare methode
[ia-nl] :applicar, ~ un theoria (theoria) : een theorie toepassen
[ia-nl] :applicate, chimia (chimia) ~ : toegepaste scheikunde
[ia-nl] :application, methodo (methodo) de ~ : toepassingsmethode
[ia-nl] :application, mitter un theoria (theoria) in ~ : een theorie toepassen
[ia-nl] :appoialibros (appoialibros) /sub/ : boekensteun
[ia-nl] :appoiar, ~ super (super) le button : op de knop drukken, de knop indrukken
[ia-nl] :appoiar, ~ super (super) le accelerator : het gaspedaal indrukken
[ia-nl] :appoio (appoio) /sub/ : het steunen, het leunen, steun, stut
[ia-nl] :appoio (appoio), prestar un ~ financiari : een geldelijke steun verlenen
[ia-nl] :appoio (appoio), offerer su ~ : zijn steun aanbieden
[ia-nl] :appoio (appoio), adjutar un persona con ~ e consilios : iemand met raad en daad ter zijde staan
[ia-nl] :appoio (appoio), demandar le ~ de un persona : iemands steun vragen
[ia-nl] :appoio (appoio), obtener le ~ de un persona : iemands steun verwerven, iemand op zijn hand krijgen
[ia-nl] :appoio (appoio), ~ moral : morele steun
[ia-nl] :appoio (appoio), muro de ~ : schoormuur
[ia-nl] :appoio (appoio), puncto de ~ : steunpunt, MILITAR basis
[ia-nl] :appoio (appoio), puncto de ~ pro le pede : voetensteun
[ia-nl] :appoio (appoio), vocal de ~ : hulpklinker
[ia-nl] :appoio (appoio), ~ de fenestra : vensterbank
[ia-nl] :appoio (appoio), ~ in le dorso : ruggesteun
[ia-nl] :appoio (appoio), pilastro de ~ : steunbeer
[ia-nl] :appoio (appoio), al ~ de : ter ondersteuning van
[ia-nl] :appoio (appoio) /sub/ : steun(verlening), hulp, bijstand
[ia-nl] :apponer, ~ un affiche [F] super (super) un muro : een affiche op een muur aanbrengen
[ia-nl] :apporto, le ~ de nove ideas (ideas) : het aandragen van nieuwe ideeën
[ia-nl] :apporto, ~ de oxygeno (oxygeno) : zuurstoftoevoer
[ia-nl] :apposite (apposite) /adj/ : geschikt, voegzaam, passend, relevant
[ia-nl] :approbar, ~ le ideas (ideas) de un persona : iemands ideeën onderschrijven
[ia-nl] :approbation, excepte ~ ultime (ultime) : behoudens nadere goedkeuring
[ia-nl] :approbation, meritar le ~ general/unanime (unanime) : ieders instemming verdienen
[ia-nl] :approbative, signo de testa/capite (capite) ~ : goedkeurend knikje
[ia-nl] :approchar, le tempesta de tonitro (tonitro) approcha : het onweer komt opzetten
[ia-nl] :appropriate, termino (termino) ~ : geijkte term
[ia-nl] :approvisionamento, ~ de energia (energia) : energievoorziening
[ia-nl] :approvisionamento, ~ del armea (armea) : bevoorrading van het leger
[ia-nl] :approvisionar, ~ le armea (armea) : het leger bevoorraden
[ia-nl] :approvisionar, ~ se de bibitas (bibitas) : drank inslaan
[ia-nl] :approximar, le tempesta de tonitro (tonitro) se approxima : het onweer komt opzetten
[ia-nl] :approximation, methodo (methodo)/maniera de ~ : benaderingswijze
[ia-nl] :approximative, exprimer se in terminos (terminos) ~ : zich in vage bewoordingen uiten
[ia-nl] :apraxia (apraxia) /sub/ : MEDICINA apraxie
[ia-nl] :apside (apside) /sub/ : ASTRONOMIA apsis
[ia-nl] :apside (apside), linea del ~s : grote as van een planetenbaan, apsidenlijn
[ia-nl] :apside (apside) /sub/ : ARTE DE CONSTRUER abside, absis, koornis
[ia-nl] :apterologia (apterologia) /sub/ : apterologie, studie van de ongevleugelde insekten
[ia-nl] :apterologo (apterologo) /sub/ : apteroloog, kenner van de ongevleugelde insekten
[ia-nl] :apteros (apteros) /sub/ : ZOOLOGIA ongevleugelde insecten
[ia-nl] :apteryx (apteryx) /sub/ : ZOOLOGIA kiwi
[ia-nl] :apud (apud) /prep/ : bij
[ia-nl] :apyre (apyre) /adj/ : onontvlambaar, onbrandbaar, vuurvast
[ia-nl] :apyrexia (apyrexia) /sub/ : MEDICINA koortsvrije toestand
[ia-nl] :aqua, pulice (pulice) de ~ : watervlo
[ia-nl] :aqua, serreria (serreria) ad ~ : zaagmolen
[ia-nl] :aqua, le ~s del utero (utero) : vruchtwater
[ia-nl] :aquariologia (aquariologia) /sub/ : aquariologie
[ia-nl] :aquatic, pulice (pulice) ~ : watervlo
[ia-nl] :aquila (aquila) /sub/ : ZOOLOGIA arend, adelaar
[ia-nl] :aquila (aquila), nido de ~s : arendsnest
[ia-nl] :aquila (aquila), ovo de ~ : adelaarsei
[ia-nl] :aquila (aquila), oculo de ~ : adelaarsoog
[ia-nl] :aquila (aquila), pluma de ~ : adelaarsveer
[ia-nl] :aquila (aquila), ala de ~ : adelaarsvleugel
[ia-nl] :aquila (aquila), ungula de ~ : adelaarsklauw
[ia-nl] :aquila (aquila), ~ marin/de mar : zeearend
[ia-nl] :aquila (aquila), ~ piscator : visarend
[ia-nl] :aquila (aquila), ~ de Bonelli : haviksarend
[ia-nl] :aquila (aquila), ~ audace : wigstaartarend
[ia-nl] :aquila (aquila), ille non es un ~ : hij is geen hoogvlieger
[ia-nl] :aquila (aquila) /sub/ : HERAL adelaar
[ia-nl] :aquila (aquila), ~ imperial : keizerlijke adelaar
[ia-nl] :aquila (aquila), ~ regal/royal : koninklijke adelaar
[ia-nl] :aquila (aquila), ~ bicephale/bicipite : dubbele adelaar
[ia-nl] :aquilin, filice (filice) ~ : adelaarsvaren
[ia-nl] :arabe (arabe) /adj/ : Arabisch
[ia-nl] :arabe (arabe), lingua ~ : Arabische taal, Arabisch
[ia-nl] :arabe (arabe), scriptura ~ : Arabisch schrift
[ia-nl] :arabe (arabe), numeros (numeros) ~ : Arabische cijfers
[ia-nl] :arabe (arabe), arte ~ : Arabische kunst
[ia-nl] :arabe (arabe), religion ~ : Arabische godsdienst
[ia-nl] :arabe (arabe), cavallo ~ : Arabier, paard van Arabisch ras
[ia-nl] :arabe (arabe), stallon ~ : Arabische hengst
[ia-nl] :arabe (arabe), Emiratos Arabe Unite : Verenigde Arabische Emiraten
[ia-nl] :arabe (arabe) /sub/ : Arabier
[ia-nl] :arabe (arabe) /sub/ : Arabisch (taal)
[ia-nl] :arabidopsis (arabidopsis) /sub/ : BOTANICA zandraket
[ia-nl] :arabis (arabis) /sub/ : BOTANICA scheefkelk, randjesbloem, arabis
[ia-nl] :arabis (arabis), ~ arenose : zandscheefkelk
[ia-nl] :arabis (arabis), ~ hirsute : ruige scheefkelk
[ia-nl] :arabis (arabis), ~ sagittate : pijlscheefkelk
[ia-nl] :arachide, butyro (butyro) de ~ : pindakaas
[ia-nl] :arachnologia (arachnologia) /sub/ : ZOOLOGIA arachnologie, studie van spinnen
[ia-nl] :arak, distilleria (distilleria) de ~ : arakstokerij
[ia-nl] :aramaic (aramaic) /adj/ : Aramees
[ia-nl] :aramaico (aramaico) /sub/ : (taal) Aramees
[ia-nl] :arameo (arameo) /sub/ : Aramees (bewoner)
[ia-nl] :arameo (arameo) /sub/ : Aramees (taal)
[ia-nl] :arbitro (arbitro) /sub/ : scheidsrechter, arbiter, TENNIS umpire
[ia-nl] :arbitro (arbitro), error de ~ : scheidsrechterlijke dwaling
[ia-nl] :arbitro (arbitro), submitter un question al decision de ~s : een zaak aan arbitrage/een scheidsrechterlijke beslissing onderwerpen
[ia-nl] :arbore, ~ a cauchu (cauchu) : rubberboom
[ia-nl] :arbore, cortice (cortice) de ~ : boomschors
[ia-nl] :arbore, chirurgia (chirurgia) de ~ : boomchirurgie
[ia-nl] :arbore, limite (limite) del zona del ~s : boomgrens
[ia-nl] :arbore, ~ del helice (helice) : schroefas
[ia-nl] :arboree, erica (erica) ~ : boomheide
[ia-nl] :arboree, limite (limite) del vegetation ~ : boomgrens
[ia-nl] :arborescente, filice (filice) ~ : boomvaren
[ia-nl] :arborescente, limite (limite) del vegetation ~ : boomgrens
[ia-nl] :archaic (archaic) /adj/ : archaïsch, verouderd
[ia-nl] :archaic (archaic), arte ~ : archaïsche kunst
[ia-nl] :archangelic, anima (anima) ~ : aartsengelachtige ziel
[ia-nl] :archangelo (archangelo) /sub/ : aartsengel
[ia-nl] :archeologia (archeologia) /sub/ : archeologie, oudheidkunde
[ia-nl] :archeologia (archeologia), ~ prehistoric : prehistorische archeologie
[ia-nl] :archeologia (archeologia), ~ egyptian : Egyptische archeologie
[ia-nl] :archeologia (archeologia), ~ oriental : oosterse archeologie
[ia-nl] :archeologia (archeologia), ~ grec : Griekse archeologie
[ia-nl] :archeologia (archeologia), ~ medieval : middeleeuwse archeologie
[ia-nl] :archeologia (archeologia), ~ submarin : onderwaterarcheologie
[ia-nl] :archeologia (archeologia), museo (museo) de ~ : oudheidkundig museum
[ia-nl] :archeologo (archeologo) /sub/ : archeoloog, oudheidkundige
[ia-nl] :archetypo (archetypo) /sub/ : archetype, oerbeeld, oervorm, grondvorm
[ia-nl] :archidiacono (archidiacono) /sub/ : aartsdiaken
[ia-nl] :archidiocese (-esis (-esis)) /sub/ : RELIGION aartsdiocees, aartsbisdom
[ia-nl] :archiepiscopo (archiepiscopo) /sub/ : aartsbisschop
[ia-nl] :Archimedes (Archimedes) /sub/ : Archimedes
[ia-nl] :Archimedes (Archimedes), principio de ~ : hydrostatische wet
[ia-nl] :Archimedes (Archimedes), axioma de ~ : Archimedisch axioma
[ia-nl] :Archimedes (Archimedes), spiral de ~ : Archimedische spiraal
[ia-nl] :Archimedes (Archimedes), vite de ~ : tonmolen
[ia-nl] :archipelago (archipelago) /sub/ : archipel, eilandengroep
[ia-nl] :archipelago (archipelago), ~ indonesian : Indonesische Archipel
[ia-nl] :archipresbytero (archipresbytero) /sub/ : aartspriester
[ia-nl] :archipresbytero (archipresbytero), dignitate de ~ : aartspriesterschap
[ia-nl] :architectura, photographia (photographia) de ~ : architectuurfotografie
[ia-nl] :archivo, deposito (deposito) de ~s : archiefdepot
[ia-nl] :archivo, numero (numero) de ~ : archiefnummer
[ia-nl] :arctotaphylos (arctotaphylos) /sub/ : BOTANICA beredruif
[ia-nl] :ardente, esser super (super) carbones ~ : op hete kolen zitten
[ia-nl] :arenavirus (arenavirus) /sub/ : MEDICINA arenavirus
[ia-nl] :arenicola (arenicola) /sub/ : ZOOLOGIA
[ia-nl] :arenicola (arenicola), ~ marin : zeepier
[ia-nl] :areola (areola) /sub/ : ANATOMIA tepelhof, areola, bruin kringetje om een tepel
[ia-nl] :areometria (areometria) /sub/ : PHYSICA areometrie, bepaling van het soortelijk gewicht van vloeistoffen
[ia-nl] :areometro (areometro) /sub/ : PHYSICA areometer
[ia-nl] :Areopago (Areopago) /sub/ : HISTORIA GREC Areopagus, hoogste gerechtshof in het oude Athene
[ia-nl] :areostilo (areostilo) /sub/ : ARTES PLASTIC zuilengang met veel ruimte tussen de zuilen
[ia-nl] :ares (ares) /sub/ : MYTHOLOGIA Ares
[ia-nl] :argenteria (argenteria) /sub/ : verzameling zilveren voorwerpen, zilverwerk
[ia-nl] :argenteria (argenteria), ~ de tabula : tafelzilver
[ia-nl] :argenteria (argenteria), ~ sacrate : offerzilver
[ia-nl] :argenteria (argenteria), vitrina de ~s : zilverkast
[ia-nl] :argento, composito (composito) de ~ : zilververbinding
[ia-nl] :argento, amalgama (amalgama) de ~ : zilveramalgaam
[ia-nl] :argilla, masca/mascara (mascara) de ~ : kleimasker
[ia-nl] :argon (argon) /sub/ : CHIMIA argon
[ia-nl] :argotic, parola/termino (termino) ~ : argotwoord
[ia-nl] :argumentar, ~ in favor de un these (-esis (-esis)) : een pleidooi houden voor een stelling
[ia-nl] :argumento, ~ contrari/opposite (opposite) : tegenargument
[ia-nl] :argus (argus),argos (argos) /sub/ : HISTORIA GREC honderdogige wachter
[ia-nl] :argus (argus),argos (argos), oculos de ~ : argusogen
[ia-nl] :argyrophylle (argyrophylle) /adj/ : BOTANICA met zilverwitte bladeren, zilverbladig
[ia-nl] :arhythmia (arhythmia) /sub/ : verstoord hartritme, ritmestoornis (van het hart), aritmie, hartblok
[ia-nl] :arhythmia (arhythmia), suffrer de ~ : een onregelmatige polsslag hebben
[ia-nl] :arian, heresia (heresia) ~ : ariaanse ketterij
[ia-nl] :aridicola (aridicola) /sub/ : BOTANICA op dorre plaatsen groeiende plant
[ia-nl] :aries (aries) /sub/ : ASTRONOMIA Aries, Ram
[ia-nl] :aristocrate (aristocrate) /sub/ : aristocraat
[ia-nl] :aristocratia (aristocratia) /sub/ : (vorm van bestuur) aristocratie
[ia-nl] :aristocratia (aristocratia) /sub/ : (personen) aristocratie
[ia-nl] :aristocratia (aristocratia), le ~ de Francia : de aristocratie van Frankrijk
[ia-nl] :aristocratia (aristocratia), le ~ anglese : de Engelse aristocratie
[ia-nl] :aristocratia (aristocratia), 3 FIGURATE ~ del sentimentos : aristocratie der gevoelens
[ia-nl] :aristotelic, philosophia (philosophia) ~ : aristotelische filosofie
[ia-nl] :arithmetica, methodo (methodo) de ~ : rekenmethode
[ia-nl] :arithmographo (arithmographo) /sub/ : HISTORIA aritmograaf, rekenmachine
[ia-nl] :arithmologia (arithmologia) /sub/ : getallenleer
[ia-nl] :arithmomantia (arithmomantia) /sub/ : waarzeggerij uit getallen, aritmomancie
[ia-nl] :arithmometro (arithmometro) /sub/ : HISTORIA rekenmachine
[ia-nl] :arma, deposito (deposito) de ~s : wapendepot
[ia-nl] :arma, detention illicite (illicite) de ~s : onrechtmatig wapenbezit
[ia-nl] :armator, compania (compania)/societate de ~es : rederij
[ia-nl] :armatori, compania (compania)/societate ~ : rederij
[ia-nl] :armatorial, compania (compania)/societate ~ : rederij
[ia-nl] :armea (armea) /sub/ : leger, legercorps, krijgsmacht
[ia-nl] :armea (armea), ~ permanente/active : staand leger
[ia-nl] :armea (armea), ~ terrestre/de terra : landleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ federal : bondsleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ de mestiero : beroepsleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ aeree : luchtmacht
[ia-nl] :armea (armea), ~ inimic : vijandelijk leger
[ia-nl] :armea (armea), ~ auxiliar : hulpleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ de occupation : bezettingsleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ expeditionari : expeditieleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ de invasion : invasieleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ de succurso : hulpleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ de liberation : bevrijdingsleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ mercenari : huurleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ de voluntarios : vrijwilligersleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ regular : geregeld/regulier leger
[ia-nl] :armea (armea), ~ de disimbarcation : landingsleger
[ia-nl] :armea (armea), ~ celeste : hemelse legerscharen
[ia-nl] :armea (armea), Armea Rubie : Rode Leger
[ia-nl] :armea (armea), ala de un ~ : vleugel van een leger
[ia-nl] :armea (armea), tenta de ~ : legertent
[ia-nl] :armea (armea), bulletin de ~ : legerbericht
[ia-nl] :armea (armea), commandante de ~ : legercommandant
[ia-nl] :armea (armea), unitate del ~ : legeronderdeel
[ia-nl] :armea (armea), servicio de informationes del ~ : legervoorlichtingsdienst
[ia-nl] :armea (armea), fortia numeric/potentia de un ~ : sterkte van een leger
[ia-nl] :armea (armea), museo (museo) del ~ : legermuseum
[ia-nl] :armea (armea), base del ~ : legerbasis
[ia-nl] :armea (armea), truck (A) del ~ : legertruck
[ia-nl] :armea (armea), commandar un ~ : een leger aanvoeren
[ia-nl] :armea (armea), equipar un ~ : een leger uitrusten
[ia-nl] :armea (armea), recrutar/formar/levar un ~ : een leger op de been brengen
[ia-nl] :armeniaca (armeniaca) /sub/ : abrikoos
[ia-nl] :armeria (armeria) /sub/ : wapenkamer, rustkamer
[ia-nl] :arnoseris (arnoseris) /sub/ : BOTANICA korensla
[ia-nl] :aromate (aromate) /sub/ : aroma, aromaat, aromatische stof
[ia-nl] :aromatic, compositos (compositos) ~ : aromatische verbindingen
[ia-nl] :aromatisar, ~ un bibita (bibita) : een drank aromatiseren
[ia-nl] :aromatisation, ~ de un bibita (bibita) : aromatisering van een drank
[ia-nl] :aromorphose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA aromorfose
[ia-nl] :arrangiar, ~ un camera (camera) : een kamer in gereedheid brengen
[ia-nl] :arrentamento, durata/duration del termino (termino)/periodo (periodo) de ~ : pachtduur
[ia-nl] :arrestar, ~ le hemorrhagia (hemorrhagia) : de bloeding tot staan brengen
[ia-nl] :arresto, ~ cardiac (cardiac)/del corde : hartstilstand
[ia-nl] :arretrate, mente/spirito (spirito) ~ : achterlijkheid
[ia-nl] :arrhenathero (arrhenathero) /sub/ : BOTANICA glanshaver
[ia-nl] :arrivar, ~ al apice (apice) : ten top stijgen
[ia-nl] :arsenico, composito (composito) de ~ : arsenicumverbinding
[ia-nl] :arsenicophago (arsenicophago) /sub/ : arsenicumeter
[ia-nl] :arsenium (arsenium) /sub/ : arsenicum
[ia-nl] :arsenium (arsenium), mineral de ~ : arsenicumerts
[ia-nl] :arsenium (arsenium), composito (composito) de ~ : arsenicumverbinding
[ia-nl] :arsenium (arsenium), invenenamento/intoxication per ~ : arsenicumvergiftiging
[ia-nl] :arte, ~ archaic (archaic) : archaïsche kunst
[ia-nl] :arte, ~ del broderia (broderia) : borduurkunst
[ia-nl] :arte, ~ del aurifice (aurifice) : goudsmeedkunst
[ia-nl] :arte, catalogo (catalogo) de ~ : kunstcatalogus
[ia-nl] :arte, photographia (photographia) de ~ : kunstfotografie
[ia-nl] :arte, galeria (galeria) de ~ : kunstgalerij
[ia-nl] :arte, vendita (vendita) public de objectos de ~ : kunstveiling
[ia-nl] :arte, obra/opera (opera) de ~ : kunstwerk
[ia-nl] :artemisia, ~ maritime (maritime) : zeealsem
[ia-nl] :arterial, sclerose (-osis (-osis)) : aderverkalking
[ia-nl] :arterial, hemorrhagia (hemorrhagia) ~ : slagaderlijke bloeding
[ia-nl] :arteriographia (arteriographia) /sub/ : arteriografie
[ia-nl] :arteriola (arteriola) /sub/ : kleine arterie/slagader
[ia-nl] :arteriologia (arteriologia) /sub/ : MEDICINA arteriologie
[ia-nl] :arteriopathia (arteriopathia) /sub/ : MEDICINA arteriopathie
[ia-nl] :arteriosclerose (-osis (-osis)) /sub/ : arteriosclerosis, aderverkalking
[ia-nl] :arteriotomia (arteriotomia) /sub/ : MEDICINA incisie van een slagader
[ia-nl] :arteritis (arteritis) /sub/ : MEDICINA slagaderontsteking
[ia-nl] :arthralgia (arthralgia) /sub/ : MEDICINA gewrichtspijn
[ia-nl] :arthritis (arthritis) /sub/ : MEDICINA artritis, gewrichtsontsteking
[ia-nl] :arthritis (arthritis), ~ del hanca : ontsteking van het heupgewricht
[ia-nl] :arthritis (arthritis), ~ acute o chronic : acute of chronische artritis
[ia-nl] :arthritis (arthritis), ~ rheumatic : reumatische artritis
[ia-nl] :arthritis (arthritis), ~ deformante : "arthritis deformans"
[ia-nl] :arthrographia (arthrographia) /sub/ : MEDICINA gewrichtsbeschrijving
[ia-nl] :arthrologia (arthrologia) /sub/ : MEDICINA artrologie
[ia-nl] :arthropathia (arthropathia) /sub/ : MEDICINA gewrichtsaandoening
[ia-nl] :arthroplastica, ~ del hanca con prothese (prothese) (-esis) total : total hip
[ia-nl] :arthropodo (arthropodo) /sub/ : ZOOLOGIA geleedpotige
[ia-nl] :arthroscopia (arthroscopia) /sub/ : artroscopie
[ia-nl] :arthrotomia (arthrotomia) /sub/ : gewrichtsoperatie
[ia-nl] :arthtrose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA artrose
[ia-nl] :articular, tuberculose (-osis (-osis)) ~ : gewrichtstuberculose
[ia-nl] :articulate, tramvia (tramvia) ~ : gelede tramwagen
[ia-nl] :articulation, ~ del genu (genu)/geniculo : kniegewricht
[ia-nl] :articulation, ~ del digito (digito) : vingergewricht
[ia-nl] :articulation, ~ scapulohumeral/del spatula/del humero (humero) : schoudergewricht
[ia-nl] :articulo, ~s de brosseria (brosseria) : borstelwaren
[ia-nl] :articulo, ~s de phantasia (phantasia) : galanterieën
[ia-nl] :artifice (artifice) /sub/ : (kunstzinnige) vakman
[ia-nl] :artificial, cauchu (cauchu) ~ : kunstrubber
[ia-nl] :artificial, pista super (super) glacie ~ : kunstijsbaan
[ia-nl] :artificial, satellite (satellite) ~ : aardsatelliet (kunstmaan)
[ia-nl] :artilleria (artilleria) /sub/ : artillerie, geschut
[ia-nl] :artilleria (artilleria), ~ de campania : veldartillerie, veldgeschut
[ia-nl] :artilleria (artilleria), ~ naval : scheepsgeschut
[ia-nl] :artilleria (artilleria), ~ antiaeree : luchtdoelartillerie
[ia-nl] :artilleria (artilleria), ~ costari : kustartillerie
[ia-nl] :artilleria (artilleria), foco/tiro de ~ : artillerievuur
[ia-nl] :artilleria (artilleria), ~ legier : lichte artillerie
[ia-nl] :artilleria (artilleria), ~ pesante : zwaar geschut
[ia-nl] :artiodactyle (artiodactyle) /adj/ : evenhoevig, evenvingerig
[ia-nl] :artiodactylos (artiodactylos) /sub/ : ZOOLOGIA evenhoevigen
[ia-nl] :artisaneria (artisaneria) /sub/ : ambachtelijk werk, handwerk
[ia-nl] :artista, exito (exito) del ~s : artiestenuitgang
[ia-nl] :artistic, photographia (photographia) ~ : kunstfotografie
[ia-nl] :asaro (asaro) /sub/ : BOTANICA mansoor, hazelwortel
[ia-nl] :asbestose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA asbestziekte, asbestkanker, asbestose
[ia-nl] :ascaridiose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA ascaridiose, wormziekte
[ia-nl] :ascendente, marea (marea) ~ : opkomend tij
[ia-nl] :ascendente, su ~ super (super) illa : zijn macht over haar
[ia-nl] :asclepiades (asclepiades) /sub/ : BOTANICA zijdeplant
[ia-nl] :asclepiades (asclepiades), ~ tuberose : knolzijdeplant
[ia-nl] :ascolta, indice (indice)/index (index) de ~ : luisterdichtheid
[ia-nl] :ascophyllo (ascophyllo) /sub/ : BOTANICA
[ia-nl] :ascophyllo (ascophyllo), ~ nodose : knotswier
[ia-nl] :asepsis (asepsis) /sub/ : MEDICINA asepsis, aseptie(k), steriliteit
[ia-nl] :asineria (asineria) /sub/ : ezelachtigheid, ezelachtige streek
[ia-nl] :asino (asino) /sub/ : ezel
[ia-nl] :asino (asino), ~ neonate : ezelsveulen
[ia-nl] :asino (asino), pelle de ~ : ezelsvel
[ia-nl] :asino (asino), ~ de carga/basto : pakezel
[ia-nl] :asino (asino), ponte de ~ : ezelsbruggetje
[ia-nl] :asino (asino), un ~ (elevate) al quadrato : een ezel in het kwadraat
[ia-nl] :asparago (asparago) /sub/ : asperge
[ia-nl] :asparago (asparago), ~ plumose : pluimasperge, sierasperge
[ia-nl] :asparago (asparago), ~ falcate : sikkelasperge
[ia-nl] :asparago (asparago), puncta de ~ : aspergekop/punt
[ia-nl] :asparago (asparago), turiones del ~ : winterknoppen van de asperge
[ia-nl] :asparago (asparago), platto de ~s : aspergeschotel/gerecht
[ia-nl] :asparago (asparago), suppa a/de ~s : aspergesoep
[ia-nl] :asparago (asparago), cultura de ~s : aspergeteelt
[ia-nl] :asparago (asparago), excavar ~s : asperges steken
[ia-nl] :aspera (aspera) /sub/ : BOTANICA windhalm
[ia-nl] :aspericaule (aspericaule) /adj/ : BOTANICA ruwstengelig
[ia-nl] :asperitate, ~ del character (character) : stugheid van karakter
[ia-nl] :aspermia (aspermia) /sub/ : BOTANICA zaadloosheid
[ia-nl] :asphyxia (asphyxia) /sub/ : verstikking, asfyxie
[ia-nl] :asphyxia (asphyxia), ~ per strangulation : verstikking door wurging
[ia-nl] :asphyxia (asphyxia), morir de ~ : de verstikkingsdood sterven
[ia-nl] :asphyxia (asphyxia), morte per ~ : verstikkingsdood
[ia-nl] :asphyxiar, ~ per le emanationes de oxydo (oxydo) de carbon : door kolendamp stikken
[ia-nl] :aspirar, Sparta aspirava al hegemonia (hegemonia) super (super) tote le Grecia : er naar streven beroemd te worden
[ia-nl] :aspirar, ~ un bibita (bibita) con un palea : een drankje met een rietje opzuigen
[ia-nl] :aspirator, nettar le camera (camera) con le ~ : de kamer stofzuigen
[ia-nl] :assagaya (assagaya) /sub/ : assagaai
[ia-nl] :assaltar, le inimico (inimico) nos ha assaltate : de vijand viel ons aan
[ia-nl] :assatis (assatis) /adv/ : genoeg
[ia-nl] :assatis (assatis) /adv/ : nogal, tamelijk, vrij
[ia-nl] :assecurantia, societate/compania (compania) de ~s : verzekeringsmaatschappij
[ia-nl] :assecurantia, inspector (de un compania (compania)/societate) de ~s : verzekeringsmaatschappij
[ia-nl] :assecurantia, polissa (polissa) de ~ : verzekeringspolis
[ia-nl] :assecurantia, ~ de mercantias (mercantias) : goederenverzekering
[ia-nl] :assecurantia, ~ maritime (maritime) : zeeverzekering
[ia-nl] :assecurantia, ~ super (super) le vita : levensverzekering
[ia-nl] :assecurantia, Lege General super (super) le Assecurantia del Viduas e del Orphanos : de verzekering dekt de schade
[ia-nl] :assecurantia, compania (compania)/societate de ~s super (super) le vita : levensverzekeringsmaatschappij
[ia-nl] :assecurator, ~ maritime (maritime) : zeeverzekeraar
[ia-nl] :assedio, artilleria (artilleria) de ~ : belegeringsgeschut
[ia-nl] :assedio, batteria (batteria) de ~ : belegeringsbatterij
[ia-nl] :assemblea (assemblea) /sub/ : vergadering, bijeenkomst, zitting
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ plenari : plenaire vergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ de actionistas : aandeelhoudersvergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ federal : bondsvergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ consultative : raadgevende vergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ constitutive/constituente : oprichtingsvergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ popular : volksvergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ general : algemene vergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ extraordinari : buitengewone vergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ annual : jaarvergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ~ conventual : convent (vergadering van kloosterlingen)
[ia-nl] :assemblea (assemblea), deliberationes de un ~ : beraadslagingen van een vergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), decisiones de un ~ : besluiten van een vergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), presidente de un ~ : voorzitter van een vergadering
[ia-nl] :assemblea (assemblea), convocar un ~ : een vergadering uitschrijven
[ia-nl] :assemblea (assemblea), prorogar un ~ : een vergadering verdagen
[ia-nl] :assemblea (assemblea), esser reunite in un ~ : in vergadering bijeen zijn
[ia-nl] :assemblea (assemblea), ante le session plenari del ~ : voor beide kamers in vergadering bijeen
[ia-nl] :assentir, ~ con le testa/capite (capite) : goedkeurend/instemmend knikken
[ia-nl] :assertion, ~ gratuite (gratuite) : onbewezen bewering
[ia-nl] :assi (assi) /adv/ : zó, aldus, op die manier, even(eens)
[ia-nl] :assi (assi), un libro ~ belle : zo'n mooi boek
[ia-nl] :assi (assi), ~ es le vita : zo is het leven nu eenmaal
[ia-nl] :assi (assi), ~ bon como belle : even goed als mooi
[ia-nl] :assignar, ~ limites (limites) a un activitate : grenzen stellen aan een activiteit
[ia-nl] :association, ~ de ideas (ideas) : gedachtenassociatie
[ia-nl] :assurdar, producer un strepito (strepito)/fracasso/ruito assurdante : een oorverdovend lawaai maken
[ia-nl] :assyrie, epigraphia (epigraphia) ~ : Assyrische epigrafie
[ia-nl] :assyriologia (assyriologia) /sub/ : assyriologie
[ia-nl] :assyriologo (assyriologo) /sub/ : assyrioloog
[ia-nl] :astatic, galvanometro (galvanometro) ~ : astatische galvanometer
[ia-nl] :astatium (astatium) /sub/ : CHIMIA astatium
[ia-nl] :asthenia (asthenia) /sub/ : MEDICINA zwakte
[ia-nl] :asthenia (asthenia), ~ primaveral/de primavera : voorjaarsmoeheid
[ia-nl] :asthenosphera (asthenosphera) /sub/ : GEOLOGIA asthenosfeer
[ia-nl] :astigmometro (astigmometro) /sub/ : OPTICA astigmometer
[ia-nl] :astragalo (astragalo) /sub/ : BOTANICA hokjespeul
[ia-nl] :astragalo (astragalo) /sub/ : ANATOMIA sprongbeen
[ia-nl] :astragalo (astragalo) /sub/ : ARTE DE CONSTRUER astragaal
[ia-nl] :astrea (astrea) /sub/ : sterkoraal
[ia-nl] :astrobiologia (astrobiologia) /sub/ : astrobiologie, ruimtebiologie
[ia-nl] :astrochimia (astrochimia) /sub/ : astrochemie
[ia-nl] :astrogeologia (astrogeologia) /sub/ : astrogeologie
[ia-nl] :astrographia (astrographia) /sub/ : astrografie, sterrenbeschrijving
[ia-nl] :astrographo (astrographo) /sub/ : astrograaf
[ia-nl] :astrolatria (astrolatria) /sub/ : astrolatrie, steraanbidding
[ia-nl] :astrologia (astrologia) /sub/ : astrologie, sterrenwichelarij
[ia-nl] :astrologo (astrologo) /sub/ : astroloog, sterrenwichelaar
[ia-nl] :astrometria (astrometria) /sub/ : ASTRONOMIA astrometrie
[ia-nl] :astrometria (astrometria), ~ photographic : fotografische astrometrie
[ia-nl] :astronomia (astronomia) /sub/ : astronomie, sterrenkunde
[ia-nl] :astronomia (astronomia), ~ physic : fysische astronomie
[ia-nl] :astronomic, atlas (atlas) ~ : astronomische atlas
[ia-nl] :astronomo (astronomo) /sub/ : astronoom, sterrenkundige
[ia-nl] :astrophotographia (astrophotographia) /sub/ : astrofotografie
[ia-nl] :astrophotometria (astrophotometria) /sub/ : astrofotometrie
[ia-nl] :astrophotometro (astrophotometro) /sub/ : astrofotometer
[ia-nl] :astrophyto (astrophyto) /sub/ : BOTANICA stercactus
[ia-nl] :astrophyto (astrophyto), ~ capricorne : geitehoorncactus
[ia-nl] :Asturias (Asturias) /sub/ : Asturië
[ia-nl] :astutia, le ~ del diabolo (diabolo) : de sluwheid van de duivel
[ia-nl] :asymbolia (asymbolia) /sub/ : asymbolie
[ia-nl] :asymbolia (asymbolia), ~ optic : optische asymbolie
[ia-nl] :asymmetre (asymmetre) /adj/ : asymmetrisch
[ia-nl] :asymmetria (asymmetria) /sub/ : asymmetrie
[ia-nl] :asymptote (asymptote) /sub/ : MATHEMATICA asymptoot
[ia-nl] :asynchrone, machina (machina) ~ : asynchrone machine
[ia-nl] :asyndeton (asyndeton) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA asyndeton
[ia-nl] :asynergia (asynergia) /sub/ : MEDICINA asynergie
[ia-nl] :asystolia (asystolia) /sub/ : MEDICINA asytolie
[ia-nl] :ataraxia (ataraxia) /sub/ : PHILOSOPHIA gemoedsrust, zielsrust, stoïcijnse onverstoorbaarheid, ataraxie
[ia-nl] :atavo (atavo) /sub/ : voorvader, voorouder
[ia-nl] :ataxia (ataxia) /sub/ : MEDICINA ataxie, stoornis in de spierwerking, onzekere gang
[ia-nl] :atele (atele) /sub/ : slingeraap
[ia-nl] :Athenas (Athenas) /sub/ : Athene
[ia-nl] :atheneo (atheneo) /sub/ : letterkundige club
[ia-nl] :atheneo (atheneo) /sub/ : atheneum (school)
[ia-nl] :Atheneo (Atheneo) /sub/ : HISTORIA GREC, HISTORIA ROMAN Atheneum, illustere school
[ia-nl] :athrepsia (athrepsia) /sub/ : MEDICINA athrepsie (voedingsstoornis bij zuigelingen)
[ia-nl] :atlante, ~ e axis (axis) : atlas en draaier
[ia-nl] :atlas (atlas) /sub/ : atlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ linguistic : taalatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ botanic : plantenatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ nautic/maritime (maritime) : zeeatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ topographic : topografische atlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ hydrographic : stroomatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ hydrologic : hydrologische atlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ lunar/del luna : maanatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ del camminos : wegenatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ anatomic : altas der anatomie
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ astronomic : astronomische atlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ historic : historische atlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ scholar : schoolatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ portative/de tasca : zakatlas
[ia-nl] :atlas (atlas), ~ de mappas : kaartenatlas
[ia-nl] :atlas (atlas) /sub/ : MYTHOLOGIA Atlas
[ia-nl] :atlas (atlas) /sub/ : GEOLOGIA Atlas (gebergte)
[ia-nl] :atmolyse (atmolyse) (-ysis) /sub/ : CHIMIA atmolyse
[ia-nl] :atmometro (atmometro) /sub/ : CHIMIA atmometer, verdampingsmeter
[ia-nl] :atmospheric, phenomeno (phenomeno) ~ : luchtverschijnsel
[ia-nl] :atomic, theoria (theoria) ~ : atoomtheorie
[ia-nl] :atomic, orbita (orbita) ~ : atoombaan
[ia-nl] :atomic, chronometro (chronometro) ~ : atoomklok
[ia-nl] :atomic, essayo (essayo)/prova/proba ~ : atoomproef
[ia-nl] :atomic, testa/capite (capite) ~ : atoomkop, kernkop
[ia-nl] :atomic, energia (energia) ~ : atoomenergie, kernenergie
[ia-nl] :atomic, phenomenos (phenomenos) ~ : atomaire verschijnselen
[ia-nl] :atomic, spectographia (spectographia) ~ : atoomspectografie
[ia-nl] :atomistic, theoria (theoria) ~ : atomistische theorie
[ia-nl] :atomo (atomo) /sub/ : atoom
[ia-nl] :atomo (atomo), ~ de carbon : koolstofatoom
[ia-nl] :atomo (atomo), ~ stabile : stabiel atoom
[ia-nl] :atomo (atomo), fission/disintegration del ~ : atoomsplitsing
[ia-nl] :atomoacceptor (atomoacceptor) /sub/ : acceptor-atoom
[ia-nl] :atomo-gramma (atomo-gramma) /sub/ : CHIMIA gramatoom
[ia-nl] :atonia (atonia) /sub/ : MEDICINA atonie, weefselverslapping
[ia-nl] :atonia (atonia), ~ muscular : slapheid van de spieren
[ia-nl] :atonia (atonia), ~ fecal : trage stoelgang
[ia-nl] :atonia (atonia) /sub/ : PHONETICA het onbeklemtoond zijn, atonie
[ia-nl] :atrabile (atrabile) /sub/ : melancholie, zwartgalligheid, humeurigheid, nurksheid
[ia-nl] :atrabile (atrabile) /sub/ : MEDICINA zwarte gal
[ia-nl] :atrabiliari, character (character) ~ : zwartgallig karakter
[ia-nl] :atresia (atresia) /sub/ : MEDICINA atresie
[ia-nl] :atriplex (atriplex) /sub/ : BOTANICA melde
[ia-nl] :atriplex (atriplex), ~ littoral : strandmelde
[ia-nl] :atriplex (atriplex), semine de ~ : meldezaad
[ia-nl] :atropa (atropa) /sub/ : BOTANICA wolfkers
[ia-nl] :atrophe (atrophe) /adj/ : MEDICINA atrofisch, uitterend
[ia-nl] :atrophia (atrophia) /sub/ : MEDICINA het wegkwijnen, atrofie, verschrompeling
[ia-nl] :atrophia (atrophia), ~ muscular/de un musculo : atrofie van een spier
[ia-nl] :atrophia (atrophia), ~ de un organo (organo) : verschrompeling van een orgaan
[ia-nl] :atrophia (atrophia), ~ del hepate (hepate)/ficato : leveratrofie
[ia-nl] :atrophic, organo (organo) ~ : atrofisch orgaan
[ia-nl] :attacco, ~ de hysteria (hysteria) : hysterische aanval
[ia-nl] :attacco, ~ cardiac (cardiac) : hartaanval
[ia-nl] :attacco, ~ de apoplexia (apoplexia) : beroerte
[ia-nl] :atterrage, ~ super (super) le/de ventre : buiklanding
[ia-nl] :atterrage, ~ super (super) le luna : maanlanding
[ia-nl] :attingibilitate, io dubita (dubita) del ~ de su propositiones : ik betwijfel of zijn voorstellen wel haalbaar zijn
[ia-nl] :attitude, ~ equivoc (equivoc) : dubbelzinnig gedrag
[ia-nl] :attraction, exercer un grande ~ super (super) : een grote aanttrekkingskracht uitoefenen op
[ia-nl] :attraher, ~ le inimico (inimico) in un imboscada : de vijand in een hinderlaag lokken
[ia-nl] :attrappaguttas (attrappaguttas) /sub/ : druppelvanger
[ia-nl] :attrappamuscas (attrappamuscas) /sub/ : vliegenvanger
[ia-nl] :attrappar, ~ un maladia (maladia) : een ziekte oplopen
[ia-nl] :attrappar, facer se ~ per le policia (policia) : door de politie gepakt worden
[ia-nl] :attribuer, ille se ha attribuite meritos (meritos) particular : hij heeft zichzelf bijzondere verdiensten toegeschreven
[ia-nl] :attribution, ~ de creditos (creditos) : toewijzing van kredieten
[ia-nl] :atypia (atypia) /sub/ : afwijking van de norm
[ia-nl] :atypic, maladia (maladia) ~ : (van de norm) afwijkend ziektegeval
[ia-nl] :auction, catalogo (catalogo) del ~ : veilingcatalogus
[ia-nl] :audace, these (-esis (-esis)) ~ : gewaagde stelling
[ia-nl] :audibilitate, limite (limite) de ~ : gehoorgrens
[ia-nl] :audientia, nivello/index (index)/indice (indice) de ~ : kijkcijfer
[ia-nl] :audiologia (audiologia) /sub/ : MEDICINA audiologie
[ia-nl] :audiologo (audiologo) /sub/ : audioloog
[ia-nl] :audiometria (audiometria) /sub/ : gehoormeting, audiometrie
[ia-nl] :audiometro (audiometro) /sub/ : audiometer, gehoormeter
[ia-nl] :audiometro (audiometro), ~ semiautomatic : halfautomatische audiometer
[ia-nl] :audiophono (audiophono) /sub/ : gehoorapparaat, audiofoon
[ia-nl] :audioprothese (audioprothese) (-esis) /sub/ : gehoorprothese
[ia-nl] :audiovisual, methodos (methodos) ~ de inseniamento : audiovisuele onderwijsmethoden
[ia-nl] :auditive, organo (organo) ~ : gehoororgaan
[ia-nl] :audito, perdita (perdita) del ~ : verlies van het gehoor
[ia-nl] :audito, organo (organo) del ~ : gehoororgaan
[ia-nl] :augias (augias) /sub/ : Augias
[ia-nl] :augias (augias), stallas de ~ : Augiasstal
[ia-nl] :augmentation, ~ del venditas (venditas) : omzetvergroting
[ia-nl] :augurio, mi optime (optime) ~s pro le Anno Nove : mijn beste wensen voor het nieuwe jaar
[ia-nl] :augustinian, monachos (monachos) ~ : Augustijner monniken
[ia-nl] :aureola (aureola) /sub/ : aureool, stralenkrans, ring, kring
[ia-nl] :aureola (aureola), ~ del luna : maankrans
[ia-nl] :aureola (aureola), ~ de virtute : aureool van deugdzaamheid
[ia-nl] :auricular, (digito (digito)) auricular : pink
[ia-nl] :auricular, maladia (maladia) ~ : oorziekte
[ia-nl] :aurifice (aurifice) /sub/ : goudsmid
[ia-nl] :aurifice (aurifice), martello de ~ : goudsmidshamer
[ia-nl] :aurifice (aurifice), furno de ~ : goudsmidoven
[ia-nl] :aurifice (aurifice), officina de ~ : edelsmidse
[ia-nl] :aurifice (aurifice), arte del ~ : goudsmeedkunst
[ia-nl] :auro, amalgama (amalgama) de ~ : goudamalgaam
[ia-nl] :auro, pignoration super (super) ~ : goudbelening
[ia-nl] :auspice (auspice) /sub/ : HISTORIA auspex, voorspeller, waarzegger
[ia-nl] :auster, judice (judice) ~ : gestrenge rechter
[ia-nl] :australopitheco (australopitheco) /sub/ : ANTHROPOLOGIA australopithecus
[ia-nl] :austriac (austriac) /adj/ : Oostenrijks
[ia-nl] :austriac (austriac), governamento ~ : Oostenrijkse regering
[ia-nl] :austriac (austriac), le guerra de Succession ~ : de Oostenrijkse Successieoorlog
[ia-nl] :austriaco (austriaco) /sub/ : Oostenrijker
[ia-nl] :austrohungare, monarchia (monarchia) ~ : Oostenrijks-Hongaarse monarchie
[ia-nl] :autarchia (autarchia) /sub/ : autarchie, onafhankelijk zelfbestuur
[ia-nl] :autarkia (autarkia) /sub/ : autarkie, zelfvoorziening
[ia-nl] :auto, ~ de policia (policia) : politieauto
[ia-nl] :auto, ~ de essayo (essayo) : testauto
[ia-nl] :auto, numero (numero) de ~ : autonummer
[ia-nl] :auto, carrosseria (carrosseria) de ~ : autocarrosserie, koetswerk
[ia-nl] :autoanalyse (autoanalyse) (-ysis) /sub/ : zelfanalyse
[ia-nl] :autobiographia (autobiographia) /sub/ : autobiografie
[ia-nl] :autobiographo (autobiographo) /sub/ : autobiograaf
[ia-nl] :autobus, interprisa/compania (compania) de ~es : busonderneming, autobusbedrijf
[ia-nl] :autocatalyse (autocatalyse) (-ysis) /sub/ : autokatalyse
[ia-nl] :autocephalia (autocephalia) /sub/ : autocefalie
[ia-nl] :autochthonia (autochthonia) /sub/ : het autochtoon/inheems zijn
[ia-nl] :autochthono (autochthono) /sub/ : inheemse bewoner, oorspronkelijke bewoner, autochtoon
[ia-nl] :autochthono (autochthono), quartiero de ~s : autochtonenwijk
[ia-nl] :autocrate (autocrate) /sub/ : autocraat, alleenheerser
[ia-nl] :autocratia (autocratia) /sub/ : autocratie, alleenheerschappij
[ia-nl] :autodidactic, methodo (methodo) ~ : autodidactische methode
[ia-nl] :autodromo (autodromo) /sub/ : racecircuit, autocircuit, autodroom
[ia-nl] :autoexcitation, ~ de un dynamo (dynamo) : zelfbekrachtiging van een dynamo
[ia-nl] :autofocus (autofocus) /sub/ : PHOTOGRAPHIA autofocus
[ia-nl] :autogame (autogame) /adj/ : BIOLOGIA autogaam, zelfbevruchtend, zelfbestuivend
[ia-nl] :autogame (autogame), plantas ~ : autogame planten
[ia-nl] :autogamia (autogamia) /sub/ : BIOLOGIA autogamie, zelfbevruchting, zelfbestuiving
[ia-nl] :autogenese (autogenese) (-esis) /sub/ : autogenese, abiogenese
[ia-nl] :autographe (autographe) /adj/ : eigenhandig geschreven
[ia-nl] :autographe (autographe), scripto ~ : eigenhandig schrijven
[ia-nl] :autographe (autographe), littera ~ : eigenhandig geschreven brief
[ia-nl] :autographia (autographia) /sub/ : het eigenhandig schrijven
[ia-nl] :autographia (autographia) /sub/ : TYPOGRAPHIA autografie
[ia-nl] :autographic, littera (littera) ~ : autografische brief
[ia-nl] :autographo (autographo) /sub/ : autograaf, eigen (hand)schrift
[ia-nl] :autographo (autographo), collector de ~s : autografenverzamelaarverzamelaar
[ia-nl] :autographo (autographo), collection de ~s : autografenverzameling
[ia-nl] :autohypnose (-osis (-osis)) /sub/ : autohypnose
[ia-nl] :autoimmun, maladias (maladias) ~ : auto-immuunziekten
[ia-nl] :autoironia (autoironia) /sub/ : zelfspot
[ia-nl] :autolyse (autolyse) (-ysis) /sub/ : BIOCHIMIA autolyse
[ia-nl] :automate (automate) /adj/ : automatisch
[ia-nl] :automatic, machina (machina) a/de lavar ~ : automatische wasmachine
[ia-nl] :automatisation, technologia (technologia) de ~ : automatiseringstechnologie
[ia-nl] :automato (automato) /sub/ : automaat
[ia-nl] :automedonte (automedonte) /sub/ : JOCO voerman, koetsier
[ia-nl] :automutageno (automutageno) /sub/ : BIOLOGIA automutageen
[ia-nl] :autonome (autonome) /adj/ : autonoom, zelfstandig
[ia-nl] :autonome (autonome), systema nervose ~ : autonome/vegetatieve zenuwstelsel
[ia-nl] :autonome (autonome), gestion ~ : zelfstandige bedrijfsvoering
[ia-nl] :autonome (autonome), governamento ~ : autonome regering
[ia-nl] :autonome (autonome), stato ~ : autonome staat
[ia-nl] :autonome (autonome), regiones ~ : autonome gebieden
[ia-nl] :autonomia (autonomia) /sub/ : autonomie, zelfbestuur, onafhankelijkheid
[ia-nl] :autonomia (autonomia), ~ politic : politieke autonomie
[ia-nl] :autonomia (autonomia), ~ financiari : financiële autonomie
[ia-nl] :autonomia (autonomia) /sub/ : vliegbereik, actieradius
[ia-nl] :autonomia (autonomia), le ~ de un avion supersonic : het vliegbereik van een supersonisch vliegtuig
[ia-nl] :autonyme (autonyme) /adj/ : autoniem
[ia-nl] :autonymia (autonymia) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA zelfnoemfunctie
[ia-nl] :autonymo (autonymo) /sub/ : autoniem
[ia-nl] :autopede (autopede) /sub/ : autoped
[ia-nl] :autophagia (autophagia) /sub/ : BIOLOGIA autofagie, zelfvertering
[ia-nl] :autopolyploidia (autopolyploidia) /sub/ : BIOLOGIA autopolyploïdie
[ia-nl] :autopsia (autopsia) /sub/ : JURIDIC lijkschouwing, autopsie
[ia-nl] :autopsia (autopsia), ~ legal : gerechtelijke schouwing
[ia-nl] :autopsia (autopsia), tabula de ~ : snijtafel
[ia-nl] :autopsia (autopsia), facer le ~ de un cadavere : een lijk schouwen
[ia-nl] :autoradiographia (autoradiographia) /sub/ : autoradiografie
[ia-nl] :autoritari, character (character) ~ : autoritair karakter
[ia-nl] :autoritate, ~ legitime (legitime) : wettig gezag
[ia-nl] :autoritate, appoiar se super (super) ~ : op een gezaghebbende bron steunen
[ia-nl] :autoscopia (autoscopia) /sub/ : zelfwaarneming
[ia-nl] :autosyndese (autosyndese) (-esis) /sub/ : autosyndese
[ia-nl] :autosynthese (autosynthese) (-esis) /sub/ : BIOLOGIA autosynthese
[ia-nl] :autotherapia (autotherapia) /sub/ : autotherapie
[ia-nl] :autotomia (autotomia) /sub/ : ZOOLOGIA autotomie, zelfverminking
[ia-nl] :autotrophe (autotrophe) /adj/ : autotroof
[ia-nl] :autotrophe (autotrophe), metabolismo ~ : autotrofe stofwisseling
[ia-nl] :autotrophia (autotrophia) /sub/ : BOTANICA autotrofie
[ia-nl] :autotypia (autotypia) /sub/ : autotypie
[ia-nl] :autotypia (autotypia) /sub/ : MEDICINA inenting met autovaccin
[ia-nl] :autovia (autovia) /sub/ : autoweg
[ia-nl] :autovia (autovia), ~ a pedage : autosnelweg met tolheffing, autotolweg
[ia-nl] :autumnal, vespere/vespera (vespera) ~ : herfstavond
[ia-nl] :autumnal, maladia (maladia) ~ : najaarsziekte
[ia-nl] :autumno, vespere/vespera (vespera) de ~ : herfstavond
[ia-nl] :auxanographia (auxanographia) /sub/ : BOTANICA auxanografie
[ia-nl] :auxanometro (auxanometro) /sub/ : BOTANICA auxanometer, groeimeter
[ia-nl] :auxiliar, armea (armea) ~ : hulpleger
[ia-nl] :auxiliar, episcopo (episcopo) ~ : hulpbisschop
[ia-nl] :auxiliar, policia (policia) ~ : hulppolitie
[ia-nl] :auxologia (auxologia) /sub/ : auxologie
[ia-nl] :auxospora (auxospora) /sub/ : BOTANICA auxospore
[ia-nl] :auxotrophe (auxotrophe) /adj/ : BIOLOGIA auxotroof
[ia-nl] :auxotrophia (auxotrophia) /sub/ : BIOLOGIA auxotrofie
[ia-nl] :auxotrophic /adj/ : Vide: auxotrophe (auxotrophe)
[ia-nl] :avante, camera (camera) de ~ : voorkamer
[ia-nl] :avantia, ~ gratuite (gratuite)/sin interesse : renteloos voorschot
[ia-nl] :avantiar, ~ un these (-esis (-esis)) : een stelling poneren
[ia-nl] :avantiate, ideas (ideas) ~ : geavanceerde denkbeelden
[ia-nl] :avaria (avaria) /sub/ : schade, averij
[ia-nl] :avaria (avaria), bijzondere ~ : avaria particular
[ia-nl] :avaria (avaria), agente de ~ : schadeagent
[ia-nl] :avaria (avaria), calculo de ~ : averijberekening
[ia-nl] :avaria (avaria), clausula de ~ : averijclausule
[ia-nl] :avaria (avaria), costos de ~ : averijkosten
[ia-nl] :avaria (avaria), fidantia de ~ : compromis van averij
[ia-nl] :avaria (avaria),  ~ commun : gemene averij
[ia-nl] :ave(I), ~ nidifuge (nidifuge) : nestvlieder
[ia-nl] :ave(I), testa/capite (capite) de ~ : vogelkop
[ia-nl] :aventurar, ~ se super (super) un cammino glissante : zich op glad ijs begeven
[ia-nl] :avestruthio, haber un stomacho (stomacho) de ~ : een struisvogelmaag hebben, een sterke maag hebben
[ia-nl] :aviari, cholera (cholera) ~ : vogelcholera
[ia-nl] :aviation, museo (museo) de ~ : luchtvaartmuseum
[ia-nl] :avion, littera (littera) per ~ : luchtpostbrief
[ia-nl] :aviophobia (aviophobia) /sub/ : vliegangst
[ia-nl] :aviso, littera (littera) de ~ : aangetekende brief
[ia-nl] :avitaminose (-osis (-osis)) /sub/ : avitaminose
[ia-nl] :avometro (avometro) /sub/ : avometer
[ia-nl] :axe, ~ symmetria (symmetria) : symmetrieas
[ia-nl] :axial, symmetria (symmetria) ~ : axiale symmetrie
[ia-nl] :axiologia (axiologia) /sub/ : PHILOSOPHIA axiologie, waardeleer
[ia-nl] :axiologo (axiologo) /sub/ : PHILOSOPHIA axioloog
[ia-nl] :axioma, ~ de Archimedes (Archimedes) : axioma van Archimedes
[ia-nl] :axiomatic, methodo (methodo) ~ : axiomatische methode
[ia-nl] :axiometro (axiometro) /sub/ : NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES axiometer, roerverklikker
[ia-nl] :axis (axis) /sub/ : ANATOMIA draaier
[ia-nl] :axis (axis), atlante e ~ : atlas en draaier
[ia-nl] :axis (axis) /sub/ : ZOOLOGIA axishert
[ia-nl] :axonometria (axonometria) /sub/ : MATHEMATICA axonometrie
[ia-nl] :axotemia (axotemia) /sub/ : MEDICINA axotemie
[ia-nl] :azalea (azalea) /sub/ : BOTANICA azalea
[ia-nl] :azalea (azalea), flor de ~ : azaleabloem
[ia-nl] :azalea (azalea), cultura de ~s : azaleateelt
[ia-nl] :azalea (azalea), cultor/cultivator de ~s : azaleakweker
[ia-nl] :azalea (azalea), specie de ~ : azaleasoort
[ia-nl] :azeotrope (azeotrope) /sub/ : CHIMIA azeotroop
[ia-nl] :azeotropia (azeotropia) /sub/ : CHIMIA azeotropie
[ia-nl] :azimuth (azimuth) /sub/ : ASTRONOMIA azimut
[ia-nl] :azimuthal, numero (numero) quantic ~ : azimutaal quantumgetal
[ia-nl] :azimuthal, goniometria (goniometria) ~ : azimutale goniometrie
[ia-nl] :azocomposito (azocomposito) /sub/ : CHIMIA azoverbinding
[ia-nl] :azoico (azoico) /sub/ : GEOLOGIA azoïcum
[ia-nl] :azotometro (azotometro) /sub/ : CHIMIA azotometer, stikstofmeter
[ia-nl] :azyme (azyme) /adj/ : ongezuurd, ongegist, ongedesemd
[ia-nl] :azyme (azyme), pan ~ : ongedesemd brood, matse
[ia-nl] :azymo (azymo) /sub/ : ongedesemd brood, matse
[ia-nl] :azymo (azymo), Festa del Azymos : Feest der Ongedesemde Broden
[ia-nl] :baba (baba) /sub/ : CULINARI baba
[ia-nl] :babesiose (-osis (-osis)) /sub/ : babesiose
[ia-nl] :babylonian, epigraphia (epigraphia) ~ : Babylonische epigrafie
[ia-nl] :babyphono (babyphono) /sub/ : babyfoon
[ia-nl] :baca, ~ de junipero (junipero) : jeneverbes
[ia-nl] :baca, ~ de ribes (ribes) : aalbes
[ia-nl] :bacillar, maladia (maladia) ~ : door bacillen veroorzaakte ziekte
[ia-nl] :bacterio, maladia (maladia) causate per ~s : bacteriënziekte
[ia-nl] :bacteriologia (bacteriologia) /sub/ : bacteriologie
[ia-nl] :bacteriologic, analyse (analyse) (-ysis) ~ : bacteriologische analyse
[ia-nl] :bacteriologo (bacteriologo) /sub/ : bacterioloog
[ia-nl] :bacteriolyse (bacteriolyse) (-ysis) /sub/ : bacteriolyse
[ia-nl] :bacteriophago (bacteriophago) /sub/ : bacteriofaag
[ia-nl] :bacteriophobia (bacteriophobia) /sub/ : bacteriofobie
[ia-nl] :bacterioscopia (bacterioscopia) /sub/ : bacterioscopie
[ia-nl] :bacteriotherapia (bacteriotherapia) /sub/ : bacteriotherapie
[ia-nl] :bactris (bactris) /sub/ : BOTANICA
[ia-nl] :bactris (bactris), ~ speciose : perzikpalm
[ia-nl] :baculo, ~ de monacho (monacho) : monniksstaf
[ia-nl] :bagage, ~ gratuite (gratuite) : vrachtvrije bagage
[ia-nl] :bagage, deposito (deposito) de ~s : bagagedepot
[ia-nl] :balanciar, le undas balancia le naves al ancora (ancora) : de golven bewegen de schepen die voor anker liggen heen en weer
[ia-nl] :balanciar, ~ inter (inter) duo cosas : tussen twee dingen aarzelen
[ia-nl] :balancio, ~ interime (interime) : tussenbalans
[ia-nl] :balanitis (balanitis) /sub/ : MEDICINA eikelontsteking, balanitis
[ia-nl] :balano (balano)(I) /sub/ : ANATOMIA glans, eikel
[ia-nl] :balano (balano)(II) /sub/ : balanus (soort zeepok)
[ia-nl] :balboa (balboa) /sub/ : (munteenheid van Panama) balboa
[ia-nl] :balenoptera (balenoptera) /sub/ : ZOOLOGIA vinvis
[ia-nl] :Balkanes (Balkanes) /sub/ : Balkan (gebergte)
[ia-nl] :Balkanes (Balkanes) /sub/ : Balkanstaten
[ia-nl] :balla, ~ de cauchu (cauchu) : rubberkogel
[ia-nl] :balla, funderia (funderia) de ~s : kogelgieterij
[ia-nl] :balla, ~s de mercantias (mercantias) : balen koopwaar
[ia-nl] :ballar, le litteras (litteras) balla ante mi oculos : de letters dansen voor mijn ogen
[ia-nl] :ballet, ~ super (super) glacie : ijsballet
[ia-nl] :ballet, le ~ del Opera (Opera) de Paris : het ballet van de Parijse Opera
[ia-nl] :ballistic, galvanometro (galvanometro) ~ : ballistische galvanometer
[ia-nl] :ballo, ~ mascate/de mascas/de mascaras (mascaras) : gemaskerd bal
[ia-nl] :ballo, vespere/vespera (vespera) de ~ : dansavond
[ia-nl] :ballon, ~ de essayo (essayo) : proefballon
[ia-nl] :balneologia (balneologia) /sub/ : balneologie, leer van het gebruik van baden
[ia-nl] :balneotherapia (balneotherapia) /sub/ : geneeswijze door baden, balneotherapie
[ia-nl] :balsamo (balsamo) /sub/ : balsem
[ia-nl] :balsamo (balsamo), gutta de ~ : balsemdruppel
[ia-nl] :balsamo (balsamo) /sub/ : zalf
[ia-nl] :balsamo (balsamo), ~ de zinc : zinkzalf
[ia-nl] :balsamo (balsamo), ~ de Peru (Peru) : perubalsem
[ia-nl] :balsamo (balsamo), ~ vulnerari : wondzalf
[ia-nl] :bambu (bambu) /sub/ : BOTANICA bamboe(riet)
[ia-nl] :bambu (bambu), canna/baston de ~ : bamboestok, rotting
[ia-nl] :bambu (bambu), tabula de ~ : bamboetafel
[ia-nl] :bambu (bambu), sedia de ~ : bamboestoel
[ia-nl] :bambu (bambu), palo de ~ : bamboepaal
[ia-nl] :bambu (bambu), ponte de ~ : bamboebrug
[ia-nl] :bambu (bambu), javelotto de ~ : bamboespeer
[ia-nl] :bambu (bambu), pedunculo de ~ : bamboestengel
[ia-nl] :bambu (bambu), planta de ~ : bamboeplant
[ia-nl] :bambu (bambu), tressage de ~ : bamboevlechtwerk
[ia-nl] :banca, ~ de deposito (deposito) : depositobank
[ia-nl] :banca, ~ de credito (credito) agricole : boerenleenbank
[ia-nl] :banca, ~ del empleos (empleos) : vacaturebank
[ia-nl] :bancari, credito (credito) ~ : bankkrediet
[ia-nl] :bancari, credito (credito) ~ irrevocabile : onherroepelijk bankkrediet
[ia-nl] :bancari, debita (debita) ~ : bankschuld
[ia-nl] :bancari, deposito (deposito) ~ : bankdeposito
[ia-nl] :banco, ~ de vendita (vendita) : toonbank
[ia-nl] :banco, ~ de probas/provas/essayo (essayo) : testbank, proefbank
[ia-nl] :banco, pisca super (super) le ~s : bankvisserij
[ia-nl] :banco, Banco de Dogger (Dogger) : Doggersbank
[ia-nl] :banio-maria (banio-maria) /sub/ : waterbad
[ia-nl] :banio-maria (banio-maria) /sub/ : bain-mariepan, dubbele kookpan
[ia-nl] :bantam (bantam), 1 BOXA  peso ~ : bantamgewicht
[ia-nl] :bantu (bantu) /sub/ : (persoon) Bantoe
[ia-nl] :bantu (bantu) /sub/ : bantoetaal, bantoe
[ia-nl] :bantu (bantu) /adj/ : Bantoe
[ia-nl] :bantu (bantu), lingua ~ : bantoetaal
[ia-nl] :baptismal, ceremonia (ceremonia) ~ : doopplechtigheid
[ia-nl] :baptismo, ~ del aere (aere) : luchtdoop, eerste vliegreis
[ia-nl] :baptista, Sancte Johannes (Johannes) ~ : Johannes de Doper
[ia-nl] :barateria (barateria) /sub/ : NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES schelmerij, baratterie
[ia-nl] :barba, ~ integre (integre) : volle baard
[ia-nl] :barbarea (barbarea) /sub/ : BOTANICA barbarakruid
[ia-nl] :barbarea (barbarea), ~ stricte : stijf barabarakruid
[ia-nl] :barbaria (barbaria) /sub/ : barbaarsheid, barbarij
[ia-nl] :barbaria (barbaria), committer un acto de ~ : een wreedheid begaan
[ia-nl] :barbaria (barbaria), recader in le ~ : terugvallen in de barbarij
[ia-nl] :barbaro (barbaro) /sub/ : barbaar
[ia-nl] :barbaro (barbaro), invasiones/irruptiones del ~s : invallen van de barbaren
[ia-nl] :barbaro (barbaro) /sub/ : barbaar, woesteling
[ia-nl] :barberia (barberia) /sub/ : barbiersvak
[ia-nl] :barberia (barberia) /sub/ : barbierszaak
[ia-nl] :barbituric;, composito (composito) ~ : barbituurverbinding
[ia-nl] :baresthesia (baresthesia) /sub/ : MEDICINA baresthesie, overgevoeligheid voor gewicht of druk
[ia-nl] :barium (barium) /sub/ : CHIMIA barium
[ia-nl] :barium (barium), composito (composito) de ~ : bariumverbinding
[ia-nl] :barium (barium), hydroxydo (hydroxydo) de ~ : bariumhydroxyde
[ia-nl] :barium (barium), sulfato de ~ : bariumsulfaat
[ia-nl] :barium (barium), carbonato de ~ : bariumcarbonaat
[ia-nl] :baroc, periodo (periodo) ~ : barokperiode
[ia-nl] :barographo (barographo) /sub/ : METEO barograaf
[ia-nl] :barologia (barologia) /sub/ : barologie, gewichtsleer
[ia-nl] :barometric, maximo (maximo) ~ : barometrisch maximum
[ia-nl] :barometro (barometro) /sub/ : barometer
[ia-nl] :barometro (barometro), ~ a/de mercurio : kwikbarometer
[ia-nl] :barometro (barometro), ~ a/de siphon : hevelbarometer
[ia-nl] :barometro (barometro), ~ aneroide : aneroïde barometer
[ia-nl] :barometro (barometro), ~ nautic/de navigation : scheepsbarometer
[ia-nl] :barometro (barometro),  ~ de conjunctura : conjunctuurbarometer
[ia-nl] :barometro (barometro), tubo de ~ : barometerbuis
[ia-nl] :barometro (barometro), le ~ monta : de barometer gaat omhoog
[ia-nl] :barometro (barometro), le ~ bassa/descende : de barometer daalt/zakt
[ia-nl] :barometro (barometro), le ~ indica bon tempore : de barometer staat op mooi weer
[ia-nl] :barometrographia (barometrographia) /sub/ : METEO barometrografie
[ia-nl] :barometrographo (barometrographo) /sub/ : METEO barometrograaf, barograaf
[ia-nl] :baronia (baronia) /sub/ : baronie, gebied van een baron
[ia-nl] :baronia (baronia), Baronia (Baronia) de Breda : Baronie van Breda
[ia-nl] :barothermographo (barothermographo) /sub/ : barothermograaf
[ia-nl] :barothermohygrographo (barothermohygrographo) /sub/ : barothermohygrograaf
[ia-nl] :barothermometro (barothermometro) /sub/ : barothermometer
[ia-nl] :barra, codice (codice) a/de ~s : streepjescode
[ia-nl] :barrica (barrica) /sub/ : vat, ton, fust, okshoofd
[ia-nl] :barrica (barrica), ~ de farina : vat meel
[ia-nl] :barrica (barrica), ~ de haringos : vaatje haring
[ia-nl] :barricada, combatter super (super) le ~s : vechten op de barricaden
[ia-nl] :Bartholomeo (Bartholomeo) /sub/ : Bartholomeus
[ia-nl] :Bartholomeo (Bartholomeo), massacro del Sancte ~ : Bartholomeusnacht, Bloedbruiloft
[ia-nl] :barytono (barytono) /sub/ : bariton, tenorhoorn
[ia-nl] :barytono (barytono) /sub/ : bariton(zanger)
[ia-nl] :barytono (barytono), parte de ~ : baritonpartij
[ia-nl] :basal, principios ~ del democratia (democratia) : grondprincipes van de democratie
[ia-nl] :basal, parte ~ de un organo (organo) : basaal deel van een orgaan
[ia-nl] :basar, ~ se super (super) : zich baseren op, uitgaan van
[ia-nl] :basar, ~ se unicamente super (super) le factos : alleen de feiten laten spreken
[ia-nl] :base, super (super) le/a ~ de : op basis van
[ia-nl] :base, super (super) un ~ solide : op degelijke gronden
[ia-nl] :base, super (super) un ~ annual : op jaarbasis, per jaar
[ia-nl] :base, ~ militar/del armea (armea) : militaire basis, legerbasis
[ia-nl] :Basedow, maladia (maladia) de ~, struma exophthalmic : ziekte van Basedow
[ia-nl] :Basel (Basel) /sub/ : Basel
[ia-nl] :basilima (basilima) /sub/ : BOTANICA lijsterbesspirea
[ia-nl] :basio, ~ de Judas (Judas) : Judaskus
[ia-nl] :basio, dar un ~ de adeo (adeo) a un persona : iemand vaarwel kussen
[ia-nl] :basipetal /adj/ : Vide: basipete (basipete)
[ia-nl] :basipete (basipete) /adj/ : BIOLOGIA basipetaal, van boven naar beneden groeiend
[ia-nl] :bassar, ~ le capite (capite)/testa : het hoofd buigen
[ia-nl] :bassar, le vendita (vendita) bassa : de verkoop loopt terug
[ia-nl] :bassar, le barometro (barometro) ha bassate : de barometer is gezakt
[ia-nl] :basse, registro ~ del organo (organo) : basregister van het orgel
[ia-nl] :bassino, ~ a marea (marea) : getijbekken
[ia-nl] :basso, le ~ del pagina (pagina) : de onderkant van de bladzijde
[ia-nl] :basso, in ~ del pagina (pagina) : onder aan de bladzijde
[ia-nl] :bastardia (bastardia) /sub/ : bastaardij, onechtheid, onechte geboorte
[ia-nl] :baston, ~ de mendico (mendico)/de mendicante : bedelstaf
[ia-nl] :baston, ~ de bambu (bambu) : bamboestok
[ia-nl] :bathygraphia (bathygraphia) /sub/ : bathygrafie
[ia-nl] :bathymetria (bathymetria) /sub/ : (mbt zee) dieptemeting, bathymetrie
[ia-nl] :bathymetro (bathymetro) /sub/ : bat(h)ometer, dieptemeter
[ia-nl] :batrachomyomachia (batrachomyomachia) /sub/ : batrachomyomachie (strijd tussen kikkers en muizen)
[ia-nl] :battalia, ~ de ideas (ideas) : ideeënstrijd
[ia-nl] :battalion, ~ de infanteria (infanteria) : infanteriebataljon
[ia-nl] :batteria (batteria) /sub/ : artillerie-eenheid, batterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ costari/de costa : kustbatterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ antiaeree : luchtafweerbatterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ de campania : veldbatterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ flottante : drijvende batterij
[ia-nl] :batteria (batteria), commandante de ~ : batterijcommandant
[ia-nl] :batteria (batteria) /sub/ :
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ de cocina : keukenuitrusting, keukengereedschap, keukengerei
[ia-nl] :batteria (batteria) /sub/ : batterij, accu
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ electric : batterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ anodic/de anode : anodebatterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ sic : droge batterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ galvanic : galvanische batterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ exhauste/discargate : lege batterij
[ia-nl] :batteria (batteria), ignition per ~ : batterijontsteking
[ia-nl] :batteria (batteria), elemento de ~ : accu-element
[ia-nl] :batteria (batteria), cargator de ~ : accu-oplader
[ia-nl] :batteria (batteria), probator de ~s : accutester
[ia-nl] :batteria (batteria), cassa del ~ : accubak
[ia-nl] :batteria (batteria) /sub/ : MUSICA slagwerk
[ia-nl] :batteria (batteria), sonar le ~ : het slagwerk bedienen
[ia-nl] :batteria (batteria) /sub/ :
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ de machinas (machinas) a/de scriber : batterij schrijfmachines
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ de projectores : batterij projectoren
[ia-nl] :batteria (batteria), ~ de tests : serie toetsen
[ia-nl] :batthyergo, ~ maritime (maritime) : zandmol
[ia-nl] :battologia (battologia) /sub/ : battologie
[ia-nl] :bavaro (bavaro) /sub/ : Beier
[ia-nl] :beatitude, ~ paradisiac (paradisiac) : paradijselijke gelukzaligheid
[ia-nl] :belinographo (belinographo) /sub/ : beeldtelegraaf
[ia-nl] :bellicose, character (character) ~ : krijgshaftigheid, oorlogszuchtigheid
[ia-nl] :bellicose, spirito (spirito) ~ : strijdlust
[ia-nl] :bellis (bellis) /sub/ : BOTANICA madeliefje
[ia-nl] :belomantia (belomantia) /sub/ : belomantie, pijlwichelarij
[ia-nl] :belone (belone) /sub/ : ZOOLOGIA geep (vis)
[ia-nl] :beltate, ~ del femina (femina) : vrouwelijk schoon
[ia-nl] :beltate, masca/mascara (mascara) de ~ : schoonheidsmasker
[ia-nl] :belvedere (belvedere) /sub/ : uitzichttoren, uitzichtpost, belvedère, uitzichtterras
[ia-nl] :ben, le aere (aere) fresc le facera ~ : de frisse lucht zal hem goed doen
[ia-nl] :benedicite (benedicite) /sub/ : tafelgebed
[ia-nl] :benedicite (benedicite), dicer le ~ : bidden (voor het eten)
[ia-nl] :benediction, le ~es descende super (super) le credentes : de zegeningen dalen neer opde gelovigen
[ia-nl] :benefic, bibita (bibita) con effectos ~ : heilzame drank
[ia-nl] :beneficiario, ~ de credito (credito) : kredietnemer
[ia-nl] :beneficio, lassar le ~ del dubita (dubita) a un persona, conceder a un persona le ~ del dubita (dubita) : aandeel in de winst
[ia-nl] :beneficio, analyse (analyse) (-ysis) del costos e ~s : kosten-batenanalyse
[ia-nl] :benevole, judice (judice) ~ : welwillende rechter
[ia-nl] :benevolentia, invocar le ~ del judice (judice) : de welwillendheid van de rechter inroepen
[ia-nl] :benthos (benthos) /sub/ : benthos, flora en fauna op de bodem van wateren
[ia-nl] :benzene (benzene) /sub/ : CHIMIA benzeen
[ia-nl] :benzoe (benzoe) /sub/ : benzoë, reukhars
[ia-nl] :benzoe (benzoe), resina de ~ : benzoëhars
[ia-nl] :benzoe (benzoe), tinctura de ~ : benzoëtinctuur
[ia-nl] :benzoe (benzoe), balsamo de ~ : benzoëbalsem
[ia-nl] :benzoe (benzoe) /sub/ : BOTANICA benzoëboom
[ia-nl] :berberis (berberis) /sub/ : BOTANICA berberis, zuurdoorn
[ia-nl] :berberis (berberis), arbusto de ~ : berberis(se)struik
[ia-nl] :berkelium (berkelium) /sub/ : CHIMIA berkelium
[ia-nl] :Berlitz, methodo (methodo) ~ : Berlitzmethode
[ia-nl] :Bernoulli, numeros (numeros) de ~ : Bernoulli-getallen
[ia-nl] :beryllium (beryllium) /sub/ : CHIMIA beryllium
[ia-nl] :beryllium (beryllium), composito (composito) de~ : berylliumverbinding
[ia-nl] :beryllium (beryllium), alligato de ~ : berylliumlegering
[ia-nl] :besonio, ~ de energia (energia) : energiebehoefte
[ia-nl] :bestial, numero (numero) de ~ : veestapel
[ia-nl] :beta(I), ~ maritime (maritime) : strandbiet
[ia-nl] :betatherapia (betatherapia) /sub/ : MEDICINA betatherapie, behandeling met betastraling
[ia-nl] :betonar, machina (machina) de ~ : betonmolen
[ia-nl] :betula, cortice (cortice) de ~ : berkenschors
[ia-nl] :biathlon (biathlon) /sub/ : SPORT biatlon
[ia-nl] :bibita (bibita) /sub/ : slok, teug, glasvol, bekervol, etc.
[ia-nl] :bibita (bibita) /sub/ : drank
[ia-nl] :bibita (bibita), ~ national : volksdrank
[ia-nl] :bibita (bibita), ~ somnifere/soporific/dormitive : slaapdrank
[ia-nl] :bibita (bibita), ~ gasose : koolzuurhoudende drank, prik(limonade), frisdrank
[ia-nl] :bibita (bibita), ~ de tabula : tafeldrank
[ia-nl] :bibita (bibita), ~ refrescante : verkoelende drank, frisdrank
[ia-nl] :bibita (bibita), ~ de fructos : vruchtendrank
[ia-nl] :bibita (bibita), ~s spirituose/alcoholic : geestrijke dranken
[ia-nl] :bibita (bibita), ~s exempte de alcohol/sin alcohol : alcoholvrije dranken
[ia-nl] :bibita (bibita), habituar se al ~ : aan de drank raken
[ia-nl] :Biblia, jurar super (super) le ~ : een eed op de bijbel afleggen
[ia-nl] :biblic, poesia (poesia) ~ : bijbelpoëzie
[ia-nl] :bibliographia (bibliographia) /sub/ : bibliografie, boekbeschrijving
[ia-nl] :bibliographia (bibliographia) /sub/ : bibliografie, literatuurverwijzing, literatuuropgave
[ia-nl] :bibliographic, appendice (appendice) ~ : bibliografische appendix
[ia-nl] :bibliographo (bibliographo) /sub/ : bibliograaf, boekenkenner
[ia-nl] :bibliolatra (bibliolatra) /sub/ : bijbelvereerder
[ia-nl] :bibliolatra (bibliolatra) /sub/ : boekenvereerder
[ia-nl] :bibliolatria (bibliolatria) /sub/ : bijbelverering, bibliolatrie
[ia-nl] :bibliolatria (bibliolatria) /sub/ : boekenverering
[ia-nl] :bibliologia (bibliologia) /sub/ : bibliologie
[ia-nl] :bibliomania (bibliomania) /sub/ : hartstocht voor boeken, bibliomanie
[ia-nl] :bibliomaniaco (bibliomaniaco) /sub/ : bibliomaan, boekengek
[ia-nl] :bibliomano (bibliomano) /sub/ : boekengek, bibliomaan
[ia-nl] :bibliomantia (bibliomantia) /sub/ : bibliomantie, waarzeggerij door middel van de bijbel of andere heilige boeken
[ia-nl] :bibliometria (bibliometria) /sub/ : bibliometrie
[ia-nl] :bibliophilia (bibliophilia) /sub/ : liefde voor boeken, bibliofilie
[ia-nl] :bibliophilo (bibliophilo) /sub/ : boekenliefhebber, bibliofiel
[ia-nl] :bibliotheca, catalogo (catalogo) de ~ : bibliotheecatalogus
[ia-nl] :bibliotheconomia (bibliotheconomia) /sub/ : bibliotheekwetenschap
[ia-nl] :bichromia (bichromia) /sub/ : TYPOGRAPHIA tweekleurendruk
[ia-nl] :bicipite (bicipite) /adj/ : tweehoofdig
[ia-nl] :bicipite (bicipite), aquila (aquila) ~ : tweekoppige adelaar
[ia-nl] :bicipite (bicipite), monstro ~ : tweekoppig monster
[ia-nl] :bicipite (bicipite) /adj/ : van de biceps, biceps...
[ia-nl] :bicipite (bicipite) /sub/ : biceps
[ia-nl] :bicipite (bicipite), ~ brachial : tweehoofdige spier
[ia-nl] :bicycletta, ~ duple/duplice (duplice) : tandem
[ia-nl] :bicycletta, dynamo (dynamo) de ~ : fietsdynamo
[ia-nl] :bidirectional, microphono (microphono) ~ : tweezijdig gevoelige microfoon
[ia-nl] :biedermeier, periodo (periodo) ~ : biedermeierperiode/tijd
[ia-nl] :biella, capite (capite)/testa de ~ : drijfstangkop
[ia-nl] :bifora (bifora) /sub/ : BOTANICA holzaad
[ia-nl] :bigame (bigame) /adj/ : dubbel gehuwd, bigamisch
[ia-nl] :bigamia (bigamia) /sub/ : dubbel huwelijk, bigamie
[ia-nl] :bigamo (bigamo) /sub/ : bigamist
[ia-nl] :bigoteria (bigoteria) /sub/ : kwezelarij, femelarij, overdreven vroomheid
[ia-nl] :bilateral, symmetria (symmetria) ~ : tweezijdige symmetrie
[ia-nl] :bilateral, paralyse (paralyse) (-ysis) ~ : tweezijdige verlamming
[ia-nl] :bilharziasis (bilharziasis) /sub/ : MEDICINA bilharziasis, bilharzia
[ia-nl] :biliar, vesica (vesica)/vesicula ~ : galblaas
[ia-nl] :biliar, affection/maladia (maladia) ~ : galziekte
[ia-nl] :biliardo, camera (camera) de ~ : biljartkamer
[ia-nl] :biligenese (biligenese) (-esis) /sub/ : galvorming, biligenese
[ia-nl] :biliose, maladia (maladia)/affection ~ : galziekte
[ia-nl] :biliose, character (character) ~ : zwartgallig karakter
[ia-nl] :billet, ~ de cinema (cinema) : kaartje voor de bioscoop
[ia-nl] :billet, ~ gratuite (gratuite)/de favor : vrijkaartje
[ia-nl] :billet, vendita (vendita) de ~es : kaartverkoop
[ia-nl] :billet, ~ ferroviari/de ferrovia (ferrovia)/de traino : spoorkaartje
[ia-nl] :billet, ~ tramviari/de tramvia (tramvia) : tramkaartje
[ia-nl] :billet, ~ de lotteria (lotteria) : loterijbriefje
[ia-nl] :billeteria (billeteria) /sub/ : plaatskaartenbureau, plaatskaartenbalie, kaartjesloket
[ia-nl] :billeteria (billeteria), empleato de ~ : lokettist
[ia-nl] :billeteria (billeteria), ~ ferroviari : kaartjesloket op het station
[ia-nl] :billeteria (billeteria), ~ automatic : plaatskaartenautomaat
[ia-nl] :billeteria (billeteria), ~ del theatro : kaartjesloket van de schouwburg
[ia-nl] :billionesime (billionesime) /adj/ : biljoenste
[ia-nl] :billionesime (billionesime), le ~ parte : het biljoenste deel
[ia-nl] :billionesimo (billionesimo) /sub/ : biljoenste deel
[ia-nl] :bilocular, stomacho (stomacho) ~ : dubbele maag
[ia-nl] :bimane (bimane) /adj/ : ZOOLOGIA tweehandig
[ia-nl] :bimane (bimane), le homine es ~ : de mens heeft twee handen
[ia-nl] :bimetallic, thermoregulator a lamina (lamina) ~ : thermoregulateur met bimetaal
[ia-nl] :bimetallo, thermometro (thermometro) a ~ : bimetaalthermometer
[ia-nl] :binari, compositos (compositos) ~ : binaire verbindingen
[ia-nl] :binari, numero (numero) ~ : binair getal
[ia-nl] :binomial, symbolo (symbolo) ~ : binomiaal simbool
[ia-nl] :biobibliographia (biobibliographia) /sub/ : bio- en bibliografie
[ia-nl] :biocatalyse (biocatalyse) (-ysis) /sub/ : BIOLOGIA biokatalyse
[ia-nl] :biocenologia (biocenologia) /sub/ : BIOLOGIA biocenologie
[ia-nl] :biocenose (-osis (-osis)) /sub/ : BIOLOGIA biocenose, levensgemeenschap
[ia-nl] :biochimia (biochimia) /sub/ : biochemie
[ia-nl] :bioclimatologia (bioclimatologia) /sub/ : bioklimatologie
[ia-nl] :biocriminologia (biocriminologia) /sub/ : biocriminologie
[ia-nl] :bioenergia (bioenergia) /sub/ : bio-energie
[ia-nl] :bioessayo (bioessayo) /sub/ : biotest
[ia-nl] :biogenealogia (biogenealogia) /sub/ : biogenealogie
[ia-nl] :biogenese (biogenese) (-esis) /sub/ : biogenese
[ia-nl] :biogenetic, deposito (deposito) ~ : biogenetische afzetting
[ia-nl] :biogeochimia (biogeochimia) /sub/ : biogeochemie
[ia-nl] :biogeographia (biogeographia) /sub/ : biogeografie
[ia-nl] :biogerontologia (biogerontologia) /sub/ : biogerontologie
[ia-nl] :biographia (biographia) /sub/ : biografie
[ia-nl] :biographia (biographia), ~ ample : uitvoerige biografie
[ia-nl] :biographia (biographia), ~ breve : korte biografie
[ia-nl] :biographia (biographia), ~ concise : beknopte biografie
[ia-nl] :biographia (biographia), ~ documentate : gedokumenteerde biografie
[ia-nl] :biographia (biographia), ~ romantisate : geromantiseerde biografie
[ia-nl] :biographia (biographia), publicar le ~ de un scriptor : de biografie van een schrijver uitgeven
[ia-nl] :biographo (biographo) /sub/ : biograaf
[ia-nl] :bioingenieria (bioingenieria) /sub/ : genetische biologie, bio-engineering
[ia-nl] :biologia (biologia) /sub/ : biologie
[ia-nl] :biologia (biologia), ~ molecular : moleculaire biologie
[ia-nl] :biologia (biologia), ~ del solo : bodembiologie
[ia-nl] :biologia (biologia), professor de ~ : biologieleraar
[ia-nl] :biologia (biologia), inseniamento de ~ : biologieonderwijs
[ia-nl] :biologo (biologo) /sub/ : bioloog
[ia-nl] :biolyse (biolyse) (-ysis) /sub/ : biolyse
[ia-nl] :biomechanic, parametro (parametro) ~ : biomechanische parameter
[ia-nl] :biometeorologia (biometeorologia) /sub/ : biometeorologie
[ia-nl] :biometria (biometria) /sub/ : biometrie, biologische statistiek
[ia-nl] :biomicroscopia (biomicroscopia) /sub/ : biomicroscopie
[ia-nl] :biomorphologia (biomorphologia) /sub/ : biomorfologie
[ia-nl] :bionomia (bionomia) /sub/ : bionomie
[ia-nl] :biophotometro (biophotometro) /sub/ : biofotometer
[ia-nl] :biopsia (biopsia) /sub/ : biopsie
[ia-nl] :biosociologia (biosociologia) /sub/ : biosociologie
[ia-nl] :biostratigraphia (biostratigraphia) /sub/ : biostratigrafie
[ia-nl] :biosynthese (biosynthese) (-esis) /sub/ : BIOLOGIA biosynthese (vorming van organische stof in een levend wezen)
[ia-nl] :biotechnologia (biotechnologia) /sub/ : biotechnologie
[ia-nl] :biotechnologo (biotechnologo) /sub/ : biotechnoloog
[ia-nl] :biotherapia (biotherapia) /sub/ : biotherapie
[ia-nl] :biothermogenese (biothermogenese) (-esis) /sub/ : biothermogenese
[ia-nl] :biotypo (biotypo) /sub/ : BIOLOGIA biotype
[ia-nl] :biotypologia (biotypologia) /sub/ : PSYCHOLOGIA, BIOLOGIA biotypologie
[ia-nl] :bioxydo (bioxydo) /sub/ : CHIMIA dioxyde
[ia-nl] :bipale (bipale) /adj/ : TECHNICA tweebladig
[ia-nl] :bipale (bipale), helice (helice) ~ : tweebladige schroef
[ia-nl] :bipare (bipare) /adj/ : ZOOLOGIA tweelingbarend
[ia-nl] :bipare (bipare) /adj/ : BOTANICA tweetakkig, gaffelvormig
[ia-nl] :bipede (bipede) /adj/ : tweevoetig, tweebenig
[ia-nl] :bipede (bipede), animales ~ : tweevoetige dieren, tweevoeters
[ia-nl] :bipede (bipede) /sub/ : tweevoeter, tweebenig wezen
[ia-nl] :bipede (bipede), le homine es un ~ : de mens is een tweevoeter
[ia-nl] :bireme, ~ solite (solite)/habitual : stamkroeg
[ia-nl] :biscocteria (biscocteria) /sub/ : beschuitfabriek
[ia-nl] :biscocto, ~ con butyro (butyro) e granos de anis : beschuit met muisjes
[ia-nl] :biscuit, ~ vermifuge (vermifuge) : wormkoekje
[ia-nl] :biscuiteria (biscuiteria) /sub/ : koekjesbakkerij, koekjesfabriek
[ia-nl] :bismuth (bismuth) /sub/ : CHIMIA bismut
[ia-nl] :bismuth (bismuth), composito (composito) de ~ : bismutverbinding
[ia-nl] :bismuth (bismuth), alligato de ~ : bismutlegering
[ia-nl] :bismuth (bismuth), nitrato de ~ : bismutnitraat
[ia-nl] :bismuth (bismuth), sal de ~ : bismutzout
[ia-nl] :bisturi (bisturi) /sub/ : MEDICINA scalpel, lancet, operatiemes, bistouri
[ia-nl] :bisyllabe (bisyllabe) /adj/ : tweelettergrepig
[ia-nl] :bisyllabo (bisyllabo) /sub/ : tweelettergrepig woord
[ia-nl] :bitter (bitter) /sub/ : bitter(tje) (drank)
[ia-nl] :bitter (bitter), ~ al herbas aromatic : kruidenbitter
[ia-nl] :bitter (bitter), ~ al citro/limon : citroenbitter
[ia-nl] :bitter (bitter), bottilia a/de ~ : bitterfles
[ia-nl] :bitter (bitter), vitro a/de ~ : bitterglas
[ia-nl] :bitter (bitter), carrafa a/de ~ : bitterkaraf
[ia-nl] :bivalente, theoria (theoria) ~ : bivalente theorie
[ia-nl] :bivalentia, ~ de un theoria (theoria) : bivalentie van een theorie
[ia-nl] :bivitellin, geminos (geminos) ~ : tweeëiïge tweelingen
[ia-nl] :bizarre, idea (idea) ~ : zonderling idee
[ia-nl] :bizarreria (bizarreria) /sub/ : bizarheid, vreemdheid, eigenaardigheid, merkwaardigheid, wonderlijkheid, excentriciteit
[ia-nl] :blanco, credito (credito) in ~ : blanko krediet
[ia-nl] :blande, isto es ~ como le butyro (butyro) : het is zo zacht/mals als boter
[ia-nl] :blasmo, jectar un ~ super (super) : een blaam werpen op
[ia-nl] :blastogenese (blastogenese) (-esis) /sub/ : BIOLOGIA blastogenese, kiemontwikkeling
[ia-nl] :blastomero (blastomero) /sub/ : BIOLOGIA blastomeer, delingscel van een ei
[ia-nl] :blastomycose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA blastomycose
[ia-nl] :blastophago (blastophago) /sub/ : ZOOLOGIA dennenscheerder
[ia-nl] :blastoporo (blastoporo) /sub/ : BIOLOGIA blastoporus, oermond
[ia-nl] :blennorrhagia (blennorrhagia) /sub/ : MEDICINA gonorroe(a), druiper
[ia-nl] :blennorrhea (blennorrhea) /sub/ : MEDICINA chronische druiper
[ia-nl] :blepharitis (blepharitis) /sub/ : MEDICINA blepharitis, ontsteking van een ooglid
[ia-nl] :blindate, camera (camera) ~ : kluis
[ia-nl] :bodemeria (bodemeria) /sub/ : NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bodemerij
[ia-nl] :bodemeria (bodemeria), contracto de ~ : bodemerijcontract
[ia-nl] :bodemeria (bodemeria), littera (littera) de ~ : bodemerijbrief
[ia-nl] :bodemeria (bodemeria), debita (debita) de ~ : bodemerijschuld
[ia-nl] :bolchevista, theoria (theoria) ~ : bolsjewistische theorie
[ia-nl] :bolla, ~ de marea (marea) : getijbal
[ia-nl] :bolla, machina (machina) a/de scriber a ~ : bolletjesschrijfmachine
[ia-nl] :bolometro (bolometro) /sub/ : ASTRONOMIA bolometer
[ia-nl] :bomba, ~ a/de phosphoro (phosphoro) : fosforbom
[ia-nl] :bomba, ~ a/de hydrogeno (hydrogeno)/thermonuclear : waterstofbom
[ia-nl] :bombardamento, ~ de artilleria (artilleria) : artilleriebombardement
[ia-nl] :bombyce (bombyce) /sub/ : ZOOLOGIA zijdevlinder
[ia-nl] :bombyce (bombyce), ~ del moriero : moerbeivlinder
[ia-nl] :bon, un ~ numero (numero) de : een flink aantal
[ia-nl] :bon, alique (alique)/alco ~ : iets goeds
[ia-nl] :bon, nihil (nihil) ~ : niets goeds
[ia-nl] :bonetteria (bonetteria) /sub/ : petten/mutsenmakerij
[ia-nl] :bonetteria (bonetteria) /sub/ : petten/mutsenwinkel
[ia-nl] :bongo (bongo) /sub/ : MUSICA bongo
[ia-nl] :bonhomia (bonhomia) /sub/ : goedaardigheid, goedmoedigheid, vriendelijkheid
[ia-nl] :bono, ~ de credito (credito) : tegoedbon
[ia-nl] :bonus-m (bonus-m)alus (alus) /sub/ : bonus-alussysteem
[ia-nl] :borax (borax) /sub/ : CHIMIA borax
[ia-nl] :bordo, telephono (telephono) de ~ : scheepstelefoon
[ia-nl] :boreas (boreas) /sub/ : het noorden, noordenwind
[ia-nl] :borium (borium) /sub/ : CHIMIA borium
[ia-nl] :bosco, aere (aere) del ~s : boslucht
[ia-nl] :bosco, limite (limite) del ~s : boomgrens
[ia-nl] :bosniac (bosniac) /adj/ : Bosnisch
[ia-nl] :bosniaco (bosniaco) /sub/ : Bosniër
[ia-nl] :Bosporo (Bosporo) /sub/ : Bosporus
[ia-nl] :bostrycho (bostrycho) /sub/ : ZOOLOGIA bostrychus, houtboorkever
[ia-nl] :botanic, atlas (atlas) ~ : plantenatlas
[ia-nl] :botanic, geographia (geographia) ~ : plantengeografie
[ia-nl] :botanologia (botanologia) /sub/ : plantkunde, botanie, botanica
[ia-nl] :bothriocephalo (bothriocephalo) /sub/ : ZOOLOGIA
[ia-nl] :bothriocephalo (bothriocephalo), ~ late : bandworm
[ia-nl] :botrytis (botrytis) /sub/ : BOTANICA vuurziekte
[ia-nl] :bottileria (bottileria) /sub/ : flessenfabriek
[ia-nl] :bottilia, ~ de oxygeno (oxygeno) : zuurstoffles/cilinder
[ia-nl] :bottilia, vitreria (vitreria) de ~s : flessenfabriek
[ia-nl] :boveria (boveria) /sub/ : koeienstal
[ia-nl] :bovin, macelleria (macelleria) ~ : runderslagerij
[ia-nl] :bovin, tuberculose (-osis (-osis)) ~ : rundertuberculose
[ia-nl] :brachial, bicipite (bicipite) ~ : tweehoofdige armspier
[ia-nl] :brachiopode (brachiopode) /adj/ : ZOOLOGIA armpotig
[ia-nl] :brachiopodo (brachiopodo) /sub/ : ZOOLOGIA armpotige
[ia-nl] :brachycaule (brachycaule) /adj/ : BOTANICA kortstengelig, kortstelig
[ia-nl] :brachycephalia (brachycephalia) /sub/ : kortschedeligheid
[ia-nl] :brachygraphia (brachygraphia) /sub/ : brachygrafie
[ia-nl] :brachylogia (brachylogia) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA brachylogie
[ia-nl] :bracial, bicipite (bicipite) ~ : tweehoofdige armspier
[ia-nl] :bracio, esser in le ~s de Morpheo (Morpheo) : In Morpheus' armen liggen
[ia-nl] :bradycardia (bradycardia) /sub/ : MEDICINA bradycardie
[ia-nl] :bradypepsia (bradypepsia) /sub/ : MEDICINA trage spijsvertering
[ia-nl] :bradypodo (bradypodo) /sub/ : ZOOLOGIA luiaard
[ia-nl] :branchiopodo (branchiopodo) /sub/ : ZOOLOGIA kieuwpotige
[ia-nl] :brandy, distilleria (distilleria) de : brandewijnstokerij
[ia-nl] :braveria (braveria) /sub/ : dapperheid, moed, manhaftigheid
[ia-nl] :brevicaule (brevicaule) /adj/ : BOTANICA kortstengelig
[ia-nl] :briccheria (briccheria) /sub/ : (het) steenbakken
[ia-nl] :briccheria (briccheria) /sub/ : (bak)steenfabriek
[ia-nl] :bridge, vespere/vespera (vespera) de ~ : bridgeavond
[ia-nl] :brillar, un lacrima (lacrima) brillava in su oculo : een traan glinsterde in haar oog
[ia-nl] :bristol (bristol) /sub/ : bristolpapier, bristolkarton, glad karton
[ia-nl] :britone (britone) /sub/ : Brit, Engelsman
[ia-nl] :britone (britone) /sub/ : Breton
[ia-nl] :briza, ~ maxime (maxime) : groot trilgras
[ia-nl] :broccoli (broccoli) /sub/ : broccoli
[ia-nl] :broderia (broderia) /sub/ : het borduren, de kunst van het borduren
[ia-nl] :broderia (broderia), arte del ~ : borduurkunst
[ia-nl] :broderia (broderia), patrono de ~ : borduurpatroon
[ia-nl] :broderia (broderia), puncto de ~ : borduursteek
[ia-nl] :broderia (broderia) /sub/ : borduurwerk, borduursel
[ia-nl] :broderia (broderia), ~ de arte : sierborduurwerk
[ia-nl] :broderia (broderia), ~ de color : kleurborduurwerk
[ia-nl] :broderia (broderia), ~ de auro : goudborduursel
[ia-nl] :bromatologia (bromatologia) /sub/ : voedingsleer, bromatologie
[ia-nl] :bromatologo (bromatologo) /sub/ : voedingsdeskundige
[ia-nl] :bromido, ~ de natrium (natrium)/sodium (sodium) : natriumbromide
[ia-nl] :bromo (I), composito (composito) de ~ : broomverbinding
[ia-nl] :bromuro, ~ de natrium (natrium)/sodium (sodium) : natriumbromide
[ia-nl] :bronchiolo (bronchiolo) /sub/ : ANATOMIA bronchiolus, longpijptakje
[ia-nl] :bronchitis (bronchitis) /sub/ : MEDICINA bronchitis
[ia-nl] :bronchitis (bronchitis), ~ catarrhal : catarrale bronchitis
[ia-nl] :bronchographia (bronchographia) /sub/ : MEDICINA bronchografie
[ia-nl] :bronchologia (bronchologia) /sub/ : MEDICINA bronchologie
[ia-nl] :bronchopneumonia (bronchopneumonia) /sub/ : MEDICINA bronchopneumonie
[ia-nl] :bronchoscopia (bronchoscopia) /sub/ : MEDICINA bronchoscopie
[ia-nl] :bronchotomia (bronchotomia) /sub/ : MEDICINA bronchotomie, longpijpsnede
[ia-nl] :bronchotomo (bronchotomo) /sub/ : MEDICINA bronchotoom
[ia-nl] :bronzo, ~ al aluminium (aluminium) : aluminiumbrons
[ia-nl] :brosseria (brosseria) /sub/ : borstelfabriek, borstelmakerij
[ia-nl] :brosseria (brosseria) /sub/ : borstelfabricage, borstelmakerij
[ia-nl] :brosseria (brosseria) /sub/ : borstelwinkel
[ia-nl] :bruscheria (bruscheria) /sub/ : barsheid, norsheid, ruwheid, bitsheid, bruuskheid
[ia-nl] :brutal, le victima (victima) habeva essite brutalmente mutilate : het slachtoffer was op barbaarse wijze verminkt
[ia-nl] :brute, potteria (potteria) ~ : grof aardewerk
[ia-nl] :bruxomania (bruxomania) /sub/ : MEDICINA (het) tandenknarsen
[ia-nl] :bryographia (bryographia) /sub/ : BOTANICA bryografie, beschrijving van bladmossen
[ia-nl] :bryologia (bryologia) /sub/ : BOTANICA bryologie, leer der bladmossen
[ia-nl] :bryologo (bryologo) /sub/ : bryoloog, moskundige
[ia-nl] :bryophyto (bryophyto) /sub/ : BOTANICA mosplant
[ia-nl] :bubalo (bubalo) /sub/ : ZOOLOGIA hertebuffel (soort antilope)
[ia-nl] :bucca, hygiene (hygiene) del ~ : mondverzorging
[ia-nl] :bucca, haber le corde super (super) le ~ : het hart op de lippen hebben
[ia-nl] :bucca, torquer le ~ in un rictus (rictus) : de mond tot een grijns vertrekken
[ia-nl] :buccal, hemorrhagia (hemorrhagia) ~ : mondbloeding
[ia-nl] :buccal, hygiene (hygiene) ~ : mondhygiëne, mondverzorging
[ia-nl] :buccino (buccino) /sub/ : ZOOLOGIA wulk, kinkhoren, ruishoorn
[ia-nl] :buddhic, monacho (monacho) ~ : Boeddhistische monnik
[ia-nl] :buddhista, monacho (monacho) ~ : Boeddhistische monnik
[ia-nl] :buddhistic, monacho (monacho) ~ : Boeddhistische monnik
[ia-nl] :buddhologia (buddhologia) /sub/ : boeddhologie
[ia-nl] :buddleia (buddleia) /sub/ : BOTANICA buddleia
[ia-nl] :budget, periodo (periodo) del ~ : budgetperiode
[ia-nl] :budgetari, deficit (deficit) ~ : begrotingstekort
[ia-nl] :bufalo (bufalo) /sub/ : buffel
[ia-nl] :bufalo (bufalo), pelle de ~ : buffelhuid
[ia-nl] :bufalo (bufalo), chassator {sj}/venator de ~es : buffeljager
[ia-nl] :buffoneria (buffoneria) /sub/ : grappigheid, leukheid, koddigheid, grap, klucht, pots
[ia-nl] :bufotherapia (bufotherapia) /sub/ : MEDICINA therapeutische toepassing van paddengiften
[ia-nl] :bulgaro (bulgaro) /sub/ : Bulgaar
[ia-nl] :bulgaro (bulgaro) /sub/ : (taal) bulgaars
[ia-nl] :bulla, ~ de aere (aere) : luchtbel
[ia-nl] :bulla, camera (camera) a ~s : bellenkamer
[ia-nl] :bulletin, ~ del armea (armea)/de guerra : legerbericht
[ia-nl] :bulon, ~ de ancora (ancora) : ankerbout
[ia-nl] :bulon, ~ a testa/capite (capite) incastrate : verzonken bout
[ia-nl] :bulon, testa/capite (capite) de ~ : boutkop
[ia-nl] :bulon, diametro (diametro) de ~ : boutdiameter
[ia-nl] :bunias (bunias) /sub/ : BOTANICA bunias
[ia-nl] :buphthalmia (buphthalmia) /sub/ : MEDICINA osseoog, buphtalmie
[ia-nl] :bureau, empleo (empleo) de ~ : kantoorbaan
[ia-nl] :bureau, machina (machina) de ~ : kantoormachine
[ia-nl] :bureau, almanac (almanac) de ~ : kantooralmanak
[ia-nl] :bureaucrate (bureaucrate)  /{oo}/ : bureaucraat
[ia-nl] :bureaucrate (bureaucrate) , governamento de ~s : bureaucratische regering
[ia-nl] :bureaucratia (bureaucratia)  /{oo}/ : bureaucratie
[ia-nl] :bureaucratia (bureaucratia) , le ~ nederlandese : de nederlandse bureaucratie
[ia-nl] :bureaucratia (bureaucratia) , ~ inefficiente : inefficiente bureaucratie
[ia-nl] :bureaucratia (bureaucratia) , lentor del ~ : traagheid van de ambtelijke molens
[ia-nl] :bureaucratic, le machina (machina) ~ : de ambtelijke molen
[ia-nl] :burgesia (burgesia) /sub/ : burgerij, bourgeoisie
[ia-nl] :burlesc, poesia (poesia) ~ : kolderpoësie
[ia-nl] :bursa, ~ del empleo (empleo) : banenmarkt
[ia-nl] :bursa, ~ de mercantias (mercantias) : goederenbeurs
[ia-nl] :bursa, ~ maritime (maritime) : scheepvaartbeurs
[ia-nl] :bursa, polissa (polissa) de ~ : beurspolis
[ia-nl] :bursa, termino (termino) de ~ : beursterm
[ia-nl] :bursitis (bursitis) /sub/ : MEDICINA slijmbeursontsteking
[ia-nl] :bussola (bussola) /sub/ : kompas
[ia-nl] :bussola (bussola), ~ portative/de tasca : zakkompas
[ia-nl] :bussola (bussola), ~ gyroscopic : gyroscopisch kompas
[ia-nl] :bussola (bussola), ~ topographic : topografisch kompas
[ia-nl] :bussola (bussola), ~ nautic : zeekompas
[ia-nl] :bussola (bussola), agulia/aco de ~ : kompasnaald
[ia-nl] :bussola (bussola), cassa de ~ : kompasdoos
[ia-nl] :bussola (bussola), quadrante de un ~ : roos van een kompas
[ia-nl] :bussola (bussola), disorientar un ~ : een kompas ontregelen
[ia-nl] :bussola (bussola), perder le ~ : de kluts kwijtraken
[ia-nl] :butene (butene) /sub/ : CHIMIA buteen
[ia-nl] :butomo (butomo), 1 BOTANICA ~ (umbellate : zwanenbloem
[ia-nl] :buttoneria (buttoneria) /sub/ : knopenfabricage, handel in knopen
[ia-nl] :buttoneria (buttoneria) /sub/ : knopenfabriek
[ia-nl] :buttoniera, microphono (microphono) de ~ : knoopsgatmicrofoon
[ia-nl] :butylene (butylene) /sub/ : CHIMIA butyleen
[ia-nl] :butyreria (butyreria) /sub/ : boterfabricage
[ia-nl] :butyreria (butyreria) /sub/ : boterfabriek
[ia-nl] :butyro (butyro) /sub/ : boter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ natural : natuurboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ de crema : roomboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ de vacca/de ferma : echte boter, boerenboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ vegetal : plantenboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ refrigerate : gekoelde boter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ non salate : ongezouten boter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ fresc : verse boter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ de maio : meiboter, grasboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ de fabrica : fabrieksboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ de cacao : cacaoboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ de palma : palmboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ de coco : cocosboter
[ia-nl] :butyro (butyro), ~ rancide : ranzige boter
[ia-nl] :butyro (butyro), cassa a ~ : boterdoos
[ia-nl] :butyro (butyro), commercio de ~ : boterhandel
[ia-nl] :butyro (butyro), mercante de ~ : boterhandelaar
[ia-nl] :butyro (butyro), mercato de ~ : botermarkt
[ia-nl] :butyro (butyro), exportation de ~ : boterexport/uitvoer
[ia-nl] :butyro (butyro), barril a ~ : boterton
[ia-nl] :butyro (butyro), fabrica de ~ : boterfabriek
[ia-nl] :butyro (butyro), fabricante de ~ : boterfabrikant
[ia-nl] :butyro (butyro), grassia de ~ : botervet
[ia-nl] :butyro (butyro), lacte de ~ : karnemelk
[ia-nl] :butyro (butyro), aroma de ~ : boteraroma
[ia-nl] :butyro (butyro), controlo del ~ : botercontrole
[ia-nl] :butyro (butyro), controlator del ~ : botercontroleur
[ia-nl] :butyro (butyro), batter le ~ : karnen
[ia-nl] :butyro (butyro), montania de ~ : boterberg
[ia-nl] :butyro (butyro), pastisseria (pastisseria) al ~ : botergebak
[ia-nl] :butyro (butyro), morsello de ~ : klontje boter
[ia-nl] :butyro (butyro), tenere como le ~ : boterzacht
[ia-nl] :butyro (butyro), del color de ~ : botergeel
[ia-nl] :butyrometro (butyrometro) /sub/ : butyrometer, botermeter
[ia-nl] :byzantinologia (byzantinologia) /sub/ : byzantinologie
[ia-nl] :byzantinologo (byzantinologo) /sub/ : byzantinoloog
[ia-nl] :cabala (cabala) /sub/ : kabbala, geheime joodse leer
[ia-nl] :cabala (cabala) /sub/ : intrige, kuiperij, gekonkel, kliek, clan saamgezworenen
[ia-nl] :cabestan, testa/capite (capite) de ~ : spilkop
[ia-nl] :cabina, ~ telephonic public/de telephono (telephono) public : openbare telefooncel
[ia-nl] :cabina, ~ de essayage/essayo (essayo)/proba/prova : pashokje, paskamer
[ia-nl] :cabinetto, crise/crisis (crisis) de ~ : kabinetscrisis
[ia-nl] :cablo, ~ de ancora (ancora) : ankertros
[ia-nl] :cablo, diametro (diametro) de ~ : kabeldoorsnede
[ia-nl] :cacahuete, pasta/butyro (butyro) de ~ : pindakaas
[ia-nl] :cacao (cacao) /sub/ : cacaoboom
[ia-nl] :cacao (cacao), plantation de ~ : cacaoplantage
[ia-nl] :cacao (cacao) /sub/ : cacaoboon
[ia-nl] :cacao (cacao) /sub/ : cacao(poeder)
[ia-nl] :cacao (cacao), ~ in pulvere : cacaopoeder
[ia-nl] :cacao (cacao), pulvere de ~ : cacaopoeder
[ia-nl] :cacao (cacao), butyro (butyro) de ~ : cacaoboter
[ia-nl] :cacao (cacao), grano de ~ : cacaoboon
[ia-nl] :cacao (cacao), residuos de ~ : cacaoafval
[ia-nl] :cacao (cacao), pressa de ~ : cacaopers
[ia-nl] :cacao (cacao), fabrication de ~ : cacaofabricage
[ia-nl] :cacatua (cacatua) /sub/ : ZOOLOGIA kaketoe
[ia-nl] :cachalote, testa/capite (capite) de ~ : potvissenkop
[ia-nl] :cachexia (cachexia) {sj} : MEDICINA algemene verzwakking, uitgeteerde toestand
[ia-nl] :cacographia (cacographia) /sub/ : kakografie, gebrekkige spelling, knoeierig schrijfwerk, slechte stijl
[ia-nl] :cacographo (cacographo) /sub/ : kakograaf, iemand die slecht schrijft (mbt spelling, stijl), knoeierig schrijver
[ia-nl] :cacolalia (cacolalia) /sub/ : cacolalie, vuile taal
[ia-nl] :cacologia (cacologia) /sub/ : LINGUISTICA E GRAMMATICA onjuiste uitdrukking(swijze), verkeerde constructie
[ia-nl] :cacophonia (cacophonia) /sub/ : kakofonie, geheel van vele wanluidende klanken, onwelluidendheid
[ia-nl] :cacophonic, un succession ~ de syllabas (syllabas) : een kakofonische opeenvolging van lettergrepen
[ia-nl] :cadavere, deposito (deposito) de ~s : lijkenhuisje
[ia-nl] :cadavere, autopsia (autopsia) del ~ : lijkschouwing
[ia-nl] :cader, ~ in/inter (inter) le manos de : in handen vallen van
[ia-nl] :cader, ~ in manos inimic (inimic) : in vijandelijke handen vallen
[ia-nl] :cadi (cadi) /sub/ : kadi (Mohammedaanse rechter)
[ia-nl] :cadita, ~ de Adam (Adam) : Adams val
[ia-nl] :cadmium (cadmium) /sub/ : cadmium
[ia-nl] :cadmium (cadmium), composito (composito) de ~ : cadmiumverbinding
[ia-nl] :cadmium (cadmium), jalne de ~ : cadmiumgeel
[ia-nl] :cadmium (cadmium), sulfido de ~ : cadmiumsulfiet
[ia-nl] :cadmium (cadmium), oxydo (oxydo) de ~ : cadmiumoxyde
[ia-nl] :caduceo (caduceo) /sub/ : HISTORIA mercuriusstaf, hermesstaf, caduceus
[ia-nl] :caduceo (caduceo) /sub/ : MEDICINA esculaap, esculaapteken
[ia-nl] :caduceo (caduceo) /sub/ : verval, bouwvalligheid
[ia-nl] :caduceo (caduceo) /sub/ : afgeleefdheid
[ia-nl] :cafeteria (cafeteria) /sub/ : cafetaria, snackbar, koffiehuis
[ia-nl] :cafeteria (cafeteria), wagon ~ : buffetrijtuig
[ia-nl] :caffe, deposito (deposito)/residuo/fundo de ~ : koffiedik
[ia-nl] :Cafreria (Cafreria) /sub/ : Kafferland
[ia-nl] :caid (caid) /sub/ : kaïd (hoge Moorse ambtenaar)
[ia-nl] :caique (caique) /sub/ : kaïk (vaartuig)
[ia-nl] :cakile, ~ maritime (maritime) : zeeraket
[ia-nl] :calamagrostis (calamagrostis) /sub/ : BOTANICA struisriet
[ia-nl] :calamagrostis (calamagrostis), ~ lanceolate : pluimriet, pluimstruisriet
[ia-nl] :calamo (calamo) /sub/ : HISTORIA schrijfriet
[ia-nl] :calamo (calamo) /sub/ : HISTORIA rietfluit
[ia-nl] :calampelis (calampelis) /sub/ : BOTANICA prachtrank
[ia-nl] :calcari, skeleto (skeleto) ~ : kalkskelet
[ia-nl] :calce (I), ~ de Achilles (Achilles) : Achilleshiel
[ia-nl] :calce(II), petreria (petreria) de ~ : kalkgroeve
[ia-nl] :calceo, ~ de femina (femina) : damesschoen
[ia-nl] :calceolo (calceolo) /sub/ : schoentje, slipper
[ia-nl] :calceolo (calceolo) /sub/ : keg, keil, wig, wigvormig stuk
[ia-nl] :calceria (calceria) /sub/ : kalkbranderij
[ia-nl] :calcetteria (calcetteria) /sub/ : kousen en verwante artikelen
[ia-nl] :calcetteria (calcetteria) /sub/ : kousenwinkel
[ia-nl] :calcifuge (calcifuge) /adj/ : BOTANICA kalkmijdend
[ia-nl] :calcifuge (calcifuge), planta ~ : kalkmijdende plant
[ia-nl] :calcimetria (calcimetria) /sub/ : kalkmeting
[ia-nl] :calcimetro (calcimetro) /sub/ : kalkmeter
[ia-nl] :calcinose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA calcinose, kalkjicht
[ia-nl] :calcitherapia (calcitherapia) /sub/ : MEDICINA calciumbehandeling, calcitherapie
[ia-nl] :calcium (calcium) /sub/ : CHIMIA calcium
[ia-nl] :calcium (calcium), sal de ~ : calciumzout
[ia-nl] :calcium (calcium), carburo de ~ : calciumcarbid
[ia-nl] :calcium (calcium), carbonato de ~ : calciumcarbonaat
[ia-nl] :calcium (calcium), aluminato de ~ : calciumaluminaat
[ia-nl] :calcular, machina (machina) a/de ~ : rekenmachine
[ia-nl] :calculation, methodo (methodo) de ~ : calculatiemethode, rekenmethode
[ia-nl] :calculator, ~ analoge (analoge) : analoge rekenmachine
[ia-nl] :calculo(II), methodo (methodo) de ~ : rekenmethode
[ia-nl] :caldiereria (caldiereria) /sub/ : ketelmakerij
[ia-nl] :calefaceliquidos (calefaceliquidos) /sub/ : dompelaar
[ia-nl] :calefacepedes (calefacepedes) /sub/ : stoof
[ia-nl] :calefaceplattos (calefaceplattos) /sub/ : warmhoudplaatje, schotelwarmer, tafelkomfoor
[ia-nl] :calefaction, camera (camera) sin ~ : onverwarmde kamer
[ia-nl] :calendas (calendas) /sub/ : eerste dag van de maand bij de Romeinen
[ia-nl] :calendas (calendas), morar/ajornar al ~ grec : op de lange baan schuiven
[ia-nl] :calice (calice) /sub/ : (drink)beker, bokaal, kelk
[ia-nl] :calice (calice), ~ de dolor : lijdensbeker, lijdenskelk
[ia-nl] :calice (calice), ~ de veneno : gifbeker
[ia-nl] :calice (calice) /sub/ : RELIGION miskelk
[ia-nl] :calice (calice) /sub/ : BOTANICA (bloem)kelk
[ia-nl] :calice (calice), ~ dialypetale : losbladige kelk
[ia-nl] :calicivirose (-osis (-osis)) /sub/ : MEDICINA niesziekte
[ia-nl] :calico (calico) /sub/ : calico(t), kaliko, ongebleekte katoen
[ia-nl] :calico (calico), fabrica de ~ : calico(t)fabriek
[ia-nl] :calide, motor a aere (aere) ~ : heteluchtmotor
[ia-nl] :californium (californium) /sub/ : CHIMIA californium
[ia-nl] :callifugo (callifugo) /sub/ : likdoornpleister
[ia-nl] :calligraphia (calligraphia) /sub/ : kalligrafie, schoonschrijfkunst, het schoonschrijven
[ia-nl] :calligraphia (calligraphia), ~ chinese : Chinese kalligrafie
[ia-nl] :calligraphia (calligraphia), ~ de homine : mannenhand
[ia-nl] :calligraphiar, ~ un littera (littera) : een brief kalligraferen
[ia-nl] :calligrapho (calligrapho) /sub/ : kalligraaf, schoonschrijver
[ia-nl] :calliphora (calliphora) /sub/ : ZOOLOGIA bromvlieg
[ia-nl] :callitriche (callitriche) /sub/ : BOTANICA sterrekroos, haarsteng
[ia-nl] :callitriche (callitriche), ~ obtusangule : stomphoekig sterrekroos
[ia-nl] :calmar, ~ le spiritos (spiritos) excitate : de opgewonden gemoederen kalmeren
[ia-nl] :calor, theoria (theoria) del ~ : warmteleer
[ia-nl] :calor, perdita (perdita) de ~ : warmteverlies
[ia-nl] :caloria (caloria) /sub/ : calorie
[ia-nl] :caloria (caloria), grande ~ : kilocalorie
[ia-nl] :caloria (caloria), povre/basse in ~s : caloriearm
[ia-nl] :caloria (caloria), dieta basse in ~s : calorie-arm dieet
[ia-nl] :calorifero (calorifero) /sub/ : verwarmingsapparaat, verwarmingsketel
[ia-nl] :calorific, energia (energia) ~ : warmte-energie
[ia-nl] :calorifuge (calorifuge) /adj/ : niet-warmtegeleidend, (warmte)isolerend
[ia-nl] :calorifuge (calorifuge), revestimento ~ : warmte-isolerende bekleding
[ia-nl] :calorimetria (calorimetria) /sub/ : calorimetrie, warmtemeting
[ia-nl] :calorimetric, analyse (analyse) (-ysis) ~ : calorimetrische analyse
[ia-nl] :calorimetro (calorimetro) /sub/ : calorimeter, warmtemeter
[ia-nl] :calve, capite (capite)/testa ~ : kale kop, kaalkop
[ia-nl] :cambaro (cambaro) /sub/ : rivierkreeft
[ia-nl] :cambiadiscos (cambiadiscos) /sub/ : platenwisselaar
[ia-nl] :cambiar, ~ de idea (idea) : van gedachte veranderen
[ia-nl] :cambiar, le tempore cambiara (cambiara) : er is ander weer op komst
[ia-nl] :cambiar, io non volerea (volerea) ~ con ille : ik zou niet met hem willen ruilen
[ia-nl] :cambio (I), ~ del marea (marea) : kentering van het getij, doodtij
[ia-nl] :cambio (I), littera (littera) de ~ : wissel
[ia-nl] :cambio (I), perdita (perdita) de ~ : koersverlies
[ia-nl] :camelo, stomacho (stomacho) de ~ : kameelmaag
[ia-nl] :cameo (cameo) /sub/ : camee
[ia-nl] :camera (camera) /sub/ : kamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ a mangiar : eetkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ a dormir/de lecto : slaapkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ pro duo personas/a duo lectos : tweepersoonskamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ individual/pro un persona/a un lecto : eenpersoonskamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de banio : badkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ anterior/de avante : voorkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ posterior/de detra : achterkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ lateral/annexe : zijkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ mobilate : gemeubileerde kamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de labor/de travalio : werkkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de hotel  : hotelkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de consilio : raadkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de rhetorica : rederijkerskamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ funerari/mortuari : sterfkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de restos/residuos/antiqualias : rommelkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ obscur : 1. OPTICA camera obscura, 2 PHOTOGRAPHIA donkere kamer, doka
[ia-nl] :camera (camera), ~ de horrores : griezelkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de oxygeno (oxygeno) : zuurstoftent
[ia-nl] :camera (camera), ~ contigue : aangrenzende kamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de malado : ziekenkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de puerpera : kraamkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ operatori : operatiekamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de machinas (machinas) : machinekamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de cartas : kaartenkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de compression : compressiekamer/ruimte
[ia-nl] :camera (camera), ~ de isolamento : isoleervertrek
[ia-nl] :camera (camera), ~ de controlo : controlekamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ a/de tortura : folterkamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ a/de gas : gaskamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ refrigerate/frigorific : vrieskamer, koelruimte
[ia-nl] :camera (camera), ~ forte/blindate : brandkluis
[ia-nl] :camera (camera), duo ~s communicante : twee kamers en suite
[ia-nl] :camera (camera), camera-cocina (camera-cocina) : woonkeuken
[ia-nl] :camera (camera), musica de ~ : kamermuziek
[ia-nl] :camera (camera), choro de ~ : kamerkoor
[ia-nl] :camera (camera), concerto de ~ : kamerconcert
[ia-nl] :camera (camera), orchestra de ~ : kamerorkest
[ia-nl] :camera (camera), locator de ~s : kamerverhuurder
[ia-nl] :camera (camera), roba de ~ : ochtendjas, peignoir
[ia-nl] :camera (camera), veste de ~ : kamerjapon
[ia-nl] :camera (camera), planta de ~ : kamerplant
[ia-nl] :camera (camera), ~ de esclusa : sluiskolk
[ia-nl] :camera (camera), ille vive in un ~ locate/de location : hij woont op kamers
[ia-nl] :camera (camera), facer le ~ : de kamer doen
[ia-nl] :camera (camera) /sub/ : JURIDIC kamer
[ia-nl] :camera (camera), Camera (Camera) de Agricultura : Landbouwschap
[ia-nl] :camera (camera), Camera (Camera) de Commercio e Industria : Kamer van Koophandel en Fabrieken
[ia-nl] :camera (camera) /sub/ : kamer (volksvertegenwoordiging)
[ia-nl] :camera (camera), Camera (Camera) de(l) Deputatos/Representantes : Kamer van Afgevaardigden
[ia-nl] :camera (camera) /sub/ : PHOTOGRAPHIA camera (camera), fototoestel
[ia-nl] :camera (camera), ~ reflexe : reflexcamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ plicante/plicabile : klapcamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ stereoscopic : stereocamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ de/pro parve formato : kleinbeeldcamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ de/pro grande formato : grootbeeldcamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ invisibile : candid-camera
[ia-nl] :camera (camera), ~ cinematographic : filmcamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ video : videocamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ de television : televisiecamera
[ia-nl] :camera (camera), ~ pro le photographia (photographia) submarin : onderwatercamera
[ia-nl] :camera (camera), cargar un ~ : een film in de camera doen
[ia-nl] :camera (camera) /sub/ : holte, ruimte, kamer (in vuurwapens, etc.)
[ia-nl] :camera (camera), ~ frigorific/frigorifere/frigide : koelruimte, koelcel
[ia-nl] :camera (camera), ~ de combustion : verbrandingskamer
[ia-nl] :camera (camera), ~ de aere (aere) : binnenband
[ia-nl] :cameraderia (cameraderia) /sub/ : kameraadschap
[ia-nl] :camiseria (camiseria) /sub/ : hemdenfabriek, hemdenmakerij
[ia-nl] :camiseria (camiseria) /sub/ : hemdenwinkel
[ia-nl] :cammino, ~ super (super) le/un dica : dijkweg
[ia-nl] :cammino, aventurar se super (super) un ~ glissante : zich op glad ijs begeven
[ia-nl] :campal, artilleria (artilleria) ~ : veldgeschut
[ia-nl] :campana, ~ funebre (funebre)/a morto : doodsklok
[ia-nl] :campana, funderia (funderia) de ~s : klokkengieterij
[ia-nl] :campania, artilleria (artilleria) de ~ : veldartillerie
[ia-nl] :campania, batteria (batteria) de ~ : veldbatterij
[ia-nl] :campania, pharmacia (pharmacia) de ~ : veldapotheek
[ia-nl] :campania, aere (aere) de ~ : buitenlucht
[ia-nl] :campania, organisar un ~ de discredito (discredito) contra un persona : een campagne tegen iemand op touw zetten
[ia-nl] :campanologia (campanologia) /sub/ : campanologie, klokkenkunde
[ia-nl] :campanologo (campanologo) /sub/ : campanoloog
[ia-nl] :campestre, character (character) ~ : landelijkheid
[ia-nl] :camphora (camphora) /sub/ : kamfer
[ia-nl] :camphora (camphora), ~ pulverisate : kamferpoeder
[ia-nl] :camphora (camphora), odor de ~ : kamferlucht
[ia-nl] :campimetria (campimetria) /sub/ : MEDICINA campimetrie, gezichtsveldbepaling
[ia-nl] :campimetro (campimetro) /sub/ : MEDICINA campimeter
[ia-nl] :campion, ~ de periodo (periodo) : periodekampioen
[ia-nl] :campionato, ~ europee (europee) : Europees kampioenschap
[ia-nl] :campionato, ~ de periodo (periodo) : periodekampioenschap
[ia-nl] :campo, ~ de essayos (essayos)/de experimentation/de prova/de proba : proefveld
[ia-nl] :campus (campus) /sub/ : campus
[ia-nl] :campus (campus), systema de ~ : campussysteem
[ia-nl] :campus (campus), medico de ~ : campusarts
[ia-nl] :campus (campus), consilio de ~ : campusraad
[ia-nl] :can, testa/capite (capite) de ~ : hondenkop
[ia-nl] :can, pulice (pulice) de ~ : hondenvlo
[ia-nl] :can, imposto super (super) le ~es : hondenbelasting
[ia-nl] :Canaan (Canaan) /sub/ : BIBLIA Kanaän
[ia-nl] :Canada (Canada) /sub/ : Canada
[ia-nl] :canal, ~ maritime (maritime) : zeekanaal
[ia-nl] :cancellar, ~ un perdita (perdita) : een verlies afschrijven
[ia-nl] :cancellar, ~ un debita (debita) : een schuld kwijtschelden
[ia-nl] :cancellation, ~ de un debita (debita) : kwijtschelding van een schuld
[ia-nl] :cancellation, termino (termino) de ~ : opzegtermijn
[ia-nl] :cancelleria (cancelleria) /sub/ : kanselarij
[ia-nl] :cancelleria (cancelleria), ~ apostolic : pauselijke/apostolische kanselarij
[ia-nl] :cancelleria (cancelleria), stilo de ~ : kanselarijstijl
[ia-nl] :cancere, ~ del prostata (prostata) : prostaatkanker
[ia-nl] :cancere, ~ hepatic/del hepate (hepate)/del ficato (ficato) : leverkanker
[ia-nl] :cancere, ~ del vesica (vesica)/vesicula : blaaskanker
[ia-nl] :cancere, ~ cervical/del collo uterin/del collo del utero (utero) : baarmoederhalskanker
[ia-nl] :cancere, ~ gastric/stomachal/del stomacho (stomacho) : maagkanker
[ia-nl] :cancerogeno (cancerogeno) /sub/ : MEDICINA kankerverwekkende stof
[ia-nl] :cancerologia (cancerologia) /sub/ : MEDICINA oncologie, carcinologie
[ia-nl] :cancerologo (cancerologo) /sub/ : MEDICINA canceroloog, kankerspecialist
[ia-nl] :candelabro, ~ hebraic (hebraic)/a/de septe bracios : zevenarmige kandelaar
[ia-nl] :candide, esser un anima (anima) ~ : van de prins geen kwaad weten
[ia-nl] :candite, sucro/saccharo (saccharo) ~ : kandijsuiker
[ia-nl] :canephora (canephora) /sub/ : ANTIQUITATE korfdraagster, kanefoor
[ia-nl] :canna, ~ de bambu (bambu) : bamboestaak
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis) /sub/ : BOTANICA hennep
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), oleo de ~ : hennepolie
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), filo de ~ : hennepgaren
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), cultura del ~ : hennepteelt
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), recolta de ~ : hennepoogst
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), corda de ~ : henneptouw
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), fibra de ~ : hennepvezel
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), pedunculo de ~ : hennepstengel
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), semine/grana de ~ : hennepzaad
[ia-nl] :cannabe (cannabe),cannabis (cannabis), ~ nederlandese : nederwiet
[ia-nl] :cannella, sucro/saccharo (saccharo) al ~ : kaneelsuiker
[ia-nl] :cannellar, machina (machina) a/de ~ : kartelmachine
[ia-nl] :cannellatura, ~ de un polea (polea) : gleuf van een katrol
[ia-nl] :cannelliero, cortice (cortice) de ~ : kaneelbast
[ia-nl] :cannibal (cannibal) /sub/ : kannibaal, menseneter
[ia-nl] :cannibal (cannibal) /adj/ : kannibalistisch, kannibalen..., mensenetend
[ia-nl] :cannoneria (cannoneria) /sub/ : stel kanonnen, batterij
[ia-nl] :cannoneria (cannoneria) /sub/ : gieterij van kanonnen
[ia-nl] :canoa (canoa) /sub/ : kano
[ia-nl] :canoa (canoa), ~ pneumatic : opblaasboot
[ia-nl] :canoa (canoa), cossino de ~ : kanokussen
[ia-nl] :canoa (canoa), ir in ~ : kanoën, kanovaren
[ia-nl] :canone, ~ retrograde (retrograde) : kreeftcanon
[ia-nl] :canonical, habito (habito) ~ : kanunniksgewaad
[ia-nl] :cantata, ~s de Bach pro organo (organo) concertante : cantates van Bach met concerterend orgel
[ia-nl] :canthus (canthus) /sub/ : ANATOMIA ooghoek
[ia-nl] :cantilever (cantilever) /adj/ : TECHNICA vrijdragend (opgehangen), zwevend (aangebracht)
[ia-nl] :cantilever (cantilever), suspension ~ : vrijdragende ophanging
[ia-nl] :cantilever (cantilever), frenos ~ : cantileverremmen
[ia-nl] :cantilever (cantilever), ponte ~ : cantileverbrug
[ia-nl] :cantilever (cantilever), fenestra ~ : klapraam
[ia-nl] :canto, methodo (methodo) de ~ : zangmethode
[ia-nl] :canto, semper (semper)/sempre le mesme ~, le ~ de semper (semper)/sempre : altijd hetzelfde liedje
[ia-nl] :cantonal, judice (judice) ~ : kantonrechter
[ia-nl] :capacitate, ~ limite (limite) : piekvermogen
[ia-nl] :capernaita (capernaita) /sub/ : bewoner van Kapernaüm
[ia-nl] :capetian, epocha (epocha) ~ : Capetingische tijd
[ia-nl] :capetian, dynastia (dynastia) ~ : Capetingische dynastie
[ia-nl] :capillar, hygrometro (hygrometro) ~ : haarhygrometer
[ia-nl] :capillaritis (capillaritis) /sub/ : MEDICINA (huid)haarvatenontsteking
[ia-nl] :capillaroscopia (capillaroscopia) /sub/ : MEDICINA capillaroscopie
[ia-nl] :capillo, ~s de angelo (angelo) : engelenhaar
[ia-nl] :capillo, hygrometro (hygrometro) a ~ : haarhygrometer
[ia-nl] :capital, littera (littera) ~ : hoofdletter
[ia-nl] :capital, circuito (circuito) de ~es : kapitaalskringloop
[ia-nl] :capitania (capitania) /sub/ : kapiteinschap
[ia-nl] :capitano, ~ de cavalleria (cavalleria) : ritmeester
[ia-nl] :capite (capite) /sub/ : hoofd, kop
[ia-nl] :capite (capite), dolor/mal de ~ : hoofdpijn
[ia-nl] :capite (capite), mi ~ me dole : ik heb hoofdpijn
[ia-nl] :capite (capite), rumper le ~ a un persona : iemand de hersens inslaan
[ia-nl] :capite (capite), rumper se le ~ : zich het hoofd breken
[ia-nl] :capite (capite), abassar le ~ : het hoofd laten hangen
[ia-nl] :capite (capite), succuter le ~ : het hoofd schudden
[ia-nl] :capite (capite), le ~ me torna : het duizelt me, ik ben duizelig
[ia-nl] :capite (capite), facer tornar le ~ a un persona : iemand duizelig maken
[ia-nl] :capite (capite), batter le ~ contra : het hoofd stoten tegen
[ia-nl] :capite (capite), pender super (super) le ~ : boven het hoofd hangen
[ia-nl] :capite (capite), montar al ~ : boven het hoofd hangen
[ia-nl] :capite (capite), perder le ~ : het hoofd verliezen
[ia-nl] :capite (capite), haber le ~ dur : een harde kop hebben
[ia-nl] :capite (capite), signo/inclination del ~ : knik(je)
[ia-nl] :capite (capite), voce de ~ : kopstem
[ia-nl] :capite (capite), ornamento del ~ : hoofdtooi
[ia-nl] :capite (capite), station de ~ : kopstation
[ia-nl] :capite (capite), del ~ al pedes : van tot tot teen
[ia-nl] :capite (capite), ~ nuclear/atomic : atoomkop
[ia-nl] :capite (capite), ~ calve : kale kop, kaalkop
[ia-nl] :capite (capite), ~ cave : holhoofd
[ia-nl] :capite (capite), ~ punctate/punctute : punthoofd
[ia-nl] :capite (capite), ~ de ponte : bruggenhoofd
[ia-nl] :capite (capite), ~ de morto : doodshoofd
[ia-nl] :capite (capite), ~ de lecto : hoofdeinde van bed
[ia-nl] :capite (capite), ~ de littera (littera) : briefhoofd
[ia-nl] :capite (capite), cossino de ~ : hoofdkussen
[ia-nl] :capite (capite), ~ de clavo : spijkerkop
[ia-nl] :capite (capite), clavo a ~ : spijker met kop
[ia-nl] :capite (capite), clavo sin ~ : spijker zonder kop
[ia-nl] :capite (capite), ~ de porco : varkenskop
[ia-nl] :capite (capite), ~ de dracon : drakenkop
[ia-nl] :capite (capite), ~ a duple facie/de Jano : Januskop
[ia-nl] :capite (capite), del ~ al pedes : van top tot teen
[ia-nl] :capite (capite), sin ~ ni cauda : zonder kop of staart
[ia-nl] :capite (capite), a ~ nude/discoperte : blootshoofds
[ia-nl] :capite (capite), tante ~s, tante ideas (ideas) : zoveel hoofden, zoveel zinnen
[ia-nl] :capite (capite), ~ del peloton : kop van het peloton
[ia-nl] :capite (capite), peloton/gruppo de ~ : kopgroep
[ia-nl] :capite (capite), ir/currer al ~ : op kop liggen, aan de kop gaan
[ia-nl] :capite (capite) /sub/ : chef, hoofd, leider, aanvoerder, baas, directeur
[ia-nl] :capite (capite), ~ de familia : gezinshoofd
[ia-nl] :capite (capite), ~ coronate : gekroond hoofd
[ia-nl] :capite (capite), ~ de stato : staatshoofd
[ia-nl] :capitolin, Jocos ~ : Spelen ter ere van Jupiter (Jupiter)
[ia-nl] :capitolin, le triade (triade) ~ : de drie goden van het Capitool
[ia-nl] :capitular, assemblea (assemblea) ~ : kapittelvergadering
[ia-nl] :cappellania (cappellania) /sub/ : prebende van een kapelaan
[ia-nl] :cappelleria (cappelleria) /sub/ : hoedenwinkel
[ia-nl] :cappelleria (cappelleria) /sub/ : hoedenmakerij
[ia-nl] :cappero (cappero) /sub/ : BOTANICA kapperstruik